Terveys pelissä

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, auditorio F115, Lääkärinkatu 1

Järjestäjä(t)

TtM Tiina Räsäsen väitöstilaisuus

Terveys pelissä. Nuorten rahapelaamisen yhteys riskikäyttäytymiseen (Health in game. Adolescents’ gambling and its association with risk-taking)

Väitöskirja kuuluu sosiaali- ja terveyspolitiikan alaan.

Vastaväittäjänä on dosentti Ari Haukkala (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii dosentti Anne Konu.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Nuoret pelaavat terveydellään. Nuorten rahapelaaminen on yhteydessä riskikäyttäytymiseen ja heikompaan terveyteen

Suomalaisille rahapelaamisesta on tullut arkinen tapa viettää vapaa-aikaa. Myös nuoret ottavat osaa siihen, vaikka rahapelaaminen on lain mukaan kiellettyä alle 18-vuotiailta. Rahapelaaminen onkin läsnä nuorten elämässä monin tavoin. Pelejä on tarjolla useissa paikoissa ja tämän lisäksi rahapelit ovat viime vuosina valloittaneet myös verkkoa.Rahapelimainontaan voi törmätä niin kaupan kassalla kuin kotisohvalla. Runsaasta rahapelitarjonnasta ja rahapelien näkyvyydestä huolimatta nuorten rahapelaamista on tutkittu vielä melko vähän Suomessa ja maailmalla, tutkimuksen keskittyessä usein vain ongelmapelaamiseen.

Tutkimuksessa pyritään lisäämään tietämystä suomalaisnuorten rahapelaamisesta. Tutkimuksessa tarkastellaan nuorten rahapelaamisen yhteyttä riskikäyttäytymiseen ja nuorten terveyteen. Tarkastelemalla rahapelikäyttäytymistä (rahapelaamisen tiheys, rahapelaamiseen käytetty rahamäärä) saadaan tietoa siitä, millä rahapelaamisen tasolla pelaaminen on yhteydessä nuoren kokemiin ongelmiin. Lisäksi tutkitaan vanhempien, ystävien ja koulun sosiaalisen tuen sekä vanhempien rahapelaamisen ja ystävien ongelmapelaamisen vaikutusta nuoren rahapelaamiseen.

Aineistona oli kolme valtakunnallista kyselyä: Kouluterveyskysely vuosilta 2010 ja 2011, Nuorten terveystapatutkimusta vuodelta 2011 sekä Nuorten rahapelaaminen 2006 -aineisto. Tutkimusjoukko koostui 12–17-vuotiaista nuorista. Tutkimus osoitti, että rahapelitiheys oli yhteydessä nuoren riskikäyttäytymiseen ja heikompaan terveyteen. Tytöillä jo harvemmin kuin kerran kuukaudessa tapahtuva pelaaminen liittyi moniin riskikäyttäytymisen muotoihin, ja erityisesti 1–2 kertaa viikossa pelaavilla tytöillä terveysriskien ottaminen ja terveytensä heikommaksi kokeminen oli yleisempää kuin pelaamattomilla nuorilla. Myös pojilla harvemmin kuin kerran kuukaudessa tapahtuva pelaaminen liittyi riskikäyttäytymiseen, mutta fyysisiä oireita ja terveysriskikäyttäytymistä ilmeni lähinnä päivittäin pelaavilla pojilla. Koulun ja vanhempien sosiaalinen tuki oli negatiivisesti yhteydessä rahapelitiheyteen, kun ystävien sosiaalinen tuki oli positiivisesti yhteydessä pelaamiseen pojilla ja negatiivisesti tytöillä. Sosiaalinen tuki kuitenkin selitti heikosti rahapelaamisen ja ongelmakäyttäytymisen sekä terveysriskien ja heikomman terveyden välistä yhteyttä. Ystävien ongelmapelaaminen oli yhteydessä nuorten rahapelaamiseen, mutta vanhempien rahapelaaminen ei. Nuorten ongelmapelaamisen riski kasvoi rahapelitiheyden, vuoden aikana pelattujen pelien määrän ja peleihin käytetyn rahasumman kasvaessa.

Tutkimuksen päätuloksena voidaan pitää sitä havaintoa, että myös rahapelaaminen, ei siis pelkästään ongelmapelaaminen, liittyy riskikäyttäytymiseen. Jo muutaman kerran kuukaudessa tapahtuva pelaaminen voi olla yhteydessä riskikäyttäytymiseen ja ongelmapelaamiseen. Rahapelaaminen tulisikin huomioida entistä paremmin kouluterveydenhuollossa ja lisää tietoa rahapelien mahdollisista haitoista pitäisi tarjota nuorten parissa työskenteleville sekä nuorten vanhemmille ja nuorille itselleen. Myös rahapelien valvontaa tulisi tehostaa entisestään.
                                               ******

Räsäsen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2222, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0256-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1722, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0257-3, ISSN 1456-954X.

Tiina Räsänen on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Lisätietoja

Tiina Räsänen, rasanen.tiina.a@student.uta.fi