Historian journalistinen esittäminen

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Linna-rakennus, sali K 103, Kalevantie 5

FM, YTM Olli Seurin väitöstilaisuus

Historian journalistinen esittäminen. 1960-luku Helsingin Sanomissa vuosina 2008 ja 2013 (Journalistic history-making. 1960s in Helsingin Sanomat in 2008 and 2013)

Väitöskirja kuuluu journalistiikan alaan.

Vastaväittäjänä on dosentti Jukka Kortti (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Heikki Luostarinen.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Journalismi pelkistää ja vahvistaa olemassa olevia historiantulkintoja

Suurin osa sanomalehden esittämästä historiasta syntyy muita asioita koskevien esitysten sivutuotteena, jolloin se on hienovaraista ja huomaamatonta. Etenkin uutisjournalismissa menneisyys tulee esiin tapahtumien taustana, kun taas sanomalehden aikakauslehtimäisissä ja mielipiteellisissä osissa aktiivinen historian tulkitseminen on yleisempää.

Tämä selviää Olli Seurin 19.11.20016 tarkastettavasta väitöstutkimuksesta. Monografiana julkaistavan tutkimuksen aineistona on Helsingin Sanomien vuosikerrat 2008 ja 2013 sekä niiden 1960-lukua koskevat historiaviittaukset ja historiaa käsittelevät jutut.

- Olen halunnut syventyä historian journalistiseen esittämiseen, sillä toimittajat osallistuvat yhteisönsä kannalta olennaisen historian määrittämiseen. Toimittajien voi sanoa olevan kansanomaisia tai julkisia historiankirjoittajia, Seuri toteaa.

Helsingin Sanomat esittää 1960-luvun murroksen vuosikymmenenä

Sanomalehti pelkistää ja kierrättää, jolloin tietyt tulkinnat korostuvat ja toiset katoavat näkymättömiin. Helsingin Sanomat toistaa 1960-lukua koskevissa viittauksissa käsitystä murroksen vuosikymmenestä. Murros näkyy historiaviittauksissa monissa eri teemoissa rakennemuutoksesta rakentamiseen sekä muodista tieteen ja teknologian maailmaan.

Sanomalehden historiaviittauksissa kahden aikakauden eli mennen ja nykypäivän välille syntyy merkityksellisten yhteyksien ohella myös katkoksia. Helsingin Sanomat esittää esimerkiksi hyvinvointivaltion synnyn ristiriidattomana ja luonnollisena kehityksenä, joka on usein erillinen tämän päivän hyvinvointivaltiota koskevista vaikeista kysymyksistä.

1960-luvun murroksen ohella Helsingin Sanomien 1960-lukua koskevissa viittauksissa näkyy myös lehden päivälehteläinen traditio. Suomen paikka kylmän sodan maailmassa on historiaviittausten perusteella vielä aktiivisen debatin aihe, mutta lehden omaa yhteisöä kirjoitetaan aktiivisesti osaksi länttä.

Journalistisesti oikein voi olla historiantutkimuksen näkökulmasta väärin

Sanomalehti esittää historiaa journalismille ominaisella tavalla, mikä tarkoittaa omanlaistaan epätäydellisyyttä suhteessa esimerkiksi akateemiseen historiantutkimukseen.

- Käsittelen tutkimuksessani journalismia ja historiantutkimusta totuudellisina narratiiveina, joita yhdistää systemaattinen uteliaisuus eli käytännössä lähdekritiikki. Journalistiseen todellisuuden esittämiseen liittyy kuitenkin rajoitteita, joista johtuen toimittaja voi tehdä työnsä näennäisesti oikein, mutta päätyä historiantutkimuksen näkökulmasta kyseenalaiseen esitykseen, Seuri toteaa.

Yksinkertaisimmillaan journalistisessa esityksessä voi olla vääriä asioita tai juttu saattaa antaa menneisyydestä vääränlaisen kokonaiskuvan. Lisäksi sanomalehti voi juhlistaa yhteisön ideaaleja ja pyrkiä vahvistamaan ihmisten yhteenkuuluvuuden tunnetta historiantutkimukselle vieraalla tavalla.


                                               ******

Olli Seuri on syntynyt Kuopiossa ja hän on suorittanut filosofian maisterin ja yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnot Tampereen yliopistossa. Vuodesta 2012 alkaen hän on toiminut Yleisradion toimittajana, Yle Radio 1:n Ykkösaamun juontajana.

Seurin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2223, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0258-0, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1723, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0259-7, ISSN 1456-954X.

Väitöskirjan tilausosoite: Juvenes Verkkokirjakauppa tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

 

Lisätietoja

Olli Seuri olli.seuri@iki.fi, p. 040-6744 001