Kansainvälinen maisteriohjelma sai Ällästikku-palkinnon

Julkaistu 18.12.2017 - 08:33

Master’s Degree Programme in Public and Global Health -ohjelma palkittiin

Tampereen yliopiston opetuksen laatu- ja kehittämispalkinto Ällästikku myönnettiin tänä vuonna Master’s Degree Programme in Public and Global Health -ohjelmalle. Palkinto koostuu 10 000 eurosta ja kunniakirjasta.

Kansainvälinen englanninkielinen maisteriohjelma ”Masters Degree Programme in Public and Global Health” (PGH) perustettiin Tampereen yliopiston terveystieteisiin alun perin vuonna 2003, ja siihen on ollut sisäänotto joka toinen vuosi. Ohjelmaa uusittiin merkittävästi edellistä sisäänottoa varten: opintosuunnista luovuttiin integroimalla public ja global health -sisällöt yhdeksi kokonaisuudeksi. Uudistuksessa huomiota kiinnitettiin erityisesti aiempien vuosien opiskelijoiden palautteeseen, joka näkyy monella tavalla uudistetussa opetussuunnitelmassa.

Ohjelma hyödyntää monipuolisia viestintäkanavia jo ennen opintojen alkua sekä niiden aikana. Ohjelma käyttää paljon osallistavia opetusmenetelmiä, jotka korostavat opiskelijoiden keskinäistä sekä opettajien ja opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta. Tällaisia menetelmiä ovat mm. ongelmalähtöinen oppiminen, ”käänteinen luokkahuone” ja erilaiset ryhmätyöskentelymenetelmät. Opiskelijoita otetaan mukaan tutkimusryhmiin tekemään gradua. Myös harjoittelu on mahdollista suorittaa jonkin tutkimusryhmän projektissa.

Strategiansa mukaan Tampereen yliopisto haluaa rekrytoida aiempaa enemmän kansainvälisiä opiskelijoita. Opetusneuvosto piti tärkeänä, että kansainvälisten opiskelijoiden kiinnittymiseen opintoihin ja yliopistoyhteisöön panostetaan monipuolisesti. Muista maista tulleiden opiskelijoiden on haasteellista samanaikaisesti koettaa kiinnittyä oman maisteriohjelman opiskelijayhteisöön, muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoihin, tiedekuntaan ja koko yliopistoyhteisöön sekä totutella suomalaiseen kulttuuriin ja toimintatapoihin. PGH-ohjelmalla ja suomenkielisellä terveystieteiden tutkinto-ohjelmalla on myös yhteistä opetusta ja yhteisiä tapaamisia, mikä edistää vuorovaikutusta kansainvälisten opiskelijoiden ja suomalaisten opiskelijoiden välillä ja siten edesauttaa kansainvälisten opiskelijoiden kiinnittymistä yhteisöön.

Ällästikku-palkinnolla ei ole sääntöjä, vaan yliopiston opetusneuvosto päättää vuosittain paitsi palkittavasta tahosta, myös palkitsemisen perusteista ja menettelyistä palkittavan tahon löytämiseksi. Tänä vuonna palkinto päätettiin antaa yliopistoyhteisölle avoimen ehdotusmenettelyn kautta tunnustuksena opintoihin ja yliopistoyhteisöön kiinnittymisen ja tukemisen hyvistä käytännöistä.

Valmisteluryhmä kiinnitti huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin: Miten opiskelijoiden ja opettajien vuorovaikutuksen syntymistä tuetaan? Miten ohjaus- ja viestintäkäytännöt tukevat opiskelijoiden kiinnittymistä yliopistoyhteisöön? Millaisten opetusmenetelmien avulla opiskelijoiden kiinnittymistä yhteisöön ja opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen syntymistä edistetään? Miten opiskelijatuutoritoiminnan kehittämistä tuetaan? Palkittu Master’s Degree Programme in Public and Global Health osoittaa konkreettisia esimerkkejä kaikista näistä ulottuvuuksista.

Ällästikku-palkinnon valintaa valmistelevaan työryhmään kuuluivat koulutuspoliittinen asiantuntija Veera Kaleva, Tamyn hallituksen jäsen Sanni Lehtinen, yliopistonlehtori Paavo Arvola, opintokoordinaattori Maarit Moberg ja koulutusasiantuntija Kati Toikkanen. Palkinnosta päättää Tampereen yliopiston opetusneuvosto. Vararehtori Harri Melin ojensi palkinnon MDP in Public and Global Health -ohjelman vastuuprofessori Clas-Håkan Nygårdille ja kansainvälisten asioiden koordinaattori Catarina Ståhle-Niemiselle valmistuneiden juhlassa 15. joulukuuta 2017.