Strategisen innovaatiojohtamisen edistäminen pk-yrityksissä

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Virta-rakennus, auditorio 109, Åkerlundinkatu 5

Järjestäjä(t)

M.Sc. Zheng Huangin väitöstilaisuus

Fostering Strategic Innovation Management for SMEs - Multiple case studies in China (Strategisen innovaatiojohtamisen edistäminen pk-yrityksissä - useita tapaustutkimuksia Kiinasta)

Väitöskirja kuuluu yrityksen johtamisen alaan.

Vastaväittäjänä on associate professor Jaana Woiceshyn (Calgaryn yliopisto, Kanada). Kustoksena toimii professori Arja Ropo.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Strategisen innovaatiojohtamisen edistäminen pk-yrityksissä - useita tapaustutkimuksia Kiinasta

Tämä väitöskirja käsittelee innovaatiojohtamista ja tutkii sitä kiinalaisten pienten ja keskisuurten (pk) yritysten kontekstissa. Innovaatioita pidetään ratkaisevana kilpailuetuna pk-yrityksissä, mutta niiden tärkeydestä huolimatta tutkimuksia kehittyvien maiden pk-yritysten innovaatiotoiminnasta on tehty hyvin rajallisesti. Monissa tutkimuksissa käytetään yksittäisiä yrityksiä analysoitaessa pk-yritysten innovaatiotoimintaa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on saada moniulotteisempi käsitys innovaatiotoiminnan luonteesta kiinalaisissa pk-yrityksissä yksilöimällä useita keskeisiä tekijöitä, jotka määrittelevät näiden yritysten innovatiivisuutta.

Tämä väitöskirja on kartoittava tutkimus, joka pyrkii lisäämään akateemisen tutkimuksen tietämystä pk-yritysten innovaatio-johtamisesta sekä laajan kirjallisuuskatsauksen avulla että myös kartuttamalla empiiristä tietoa. Useisiin tapaustutkimuksiin perustuvan laadullisen lähestymistavan keinoin tarkastellaan tärkeimpiä innovaation liikkeellepanevia voimia ja analysoidaan erilaisia innovaatiomalleja.

Tutkimus käyttää pilottitutkimuksesta saatuja kokemuksia kehittäen konkreettisen tulkinnan pk-yritysten innovaatiokäyttäytymisestä. Tapaustutkimusten sisäiset ja väliset analyysit perustuvat pk-yritysten innovaatiokäytäntöihin keskittyen yritysten erilaisiin innovaatio-malleihin ja strategioihin. Perustuen tapaustutkimusten tuottamien tulosten synteesiin tutkimus osoittaa, että kiinalaiset pk-yritykset käyttävät useita erityyppisiä innovatiivisia toimintamalleja ja kiinalaisten pk-yritysten innovaatiotoiminnalla on omat erityispiirteensä.

Tämä tutkimus auttaa määrittelemään pk-yritysten innovaatiotoimintaa sekä edistää erilaisten tapaustutkimusten tuottamien tutkimustulosten luokittelua ja integrointia. Tutkimus pyrkii tarjoamaan systemaattisen näkemyksen pk-yritysten innovaatio-johtamiseen. Yhdistämällä olemassa olevia teorioita tutkimus luo pk-yrityksille käsitteellisen mallin tukemaan niiden innovaatioprosessien hallintaa. Tämä malli auttaa tulkitsemaan pk-yritysten innovaatio-johtamisen perusmekanismeja. Lisäksi malli tarjoaa kokonaisvaltaisen kehyksen strategisten innovaatioiden menestyksekkääseen toteuttamiseen nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

Väitöskirja tutkii siis kiinalaisten pk-yritysten innovaatiotoimintaa yritystasolla ja lisää ymmärrystä kiinalaisten pk-yritysten nykyisen innovaatiotoiminnan ominaispiirteistä. Tämän tutkimuksen kontribuutiona on integroida monen tyyppisiä innovaatioprosesseja kattavaan käsitteelliseen viitekehykseen ja tätä kautta tukea pk-yritysten strategisia innovaatioita.
                                               ******

Huangin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2214, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN  978-952-03-0235-1, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1714, Tampere University Press 2016. ISBN  978-952-03-0236-8 , ISSN 1456-954X.

Zheng Huang on syntynyt Shanghaissa, Kiinassa, ja hän on suorittanut M.Sc. (International Business and Economics) -tutkinnon Aalborgin yliopistossa Tanskassa.

Väitöskirjan tilausosoite: Juvenes Verkkokirjakauppa, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

 

Lisätietoja

Zheng Huang, luckeehuang@yahoo.com, puh. +358 45 106 4199