Jätehuollon strateginen institutionaalinen kapasiteetti

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Pinni B-rakennus, luentosali 1096, Kanslerinrinne 1

Järjestäjä(t)

M.Sc. SM Shafiqul Alamin väitöstilaisuus

Strategic Institutional Capacity in Solid Waste Management: The cases of Dhaka North and South City Corporations in Bangladesh (Jätehuollon strateginen institutionaalinen kapasiteetti: Tapauksina Dhakan pohjoiset ja eteläiset kunnat Bangladeshissa)

Väitöskirja kuuluu hallintotieteen alaan.

Vastaväittäjänä on professori Timo Aarrevaara (Lapin yliopisto). Kustoksena toimii emeritus professori Risto Harisalo.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Jätehuollon strateginen institutionaalinen kapasiteetti

Tutkimus analysoi jätehuollon strategista ja institutionaalista kapasiteettia Bangladeshin pääkaupungissa Dhakassa. Tämä aihe on siitä tehtyjen tutkimusten mukaan lähes kaikissa kehittyvissä maissa vakavissa ongelmissa. Dhaka tarjoaa hedelmällisen maaperän tutkia jätehuollon hallinnollisia ja johtamistaidollisia ongelmia.

Jokaisessa organisaatiossa tarvitaan strategista johtamista, pitkää aikatähtäintä ja päätöksentekokykyä järjestää toimivat palvelut. Näin on myös jätehuollossa suurissa urbanisoituneissa kaupungeissa. Strategisella johtamisella on oltava institutionaalista kapasiteettia, jotta sen avulla varmistetaan jätehuollon menestys tehokkuutena ja vaikuttavuutena.

Strategisen johtamisen kapasiteettiin luetaan kuuluviksi tehokkaat prosessit, toimivat järjestelmät ja riittävät resurssit. Näitä kapasiteetteja tulisi ehdottomasti lisätä Dhakan jätehuollossa. Tämä tutkimus keskittyy analysoimaan näiden tekijöiden merkitystä Dhakan jätehuollon strategisessa johtamisessa. Se avaa samalla näkökulman muihin kehitysmaihin, jotka kamppailevat jätehuollon strategisen johtamisen ongelmien kanssa.

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen. Se tarkastelee jätehuollosta vastaavien käsityksiä alansa strategisesta kapasiteetista ja sen eri ulottuvuuksista. Tätä varten haastateltiin 32 strategisesta johdosta vastaavaa jätehuollon ammattilaista Dhakassa. Haastattelut osoittivat, että jätehuollon strategisessa kapasiteetissa on vakavia puutteita.

Päättäjät eivät riittävästi ymmärrä strategisen johtamisen asemaa ja roolia jätehuollon kehittämisessä. Strategisten tavoitteiden muotoilu ja toteuttaminen ovat vaikeasti hallittavia prosesseja. Dhakan keskushallinto vaikeuttaa valinnoillaan jätehuollon strategista ajattelua ja hyvien käytäntöjen hyödyntäminen on sattumanvaraista.

Tutkimus osoittaa, että Dhakassa, ja myös muiden kehitysmaiden suurissa kaupungeissa, tarvitaan vahvaa strategista kapasiteettia; suhteellisen itsenäistä hallinnollista asemaa, ennakkoluulotonta ajattelua ja johdonmukaista toimintaa. Tutkimuksen mukaan mm. nämä tekijät takaavat toimivat jätehuollon palvelut.

                                               ******

Alamin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2216, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN  978-952-03-0239-9, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1716, Tampere University Press 2016. ISBN  978-952-03-0240-5, ISSN 1456-954X.

SM Shafiqul Alam on syntynyt Mymensinghissä Bangladeshissa ja hän on suorittanut M.Sc.  -tutkinnon Islamic University, Kushtia.

Väitöskirjan tilausosoite: Juvenes Verkkokirjakauppa, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja

SM Shafiqul Alam, Puh. 040 936 9708, smalamuta@gmail.com