Arvot ja arvojohtaminen poliisihallinnossa

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Pinni B-rakennus, luentosali 1096, Kanslerinrinne 1

Järjestäjä(t)

HM Kristiina Suur-Askolan väitöstilaisuus

Arvot ja arvojohtaminen poliisihallinnossa Institutionaalisen samanmuotoisuuden näkökulma (Values and Value Management in the Police Administration. The perspective of the institutional isomorphism)

Väitöskirja kuuluu hallintotieteen (turvallisuushallinto) alaan.

Vastaväittäjänä on dosentti Kimmo Himberg (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Sirpa Virta.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Arvot ja arvojohtaminen poliisihallinnossa

Tutkimus tarkastelee poliisihallinnon arvokehitystä vuosina 1990 - 2014. Poliisin yhteiset arvot vahvistettiin 1.1.2008. Vahvistamista edelsi kaksi laajaa arvomäärittelyä keskusrikospoliisissa (KRP)(2002-2007) ja poliisin johdossa (2004). Samaan aikaan poliisin hallintorakenteisiin on kohdistunut kolme uudistusta, jotka ovat muuttaneet poliisilaitoksien toimipaikkojen henkilöstön määrää.

Monimenetelmäisessä tutkimuksessa hyödynnetään valtionhallinnon dokumentteja etiikkaan ja arvoihin liittyen, poliisin dokumentteja arvoista ja arvojohtamisesta sekä poliisin henkilöstöbarometrien aineistoja eri vuosilta. Tutkimuskysymykset ovat:
1) Miten poliisin arvot ja arvojohtaminen ovat kehittyneet nykyiseen muotoonsa?
2) Mitä poliisin (Pirkanmaan poliisilaitoksen) henkilöstön kokemukset kertovat arvoista ja arvojohtamisesta?

Tutkimuksessa tarkastellaan arvokehityksen lisäksi uuden institutionaalisen teorian näkökulmasta arvojen ja arvojohtamisen muodostumista poliisissa. Uuden institutionaalisen teorian mukaan organisaatioiden samanmuotoistumista tapahtuu kolmen samanmuotoisuuden painemekanismin kautta, jotka ilmentyvät usein yhtäaikaisesti. Tutkimuksen hypoteesit ovat:
a) Näkyvätkö organisaation samanmuotoisuutta synnyttävät paineet (DiMaggion ja Powellin (1983)esittämän mukaisina) poliisin arvoissa ja arvojohtamisessa?
b) ja jos, niin miten nämä paineet näkyvät poliisin arvoissa ja arvojohtamisessa?

Poliisin yhteisesti vahvistetut arvot ovat oikeudenmukaisuus, ammattitaito, palveluperiaate ja henkilöstön hyvinvointi. Nämä ovat määritelty myös arvojohtamisen perusteiksi.

Väitöstutkimuksen tuloksissa korostetaan, että poliisin yhteiset vahvistetut arvot ovat yhdistelmä KRP:n ja poliisin johdon arvotöistä. Poliisi on omaksunut valtionhallinnon korostamia arvoja (palveluperiaate), mutta myös sellaisia, joihin yleisesti sitoudutaan, kuten oikeudenmukaisuus. Oikeudenmukaisuus on poliisin vahvin arvo. Ammattitaito on professionaalinen arvo. Managerialistinen palveluperiaate on sen sijaan saanut hitaasti jalansijaa poliisin arvona. Palveluperiaate on arvona edelleen enemmän “palvelukykyä”. Poliisin yhteisistä arvoista heikoimmin toteutui poliisin henkilöstön hyvinvoinnin huomioiminen.

Institutionaalisen samanmuotoisuuden paineet näkyvät poliisin arvovalinnoissa ja arvojohtamisen perusteissa. Sisäisen pakkomekanimismin, mikä tutkimuksessa esitetään uutena näkökulmana, vaikutukset arvojohtamiseen edellyttävät jatkotutkimusta. Sisäinen painemekanismi näyttäytyy poliisilaitoksien toimipaikkojen välisenä “kilpailuna” käytettävistä resursseista ja toiminnan laajuudesta tai jopa toiminnan ylläpitämisestä.

                                               ******

Suur-Askolan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2204, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN  978-952-03-0214-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1704, Tampere University Press 2016. ISBN  978-952-03-0215-3, ISSN 1456-954X.

Kristiina Suur-Askola on syntynyt Espoossa ja hän on suorittanut hallintotieteen maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut poliisissa vuodesta 1992 lähtien.

Väitöskirjan tilausosoite: Juvenes Verkkokirjakauppa, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja

Kristiina Suur-Askola: Puh. 0400 874 152, krisse.suuraskola@gmail.com