Valinnanvapautta ja sote-palveluiden integraatiota on vaikeaa sovittaa yhteen

Julkaistu 13.10.2016 - 09:20

Pitkäaikaissairaiden ja useita palveluita tarvitsevien hoidon integraatiota ja sujuvaa palveluketjua voi olla vaikeaa sovittaa yhteen valinnanvapauden kanssa. Asiakkaat arvostavat ja ovat halukkaita laajentamaan valinnanmahdollisuuksia. Mutta heille on tärkeintä, että he saavat laadukkaita palveluita sujuvasti.

Tulokset käyvät ilmi THL:n ja Tampereen yliopiston Valint-hankkeesta ja THL:n Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut -väestökyselystä.

Huomio pitkäaikaissairaiden hoidon sujuvuuteen ja integraatioon

Kun työikäiset käyttävät pääosin työterveyshuoltoa, painottuu terveyskeskusten työ pitkäaikaissairaiden hoitoon. Suomessa perusterveydenhuollon asiakaskunta poikkeaa useimpien muiden maiden asiakaskunnasta erityisesti työterveyshuollon ja jossain määrin myös yksityisten vakuutusten ja yksityisen sektorin tarjoaman hoidon vuoksi. Siksi hoidon jatkuvuuteen ja hoitoketjun sujuvuuteen on kiinnitettävä huomiota.

- Parhaimmillaan terveysasemien henkilöstö palvelee asiakasta moniammatillisena tiiminä. Terveysasemilla kaivataan mielenterveyden, fysioterapian, sosiaalityön ja päihdetyön hoitohenkilökuntaa. Ja erikoislääkäreiden konsultoinnin tulisi olla sujuvaa. Erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden integraatio on toistaiseksi vähäistä, toteaa THL:n tutkimuspäällikkö Timo Sinervo.

Valinnanvapaus ja hoidon integraatio voivat olla myös ristiriidassa keskenään, toteutustavasta riippuen. Pitkälle viety integraatio voi rajoittaa tai hankaloittaa valinnanvapautta. Toisaalta maksimaalinen valinnanvapaus voi pilkkoa hoitoprosessit, jolloin kokonaisuuden hallinta on vaikeaa ja jonot ja viiveet kasvavat.

- Jos valinnanvapautta halutaan lisätä, on kiinnitettävä huomiota palvelujen sujuvuuteen ja että terveysasemilla on riittävän moniammatillista henkilöstöä. Tarvitaan myös vahvaa asiakasohjausta ja potilaiden hoitoprosessien johtamista. Valinnanvapausmalli on suunniteltava siten, että se mahdollistaa innovaatiot ja toiminnan kehittämisen, sanoo Tampereen yliopiston tutkijatohtori Liina-Kaisa Tynkkynen.

Asiakkaat pitävät valinnanvapautta tärkeänä, mutta korostavat palveluiden toimivuutta

- Asiakkaat pitävät hoitopaikan valintaa ja erityisesti hoitavan ammattilaisen valintaa tärkeänä, kertoo THL:n tutkimuspäällikkö Anna-Mari Aalto ja jatkaa:

- Toisaalta, sote-uudistuksen tavoitteista tärkeimpinä pidettiin palveluiden sujuvuutta, peruspalveluiden vahvistamista ja yhdenvertaista saatavuutta. Vain joka viides väestöstä valitsi valinnanvapauden kolmen tärkeimmän joukkoon.

Terveysasemaa vaihtaneita on vielä vähän. Väestössä vaihtajia on 4-6 prosenttia, terveyskeskusten asiakkaista keskimäärin 8 prosenttia on vaihtanut terveysasemaa. Terveysasemien välillä on eroja vaihtajien määrissä. Asiakkaan valinnan kannalta olennaista tietoa hoidon laadusta ja hoitoon pääsystä on vielä huonosti saatavilla. Helposti saatavissa olevan vertailukelpoista ja ymmärrettävissä olevaa tietoa tulee olla nykyistä merkittävästi paremmin saatavilla.

Valint-hankkeessa selvitettiin neljän kunnan alueella valinnanvapauden toteutumista ja vaikutuksia asiakkaiden, henkilöstön, palveluiden tilaajan ja tuottajan näkökulmasta sekä kansainvälisestä näkökulmasta. Tutkimuksessa käytettiin laajoja asiakaskyselyitä, kyselyä terveysaseman vaihtajille sekä johdon ja henkilöstön haastatteluita. Väestökyselyssä selviteltiin muun muassa väestön mielipiteitä valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Lähde:

T Sinervo, L-K Tynkkynen, T Vehko (toim.). Mitä kuuluu perusterveydenhuolto? Valinnanvapaus ja integraatio palveluiden kehittämisen polttopisteessä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 16/2016. 136 sivua. Helsinki 2016. ISBN 978-952-302-731-2 (painettu); ISBN: 978-952-302-732-9 (pdf).

A-M Aalto, M Junnila, A Muuri, T Sinervo, T Vehko, M Pekurinen. Väestön mielipiteitä valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tutkimuksesta tiivisti 20/2016. 13 sivua. Helsinki 2016. ISBN 978-952-302-728-2 (verkko).

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö, Valint-hankkeen johtaja Timo Sinervo,  THL, 029 524 7231, timo.sinervo@thl.fi
Tutkimuspäällikkö Anna-Mari Aalto,  THL, 029 524 7252, anna-mari.aalto@thl.fi
Tutkijatohtori Liina-Kaisa Tynkkynen,  Tampereen yliopisto/ Terveystieteiden yksikkö
 040 190 1675/ 044 521 7569,  liina-kaisa.tynkkynen@uta.fi