Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tohtoriopinnot:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Viestinnän, median ja teatterin yksiköstä uuteen viestintätieteiden tiedekuntaan siirtyy viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelma.

Tähän koulutukseen sovelletaan entisen viestinnän, median ja teatterin yksikön määräyksiä ja ohjeita.


Opintojen sisältö ja opintojen suoritustavat

Tohtorintutkinnon ohjeelliseksi työmääräksi on arvioitu neljä vuotta (240 opintopistettä), josta väitöskirjan osuus on 180 opintopistettä ja muiden opintojen osuus 60 opintopistettä. Lisensiaatin tutkinto on noin 2,5 vuotta/150 op, josta lisensiaatintutkimuksen osuus osana väitöskirjatyötä on 90 op.

Tohtoriohjelman opetussuunnitelma ja yhteiskuntatieteiden tai filosofian tohtorin tutkintoon vaadittavat tieteelliset tohtoriopinnot voidaan jakaa viiteen osaan:

1) CMTJ1 Tutkijaseminaari (10 opintopistettä)

Osaamistavoitteet:
Yksikön tutkijaseminaarin suoritettuaan opiskelija hahmottaa monipuolisesti  viestinnän, median ja teatterin tutkimuksen kenttää.  Hänellä on laaja-alainen ymmärrys viestinnän, median ja teatterin tutkimuksen tieteellisistä lähestymistavoista, tutkimusmenetelmistä ja niihin liittyvistä analyysitavoista sekä kyky sijoittaa itsensä osaksi monitieteistä tutkimuskenttää.  Hänellä on kykyä erilaisten lähestymistapojen kohtaamiseen sekä oman lähestymistavan erityisyyden hiomiseen dialogissa muiden kanssa. Opiskelija hallitsee vaativiin asiantuntijatehtäviin liittyvän taidon kuunnella, keskustella, tarjota ja rakentaa palautetta ja argumentoida monitieteisessä ympäristössä.

Suoritusmuodot:  Aktiivinen osallistuminen tutkijaseminaariin ja tieteellisessä yhteisössä toimiminen.  Tutkijaseminaari koostuu yksikön tohtoriohjelman yhteisestä seminaarista (2 op) ja oppiainekohtaisesta seminaarista (8 op). Yksikön yhteinen seminaari koostuu yksikön uusille tohtoriopiskelijoille järjestettävästä informaatio- ja tiedotustilaisuudesta sekä varsinaisista seminaaripäivistä, joita järjestetään kerran lukukaudessa. Jokaisen tohtoriopiskelijan tulee esitellä omaa tutkimustaan vähintään kaksi kertaa yksikön yhteisessä seminaarissa.

2) CMTJ2 Teoria- ja metodiopinnot (10 opintopistettä)

Osaamistavoitteet:
 Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee viestinnänn, median ja teatterin tutkimukseen liittyvää teoreettista ja metodologista keskustelua laaja-alaisesti ja monitieteisesti. Hänelle on muodostunut näkemys tieteenalansa luonteesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja tutkimuksen merkityksestä tässä prosessissa.

Suoritusmuodot: Teoria- ja metodiopinnot voidaan suorittaa esimerkiksi tutkimusaiheeseen liittyvillä tenteillä, esseillä, lukupiireillä tai Tampereen yliopiston tutkijakoulun kursseilla. Niihin voi kuulua esimerkiksi tieteenfilosofisia opintoja tai ne voidaan suorittaa tieteellisillä artikkeleilla, jotka eivät sisälly väitöskirjaan. Myös muut suoritustavat, kuten omasta tutkimusaiheesta opettaminen tai luentopassisuoritukset ovat mahdollisia. Teoria- ja metodiopintojen suorituksista sovitaan ohjaajan kanssa.

3) CMTJ3 Kansainvälistymistä ja verkostoitumista koskevat opinnot (10 opintopistettä)

Osaamistavoitteet:
  Perehtyminen viestintätieteisiin ja teatteritieteeseen sosiaalisena toimintana ja tieteellisenä käytäntönä sekä Suomessa että ulkomailla, tieteelliseksi asiantuntijaksi kehittyminen.

Suoritusmuodot:   Opinnot voidaan suorittaa esimerkiksi esitelmillä kansainvälisissä konferensseissa, konferenssien järjestelytehtävillä, osallistumalla kotimaisen tai ulkomaiseen kesäkouluun, ulkomailla suoritetuilla tohtoriopinnoilla tai perehtymällä julkaisemiseen toimimisella tieteellisen lehden toimituskunnissa. Opintoja voidaan suorittaa myös esimerkiksi osallistumalla opetukseen, opetussuunnitelmatyöhön tai koulutuksen kehittämiseen, tai hankehakuun liittyen omaan tutkimuksen alaan.  Opinnot voidaan suorittaa myös esimerkiksi yliopistopedagogisilla opinnoilla, tieteellisen viestinnän opinnoilla, yliopistollisilla luottamustehtävillä sekä tehtävillä, jotka kehittävät työelämävalmiuksia (esimerkiksi projektin johtaminen, tutkimusprojekteihin liittyvät vastuulliset tehtävät ja muut näihin vaativuustasoltaan rinnastuvat tehtävät). Myös muut suoritustavat ovat mahdollisia, esimerkiksi muiden oppiaineiden sivuainesuoritukset.  Kansainvälistymistä ja verkostoitumista koskevista opinnoista sovitaan ohjaajan kanssa.


4) CMTJ4 Omaan tieteenalaan ja tutkimusaiheeseen liittyvät opinnot (30 opintopistettä)

Osaamistavoitteet:
 Opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee syvällisesti oman oppiaineensa ja tutkimusaiheensa sisällöt, sekä tuntee kattavasti tutkimusaiheensa kannalta relevantin sivuaineen sisällöt. Opinnot koostuvat erikseen ohjaajan kanssa sovittavista opinnoista, jotka tukevat monitieteisesti oman tutkimuksen tematiikkaa.

Suoritus: Esimerkiksi oman oppiaineen seminaari, lukupiirit, esseet, artikkelit, kirjallisuuskatsaukset,  toisen aineen syventävät opinnot tai muiden oppiaineiden opintoja.


5) CMTJ5 Väitöskirjatyö tohtoriohjelmaan kuuluvassa oppiaineessa (180 opintopistettä)

Tohtorintutkinnon keskeisin osuus muodostuu väitöskirjatyöstä, itsenäisestä työskentelystä, jonka tavoitteena on tutkijantaitojen omaksuminen ja syvällinen oman alan tuntemus sekä kyky ymmärtää Viestinnän, median ja teatterin yksikön eri tieteenaloja.

Opinnot 1-4 voivat koostua Tampereen yliopiston tutkijakoulun tai yksikön tohtoriohjelman järjestämistä kursseista tai seminaareista. Niihin voidaan lukea myös muiden tohtoriohjelmien ja muiden kotimaisten tai ulkomaisten yliopistojen järjestämiä opintoja. Tohtoritutkinto voidaan järjestää myös yhteistyönä jonkin ulkomaisen yliopiston kanssa. Tällöin Tampereen yliopiston ja ulkomaisen yliopiston välillä laaditaan sopimus, jonka perusteella yhteistutkinto voidaan suorittaa.

Tohtoriopintojen tulisi olla monipuolisia ja niiden pitäisi tukea väitöskirjaprosessia sekä kehittää tutkija- ja työelämävalmiuksia. Tämän takia tohtoriopinnot suunnitellaan aina yksilöllisesti ja niihin tarvitaan ohjaajan hyväksyntä. Taiteen jatkotutkinnoissa ohjeita noudatetaan soveltuvin osin.

Lisätietoja:
Opetusohjelma
Tohtorikoulutusopas
Tohtoriopinnot Viestinnän, median ja teatterin yksikössä (pdf)

 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 4.1.2017 13.24 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti