Tampereen yliopistolle miljoona euroa opettajankoulutuksen kehittämiseen

Julkaistu 19.6.2018 - 11:07

Tampereen yliopisto on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä runsaat miljoonaa euroa kahteen opettajankoulutuksen kehittämishankkeeseen. Tänä vuonna haettavana oli 12 miljoonaa.

Tampereen yliopiston kehittämishankkeiden koordinaatiovastuu on kasvatustieteiden tiedekunnalla. Lisäksi Tampereen yliopisto on partnerina parissa muussakin hankkeessa.

Kolme korkeakoulua
kehittää arviointia

Apulaisprofessori Mari-Pauliina Vainikaisen johtama tutkimushanke sai 650 000 euroa ”laaja-alaisen osaamisen arviointiin formaaleissa ja informaaleissa oppimistilanteissa”.

Hankkeessa kehitetään kolmen yliopiston yhteistyönä digitaalisia välineitä laaja-alaisen osaamisen arviointiin. Niitä pilotoidaan tekoälyä ja lisäketodellisuutta hyödyntävissä formaaleissa oppimistilanteissa sekä informaaleissa 4D-matematiikkatyöpajoissa, joissa matematiikan opetus yhdistyy taito- ja taideaineisiin.

Opettajia koulutetaan arviointimallin käyttöön Tampereella, Jyväskylässä ja pääkaupunkiseudulla. Toimivista malleista kehitetään moduuli Tampere3-yliopiston
opettajankoulutukseen.

Tietoja ja taitoja
yli oppiainerajojen

Yliopistonlehtori Jussi Hanska sai 400 000 euroa johtamalleen tutkimushankkeelle ”Oppiainerajat ylittävä oppiminen lukioissa – innovaatio, oivallus ja muutos”.

Hankkeessa kehitetään oppiainerajat ylittävää oppimista ja opetusta sekä uusia malleja lukioiden ja korkeakoulujen opettajien ja opettajaopiskelijoiden yhteistyölle. Siinä kartoitetaan hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja ja kehitetään uusia pelillistämisen, digitaalisten ratkaisujen ja yritysyhteistyön avulla.

Hanketta pidetään tarpeellisena, koska monet hyödylliset nykymaailman taidot ja valmiudet eivät noudata koulussa vakiintuneita oppiainerajoja.

Lukion opetussuunnitelman perusteissa 2015 otettiin käyttöön oppiainerajoja ylittävät teemaopinnot, mutta käytännön toteutus on jätetty avoimeksi ja opetuksen järjestäjien
ratkaistavaksi.

Tutkimushankkeen teema valikoitui yhteistyössä Pirkanmaan ja Espoon lukiokoulutuksen järjestäjien kanssa.