Viisi keskustelua muutoksesta (VKM) -ohjelman prosessi ja tulokset yhdyskuntaseuraamusasiakkailla

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Linna-rakennus, Väinö Linna -sali, Kalevantie 5

Kari Tolonen

YTM Kari Tolosen väitöstilaisuus

Viisi keskustelua muutoksesta (VKM) -ohjelman prosessi ja tulokset yhdyskuntaseuraamusasiakkailla

Väitöskirja kuuluu sosiaalipsykologian alaan.

Vastaväittäjänä on dosentti Henrik Linderborg (Turun yliopisto). Kustoksena toimii emeritaprofessori Anja Koski-Jännes.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.
 

Viisi keskustelua muutoksesta (VKM) -ohjelman prosessi ja tulokset yhdyskuntaseuraamusasiakkailla

Tutkimuksen tulosten mukaan VKM-ohjelma onnistui vähentämään rikoksen tekijöiden päihteiden käytön ongelmia. Asiakkaat olivat varsin tyytyväisiä keskusteluihin ja ohjaajiinsa. Työntekijöiden motivoivan haastattelun käyttö lisäsi asiakkaan muutospuhetta.  Asiakkaan luottamus ensisijaisen päihteen vähentämisen onnistumiseen alkutilanteessa, arvio keskustelun sujuvuudesta ja muutoskykypuhe sekä työntekijän tiedon antaminen ennustivat ensisijaisen päihteen käytön vähenemistä seurannoissa.

Tutkimukseen osallistui 25 työntekijää ja 50 päihteitä väärinkäyttävää rikoksen tekijää.   Kaksi ensimmäistä keskustelua tallennettiin ja litteroitiin. Motivoivan haastattelun noudattamista arvioitiin koodaamalla työntekijöiden käyttäytymistä.  Asiakkaiden muutos- ja säilyttämispuhe koodattiin. Asiakkaiden päihteiden käyttöä mitattiin alkutilanteessa ja seurantahaastatteluissa. Asiakkaat ja työntekijät täyttivät istuntojen jälkeen istunnon arviointilomakkeen. Istunnon vuorovaikutusta tutkittiin korrelaatiometodilla. Ensisijaisen päihteen käytön muutosta 6 ja 12 kuukauden seurannoissa mallinnettiin hierarkkisella regressioanalyysilla.

Asiakkaat osallistuivat aktiivisesti 6 ja 12 kk seurantoihin (84 % ja 72 %). Työntekijät noudattivat motivoivaa haastattelua ja sen manuaalia hyvin.  Asiakkaiden AUDIT- ja juomisen haittapisteet laskivat merkitsevästi seurantavuoden aikana. Työntekijän motivoivan haastattelun taidot ja asiakkaan muutospuhe korreloivat vahvasti. Taloudellisin 12 kk:n tulosta myönteisesti ennustava malli sisälsi asiakkaan alkutilanteen luottamuksen ensisijaisen päihteen vähentämisen onnistumiseen, asiakkaan muutoskykypuheen, asiakkaan arvion istunnon sujuvuudesta ja ohjaajan tiedon antamisen. Negatiivista tulosta ennustivat yleisarvio keskustelun suuntaamisesta sekä työntekijän arvio asiakkaan tunneilmaisusta ja usko asiakkaan hoidossa jatkamiseen. Malli selitti tuloksesta 64 %.

Rikoksiin syyllistyneiden päihdekuntoutusta on tutkittu paljon vähemmän kuin heidän päihteiden käyttöään ja siihen liittyviä ongelmia. Tämä tutkimus pyrkii vastaamaan kysymykseen, missä määrin motivoivasta haastattelusta on apua rikoksiin syyllistyneiden päihdeongelmien vähentämisessä ja mikä tässä lähestymistavassa herättelee muutosta.  Motivoiva haastattelu on juuri päihdehoitoon kehitetty asiakaskeskeinen ja ohjaava menetelmä, jossa asiakasta autetaan muuttamaan päihteiden käyttöään siihen liittyvän ambivalenssin ratkaisemisen ja sisäisen muutosmotivaation kasvun avulla. Myöhemmin motivoivaa haastattelua on käytetty erilaisissa käyttäytymisongelmissa, joissa on ristiriitaa nykyisen ja toivotun tilanteen välillä, kuten pelaaminen, syömishäiriöt, kroonisten sairauksien hallinta ja terveyteen liittyvä käyttäytyminen.

Motivoivaan haastattelun sovellus Viisi keskustelua muutoksesta (VKM) on otettu laajasti käyttöön yhdyskuntaseuraamustyössä. Tämä väitöskirja raportoi VKM-ohjelman välittömiä ja seurantatuloksia.

                                          ******

Tolosen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2419, Tampere University Press, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1929, Tampere University Press 2018.

Väitöskirjan tilausosoite: Juvenes Verkkokirjakauppa tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi