Sisältöön
tampereen yliopisto: lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta: opiskelu: opinto-opas:
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaTampereen yliopisto BioMediTech

Arkistoitu sivu!

1.8.2012-26.8.2015 voimassa olleet yleiset määräykset

Yleiset määräykset on päivitetty 1.11.2013

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Bioteknologian tutkinto-ohjelmassa suoritetaan kandidaatintutkinto bioteknologian kandidaatinohjelmassa ja filosofian maisterin tutkinto yhdessä maisteriopintojen opintosuunnassa. Lisäksi filosofian maisterin tutkinnon voi suorittaa kansainvälisessä bioinformatiikan maisteriohjelmassa (Master´s Degree Programme in Bioinformatics). Opinnot muodostavat systemaattisesti eteneviä kokonaisuuksia, jotka mitoitetaan opintopisteinä.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK-tutkinto) on alempi korkea-koulututkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Opetus järjestetään siten, että tutkinto on mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa. Tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan perus- ja aineopinnot sekä yhteisiä ja valinnaisia opintoja. Aineopintoihin kuuluu kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte.

Filosofian maisterin tutkinto (FM-tutkinto) on ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 120 opintopistettä. Opetus järjestetään siten, että tutkinto on mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen kahdessa lukuvuodessa. Bioteknologian maisteriopinnoissa tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan opintosuuntien mukaiset syventävät opinnot ja muut mahdolliset opintosuuntien mukaiset pakolliset opinnot sekä valinnaisia opintoja. Syventäviin opintoihin sisältyy pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte.

Bioinformatiikan maisteriohjelmassa filosofian maisterin tutkinto muodostuu syventävistä opinnoista, yhteisistä opinnoista ja valinnaisista opinnoista.

Tutkintojen yksityiskohtainen rakenne ja sisältö sekä opintojen suorittamisjärjestys määritellään tarkemmin opetussuunnitelmissa.

Kandidaatin ja maisterin tutkintojen kielitaidon osalta on voimassa mitä tutkintoasetuksessa (794/2004) ja kielilaissa (423/2003) on säädetty. Kieli- ja viestintätaidosta, muista yhteisistä opinnoista sekä tutkintoihin kuuluvista valinnaisista opinnoista annetaan määräykset opetussuunnitelmissa.

2. Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jota käytetään opinto-ohjauksen välineenä ja opintojen etenemisen ja suorittamisen tukena. Ensimmäinen opintosuunnitelma tehdään orientoivien opintojen yhteydessä. Opintosuunnitelmasta ilmenevät tutkinnon suorittamiseksi aiotut opinnot ja opintojen suunniteltu aikataulu.

Toisen lukuvuoden keväällä opiskelija ilmoittaa alustavasti minkä opintosuunnan mukaisesti hän suunnittelee suorittavansa syventävät opinnot.

3. Opintosuoritusten hyväksi lukeminen

Muualla kotimaassa tai ulkomailla suoritettuja opintoja voidaan lukea hyväksi tutkintoon, mikäli ne soveltuvat opetussuunnitelman tavoitteisiin. Opintoja voidaan lukea hyväksi tutkintoon kahdella tavalla: korvaamalla tutkintoon kuuluvia opintoja muualla suoritetuilla opinnoilla tai sisällyttämällä muualla suoritettuja opintoja tutkintoon valinnaisina opintoina. Opintojen hyväksilukemisesta päättää yksikön johtaja, koulutuksesta vastaava professori, opintopäällikkö, ohjausvastaava tai opintosuorituksesta vastaava opettaja.

4. Vahvistetusta tutkintorakenteesta poikkeaminen

Tutkinto-ohjelmista vastaavat professorit voivat perustellusta syystä myöntää opiskelijalle oikeuden poiketa tutkintorakenteesta.

