Todeksi tehty valokuva

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Pinni B-rakennus, luentosali 1097, Kanslerinrinne 1

YTM Jenni Mäenpään väitöstilaisuus

Todeksi tehty valokuva. Objektiivisuuden rakentuminen uutiskuvajournalismissa (A Photograph Produced as Truth: The Construction of Objectivity within News Photojournalism)

Väitöskirja kuuluu journalistiikan alaan.

Vastaväittäjänä on erikoistutkija, dosentti Sari Karttunen (Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö, Cupore). Kustoksena toimii professori Janne Seppänen.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Todeksi tehty valokuva: Objektiivisuuden rakentuminen uutiskuvajournalismissa

Journalistien toimintaympäristö on viime vuosikymmeninä muuttunut perustavanlaatuisesti. Kuvajournalistisessa työssä keskeinen digitalisoitumisesta seurannut muutos liittyy kamera-ja tietoliikenneteknologiaan. Kuvien jälkikäsittely (esim. rajaaminen sävyjen- ja valkotasapainonsäädöt) on siirtynyt pimiöistä tietokoneen ruudulle ja filmikamerat on korvattu digitaalisilla kameroilla. Verkkolehtien syntyminen on tuonut perinteisten lehtikuvaajien työhön videokuvaamisen, ja siten monista 2000-luvun lehtivalokuvaajista on tullut myös liikkuvan kuvan ammattilaisia. Lisäksi yhteiskunnan verkottuminen ja mobiililaitteiden,
kuten kännykkäkameroiden, yleistyminen on tehnyt valokuvista jokapäiväistä kuvavirtaa ja mahdollistanut tavallisten kansalaisten ottamien kuvien pääsyn julkisuuteen tiedotusvälineiden tai sosiaalisen median välityksellä. Tämä on luonut valokuville uudenlaisia käyttötarkoituksia, kuten jakaminen tai identiteetin rakentaminen, ja haastanut myös ammattilaiset miettimään uudelleen ammatillisuutensa perusteita ja rajoja.

Väitöskirja tarkastelee journalismin objektiivisuuden ihannetta suhteessa journalistisiin uutisvalokuviin ja edellä mainittuihin työympäristön muutoksiin. Tutkimuksen kokoavina johtopäätöksinä esitetään, että journalismin ammattikäytännöissä käydään jatkuvaa neuvottelua siitä, mikä on objektiivinen uutiskuva. Kuvajournalismin objektiivisuus rakentuu paitsi suhteessa ulkopuoliseen todellisuuteen myös vahvasti suhteessa alan ammatillisiin normeihin. Tukeutumalla alalla vallitseviin sääntöihin ja vakiintuneisiin käytäntöihin ammattilaiset voivat hallita työnsä ideaalien ja käytännön välisiä ristiriitoja ja oikeuttaa tekemänsä ratkaisut osaksi objektiivista journalismia. Nämä säännöt ja käytännöt ovat osittain julkilausuttuja mutta suurelta osin myös hiljaiseen tietoon ja kokemukseen perustuvia ja siten vaikeasti tavoitettavia. Käytännöissä on myös paljon rutiininomaisuutta. Lisäksi ammattilaisten tekemät ratkaisut kytkeytyvät monin tavoin valtaan. Valta on läsnä esimerkiksi tilanteissa, joissa kuvajournalismin ammattilaiset sopeutuvat alalla vallitseviin normeihin tai luovat niitä tai pyrkivät ammattietiikkansa avulla erottautumaan amatööreistä. Vallasta on kyse erityisesti silloin, kun ammattilaiset määrittelevät, millä ehdoilla tuotetut ja minkälaiset valokuvat kuvittavat päivittäin näkemiämme uutisia.
                                               ******

Mäenpään väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2208, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN  978-952-03-0223-8, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1708, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0224-5, ISSN 1456-954X.

Jenni Mäenpää on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

 

 

Lisätietoja

Jenni Mäenpää, jenni.k.maenpaa@uta.fi