Poliisin imago

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Virta-rakennus, auditorio 109, Åkerlundinkatu 5

Järjestäjä(t)
Jarmo Puustinen

HM Jarmo Puustisen väitöstilaisuus

Poliisin imago. Eroavatko poliisin ja median näkemykset poliisin imagosta? (Image of police. Is there any difference of police images between representatives of media and police)

Väitöskirja kuuluu hallintotieteen (turvallisuushallinto) alaan.

Vastaväittäjänä on professori Anssi Keinänen (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii professori Sirpa Virta.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Poliisin imago. Eroavatko poliisin ja median näkemykset poliisin imagosta?

Tutkimuksessa tarkastellaan poliisiin liittyviä mielikuvia, niiden syntymistä ja etsitään mielikuvallisia eroja poliisin ja toimittajien välillä kuiluanalyysin avulla.Tutkimus koostuu kahdesta tutkimuskysymyksestä.
Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä on, mistä poliisin imago koostuu? Poliisin imago muodostuu lukuisista eri asioista, joiden keskiöissä ovat organisaation henkilöstön sisäiset mielikuvat, identiteetti ja organisaation noudattamat arvot. Organisaation sisällä olevista mielikuvista syntyy organisaation sisäinen imago, joka heijastuu organisaation ulkopuolelle ulkoiseksi imagoksi poliisin toimintojen, kanssakäymisen, viestinnän, poliisin suorittamien toimenpiteiden ja palvelujen kautta.
Toimittajat ovat keskeisessä asemassa uutisoidessaan poliisista ja muodostettaessa mielikuvia poliisista yhteiskunnan eri toimijoille.

Tutkimuksen toisena kysymyksenä selvitetään, ovatko poliisin omat mielikuvat poliisista erilaiset kuin toimittajien mielikuvat? Vastausta kysymykseen haettiin kyselytutkimuksella Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella toimivien poliisilaitoksen poliisihenkilöstön ja toimittajien mielikuvista keväällä 2015.

Keskeisemmäksi tulokseksi nousi mielikuvaerot poliisihenkilöstön ja toimittajien välillä yhteyksien ja suhteiden hoitamisesta. Toimittajien mielikuvissa mediasuhteiden hoitaminen nähdään hyödyllisempänä kuin poliisin mielikuvissa. Vastaavasti poliisin liittyvät mielikuvat poliisin luotettavuudesta, ammattitaidosta ja ystävällisyydestä eivät synnyttäneet suuria mielikuvallisia eroja. Luottamus muodostaa keskeisen imagollisen tekijän, jota tukevat poliisin ystävällisyys, ammattitaito ja reagoivuus. Hyvillä mielikuvilla varustettu organisaatio viestii organisaation ulkopuolelle positiivista imagoa edustamillaan arvoilla. Tämä vaikuttaa organisaation kiinnostavuuteen työpaikkana, yhteistyötahona ja luotettavana toimijana.

                                          ******

Jarmo Puustinen on syntynyt Kuopiossa ja hän on suorittanut hallintotieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii ylikomisariona.

Puustisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2277, Tampere University Press, Tampere 2017. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1779, Tampere University Press 2017.

Väitöskirjan tilausosoite: Juvenes Verkkokirjakauppa, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja