Asiantuntijayhteisö toiminnan yhteisöllisenä kehittäjänä

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Pinni B-rakennus, luentosali 1096, Kanslerinrinne 1

Järjestäjä(t)

HM Arja Lumiahon väitöstilaisuus

Asiantuntijayhteisö toiminnan yhteisöllisenä kehittäjänä : Case fysiatrian poliklinikka (Expert organization as a communal developer : case department of physical and rehabilitation medicine)

Väitöskirja kuuluu hallintotieteen alaan.

Vastaväittäjänä on dosentti Olli-Pekka Viinamäki (Vaasan yliopisto). Kustoksena toimii professori Jari Stenvall.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Asiantuntijayhteisö toiminnan yhteisöllisenä kehittäjänä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan terveydenhuollon yksikön toiminnan kehittämistä yhteisöllisestä näkökulmasta. Tutkimuksen lähtökohtana on ajatus siitä, että terveydenhuollon toimintayksiköiden toiminnassa on erilaista hukkaa, jota työntekijät voivat yhdessä vähentää pienillä toiminnan ja toimintaympäristön muutoksilla. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää asiantuntijoiden toteuttamaa yhteisöllistä kehittämistä, siihen vaikuttavia seikkoja sekä työntekijöiden omia kokemuksia. Kehittämistoiminnan kohteena on vastaanottoprosessissa olevan hukan löytäminen ja vähentäminen. Kyseessä on laadullinen tapaustutkimus, jossa on toimintatutkimuksellisia elementtejä. Toimintayksikkönä on erikoissairaanhoidon laitoksen fysiatrian poliklinikka.

Tutkimuksen teoreettisen taustan muodostaa organisaation kehittämisen (Organization Development, OD) teoria sekä jatkuvaan laadun parantamiseen (TQM, Total Quality Management) liittyvä Lean Management -ideologia. Näistä molemmista teorioista painottuu työntekijöiden mukanaolo kehittämistoiminassa. Tätä kautta tapahtuu työtehtävien tarkastelu ja muutostarpeiden esiin nostaminen. Muutostarpeita etsitään Lean -ideologiaan kuuluvien työkalujen avulla. Keskeistä tarkastelulle ja kehittämiselle on Lean -ideologiaan keskeisesti liittyvän hukka, sen löytyminen sekä vähentäminen. Kehittämistoiminnassa käytetään Lean -ideologiasta nousseita työkaluja: arvovirtakartoitusta, prosessin määritystä, A3 kehittämiskortteja, lyhyitä viikoittaisia kehittämispalavereja sekä erillisiä kehittämisiltapäiviä (ns. Kaizen tapahtumia). Teoreettiseen taustaan liittyy myös prosessiajattelu sekä asiantuntijatoiminta.

Yhteisöllisen kehittämisen haasteina nousivat esiin osittain puutteelliset tiimityötaidot, vahvat aikaisempaan toimintaan kiinnittyneet mentaaliset mallit ja niiden kautta toimintakulttuurin muutokselle kohdistuva vastustus ja kielteinen asennoituminen. Muutosvastarinnan taustalla on myös uhka asiantuntijatoimintaan liittyvän autonomisuuden muuttumisesta, sen menettämisestä. Tutkimuksessa tulee myös esiin kehittämistoiminnan ja siihen liittyvien muutosten hitaus.

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että organisaation kehittämiseen ja Lean -ideologiaan perustuvilla menetelmillä voidaan luoda asiantuntijoiden yhteisössä toiminnallisesti hyvä lähestymistapa työn kehittämiseen. Prosessimainen ajattelu koettiin luontevaksi tavaksi lähestyä potilaan vastaanottotilannetta ja siihen liittyviä vaiheita. Terveydenhuollon ympäristössä työn ja toimintojen standardointi on kuitenkin haastavaa johtuen potilaiden yksilöllisistä tarpeista. Yhteisöllisyyteen liittyvä keskusteleva, reflektoiva ja oppimisen ilmapiiri ja sen kehittyminen vaativat paljon aikaa. Tässä tutkimuksessa koettiin oman työn reflektoiminen yhteisöllisesti osittain vaikeaksi. Kehittämistoiminnan systemaattiselle ylläpidolle ja jatkuvuudelle ilmeni tässä tutkimuksessa haasteita. Tämä vastaa aikaisempien tutkimusten esiin tuomaan näkemystä. Organisaation kehittämisen ja Lean Managementin ajattelumallit työprosessien kehittämisessä voidaan sanoa tähän hyvin soveltuvaksi. Toteutuksessa tulee kuitenkin huomioida edellä mainitut työntekijälähtöisen yhteisöllisen toiminnan onnistumisen edellytykset.

                                          ******

Lumiahon väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2325, Tampere University Press, Tampere 2017. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1829, Tampere University Press 2017.

Väitöskirjan tilausosoite: Juvenes Verkkokirjakauppa, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja