Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus: comet - journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus: tutkimus: päättyneet projektit:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta COMS COMET
COMET - Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus

Ennen vuotta 2007 toteutetut projektit

--------------------------------------------------------------------------------------------

Digi-tv ja mediateknologian vastaanotto

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää suomalaisten kotitalouksien suhtautumista teknologiaan, erityisesti uuden mediateknologian käyttöönoton motivaatiotekijöitä, teknologian kotoutumista ja sosiaalista rakentumista. Tutkimustapauksena on Suomen antenni- ja kaapelitalouksien televisiolähetysten siirtyminen lähes kokonaan analogisesta digitaaliseen jakeluun ja vastaanottoon. Konkreettisena tutkimuskohteena on se, miten uutta teknologiaa edustava digitaalinen televisio kotoutui suomalaisperheisiin.
Kesto: 1.6.2007-31.1.2008
Vastaava tutkija: Seppo Kangaspunta
Yhteistyötahot: Viestinnän Taloudellinen Tutkimussäätiö, VTTS

Toimitustilasto 2006

Tutkimuksessa tuotetaan suomalaisten sanomalehtien sisältöä kuvaava materiaali Toimitustilasto 2006  -raporttia varten. Viikon 47 jutut mitataan ja luokitellaan niiden aihepiirin ja alkuperän mukaisesti. Tutkimuksen perusteella voidaan muun muassa seurata, kuinka paljon lehdet julkaisevat eri osastojen aihepiireihin liittyviä juttuja ja kuinka suuri osuus jutuista, kuvista ja grafiikoista on lehtien itsensä tuottamaa. Lisäksi lehtien tilattavaksi tarjotaan Osastokohtainen sisältöraportti, joka esittelee Toimitustilaston tietoja lehden osastoittain eriteltynä sekä Syventävä sisällönanalyysi, joka analysoi perustilastoa tarkemmin lehden monipuolisuutta ja moninäkökulmaisuutta. Toimitustilasto kootaan nyt kahdennentoista kerran, ja Journalismin tutkimusyksikkö osallistuu sen tekemiseen neljättä kertaa.
Kesto: 1.11.2006-30.6.2007
Vastuuhenkilö: Esa Reunanen, (03) 3551 7482
Yhteistyötahot: Sanomalehtien Liitto, VTT Tietotekniikka, tilastointiin osallistuvat sanomalehdet

Väkivalta lööppijulkisuudessa  

Hankkeessa tutkitaan Ilta-Sanomien ja Iltalehden lööppiaiheiden kehitystä 1980-luvulta nykypäivään. Erityisenä tutkimuskohteena on väkivaltaan viittaavien lööppiotsikoiden määrän ja esitystavan kehitys. Pääasiallinen tutkimusmenetelmä on määrällinen sisällönanalyysi, jota täydennetään väkivaltaotsikoiden laadullisella analyysillä.
Kesto: 18.9.2006 - 31.5.2007

Vastuuhenkilö: Esa Reunanen, (03) 3551 7482
Tutkija: Hanna Syrjälä
Yhteistyötaho: Helsingin Sanomain Säätiö

Podracing

VTT:n koordinoimassa hankkeessa tuotetaan eri medioita (video, radio, teksti) ja jakelutapoja (broadcasting, podcasting, on demand) hyödyntävä mobiili palvelu, jonka käytettävyyttä, viestinnällisiä käyttötapoja ja teknisiä alustoja tutkitaan kenttäkokeiden avulla. Journalismin tutkimusyksikkö kartoittaa aiempaa viestinten käyttötapoja koskevaa tutkimusta erityisesti sisältö- ja lähdevalintojen näkökulmasta sekä tutkii kenttäkokeissa, miksi ihmiset käyttävät tiettyjä medioita ja niiden sisältöjen eri lajityyppejä tietyissä tilanteissa tiettyihin tarkoituksiin.
Kesto: 1.12.2005 - 30.11.2007
Vastuuhenkilö: Esa Reunanen, (03) 3551 7482
Tutkijat: Elina Noppari, (03) 3551 8805
Maarit Mäkinen, (03) 3551 7951
Yhteistyötahot: VTT, Tekes, Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu, Teknillinen korkeakoulu ja useita alan yrityksiä.

