Edeltävä terveydentila ja rakenteelliset kuvantamislöydökset lievissä aivovammoissa

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, Jarmo Visakorpi -sali, Arvo Ylpön katu 34

Harri Isokuortti

LL Harri Isokuortin väitöstilaisuus

Acute mild traumatic brain injury, pre-injury health and structural imaging findings (Edeltävä terveydentila ja rakenteelliset kuvantamislöydökset lievissä aivovammoissa)

Väitöskirja kuuluu neurokirurgian alaan.

Vastaväittäjänä on professori Joukje van der Naalt (Groningenin yliopisto, Alankomaat). Kustoksena toimii professori Juha Öhman.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Aivovammapotilaat ovat usein iäkkäitä ja sairaita, mutta TT-kuvaus paljastaa kallonsisäiset vammat ja ketkä vaativat seurantaa

Aivovammat, erityisesti lievät aivovammat, ovat yleisiä ja kuormittavat erityisesti päivystyspoliklinikoita. Aivovammapotilaat ovat vaihteleva potilasjoukko, mm. iän, taustasairauksien ja vammamekanismien suhteen. Vakavat komplikaatiot (kallonsisäinen verenvuoto, aivoturvotus) ovat harvinaisia lievän aivovamman jälkeen, mutta niiden ilmaantuvuutta normaalin pään tietokonetomografian (TT) ei tiedetä tarkasti. Viivästyneiden komplikaatioiden pelossa Suomessa on usein ollut tapana seurata pään vamman saaneita potilaita joko sairaalassa tai kotona kotihoito-ohjeiden mukaan.

Tutkimusaineisto koostui kaikista TT-kuvatuista päävammapotilaista, jotka oli hoidettu TAYS:n päivystyksessä 2010-2012, kaikkiaan 3023 potilasta. Väitöskirjan päätavoite oli kuvailla päävammapotilaiden vammaa edeltävää terveydentilaa sekä kallonsisäisten akuutit ja krooniset kuvantamislöydökset. Selvitettiin myös, onko tietyillä aivosairauksilla yhteyttä aivovamman vakavuusasteeseen. Yksi osatöistä keskittyi selvittämään viivästyneiden komplikaatioiden ilmaantuvuutta. Lisäksi käsiteltiin aivovammatutkimusten otantaharhaa tutkimalla erilaisten sisäänottokriteerien vaikutusta potilasaineistoon.

Kaikista potilaista 1 990:lla (66 %) oli lievä aivovamma, 257:llä (9 %) oli vakavampi aivovamma ja 776:lla (26 %) oli päävamma ilman selviä aivovamman merkkejä. Yleisimmät vammaa edeltävät sairaudet olivat sydän- ja verisuonitauteja (39-43 %), neurologisia (24-25 %) ja psykiatrisia (26-28 %) sairauksia. Alkoholin liikakäyttöä oli 18-27 %:lla. Yleisimmät lääkitykset olivat sydän- ja verisuonitauteihin (33,1-36,6%), keskushermostoon (21-31 %) tai veren hyytymiseen tai anemiaan vaikuttavia lääkkeitä (22-23 %).

Suurella osalla lievän aivovamman saavista potilaista on jokin edeltävä sairaus, joka voi vaikuttaa toipumiseen. Vain 2,5% kaikista potilaista täytti kaikki sisäänottokriteerit. Ikä, neurologiset ja psykiatriset sairaudet olivat yleisimmät poissulkusyyt. Krooniset aivomuutokset, kuten aivoatrofia ja valkean aineen muutokset, olivat yleisiä kuvantamislöydöksiä, ja niiden yleisyys kasvoi iän myötä. Poissulkemalla potilaat, joilla on jokin vammaa edeltävä sairaus, toipumiseen vaikuttavat vammaa edeltävät tekijät saattavat jäädä puutteellisesti tutkituiksi.

Lieväksi aivovammaksi luokiteltujen aivovammojen patologiset muutokset ovat vaihtelevia. Yleisimmät traumaattisia muutoksia olivat kovakalvonalaiset verenvuodot, lukinkalvonalaiset verenvuodot ja aivoruhjeet. Joka kuudennella lievän ja viidellä kuudesta vakavamman aivovamman saaneista oli jokin traumaattinen löydös. Vanha traumaattinen aivomuutos oli yhteydessä kasvaneeseen riskiin saada uusi traumaattinen muutos. Matalampi GCS, miessukupuoli, ikä ja krooninen alkoholin liikakäyttö olivat yhteydessä kasvaneeseen riskiin saada traumaattinen aivomuutos lievän aivovamman yhteydessä.

Valtaosa (n=1 811, 74 %) potilaista, joilla ei ollut pään TT:ssä traumaattisia muutoksia, kotiutettiin, eikä kenelläkään todettu seurannassa komplikaatioita. Osastolle otetuista 632:sta (26 %) potilaasta 46:lle tehtiin uusi pään TT. Vain yhdellä potilaalla oli traumaattinen kuvantamislöydös. Vamma ei ollut henkeä uhkaava eikä vaatinut neurokirurgista toimenpidettä. Kokonaisuudessaan komplikaatioaste oli 0,04 % ja kuolleisuus 0 %. Tämän tutkimuksen valikoimattoman potilasaineiston perusteella normaaliksi jäävä pään TT riittää poissulkemaan tulevat komplikaatiot päävamman jälkeen.  

                                          ******

Isokuortin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2328, Tampere University Press, Tampere 2017. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1832, Tampere University Press 2017.