Matala luuntiheys lisää murtumariskiä

Julkaistu 21.9.2018 - 12:28
Terho Lehtimäki/ Kuva: Jonne Renvall
Professori Terho Lehtimäki oli mukana laajassa kansainvälisessä luunmurtumatutkimuksessa, jonka aineistoon kuului puoli miljoonaa ihmistä. Kuvassa Lehtimäen kavereina on luustoon liittyviä lääkärikoulutuksen havaintovälineitä.

D-vitamiinitasot ja ravinnosta saatava kalsium eivät tutkimuksen mukaan vaikuta murtumariskiin

Teksti: Jaakko Kinnunen
Kuva: Jonne Renvall

Laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa on löydetty 15 geenilokusta, jotka vaikuttavat luun murtumariskiin. Kaikki tutkitut tekijät vaikuttavat luuntiheyteen, jonka on aiemmin osoitettu ennustavan murtumien todennäköisyyttä.

Metatutkimuksessa tarkasteltiin puolen miljoonan ihmisen joukkoa, josta 185 000 oli kokenut luunmurtuman. Aineistoon mukaan otetut henkilöt olivat yli 18-vuotiaita.

Tutkimuksessa selvisi lisäksi, että käden puristusvoima korreloi alhaisemman murtumariskin kanssa. Tutkijoiden mukaan tämä saattaa johtua siitä, että hyvä puristusvoima liittyy parempaan lihaskuntoon, joka pienentää esimerkiksi kaatumisen ja siitä seuraavien murtumien riskiä. Hyvä puristusvoima ei kuitenkaan korreloi luuntiheyden kanssa.

– Luuntiheys on tärkein murtumariskiin vaikuttava ja sitä ennustava tekijä, professori Terho Lehtimäki toteaa.

Lihasvoima ehkäisee
luunmurtumia

Tutkimuksessa vertailtiin viidentoista riskitekijän vaikutuksia luunmurtumiin. Tutkijat tarkastelivat muun muassa diabeteksen, menopaussin sekä murrosiän alkamisiän ja sydänsairauksien vaikutuksia murtumariskiin. Tutkimuksessa ei selvitetty tupakoinnin tai alkoholin käytön vaikutusta luunmurtumariskiin.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että korkea murtumariski ja korkea ikä liittyvät usein mataliin D-vitamiiniarvoihin. Monissa maissa suositellaankin D-vitamiinilisän käyttöä.

Perimästä johtuva alhainen D-vitamiinitaso ei tutkimuksen mukaan kuitenkaan lisää luunmurtumariskiä, eikä sillä osoitettu olevan yhteyttä luuntiheyteen. Tutkimuksessa huomautetaan, että poikkeuksellisen matalilla D-vitamiiniarvoilla voi olla yhteys korostuneeseen murtumariskiin, mutta tämän takia ei ole perusteltua suositella D-vitamiinilisän käyttöä väestötasolla.

Myöskään maitotuotteista saatavan kalsiumin määrä ei vaikuttanut murtumariskiin.

– Ravinnosta saatava kalsiumin määrä ei juurikaan vaikuta murtumariskiin. Myöskään D-vitamiini ei kausaalisesti vaikuttanut murtumariskiin merkittävästi väestötasolla, Lehtimäki kertoo.

Tutkimuksen mukaan luuntiheyden lisäämiseen tähtäävillä toimenpiteillä on tärkeä rooli luunmurtumien ehkäisyssä. Myös lihasvoiman kehittäminen voi laskea murtumien todennäköisyyttä.

Ikä lisää
murtumariskiä

YK:n ennusteiden mukaan yli 65-vuotiaiden suhteellinen osuus verrattuna 15-65-vuotiaisiin kolminkertaistuu vuoteen 2100 mennessä. Luunmurtumien riski ja niistä seuraavien terveydellisten ongelmien vakavuus kasvaa iän myötä.

– Luunmurtumat ovat suuri kansanterveydellinen ongelma vanhenevalla väestöllä, Terho Lehtimäki kertoo.