Toimiluvanvaraisten radioiden sisältötutkimus 2007

Tutkimuksessa analysoidaan kymmenen radioaseman ohjelmistoja. Analyysin kohteena on mm. puhesisältöjen osuus, uutis- ja ajankohtaisaineiston osuus sekä muun toimilupaehdoissa mainitun puhe- tai musiikkisisällön osuus. Näiden määrällisten analyysien ohella arvioidaan ohjelmiston paikallisuutta sekä ohjelmiston implikoimaa kohdeyleisöä laadullisesti.
Kesto: 1.3.-31.12.2007

Vastaava tutkija: Marko Ala-Fossi, (03) 3551 6482
Tilaaja: Viestintävirasto

Blogipäivyri

Yhdessä Tampereen yliopiston hypermedialaboratorion kanssa toteutettavassa hankkeessa tutkitaan kodin ja koulun yhteistyötä tukevia tulevaisuuden viestintä- ja tiedonhallintaprosesseja. Erityisesti tutkitaan blogien (nettipäiväkirja), wikien (yhteisön ylläpitämä tietokanta) ja mobiililaitteiden (langattomat päätelaitteet) tarjoamia mahdollisuuksia. Hankkeessa kartoitetaan koulu-koti -yhteistyön nykyisiä viestintäkäytäntöjä ja visioidaan, miten uuden tekniikan avulla voidaan aiempaa paremmin tukea viestintää koulun, kodin ja kunnan kesken.
Kesto: 1.8.2006 - 29.12.2007
Vastuuhenkilö: Pentti Raittila, (03) 3551 8806
Tutkija: Tiina Rättilä
Yhteistyötahot: Kunnallisalan Kehittämissäätiö, Tampereen kaupunki, Lempäälän kunta, Janakkalan kunta sekä Tampereen yliopiston hypermedialaboratorio, normaalikoulu ja kasvatustieteiden laitos.

Sananvapaus uutisaiheena

Tutkimuksessa analysoidaan journalismin sananvapauskäsityksiä profeetta Muhammedin pilakuvien julkaisemista keväällä 2006 seuranneen julkisen keskustelun yhteydessä. Tutkimuksessa kootaan noin kymmenestä maasta media-aineisto, jonka avulla sananvapauden saamia tulkintoja inventoidaan ja verrataan toisiinsa. Kunkin maan aineiston kokoavat näistä maista rekrytoidut tutkijat. He tuottavat omaan osuuteensa myös tiiviin johdatuksen maansa sananvapauskehitykseen ja siinä vaikuttaviin erityisiin poliittisiin, taloudellisiin, kulttuurisiin ja teknisiin kehityskulkuihin.
Kesto: 1.5.2006 - 30.6.2007
Vastuuhenkilö: Risto Kunelius
Yhteistyötahot: Helsingin Sanomain Säätiö, yhteistyöyliopistot eri maista.

Adequate Information Management in Europe (AIM)

Projekti tutkii Euroopan Unionin julkisuuden muodostumista yhtäältä median ja toisalta EU:n julkisuudenhallintamekanismien näkökulmasta. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla voitaisiin edistää demokratiaa ja aktiivista kansalaisosallistumista tukevan eurooppalaisen julkisuuden rakentumista. Keskeisenä huomion kohteena on muun muassa Euroopan eri maiden journalististen ja toimituksellisten kulttuurien vaikutus siihen, millä tavalla EU:ta koskevia asioita käsitellään julkisuudessa.
AIM-projekti kuuluu EU:n 6. puiteohjelmaan, ja siihen osallistuu yksitoista tutkimuslaitosta Euroopan eri maista. Projektin koordinaattori on saksalainen Erich Brost Institute for Journalism in Europe. Journalismin tutkimusyksikkö vastaa projektin Suomen-osuudesta.
Kesto: 2004-2007

Vastuuhenkilöt: Risto Kunelius, Heikki Heikkilä
Yhteistyötahot: EU:n 6. puiteohjelma, Erich Brost Institute for Journalism in Europe, muut projektiin osallistuvat tutkimuslaitokset
Projektin esittelysivu: http://www.brost.org/index.php?text=96

Uutismedian vuosiobservointi

Hankkeessa tehdään pilottitutkimus, jossa kehitetään 5-10 indikaattoria uutismedian sisällön ja luonteen arvioimiseksi. Tavoitteena on vuosittain toistuva uutismedian observointitutkimus, jonka avulla voidaan tehdä päätelmiä suomalaisen uutismedian kehitystrendeistä.
Kesto: 25.9.2006 - 31.3.2007

