Yli kaksi tuntia Internetissä päivittäin lisää lasten käytöshäiriöitä

Julkaistu 9.3.2016 - 15:50

Yli kaksi tuntia Internetissä päivittäin viettävillä alakouluikäisillä lapsilla ilmenee erityisesti impulsiivisuutta ja häiritsevää käyttäytymistä.

Tämä kävi ilmi Tampereen yliopistossa meneillään olevassa tutkimuksessa, jossa kuvataan alakouluikäisen lapsen Internetin käytön yhteyttä lapsen sosiaalisiin taitoihin lapsen itsensä arvioimana.

Väitöskirjatutkimuksen aineisto kerättiin Kanta-Hämeen alueen viiden alakoulun 4. - 6. -luokkalaisilta oppilailta. Kyselyyn vastasi 92 prosenttia 312:sta koululaisesta. Lapset arvioivat Internetin käyttöään Ehyt ry:n pelitaitoprojektin ja Lasten mediabarometrin kyselyn avulla ja yhteistyötaitojaan, empatiakykyään, häiritsevyyttään ja impulsiivisuuttaan MASK-monitahoarviointilomakkeen avulla.

Tutkimuksen mukaan päivittäin Internetiä käyttävät oppilaat olivat tilastollisesti merkitsevästi impulsiivisempia kuin ne, jotka käyttivät Internetiä harvemmin kuin joka viikko. Oppilaat, jotka käyttivät Internetiä arkisin ja viikonloppuisin 1 - 2 tuntia olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteistyötaitoisempia kuin useamman tunnin päivässä Internetiä käyttävät oppilaat.

Viikonloppuisin 1 - 2 tuntia päivässä Internetiä käyttävät oppilaat olivat tilastollisesti merkitsevästi empatiakykyisempiä kuin useamman tunnin (5 - 6 h tai enemmän) päivässä Internetiä käyttävät oppilaat. Vastaavasti useamman tunnin (5 - 7 h tai enemmän) Internetiä käyttävät oppilaat olivat merkitsevästi sekä häiritsevämpiä että impulsiivisempia kuin vähemmän aikaa Internetissä viettävät oppilaat.

Internetin käytön yhteyttä lapsen sosiaaliseen kyvykkyyteen ilmaista empatiaa ja toimia erilaisissa sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa on tutkittu vähän.

- Yhteistyötaidot ja empatiakykyisyys tulevat esille niillä alakouluikäisillä, jotka viettävät Internetissä päivittäin alle kaksi tuntia. Vastaavasti liiallinen, suositukset ylittävä Internetissä oloaika lisää antisosiaalista käyttäytymistä, kertoo väitöskirjatutkija Anne Riihilahti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaan päivittäinen ruutuaika viihdemedian ääressä saisi olla korkeintaan kaksi tuntia päivässä.

Lasten Internetin käyttö lisääntyy selkeästi ja saa uusia ulottuvuuksia koulunkäynnin edetessä. Kuudesluokkalaiset pojat viettävät aikaa Internetissä arkipäivisin, tytöt viikonloppuisin. Alakouluikäiset viettävät Internetissä aikaa tutustuakseen uusiin ihmisiin. He kokevat Internetissä olemisen olevan helppo ja totuttu tapa viettää aikaa.

- Lasten medialukutaidon ja sosiaalisten taitojen tukemiseen tarvitaan perheen, kouluterveydenhuollon ja koulun välistä yhteistyötä, toteaa Riihilahti.

- Lasten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä voidaan ehkäistä ohjaamalla lapsia turvalliseen Internetin käyttöön ja opettamalla lapsille oikeanlaisia medianlukutaitoja, tutkija muistuttaa.

Lisätietoja:
Väitöskirjatutkija Anne Riihilahti