5. Opintosuoritusten käyttäminen kahteen korkeakoulututkintoon

Kandidaatin tutkintoon voidaan lukea hyväksi aikaisemmin suoritetun korkeakoulututkinnon samansisältöiset kieli-, viestintä- ja menetelmäopinnot. Tämän lisäksi kandidaatin tutkintoon voidaan lukea hyväksi aikaisemmin suoritetun samantasoisen korkeakoulututkinnon perusteella samansisältöisiä opetussuunnitelman mukaisia pakollisia opintoja. Maisterin tutkintoon voidaan hyväksilukea aiemmin suoritetun korkeakoulututkinnon samansisältöiset kieli-, viestintä- ja menetelmäopinnot.

6. Opinto-oikeuden muuttaminen ja opiskelu suoraan maisterin tutkintoa varten

Opiskelija, jolla on jo suoritettuna soveltuva korkeakoulututkinto ja jolle on myönnetty tieteenalayksikössä opinto-oikeus sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon, voi hakea tietyin edellytyksin opinto-oikeuden muutosta opiskellakseen suoraan pelkkää maisterin tutkintoa varten. Samalla opiskelija luopuu kandidaatin tutkinto-oikeudesta. Opinto-oikeuden muutos saattaa edellyttää täydentävien opintojen suorittamista.

7. Opintosuoritusten vanheneminen

Tutkintoa varten suoritetut opintokokonaisuudet (esim. perus-, aine- ja syventävät opinnot), opintojaksot ja kypsyysnäyte eivät pääsääntöisesti vanhene tutkinnon suorittamisen aikana ja ne lasketaan alkuperäisen laajuisina tutkintoon. Mikäli opetussuunnitelma on olennaisesti muuttunut, opiskelijan tulee ennen keskeneräisen opintokokonaisuuden loppuun saattamista sopia mahdollisista täydennyksistä kokonaisuudesta vastaavan opettajan kanssa.

8. Etusijajärjestys

Mikäli johonkin opintojaksoon, harjoituksiin, tutorryhmiin tai ryhmäopetukseen ilmoittautuu opiskelijoita enemmän kuin kurssille mahtuu, etusijalla ovat ne opiskelijat, joille tämä opintojakso on tutkintovaatimuksissa pakollinen. Tämän jälkeen etusijalla ovat opiskelijat, jotka pyrkivät suorittamaan opintojakson opetussuunnitelmassa määritellyn suositellun suorittamisajankohdan mukaan.

9. Opintosuoritusten kirjaaminen

Hyväksytty opintosuoritus tallennetaan opintosuoritusrekisteriin yliopiston opintojen arviointisäännön mukaisesti. Opintosuoritusrekisteriin kirjataan myös aikaisemmilla opinnoilla korvatut tai erillisellä päätöksellä tutkintoon sisällytetyt opinnot. Tutkintotodistuksen saamista varten opintokokonaisuuksista annetut kokonaismerkinnät merkitään opintosuoritusrekisteriin.

10. Opintosuoritusten arviointi

Opintosuoritusten arvostelussa noudatetaan opintojen arviointisäännön mukaisia arviointiperusteita ja arviointiasteikkoa. Arvostelussa käytetään asteikkoa hyväksytty, hylätty tai hyväksytystä suorituksesta viisiportaista asteikkoa 1-5 (1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen). Hyväksytty kandidaatintutkielma ja pro gradu tutkielma arvostellaan asteikolla 1-5. Opintojen arvioinnista määrätään tarkemmin opetussuunnitelmassa.

Opintokokonaisuudet arvioidaan vastaavalla viisiportaisella asteikolla. Opintojen arvosana on opintojaksojen arvosanoista opintopistemäärällä painotettu keskiarvo.

11. Kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte

Kypsyysnäytteen laatimisessa noudatetaan yliopiston yhteisiä ohjeita. Kandidaatin tutkintoa varten opiskelijan on laadittava kandidaatintutkielma sekä tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte. Kypsyysnäytteen tulee osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä koulusivistyksen kielen mukainen kielitaito (suomi tai ruotsi). Koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä saaneet kirjoittavat kypsyysnäytteen pääsääntöisesti englannin kielellä.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan yleisenä tenttipäivänä tai erikseen kypsyysnäytteestä vastaavan opettajan kanssa sovittavana ajankohtana. Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua sen jälkeen, kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi. Kypsyysnäytteenä laaditaan kirjoitus tutkielmaan liittyvästä opettajan antamasta aiheesta. Kypsyysnäytteen tarkastaa sisällön kannalta aiheen antanut opettaja ja kielen kannalta yliopiston kielikeskuksen opettaja.

Kypsyysnäytteen kirjoittamista koskevat ohjeet saa yksikön opintotoimistosta ja nettisivuilta tai opintojaksosta vastaavalta opettajalta.

Kandidaatintutkielman tarkastajan on arvosteltava tutkielma kolmen viikon kuluessa siitä päivästä lukien, kun opiskelija on osallistunut kypsyysnäytteeseen. Erityisen painavista syistä yksikön johtaja voi myöntää poikkeuksen määräajasta. Kandidaatintutkielman tarkastaa ja hyväksyy opintojaksosta vastaava opettaja.

Arvioitua ja hyväksyttyä alempaan korkeakoulututkintoon sisältyvää opinnäytettä ei voi uusia.

Kandidaatintutkielman arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua yksikön johtajalta neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan henkilökohtaisesti tietoonsa.

Oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön opiskelija voi saattaa asian yliopiston muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon. Muutoksenhakulautakunnan oikaisupyynnön johdosta tekemästä tutkielman arvostelua koskevasta päätöksestä ei voi valittaa (yliopistolaki 558/2009, 84§).

12. Pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte

Maisterin tutkintoa varten opiskelijan on laadittava pro gradu -tutkielma ja siihen liittyvä kypsyysnäyte. Maisterin tutkinnon yhteydessä suoritettavassa kypsyysnäytteessä osoitetaan tutkielman sisällön hallinta sekä koulusivistyksen kielen mukainen kielitaito. Suomen tai ruotsin kielellä koulusivistyksensä saaneiden ei tarvitse osoittaa kypsyysnäytteessä kielitaitoa mikäli se on jo samalla kielellä suoritetussa kandidaatin tutkinnossa osoitettu. Koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä saaneet kirjoittavat kypsyysnäytteen pääsääntöisesti englannin kielellä. Tällöin kypsyysnäyte tarkistetaan myös kielitaidon osalta.

Kypsyysnäytteen laatimisessa noudatetaan yliopiston yhteisiä ohjeita.

Valmis pro gradu -tutkielma luovutetaan sähköisessä muodossa tarkastusprosessia ja kirjaston kokoelmaa varten yksikön ja kirjaston antamien ohjeiden mukaisesti (http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/tutkielmat) Tätä ennen tutkielma toimitetaan pdf -tiedostona tutkielmasta vastaavalle profesorille painatusluvan saamiseksi. Tutkielmaan on liitettävä sekä suomenkielinen että englanninkielinen erillinen yksisivuinen tiivistelmä, jonka tulee sisältää tiedot tutkimustavoitteista, aineistosta, käytetyistä tutkimus-menetelmistä ja tärkeimmistä tutkimustuloksista. Ohjeet pro gradu -tutkielman ja tiivistelmän laatimisesta saa yksikön opintotoimistosta ja nettisivuilta tai opinnäytteestä vastaavalta professorilta. Tutkielman arvosteltavaksi jättämisen yhteydessä on sovittava kypsyysnäytteen suorittamisesta.

Pro gradu -tutkielmasta antaa lausuntonsa vähintään kaksi yksikön johtajan määräämää tarkastajaa. Tarkastajien on toimitettava lausuntonsa kolmen viikon kuluessa siitä päivästä lukien, kun opiskelija on osallistunut kypsyysnäytteeseen. Erityisen painavista syistä yksikön johtaja voi myöntää poikkeuksen määräajasta. Ennen tutkielman arvostelua tarkastajien lausunnot lähetetään opiskelijalle tiedoksi. Samalla hänelle varataan neljä (4) päivää mahdollisen vastineen antamiseen. Ellei opiskelija esitä vastinetta, yksikön johtaja arvostelee tutkielman.

Pro gradu -tutkielman arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua tieteenalayksikön johtokunnalta neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun yksityiskohtaiset tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan henkilökohtaisesti tietoonsa. Oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön, voi saattaa asian yliopiston muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi. Muutoksenhakulautakunnan oikaisupyynnön johdosta tekemästä tutkielman arvostelua koskevasta päätöksestä ei voi valittaa (yliopistolaki 558/2009, 84§).

Arvioitua ja hyväksyttyä ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvää opinnäytettä ei voi uusia.

Tutkielma voidaan laatia myös kahden tai useamman opiskelijan ryhmätyönä tai osana laajempaa tutkimusprojektia. Tällaiselta tutkielmalta edellytetään, että kunkin opiskelijan osuus on arvioitavissa ja että tutkielman laatimiseen tarvittava työmäärä vastaa kunkin tekijän osalta yksin tehdyn tutkielman laatimiseen vaadittavaa työpanosta. Jos tutkielma laaditaan ryhmätyönä, arvioidaan tutkielma ja kypsyysnäyte kunkin opiskelijan osaltan erikseen. Yhteistutkielma voi olla yhteinen usealle tieteenalalle, jolloin kunkin tieteenalan osalta määrätään oma tarkastaja.

13. Tutkintotodistuksen hakeminen

Kun kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu, yksikön johtaja myöntää hakemuksesta tutkintotodistuksen. Hakemus laaditaan tutkinto-ohjelman verkkosivuilta tai yksikön opintotoimistosta saatavalle lomakkeelle joka palautetaan yksikön opintotoimistoon. Opiskelijan on huolehdittava siitä, että suoritusrekisteriin on tallennettu kaikki opintosuoritukset ja muiden yksiköiden opetuksesta saatavat opintokokonaisuudet (esim. teemakokonaisuudet).

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintotodistukseen merkitään perus- ja aineopintojen kokonaisopintopistemäärä ja arvostelu, asetuksen mukaiset pakolliset kieliopinnot sekä kandidaatintutkielman suorittaminen.

Filosofian maisterin tutkintotodistukseen merkitään opintosuuntien syventävien opintojen kokonaispistemäärä ja arvostelu, muut mahdolliset pakolliset opinnot, pro gradu -tutkielman arvostelu ja asetuksen mukaisten pakollisten kieliopintojen suorittaminen. Mikäli kieliopinnot on suoritettu jo kandidaatin tutkintoon, tulee niistä kuitenkin maininta myös maisteritutkinnon todistukseen.

Valinnaisina opintoina suoritetut opinnot merkitään todistuksiin, mikäli oppiaineessa on suoritettu vähintään viidentoista opintopisteen opinnot tai opinnot muodostavat arvioidun kokonaisuuden (eri yksiköiden teemakokonaisuudet). Alle viidentoista opintopisteen opinnot merkitään todistukseen otsikolla "Muut opinnot".

14. Tutkintojen kehittäminen

Tutkintojen kehittämistä ja opetussuunnitelmien valmistelua varten biolääketieteellisen teknologian yksikössä on tutkinto-ohjelmakohtaiset ryhmät, jotka koostuvat opettajista, opiskelijoista ja tarpeen mukaan muiden yksiköiden tai yliopistojen edustajista.

15. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Määräykset astuivat voimaan 1.11.2013.

 
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Arvo Ylpön katu 34
33520 Tampere, Finland
Ylläpito: webmaster@biomeditech.fi
Muutettu: 2.9.2015 7.02 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti