TYT | Avoin yliopisto / Avoimen yliopiston verkko-opinnot
TYT
Avoin yliopisto/verkko-opinnot
Sosiaalipsykologian peruskurssi


Etusivu
Johdanto: Sosiaalipsykologian analyysitasot
Katsaus sosiaalipsykologian historiaanYksilöiden sosiaalipsykologiaa
Kognitiivista sosiaalipsykologiaa
Ryhmät
Vuorovaikutus ja mikrotason sosiaalinen järjestys
Yksilö ja yhteiskunta
Lopuksi: Sosiaalipsykologian ihmiskuva

Sisällysluettelo
 

 

Sisällysluettelo


Johdanto: Sosiaalipsykologian analyysitasot

Mitä sosiaalipsykologia on?
Sosiaalipsykologian analyysitasot
Kurssimateriaalin osat ja aiheet
Onko tässä totuus sosiaalisesta ihmisestä?


Katsaus sosiaalipsykologian historiaan

Sosiaalipsykologian juurilla -1920
Varhaista sosiaalipsykologiaa 1920-1950
Kognitiivinen käänne 1950-
Kriisikeskustelu ja uutta tutkimusta 1960-1970
Kielellinen käänne ja sosiaalinen konstruktionismi 1970/80-
Sosiaalipsykologia nyt - kahtia jakautunut tiede?

Syventävät tekstit:
Tiivistelmä: Sosiaalipsykologiaa aikajanalla
Eurooppalaisia alkujuuria:
-Wundt ja kansainpsykologia
-Le Bon ja joukkosielu
-Tarde - jäljittely ja innovaatio
-Mc Dougall ja viettien sosiaalipsykologia
Kurt Lewin - kenttäteoria
Kurt Lewin - ryhmä- ja toimintatutkimus
Behaviorismia: Skinner ja operantti ehdollistuminen
Klassisia tutkimuksia ja laboratoriokokeiden problematiikkaa
Dialogi: Sosiaalinen vaikutus


Yksilöiden sosiaalipsykologiaa

Ruumis ja mieli - persoonallisuustyypit
Piirreteoriat
Psykodynaaminen teoria
Klassisten persoonallisuusteorioiden kritiikki: tilanne, kulttuuri ja toiminta
Minuus
Identiteetti
Minuus ja identiteetti kielellisen käänteen jälkeen

Syventävät tekstit:
Klassisia teorioita persoonallisuustyypeistä
Sigmund Freudin elämäntyö
Psykoanalyyttinen koulukunta Freudin jälkeen
Autoritaarinen persoonallisuus


Kognitiivista sosiaalipsykologiaa

Tiedon rakenteet
Tiedon järjestyminen
Yksilön kognitiivinen kehitys: strukturalismi
Yksilön kognitiivinen kehitys: kulttuurihistoriallinen teoria
Attribuutioteorioita eli toiminnan selittäminen
Asennetutkimus

Syventävät tekstit:
Lawrence Kohlberg ja moraalikehityksen vaiheet
L.S. Vygotski ja kulttuurihistoriallinen koulukunta
Dialogi: Skriptistä allikkoon
Dialogi: Humanismia ja biologiaa, Aggressio
Dialogi: Humanismia ja biologiaa, Kun on tunteet - ja geenit


Ryhmät

Pienryhmän rakenne ja toiminta
Ryhmä ja yksilö
Ryhmien väliset suhteet
Joukkojen toiminta ryhmäilmiönä
Lopuksi: ryhmän lumo

Syventävät tekstit:
Ryhmän päätöksenteko ja ryhmäajattelu
Johtajuustutkimus


Vuorovaikutus ja mikrotason sosiaalinen järjestys

Goffman ja vuorovaikutusjärjestys
Garfinkelin etnometodologia
Keskustelun tutkiminen

Syventävät tekstit:
Erving Goffman - monipuolinen mikrososiologi
Harold Garfinkel ja Parsonsin toimintateoria


Yksilö ja yhteiskunta

Sosialisaatio
Sosiaalisen vaihdon teoria
Symbolinen interaktionismi
Sosiaalinen konstruktionismi
Konstruktionistisia lähestymistapoja sosiaalipsykologiassa
- Diskurssianalyysi
- Retoriikka ja argumentaation tutkimus
- Juonellisuus ja tarinalliset menetelmät

Syventävät tekstit:
Pragmatistinen sosiaalipsykologia ja symbolinen interaktionismi
Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft ja Gesellschaft
Georg Simmel: Suurkaupunki ja modernin sosiaalisuuden muodot
Norbert Elias ja sivilisaatioprosessi
Herbert Spencer ja sosiaalidarwinismi
Roolit sosiaalisuuden kuvaajina
Normit sosiaalisuuden kuvaajina


Lopuksi: Sosiaalipsykologian ihmiskuva

Kriittisyys ja itsereflektio
Ristiriitainen yksilö
Yksilö ja yhteiskunta
Ihmiskuva tutkimuksessa


Alkuun
Etusivulle