TYT | Avoin yliopisto / Avoimen yliopiston verkko-opinnot
TYT
Avoin yliopisto/verkko-opinnot
Johdatus kulttuuri- ja sosiaaliantropologiaan


Sivukartta
 
Etusivu
Mitä on antropologia?
Luonto ja kulttuuri
Yksilö ja yhteiskunta
Rituaalit ja uskonto
Antropologinen tieto

Erityistermiluettelo
Kirjallisuutta

Sosiologian peruskurssi

Sosiaalipsykologian peruskurssi

 

 

Esipuhe

Kulttuuri- ja sosiaaliantropologia, inhimillistä kulttuuria kokonaisuudessaan tutkivana tieteenä, tarjoaa hyvän lähtökohdan kansainvälistyvän maailman erityiskysymysten arvioimiseksi ja tarkastelemiseksi. Verkkokurssin tarkoituksena onkin johdattaa opiskelijat yhtäältä kulttuuristen erojen ja toisaalta sosiaalisen elämän samankaltaisuuksien äärelle eri kulttuureita tarkastelemalla. Vain perehtymällä elämää jäsentävien ilmenemismuotojen koko kirjoon ja sen historiaan opimme ymmärtämään muita kulttuureita ja maailmaa sellaisena kuin se näyttäytyy meille uuden vuosituhannen alussa.

Kurssi koostuu viidestä osuudesta, joissa tarkastellaan kulttuureille ominaisia käytäntöjä ja uskomuksia sekä niihin liittyviä merkityksiä, arvoja ja toimintaa. Kurssi alkaa antropologia-käsitteen tarkastelulla sekä katsauksella menetelmiin ja antropologian historiaan. Seuraavassa osuudessa arvioidaan biologisen perimän, ekologisten tekijöiden ja kulttuurikäyttäytymisen suhdetta. Kolmas osuus arvioi yhteiskunnan ja yksilön välistä sidettä sukulaisuusjärjestelmien, sukupuolen ja avioliitto- ja perhemuotojen kautta sekä sosiaalisen kontrollin, politiikan ja kulttuuristen arvojen yhteenkietoutumisen osalta. Neljäs osuus käsittelee uskonnollista elämää ja uskonnon olemusta sekä rituaalista käyttäytymistä. Viimeisessä osuudessa arvioidaan antropologisen tiedon asemaa paikalliskulttuurien ja etnisyyden näkökulmasta.

Kurssi on tarkoitus laajentaa lähitulevaisuudessa kirjamuotoon. Täten, vaikka verkkokurssi toimiikin itsenäisenä kokonaisuutena, se tarjoaa tulevaisuudessa mainion sillan oppikirjan sisällön avaamiseksi. Kulttuuri- ja sosiaaliantropologian verkkokurssi on kuitenkin tärkeä ennen kaikkea niiden haasteiden kohtaamiseksi, joita kaikkialla läsnäoleva inhimillinen kulttuuri eri muodoissaan tarjoaa tämän päivän ihmisille.

Tapio Nisula, YTT
Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos
Tampereen yliopisto