Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tohtoriopinnot: väitöskirja:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Arviointikriteerit

Esitarkastaja arvioi väitöskirjaksi tarkoitettua käsikirjoitusta siitä näkökulmasta, täyttääkö se arviointikriteerit niin, että tekijälle voidaan esittää väittelylupaa. Esitarkastajan lausunto ei saa olla ehdollinen. Vastaväittäjä soveltaa arviointikriteereitä puntaroidakseen väitöskirjan onnistumista.

Arvioinnissa kiinnitetään soveltuvin osin huomiota seuraaviin osa-alueisiin:

Aihevalinta, tutkimusongelma ja kysymyksenasettelu

 • aihevalinnan perustelu
 • aiheen tieteellinen merkittävyys, omaperäisyys ja ajankohtaisuus
 • aiheen rajaus; tutkimuskysymysten relevanssi ja kohdentuneisuus
 • tutkimusasetelman selkeys

Aiemman tutkimuksen huomioon ottaminen

 • aihepiiriin liittyvän tutkimuskentän hallinta ja perehtyminen relevanttiin tutkimuskirjallisuuteen
 • aiemman tutkimuksen kriittinen reflektointi ja arviointi
 • oman tutkimuksen sijoittaminen aiemman tutkimuksen kenttään (jatko aiemmalle keskustelulle vai uusi keskustelunavaus)

Käsitteellinen selkeys, teorian hallinta ja teoriakäsittely

 • keskeisten käsitteiden määrittely ja kontekstointi
 • käsitteiden käytön johdonmukaisuus
 • teoriakehyksen perustelu ja avaaminen
 • teoriakeskustelu ja uuden teorian kehittely

Aineisto

 • aineiston soveltuvuus ja riittävyys tutkimusongelman kannalta
 • aineiston esittely
 • aineiston hankkimisen tai tuottamisen eettiset kysymykset

Menetelmät, niiden hallinta, soveltaminen ja kehittäminen

 • menetelmien soveltuvuus tutkimusongelman kannalta
 • menetelmien valinnan perustelu ja mentelmien soveltamisen esittely
 • menetelmien luotettavuus ja kohdeherkkyys
 • menetelmien soveltamisen monipuolisuus, johdonmukaisuus ja itsenäisyys
 • uusien menetelmien kehittäminen ja käyttö

Tulokset, johtospäätökset ja jatkoavaukset

 • Tulosten monipuolisuus, uutuusarvo ja tieteellinen merkitys
 • tulosten suhteuttaminen aiempaan vastaavaan tutkimukseen
 • tutkimuksen itserefleksiivinen ja -kriittinen arviointi
 • tutkimuksen tieteellinen ja yhteiskunnallinen merkitys
 • jatkotutkimusavaukset

Rakenne ja esitystapa

 • tutkimuksen jäsentelyn johdonmukaisuus ja sen osien keskinäiset suhteet
 • tarkastelun etenemisen loogisuus
 • kielen moitteettomuus ja esitystavan sujuvuus

 Arvosteluasteikko

Approbatur - työssä on arviointikriteereihin nähden vakavia puutteita, mutta se täyttää tieteenalayksikön määritelmän väitöskirjoille ja noudattaa tutkimuseettisiä normeja.

Lubenter approbatur - työssä on arviointikriteereihin nähden useita huomattavia puutteita ilman niitä riittävästi tasapainottavia erityisansioita. Työ täyttää tieteenalayksikön määritelmän väitöskirjoille ja noudattaa tutkimuseettisiä normeja.

Non sine laude approbatur - työssä on arviointikriteereiden kannalta selviä puutteita ilman niitä riittävästi tasapainottavia erityisansioita. Työ täyttää tieteenalayksikön määritelmän väitöskirjoille ja noudattaa tutkimuseettisiä normeja.

Cum laude approbatur - työ on arviointikriteereihin nähden hyvä normaalisuoritus. Työ on käsitteellisesti ja kielellisesti johdonmukainen. Sen tutkimusongelma, metodit ja tulokset on peruseltu, ja käytetty aineisto on relevanttia. Työn erityisansiot kompensoivat sen tiettyjä puutteita.

Magna cum laude approbatur - työssä on arviointikriteereihin nähden selviä ansioita ilman niitä mitätöiviä puutteita.

Eximia cum laude approbatur - työssä on arviointikriteereihin nähden useita huomattavia ansioita ilman niitä mitätöiviä puutteita.

Laudatur - sekä aihevalinnaltaan kunnianhimoinen että kaikkien keskeisten arviointikriteereien kannalta erityisen ansiokas, itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä ilmentävä työ.

Väitöskirjan lopullinen arvolause ei saa muodostua eri arviointikriteeriosioiden keskiarvosta, vaan väitöskirja tulee arvioida yhtenä kokonaisuutena.

 

 

 

 

 

 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 6.10.2014 14.40 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti