Emme halua kuollutta rauhaa!

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Linna-rakennus, sali K 103, Kalevantie 5

Järjestäjä(t)

YTM Anisa Dotyn väitöstilaisuus

Bringing Peace to Life? A Narrative Analysis of Finnish Development Intervention in Conflict-Affected Nepal (Emme halua kuollutta rauhaa! Narratiivinen analyysi suomalaisesta kehitysinterventiosta konfliktin jälkeisessä Nepalissa)

Väitöskirja kuuluu kansainvälisen politiikan alaan.

Vastaväittäjänä on emeritus professori Luc Reychler (Leuven yliopisto, Belgia). Kustoksena toimii professori Tuomas Forsberg.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Emme halua kuollutta rauhaa! Narratiivinen analyysi suomalaisesta kehitysinterventiosta konfliktin jälkeisessä Nepalissa

Väitöstutkimuksessa tarkastellaan, kuinka laajaan turvallisuuteen sekä kehitykseen ja rauhaan liittyvät ihanteet heijastuvat käytäntöön. Tutkimuskohteena on kehitysyhteistyö konfliktista kärsineellä alueella. Tutkimus osoittaa yhtä suomalaista kehitysinterventiota tarkastelemalla, että politiikkaideaalien ja käytännön välillä on osittain edelleen kuilu.

Tapaustutkimuksessa tarkastellaan Suomen ja Nepalin kahdenvälisen vesi- ja sanitaatiohankkeen toteutusta. Tutkimuksessa kysytään, kuinka Rural Village Water Resources Management -hanke huomioi konfliktin vaikutukset toimintaympäristöönsä. Tavoitteena on ollut tuottaa sekä käytännön kehitysyhteistyön että sitä ohjaavien politiikkalinjausten kannalta merkittävää tietoa avunannosta konfliktialueilla.

Tutkimus valottaa, kuinka monin tavoin toimintaympäristöä kohdannut konflikti on vaikuttanut tutkittuun hankkeeseen. Vaikka hanketta koskevassa dokumentaatiossa mainittiin toistuvasti, että hanke edistää rauhan rakentamista, sen vaikutusta rauhaan ei kuitenkaan monitoroitu eikä arvioitu, ja väitteet osoittautuivat pitkälti tyhjiksi. Tutkimus myös paljastaa, että hankkeessa painotettiin riskien hallintaa. Tästä huolimatta hankkeessa ei tehty systemaattisia konfliktianalyysejä eikä lokalisoituja riskiarviointeja.
Toisaalta tutkimus osoittaa että hanke toimi myös proaktiivisesti suhteessa tunnistettuihin riskeihin. Esimerkkejä tästä ovat läpinäkyvyys, osallistavuus sekä toimintatapa, joka painotti paikallistuntemusta ja yhteyksiä hankkeen edunsaajiin. Tutkimus tuo myös esiin sen, että hanke kykeni vastaamaan rakenteellisen epäoikeudenmukaisuuden haasteisiin. Keinoina olivat paikallista omistajuutta ja sosiaalista inkluusiota korostava lähestymistapa.

Tutkimuksen teoreettinen ja käsitteellinen perusta ammentaa keskustelusta, joka pohtii turvallisuuden ja kehityksen välistä yhteyttä. Keskiössä ovat ajatus siitä, että rauha, turvallisuus ja kehitys muodostavat tiiviin yhteenliittymän, sekä keskustelu avunannon ja konfliktien välisestä yhteydestä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjaa näihin teemoihin. Siinä määritellään kehitysinterventioita neljän ulottuvuuden kautta. Ensimmäinen on kehitysinterventioiden määrittely suhteessa konfliktiin: toimivatko ne konfliktissa, pyrkivätkö ne vaikuttamaan konfliktiin vai kiertävätkö ne sen. Muita ulottuvuuksia ovat ajatus konfliktisensitiivisyydestä ja riskienhallinnasta sekä interventioetiikka.

Tutkimus perustuu narratiiviseen tietämiseen. Se tuo hankkeessa toimivat yksilöt esiin kansainvälisen politiikan legitiimeinä tietäjinä. Samalla tutkimus tarjoaa ruohonjuuritason näkökulman siihen, millaisena kansainvälisyys näyttäytyy kehitysyhteistyön käytännöissä.

                                               ******

Dotyn väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2209, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN  978-952-03-0225-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1709, Tampere University Press 2016. ISBN  978-952-03-0226-9, ISSN 1456-954X.

Anisa Doty on syntynyt Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa ja hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa rauhantyön asiantuntijana Kirkon ulkomaanavussa sekä Kepassa kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön ja globaalikasvatuksen parissa.

Väitöskirjan tilausosoite: Juvenes Verkkokirjakauppa, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja

Anisa Doty, Puh. 040 723 1536, doty.anisa.a@student.uta.fi, https://www.linkedin.com/in/anisa-doty-4277372?trk=nav_responsive_tab_profile