Palvella ja kokea : Simultaanitulkkaus seurakunnassa

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Pinni B-rakennus, luentosali 1096, Kanslerinrinne 1

FM Sari Hokkasen väitöstilaisuus

To Serve and to Experience: An Autoethnographic Study of Simultaneous Church Interpreting (Palvella ja kokea: Autoetnografinen tutkimus simultaanitulkkauksesta seurakunnassa)

Väitöskirja kuuluu käännöstieteen (englanti) alaan.

Vastaväittäjänä on professori emerita Christina Schäffner (Astonin yliopisto, Iso-Britannia). Kustoksena toimii professori Kaisa Koskinen.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Helluntaiseurakunnassa tulkkaus on palvelemista ja Jumalan kohtaamista

Kun simultaanitulkkausta tehdään seurakunnissa vapaaehtoisten seurakuntalaisten voimin, tulkkaus ei ole vain kieli- ja kulttuurierojen ylittämistä – se merkitsee Jumalan ja seurakunnan palvelemista sekä Jumalan kohtaamista. FM Sari Hokkanen on tarkastellut Tampereen ja Seinäjoen helluntaiseurakunnissa järjestettyä englanninkielistä simultaanitulkkausta väitöstutkimuksessaan. Hokkanen on toiminut näissä seurakunnissa paitsi tutkijana myös vapaaehtoisena, käännöstieteellisen koulutuksen omaavana tulkkina, ja tämä omakohtainen kokemus on keskeisellä paikalla hänen tutkimusmenetelmässään. Tutkimus keskittyy siihen, miten tulkkaus ymmärretään seurakunnissa ja millainen kokemus helluntaiseurakunnan simultaanitulkkaus on tulkille itselleen.

Vaikka seurakuntien simultaanitulkit tulkkaavat suomenkielistä tilaisuutta englanniksi tulkkauslaitteilla kopista käsin, he eivät ole irrallaan seurakunnan tilaisuudesta ja sen tavoitteista. Helluntaiseurakunnassa yhteisen kokoontumisen tavoitteena ajatellaan olevan se, että läsnäolijat voisivat kohdata Jumalaa puheiden, musiikin ja rukousten kautta. Niinpä myös tulkkauksen ajatellaan tähtäävän siihen, että englanninkielistä tulkkausta kuuntelevat maahanmuuttajat, vaihto-opiskelijat ja vierailijat voisivat sen kautta kohdata Jumalaa, eli saada hengellisiä kokemuksia. Tulkkaus siis linkittyy vahvasti helluntailaisuudelle tyypilliseen kokemuksellisuuteen – helluntailaisuudessa ajatellaan, että hengellisen elämän tai kirkossa käynnin tulisi tuntua ja näkyä uskovan elämässä jollakin tavalla, esimerkiksi Pyhällä Hengellä täyttymisenä.

Toisaalta helluntailaisuudelle tyypillinen kokemuksellisuus näkyy myös tulkin omassa kokemuksessa. Toisin kuin ammattitulkeilta, seurakunnan vapaaehtoisilta tulkeilta ei odoteta puolueettomuutta tai neutraaliutta. Päinvastoin, simultaanitulkkaus on osa seurakuntatulkin omaa hengellistä elämää. Hän antaa omat lahjansa Jumalan käyttöön odottamatta esimerkiksi rahallista korvausta seurakunnalta. Sen sijaan tulkki voi itse kokea kohtaavansa Jumalaa vaikkapa tulkkaamansa saarnan tai rukouksen kautta tai tulevansa siunatuksi auttamalla toisia.

Tutkimuksen menetelmänä käytettiin kenttätyöhön perustuvaa autoetnografiaa, jonka tavoitteena on pyrkiä kuvaamaan elettyä kokemusta sen sosiaalisessa ympäristössä. Hokkanen havainnoi seurakuntatulkkausta, haastatteli tulkkeja ja piti kirjaa omista tulkkauskokemuksistaan. Tutkimusaineistoon kuului lisäksi asiakirjoja sekä ääni- ja videonauhoituksia Hokkasen omasta tulkkauksesta seurakunnassa. Tutkimusaineisto kerättiin vuosina 2009–2010 Tampereen helluntaiseurakunnassa ja vuosina 2011–2014 Seinäjoen helluntaiseurakunnassa. Omakohtaisen aineiston ja autoetnografinen tutkimusotteen avulla Hokkanen pystyi tarkastelemaan myös tulkkaukseen liittyviä tunteita ja kehollisuutta seurakuntatulkkauksen merkityksen kulttuurisen analyysin yhteydessä. Tutkimusmenetelmä onkin uudenlainen avaus käännöstieteessä, jossa suurella osalla tutkijoista on ammatillista kokemusta kääntämisestä tai tulkkauksesta, mutta jossa tätä kokemusta harvoin hyödynnetään avoimesti tutkimuksessa.

                                               ******

Hokkasen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2212, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN  978-952-03-0231-3, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1712, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0232-0, ISSN 1456-954X.

Sari Hokkanen on syntynyt Seinäjoella ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Lisätietoja

Sari Hokkanen, sari.hokkanen@uta.fi