Työperäisen altistumisen yhteys leukemian riskiin aikuisilla

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, auditorio F114, Lääkärinkatu 1

Järjestäjä(t)

M.Sc. Madar Talibovin väitöstilaisuus

Occupational Exposures and Risk of Adult Leukemia: A population-based study in the Nordic countries (Työperäisen altistumisen yhteys leukemian riskiin aikuisilla)

Väitöskirja kuuluu epidemiologian alaan.

Vastaväittäjänä on professori Bengt Järvholm (Uumajan yliopisto, Ruotsi). Kustoksena toimii dosentti Susanna Lehtinen-Jacks.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Työperäisen altistumisen yhteys leukemian riskiin aikuisilla

Leukemia veren valkosolujen syöpä. Sen neljä yleisintä muotoa ovat akuutti myelooinen leukemia (engl. lyhenne AML), akuutti lymfaattinen leukemia (ALL), krooninen myelooinen leukemia (CML) ja krooninen lymfaattinen leukemia (CLL). Vaikka monilla geneettisillä ja elintapoihin ja –ympäristöön liittyvillä tekijöillä on arvioitu olevan yhteyttä leukemian riskiin, useimmissa tapauksissa näyttö on epäyhtenäistä. Tutkimukseni tavoitteena oli arvioida eräiden ammattialtistusten yhteyttä aikuisten leukemiariskiin. Tutkimus pohjautuu pohjoismaisen ammattisyöpätutkimussarjan (Nordic Occupational Cancer Studies, NOCCA) yhteensä 14,9 miljoonan pohjoismaisen henkilön aineistoon. Näiden henkilöiden ammattitiedot 30-64 vuoden iässä ja tieto syöpään sairastumisesta vuoteen 2003-2005 asti saatiin kansallisista rekistereistä.

Tutkimuksessa I verrattiin 53 ammattiluokan leukemiariskiä yleisen väestön leukemiariskiin (AML-tapaukset (n=18 811), CLL-tapaukset (n=20 462) ja muut leukemiatapaukset (n=15 570)). Tutkimuksessa II arvioitiin liuottimille altistumisen ja AML-riskin välistä yhteyttä ( 15 332 AML-tapausta ja 76 660 verrokkia) ja tutkimuksessa III erittäin matalataajuuksisen magneettikenttäaltistuksen ja sähköaltistuspiikkien määräarvioiden yhteyttä AML-riskiin (13 435 AML-tapausta ja 67 175 verrokkia). Tutkimuksessa IV verrattiin ryhmätason (NOCCA-JEM-niminen ammattialtistumatriisi) kosmiselle säteilylle altistumisen arvioita yksilökohtaisiin säteilymittaustietoihin, joita oli saatavissa Säteilyturvakeskuksesta (STUK) (1 535 lentäjää ja 3 487 matkustamohenkilökunnan jäsentä).

Tutkimus osoitti leukemian ilmaantuvuuden olevan hieman väestökeskiarvoa suurempi eräissä ammattiluokissa. AML:n riski oli koholla autonkuljettajilla ja elintarviketyöntekijöillä ja CLL:n riski maanviljelijöillä ja konttorityöntekijöillä. Muiden leukemiatyyppien riski oli suurentunut merimiehillä, kemian prosessityöntekijöillä ja myyntiedustajilla. Metsureilla AML:n riski, merimiehillä AML:n ja CLL:n riskit, sekä kalastajilla muiden leukemiatyyppien riski, olivat tilastollisesti merkitsevästi tavanomaista pienempiä. AML:n riski ei liittynyt liuotinaltistuksiin eikä magneettikenttä- tai sähköaltistuksiin. Tutkimus osoitti myös, että kosmisen säteilyn altistusestimaatit poikkeavat toisistaan riippuen siitä, onko arvion lähteenä NOCCA-JEM (ryhmätason ammattialtistumatriisi) vai Säteilyturvakeskuksen mittausaineisto (yksilökohtaiset säteilymittaustiedot).

Tutkimuksessa havaitut vaihtelut ammattialakohtaisessa leukemiailmaantuvuudessa olivat melko pieniä ja voisivat johtua työhön liittyvistä kemikaali- tai muista altistuksista. Havaintojemme mukaan ilmiön selittäjiä eivät ole liuotinaltistukset, magneettikentät eivätkä sähköaltistukset. Arvioitaessa lentohenkilökunnan altistumista kosmiselle säteilylle altistusarvioissa havaittiin selviä eroja NOCCA-JEM:n ja yksilöllisiin mittaustietoihin perustuvien arvioiden välillä.

                                               ******

Talibovin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2220, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0247-4, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1720, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0248-1 , ISSN 1456-954X.

Madar Talibov on suorittanut Master of Science -tutkinnon Uumajan yliopistossa Ruotsissa.

 

Lisätietoja

Madar Talibov, Madar.Talibov@uta.fi