Sisältöön
Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus

Luennot

Pyri osallistumaan kaikille opetuskerroille, sillä esim. luentopäiväkirjan tai oppimispäiväkirjan kirjoittaminen edellyttää, että opiskelija osallistuu luento-opetukseen. Ole paikalla ensimmäisellä luentokerralla, jolloin selvitetään opintojen suorittamiseen liittyvät asiat. Jos et ole läsnä luennoilla, sinun tulee itse ottaa selvää luennoilla käsitellyistä asioista esimerkiksi opintojakson kirjallisuuteen tutustuen ja opiskelukavereilta kysellen.

Luentojen tavoitteena on käydä läpi aiheeseen liittyviä olennaisia kysymyksiä. Voit valmistautua luennoille miettimällä omia odotuksiasi ja ennakkotietojasi käsiteltävästä asiasta.

Olennaisen aineksen esiin saamiseksi luennolla on havainnoitava opetusta, kuunneltava ja tehtävä muistiinpanoja. Ole ennakkoluuloton ja arvioi uutta tietoa aktiivisesti. Kiinnitä huomioita luennoijan tapaan esittää tärkeitä asioita: äänenpainot, toistot ja korostus.

KIRJOIT.gif

Muistiinpanot

Muistiinpanot kirjoitetaan itse luennoijan puheesta ja luentodioista. Muistiinpanojen kirjoittamisella jäsennät kuulemasi asiat ja kytket ne aikaisempiin tietoihisi. Kaikkea ei voi eikä ehdi kirjoittaa ylös, eikä se ole tarkoituskaan, koska silloin ei aikaa jää kuuntelulle ja ajattelulle.

Muistiinpanot toimivat muistivihjeinä, joiden avulla voit myöhemmin palauttaa mieleen luennolla käsitellyt asiat. Oppimista edesauttaa, jos kirjoitat itse luentomuistiinpanosi ja kertaat sekä täydennät niitä luentojen jälkeen. Mahdolliset epäselvät asiat kannattaa kysyä luennoitsijalta heti luentotilanteessa.

Luentomateriaali

Luentomateriaali (esim. PowerPoint –diat) välitetään opiskelijoille yleensä Moodle-oppimisympäristön välityksellä. Tällöin opiskelijat itse tulostavat tai tallentavat luentomateriaalin käyttöönsä.

Harjoitukset ja seminaarit

Harjoituksiin, seminaareihin, keskusteluluentoihin ja demonstraatioihin osallistuminen on useimmissa opinnoissa pakollista. Käytännöistä sovitaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

Harjoitusten ja seminaarien tavoitteena on omaksutun tiedon soveltaminen, esimerkiksi yksin tai pienessä ryhmässä tehtävinä harjoitustöinä. Töitä raportoidaan yleensä yhteisissä kokoontumisissa, jolloin yhdessä käyty keskustelu syventää oppimista.

Myös omaehtoisia opintoryhmiä kannattaa perustaa muiden opiskelijoiden kanssa, esimerkiksi vieraskielisen kirjallisuuden opiskelua helpottamaan.

Verkko- ja monimuoto-opinnot

Verkko- ja monimuoto-opinnoissa yliopisto-opiskelun itsenäinen luonne korostuu, sillä opintoihin sisältyy paljon itsenäistä työskentelyä (lukemista, pohdintaa, kirjoittamista, tiedonhakua, verkkovideoiden katsomista jne.). Verkko-oppimisympäristön keskusteluryhmien avulla opiskelijat ja opettajat voivat olla yhteydessä toisiinsa.

Avoimen yliopiston verkko-opinnoissa hyödynnetään Moodle-oppimisympäristöä,  joka tarjoaa esim. keskustelualueet, videoluennot ja chatin ryhmän välisiin keskusteluihin ja wiki-työkalun tekstien työstämiseen.

Verkko- ja monimuoto-opinnot voidaan toteuttaa monilla eri tavoilla. Verkko-opinnoissa on itsenäisesti, ilman aikataulutusta suoritettavia ja aikataulutettuja yhteisöllistä verkkotyöskentelyä edellyttäviä opintoja sekä näiden välimuotoja. Opintojaksolla voi olla useita eri työskentelytapoja, esimerkiksi aikataulutettua verkkokeskustelua, ryhmätyönä kirjoitettavia oppimistehtäviä tai esseitä tai itsenäistä kirjallisten tehtävien tekoa.

Aikataulutetuissa opinnoissa on etukäteen määritelty opintojaksojen kirjallisten oppimistehtävien palautusajankohdat ja/tai muulle verkossa tapahtuvalle ryhmätyöskentelylle määritellyt ajankohdat. Tämä edellyttää opiskelijalta mahdollisuutta osallistua tehtävän työstämiseen verkkokurssialueella säännöllisesti.

Itsenäiset verkko-opinnot koostuvat erilaisten materiaalien itsenäisestä opiskelusta ja niiden pohjalta itsenäisesti työstettävistä kirjallisista tehtävistä (esseistä, tiivistelmistä, harjoitustehtävistä jne.).

Verkko-opintoihin voi sisältyä myös lähiopetusta ja verkko-opiskeluun orientoivaa opetusta. Esim. opintojaksojen alussa voi olla lähitapaaminen, jonka avulla tuetaan verkossa tapahtuvaa työskentelyä ja tutustutaan toisiin opiskelijoihin ja opettajiin. Joihinkin opintoihin sisältyy myös kirjatenttejä jotka tehdään sähköisinä tentteinä.

Tekstimäinen työskentelytapa

Verkko-opiskelu on suurelta osin tekstimäistä työskentelyä, opiskelu verkossa vaatiikin materiaaleihin ja ohjeisiin perehtymistä.

 

Tilastoon

Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: avoin@uta.fi
Muutettu: 11.10.2017 15.28 Muokkaa