Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunnassa (COMS) Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma

Opiskelukäytännöt ja -ohjeet

Kursseille ilmoittautuminen ja poissaolot

Kontaktikursseilla ja pienryhmässä tapahtuvassa opetuksessa tulee olla aktiivisesti läsnä - varsinkin ensimmäisellä kokoontumiskerralla on oltava paikalla lunastamassa opiskelupaikkansa. Mikäli opiskelija ei ole paikalla ensimmäisellä kokoontumiskerralla poissaolostaan ilmoittamatta, saa paikan varasijalla oleva opiskelija. Mikäli varasijalla oleva opiskelijakaan ei lunasta paikkaansa ryhmästä, vapaat paikat täytetään ryhmän ensimmäisellä aloituskerralla paikalla olevien jonottajien ("kärkkyjien") kesken. Muistakin poissaoloista kurssin kuluessa on aina neuvoteltava etukäteen kurssin opettajan kanssa ja äkillisistä sairaustumisista ilmoitettava kurssin opettajalle mahdollisimman nopeasti.

Ryhmäjakoja tehtäessä tutkinto-ohjelman omat opiskelijat ovat ensisijaisessa asemassa muiden oppiaineiden opiskelijoiden nähden. Muutoin ryhmäjakoja tehtäessä noudatetaan ns. jonolakia (opintojakson pakollisuus ja kokonaisopintopistemäärä ratkaisee ryhmään pääsyn). Opettajat tekevät ryhmäjaot ennen ryhmän aloituskertaa. Ryhmään pääsynsä opiskelija tarkistaa NettiOpsusta. Pääsääntöisesti pienryhmässä tapahtuvan opetuksen minimikoko on seitsemän opiskelijaa ja luento-opetuksen 15 opiskelijaa. Mikäli ilmoittautuneita on vähemmän, opetus saatetaan joutua perumaan.

Opinnoissa eteneminen

Opiskelijat laativat ensimmäisenä opiskeluvuonna opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jonka tarkoituksena on helpottaa ja kehittää opiskelijoiden ohjausta sekä heidän etenemistään opinnoissa. HOPSista lisää JOVin HOPS-ohjauksen sivuilla. Kandidaatintutkinto on tarkoitus suorittaa kolmessa vuodessa ja maisterintutkinto kahdessa vuodessa. Näin laskettuna opiskelijan opintojen etenemisen tahti on noin 60 op/ lukuvuosi. Opintojen etenemisen tueksi on laadittu JOVissa opintojen etenemiskaavio (linkki vasemmassa palkissa), joka antaa suosituksen opintojen suorittamiseksi toivottavassa aikataulussa ja suoritusjärjestyksessä. On pedagogisesti tarkoituksenmukaista, että opiskelija suorittaa opinnot edeten perusopinnoista aineopintoihin ja aineopintojen suorittamisen jälkeen vasta voi siirtyä suorittamaan maisteriopintojaksoja. JOVin journalistiikan ja mediatutkimuksen syventävien erikoistumisopinnoissa on tarjolla vuosittain vaihtuvia vierailijoita ja teemoja, mitkä opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti maisterivaiheen opiskelijoille.

Tentit

Kirjallisuustentit ja kypsyysnäytteet suoritetaan sähköisessä tenttipalvelussa eli Tenttis-järjestelmässä. Luentokurssien tentit suoritetaan luennon yhteydessä järjestettävällä tenttikerralla.

Kurssien korvaavuuskäytäntö

Opintojaksojen korvaavuuksista neuvotellaan korvattavan kurssin vastuuopettajan kanssa. Joissakin tapauksissa opiskelija joutuu täydentämään aiemmin suorittamaansa kurssia lisätehtävällä. Mikäli korvattava kurssi tarjotaan jossain muussa yksikössä/ muussa tutkinto-ohjelmassa, korvaavuusasiat hoidetaan kyseisessä yksikössä/ tutkinto-ohjelmassa. Korvaavuusasiat hoidetaan siis aina siellä, missä opetuskin tarjotaan.

Kokonaismerkinnät

Kandidaatin- ja maisterintutkintoa varten tulee pyytää kokonaismerkinnät suorittamistasi opintokokonaisuuksista. Kokonaismerkintä kokoaa opintojaksot yhdeksi opintokokonaisuudeksi (esim. JOVin perusopinnot 25 op; JOVin aineopinnot 70 op), joka näkyy tutkintotodistuksessa. Kokonaismerkinnät pyydetään aina ko. opetusta antavasta tutkinto-ohjelmasta. Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman opintosuoritusten kokonaismerkintöjen rekisteröimistä voi pyytää Tiina Riihelältä (tiina.riihela@uta.fi). Pelkkä sähköposti riittää, ei tarvitse täyttää lomaketta.

Kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte

Kolmantena opiskeluvuotena opiskelija osallistuu aineopintojen seminaariin, jonka yhteydessä tehdään kandidaatintutkielma. Kun kandidaatintutkielma on valmis, seminaarissa käsitelty ja hyväksytty, opiskelija ilmoittautuu tenttimään kypsyysnäytteensä. Kypsyysnäyte on osa seminaarisuoritusta, mistä kuitenkin laitetaan OPSU-rekisteriin oma merkintänsä. Kypsyysnäytteen tarkastaa seminaarista vastaava opettaja sisällön osalta ja Kielikeskuksen kielentarkastaja kieliasun osalta. Lukukausien lopulla (touko-kesäkuussa ja joulukuussa) kielentarkastuksissa voi olla ruuhkaa ja näin kielentarkastusajat voivat venyä kolmeen viikkoonkin. Kandidaatintutkielman kirjoittamiseen löydät ohjeita täältä ja täältä. Ohjeita kypsyysnäytteeseen.

Pro gradu -opinnäytetyön saattaminen tarkastusprosessiin


Kurssipalautejärjestelmä ja palautteen arviointi

JOVissa noudatetaan Tampereen yliopistossa vuonna 2016 käyttöönotettua sähköistä kurssipalautejärjestelmää. Myös muita kurssipalautteen keruumuotoja voidaan käyttää sähköisen rinnalla perustellusta syystä. Kurssien vastuuopettajat koostavat kurssien palautteen ja koottu palaute arvioidaan Opetussuunnitelmatyöryhmässä (OPS-ryhmä) keväisin.

Tämän lisäksi tutkinto-ohjelmassa pidetään vähintään keväisin myös opiskelijapalautetilaisuus, jossa kurssikohtaisen palautteen lisäksi keskustellaan yleisemmin tutkinto-ohjelman kehittämiseen ja opetusohjelmakäytäntöihin liittyviä parannusehdotuksia yhdessä opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan kanssa. Palautetta hyödynnetään opetussuunnitelma- ja opetusohjelmatyössä. Täsmennykset opetussuunnitelmaan käydään läpi OPS-ryhmässä. Pienemmät tekniset korjaukset suunnitelmaan tekee opintopäällikkö tutkinto-ohjelmavastaavan tai vastuuopettajan esityksestä. Opetusohjelmaan muutoksia tehdään joustavasti reagoiden ja nopeastikin kautta vuoden (esim. uusien ryhmien perustaminen).

Yksikön kirjasto

Kirjasto toimii käsikirjastona ja se sijaitsee päätalon tilassa E326. Kirjastossa on tiedotusopin, puheviestinnän sekä teatterin ja draaman tutkimuksen kirjoja. Kirjastoon pääsee opiskelijakortilla tai henkilökuntakortilla. Mikäli korttiin ei ole asetettu kulkulupaa, sitä voi pyytää henkilöstöasiantuntija Marja Jussilalta (marja.jussila(at)uta.fi, päätalo E242, puh. 050 318 7099). Kirjaston yhdyshenkilönä toimii Eija Poteri (eija.poteri@uta.fi)

Aikakauslehdistä säilytetään muutamia vuosikertoja avokokoelmassa ja vanhempia numeroita varastossa. Lisätietoa lehtikokoelmasta sisältää luettelo yksikön kirjastoon saapuneista aikakausjulkaisuista.

Uusimmat kandidaatintutkielmat ovat nähtävissä yksikön kirjastossa. Viime vuosien pro gradu -tutkielmia on kerätty kokoushuoneen E201 hyllyyn.

 

 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 29.6.2017 15.05 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti