Fronesis opettajankoulutuksen taustafilosofiassa

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Linna-rakennus, sali K 103, Kalevantie 5

Järjestäjä(t)
Markku Niinivirta

M.Ed. Markku Niinivirran väitöstilaisuus

Fronesis opettajankoulutuksen taustafilosofiassa : Snellman-korkeakoulusta valmistuneiden steinerkoulun luokanopettajien kertomuksia tiestään opettajuuteen (The concept of phronesis as a background philosophy of teacher education : Narratives by Snellman College’s Waldorf Steiner class teacher student alumni with reference to their individual paths toward the profession)

Väitöskirja kuuluu kasvatustieteen (opettajankoulutus) alaan.

Vastaväittäjänä on professori emeritus Jarmo Toiskallio. Kustoksena toimii professori Veli-Matti Värri.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Käytännöllinen viisaus opettajankoulutuksen taustafilosofiassa. Snellman-korkeakoulusta valmistuneiden steinerkoulun luokanopettajien kertomuksia tiestään opettajuuteen

Väitöskirjan fronesis-teorian ja empirian kohtaamisessa on muodostunut käsitys siitä, että toimija  pyrkii ilmaisemaan itseään toimintavalmiuden ja toiminnan kautta. Tämän lisäksi opettaja toimijana pyrkii syvemmällä, henkisellä tasolla löytämään oman tarkoituksensa ja päämääränsä, jotka liittyvät juuri luonteenhyveiden ja intellektuaalisten hyveiden yhteyden löytämiseen ja silloittamiseen käytännön elämässä. Tämän voi nähdä opettajuuteen liittyvänä keskeisenä henkisen kasvun haasteena ja tehtävänä, jota voidaan tutkia opettajien kertomuksissa heidän tiestään opettajuuteen.

Tutkimuksen tulokset voidaan tiivistää seuraavasti: Fronesis-hyvettä voidaan ymmärtää neljän käytännöllisen järjen piirteen ja narratiivisen identiteetin avulla. Ne ovat intentionaalinen, situationaalinen, kontekstuaalinen ja holistinen identiteetti. Aristoteleen tradition mukaisesti etiikka alkaa ihmisluonnon tapojen (ethos) ymmärtämisestä ja alhaalta ylös kasvattamisesta. Näin voidaan opetella toimimaan kaikissa yksittäisissä tilanteissa hyvin, mutta samalla harjoitamme luonnettamme hyvän toiminnan yleiseen tapaan. Kasvatuksessa ja itsekasvatuksessa luonteen hyveiden ja intellektuaalisten hyveiden toiminnallisen luonteen ymmärtäminen ja niiden laadullinen kehittäminen on haastava tehtävä. Snellman-korkeakoulun luokanopettajan koulutusta tarkasteltaessa keskeiseksi tulokseksi muodostui Elävä akatemia -malli. Tässä avautuu taiteellisen työskentelyn laajat ja kiinnostavat mahdollisuudet kasvatuskäytännössä.  

                                          ******

Niinivirran väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2330, Tampere University Press, Tampere 2017. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1834, Tampere University Press 2017.

Väitöskirjan tilausosoite: Juvenes Verkkokirjakauppa, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.