Vaikea bronkopulmonaalinen dysplasia kouluiässä

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, Jarmo Visakorpi -sali, Lääkärinkatu 1

Järjestäjä(t)

´

LL Piia Suursalmen väitöstilaisuus

Outcomes of severe bronchopulmonary dysplasia at school age. Inflammation, growth, nutrition, lung and cardiac function (Vaikea bronkopulmonaalinen dysplasia kouluiässä. Tulehdus, kasvu, ravitsemus, keuhkojen ja sydämen toiminta)

Väitöskirja kuuluu lastentautiopin alaan.

Vastaväittäjänä on dosentti Anna Pelkonen (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Matti Korppi.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Kouluikäisten keskosen kroonista keuhkosairautta sairastaneiden lasten tulehdusaktiivisuus ei ole kohonnut

Kouluikäisten keskosen kroonista keuhkosairautta (bronkopulmonaalinen dysplasia, BPD) sairastaneiden lasten tulehdusaktiivisuus ei ole kohonnut, eikä keuhkojen toiminnan ja tulehdusmerkkiaineiden välillä todettu yhteyttä. Kouluikäisten BPD-lasten sydämen toiminta oli normaalia, mutta pikkukeskosten poikkeava keuhkojen toiminta saattaa altistaa myöhemmille sydämen toiminnan poikkeavuuksille.

Tutkimukseen osallistui kouluikäisiä alle 1500 gramman painoisena syntyneitä pikkukeskosia, joista osalla oli vaikea röntgenkuvan perusteella todettu BPD, sekä täysiaikaisina syntyneitä kontrollilapsia. Lapsilta mitattiin tulehdusta kuvaavia merkkiaineita verestä ja uloshengitysilmasta, keuhkojen toimintaa tutkittiin impulssioskillometrialla ja sydämen toimintaa kattavilla ultraäänitutkimuksilla. Lasten kasvua ja ravitsemusta selvitettiin antropometristen mittausten ja ravitsemuspäiväkirjan avulla.

Kouluikäisillä BPD-lapsilla ei todettu suurentunutta tulehdusaktiivisuutta, eikä keuhkojen toiminnan ja tulehdusmerkkiaineiden välillä havaittu yhteyttä. BPD:n aiheuttamat keuhko-ongelmat kouluiässä eivät siis näytä olevan seurausta tulehduksesta, vaan keuhkojen rakenteellisista muutoksista.

BPD-lasten sydämen toiminta kouluiässä oli normaalia. Vastasyntyneisyyskauden keuhko-ongelmien ja kouluiässä tutkitun sydämen toiminnan välillä ei havaittu yhteyttä. Huonompi keuhkofunktio kouluiässä näytti korreloivan huonomman sydämen vasemman kammion toiminnan kanssa pikkukeskosilla. Pikkukeskosten poikkeava keuhkojen toiminta saattaa altistaa myöhemmille sydämen toiminnan poikkeavuuksille.

Kouluikäisten BPD-lasten päänympärys oli pienempi ja heillä esiintyi enemmän pienipäisyyttä, kuin keskosilla, joilla ei ollut kroonista keuhkosairautta. Muilta osin BPD-lasten kasvu oli normaalia. Ravitsemus ei eronnut ryhmien kesken. Pikkukeskosten adipokiini-tasot näyttivät korreloivan ravitsemuksen kanssa. Korkea painoindeksi oli yhteydessä korkeisiin leptiini- ja adipsiini-tasoihin, joten ylipaino saattaa huonontaa BPD-lasten keuhkoennustetta.

                                               ******

Piia Suursalmi on suorittanut lääketieteen lisensiaatin sekä erikoislääkärin tutkinnot Tampereen yliopistossa.

Suursalmen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2199, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN  978-952-03-0199-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1698, Tampere University Press 2016. ISBN  978-952-03-0200-9, ISSN 1456-954X.
TamPub.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.