Vastuuhenkilö: Esa Reunanen, (03) 3551 7482
Tutkijat: Risto Suikkanen ja Aira Saloniemi
Yhteistyötaho: Helsingin Sanomain Säätiö

Innovaatiojournalismi Suomessa

Projektissa tutkitaan ja kehitetään innovaatioita koskevaa journalismia 1) kartoittamalla innovaatiojournalismia suomalaisissa viestimissä, 2) tutkimalla toimitusten ja toimittajien työkäytäntöjä, ammattikulttuuria, asenteita ja visioita ja 3) selvittämällä innovaatioita tuottavien yrititysten organisaatioiden mediaan liittyviä tarpeita, pelkoja, hyötyjä ja riskejä sekä yhteistyön kehittämisen mahdollisuuksia.
Kesto: 1.1.2005-31.12.2006

Vastuuhenkilö: Esa Reunanen, (03) 3551 7482
Tutkijat: Erkki Kauhanen, Noppari Elina, (03) 3551 8805
Yhteistyötaho: Teknologian kehittämiskeskus TEKES
Raportti: Innovation, Journalism and Future (pdf-muodossa)
InJo-resursseja:
Innovaatiot.fi

Innovation Journalism

Mansetorin ylläpito

Mansetorin www-kansalaissivujen yläpidon ja kehittämisen avulla toteutetaan eTampere-ohjelmassa mainittuja tavoitteita kuten kansalaisten verkkotaitojen lisäämistä ja osallistumismahdollisuuksien edistämistä. Samalla edistetään kaupungin ja yliopiston yhteistyötä tietoyhteiskunnan paikallisessa toteuttamisessa.

Kesto: 2001-31.10.2006
Vastuuhenkilö: Pauliina Lehtonen
Yhteistyötaho: Tampereen kaupunki, eTampere-ohjelma
Hankkeen kotisivut: http://mansetori.uta.fi/
Raportit:
Hanna-Mari Nurmikolu: Kokemuksia Mansetorin kaupunginosatyökalun käytöstä - Julkaisujärjestelmän edut ja rajoitukset Tampereen Ammattikorkeakoulun tutkintotyöraportti 2005
Lauri Kokkonen:Mansetorin kävijämäärät ja merkitys kaupunginosayhteisöille syksyllä 2004 Tiedotusopin proseminaarityö 2004
Taloustutkimus Oy:Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 - Mansetori Osaraportti Alueellisten portaalien ja kansalaisverkkojen tila 2004 -tutkimuksesta
Virpi Kaivonen:Tutkimusmatka Irlantiin 9.-12.6.2001. Matkaraportti verkossa.

Mediamuffinssi-arviointiprojekti

Projektissa arvioidaan alle 8-vuotiaille tuotetun mediakasvatusmateriaalin vaikuttavuutta sen soveltuvuuden ja pedagogisten käytänteiden näkökulmasta sekä kehitetään ja testataan tällaisessa arvioinnissa tarvittavaa mittaristoa. Tutkimusaineistoa kerätään lasten ja aikuisten haastatteluilla, koteihin ja päiväkoteihin jaettavalla kyselylomakkeella sekä havainnoimalla päiväkotien ja aamu- ja iltapäiväkerhojen toimintaa. Projekti liittyy opetusministeriön käynnistämään Mediamuffinssi-mediakasvatushankkeeseen.
Kesto: 15.3.2006-31.8.2006
Vastuuhenkilö: Reijo Kupiainen
Tutkijat: Hanna Niinistö, Sirkku Kotilainen
Yhteistyötaho: Opetusministeriö
Raportti: Mediakasvatusta alle 8-vuotiaille (raportti pdf-muodossa)

Digitaalinen LähiTV

VTT Tietotekniikan vetämässä hankkeessa kehitetään yhteisöllinen, alueellisia palvelusisältöjä tarjoava digi -tv:n asiointiympäristö. Tavoitteena on useista lähteistä koottu kokonaisuus, jota on helppo käyttää tilanteen ja tarpeen mukaan eri päätelaitteilla. Kokonaisuuteen yhdistetään kaupallisia ja kunnallisia palveluja sekä asukkaiden itsensä tuottamia sisältöjä. Tarkoitus on luoda kiinnostava, paikallisia ohjelmia ja palveluita tarjoava kanava päivittäiseen käyttöön.
Journalismin tutkimusyksikkö kartoittaa projektia varten olemassa olevaa pien- ja lähitelevisioiden kenttää sekä kehittää yhteisöllisiä sisältöjä yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Tutkimusyksikkö selvittää myös LähiTV:n käyttäjien toiveita ja kokemuksia sekä tutkii, miten LähiTV nivoutuu osaksi ihmisten media-arkea.
Kesto: 2004-2006

Vastuuhenkilö: Esa Reunanen, (03) 3551 7482
Tutkijat: Elina Noppari, (03) 3551 8805, Esa Sirkkunen, (03) 3551 6424, ja Jaakko Valaskivi
Yhteistyötahot: VTT Tietotekniikka, eBRC, Tekes, Tampereen kaupunki, Kangasalan ja Vesilahden kunnat, Backstrait Content Consulting, Finnsat, Icareus ja Ortikon Interactive
Raporttit:
Sirkkunen, Esa (2004): Selvitys paikallisesta televisiotoiminnasta Suomessa
Valaskivi, Jaakko (2004): Community television Japanissa
Hankkeen loppuraportti: "Kato, nyt sää oot telkkarissa" Digitaalinen LähiTV paikallisyhteisöjen viestinnässä

Elcoteq ja talousjournalismin suhdanteet 2002-2005

Tutkimuksessa analysoidaan viiden suuren päivälehden Elcoteqia koskevaa kirjoittelua vuosina 2002-2005. Analyysissä selvitetään, miten Elcoteqia, sen toimintaa ja johtohenkilöitä on kuvattu journalismissa. Elcoteqia koskevaa kirjoittelua tarkastellaan talouden kansainvälistymiseen ja talousjournalismin käytäntöihin liittyvistä yleisemmistä näkökulmista. Tutkimus on jatkoa vuonna 2002 valmistuneelle vuosien 1997-2001 Elcoteq-julkisuutta kuvanneelle raportille.

Kesto: 1.11.2005-30.6.2006
Vastuuhenkilö: Esa Reunanen, (03) 3551 7482,
Tutkijat: Antti Aittapelto,, Kari Koljonen
Yhteistyötaho: Elcoteq SE
Raportti: Vakiintumisen aika (raportti pdf-muodossa)

Nokia N90 kuvaavan toimittajan työkaluna

Hankkeessa tuotetaan käytännönläheistä tietoa Nokia N90 -puhelimesta journalistien työvälineenä ja uusiutuvien työkäytäntöjen mahdollistajana. Hanke toteutetaan tiedotusopin laitoksen kuvajournalismin erikoistumisprojektin yhteydessä.
Kesto: 23.1.2006 - 31.5.2006
Vastuuhenkilö: Esa Reunanen, (03) 3551 7482
Tutkija: Anssi Männistö
Yhteistyötaho: Nokia Oyj

Yleisradion oppimispalvelut opettajien käytössä

Hankkeessa selvitetään, kuinka hyvin opettajat tuntevat Yleisradion oppimispalveluja, kuinka kiinnostuneita he ovat eri palveluista ja miten he käyttävät niitä työssään. Tutkimus toteutetaan lomakekyselynä, ja kyselystä saatuja tuloksia täydennetään puhelinhaastattelujen avulla.
Kesto: 22.12.2005 - 30.4.2006
Vastuuhenkilö: Esa Reunanen, (03) 3551 7482
Tutkija: Suvi Tuominen, Tanja Hoisko
Yhteistyötaho: Yleisradio Oy / YLE Teema

Radiotarjonta 2005

Tutkimuksessa tuotetaan yleiskuvaus suomalaisesta toimilupaperustaisesta radiotarjonnasta vuonna 2005 sekä kehitetään ohjelmistojen sisältöä ja monipuolisuutta kuvaava tutkimus- ja mittaristomalli, jonka avulla radiotarjonnan kehitystä voidaan jatkossa kuvata ja analysoida säännöllisesti. Otokseen valitaan 38 suomalaisen radioaseman ohjelmistot. Tutkimusraportti julkaistaan liikenne- ja viestintäministeriön julkaisusarjassa.
Kesto: 21.3.2005-31.3.2006
Vastuuhenkilö: Esa Reunanen, (03) 3551 7482
Tutkija: Marko Ala-Fossi, (03) 3551 6482
Yhteistyötaho: Liikenne- ja viestintäministeriö
Raportti: Toimiluvanvarainen radiotarjonta 2005 (raportti pdf-muodossa)

Toimitustilaston kehityshanke

Projektissa suunnitellaan sanomalehtien yleisöä, tekijöitä ja sisältöä koskevat tutkimusosiot, jotka täydentävät Sanomalehtien Liiton Toimitustilastoa ja joita tarjotaan sanomalehtien tilattavaksi Toimitustilaston yhteydessä.
Kesto: 15.8.2005-31.3.2006

Vastuuhenkilö: Esa Reunanen, (03) 3551 7482
Yhteistyötaho: Sanomalehtien Liitto

STT:n käyttäjäkysely 2005

Kyselyssä selvitetään Suomen Tietotoimiston asiakasvälineissä työskentelevien toimittajien näkemyksiä STT:n uutisvälityksestä. Kysely on kevennetty versio Journalismin tutkimusyksikön vuosina 2000, 2002 ja 2004 toteuttamista STT:n käyttäjätyytyväisyystutkimuksista.
Kesto: 1.11.2005-31.1.2006

Vastuuhenkilö: Esa Reunanen, (03) 3551 7482
Tutkija: Risto Suikkanen
Yhteistyötaho: Suomen Tietotoimisto

Digi-Tv:n henkilökohtaiset käyttöliittymät (Frendi)

VTT Tietotekniikan vetämän hankkeen tavoitteena on kehittää käyttäjäkokeissa testattu prototyyppi käyttöliittymästä, jonka kautta voidaan hyödyntää digitaalisessa televisioverkossa välitettävää informaatiota - kuvaa, ääntä ja palveluja - mobiilin viestintävälineen avulla. Projektin tarkoituksena on kehittää uusia menetelmiä hyödyntämään digitaalisen television ja pienen henkilökohtaisen päätelaitteen (Frendi) välistä synenergiaa. Lisäksi tutkitaan televisioverkossa välitettävän sisällön tukemista muualta saatavalla informaatiolla: osa sisällöistä tuotetaan digi-tv:n sisältötyökaluilla, osa haetaan televisiolähetyksestä ja osa ulkoisista lähteistä, kuten eri www-palveluista.
Journalismin tutkimusyksikön tutkimusosion tavoite hankkeessa on tuottaa kotitalouksien viestintäympäristöön liittyvää tietoa ihmisten media-arjesta. Tavoitteena on tuoda tekniseen tuotekehittelyprosessiin ihmisten viestinnällisen arjen tuntemusta ja tätä kautta arvioida Frendin mahdollisuuksia sijoittua osaksi muuttuvaa ja monimediaalistuvaa viestintäympäristöä.
Kesto: 2003-2005

Vastuuhenkilö: Ari Heinonen, (03) 3551 7031
Tutkija: Elina Noppari, (03) 3551 8805
Yhteistyötahot: VTT Tietotekniikka, Tekes ja useita alan yrityksiä.
Raportti: Monimediaalistuvassa viestintäympäristössä (raportti pdf-muodossa)

Toimitustilasto 2004

Tutkimuksessa tuotetaan suomalaisten sanomalehtien sisältöä kuvaava materiaali Toimitustilasto 2004 -raporttia varten. Viikon 47 jutut mitataan ja luokitellaan niiden aihepiirin ja alkuperän mukaisesti. Tutkimuksen perusteella voidaan muun muassa seurata, kuinka paljon lehdet julkaisevat eri osastojen aihepiireihin liittyviä juttuja ja kuinka suuri osuus jutuista, kuvista ja grafiikoista on lehtien itsensä tuottamaa. Toimitustilasto kootaan nyt yhdennentoista kerran, ja Journalismin tutkimusyksikkö osallistuu sen tekemiseen kolmatta kertaa.
Kesto: 1.11.2004-30.4.2005

Vastuuhenkilö: Esa Reunanen, (03) 3551 7482
Tutkija: Jenni Hokka,
Yhteistyötahot: Sanomalehtien Liitto, VTT Tietotekniikka

Journalismin näkökulma Aasian katastrofiin

Tutkimuksessa kootaan journalistien vapaamuotoisia tekstejä kokemuksistaan Aasian katastrofiin liittyvästä journalistisesta työstä. Kirjoitusten perusteella selvitetään, mitkä seikat journalistit itse kokivat katastrofin yhteydessä ongelmallisiksi tai muuten merkittäviksi sekä miten he kuvaavat omia ammattikäytäntöjään sekä vuorovaikutusta viranomaislähteiden, onnettomuuden uhrien ja muiden osapuolten kanssa.
Kesto: 1.2.2005-31.5.2005

Vastuuhenkilö: Esa Reunanen, (03) 3551 7482
Tutkijat: Juho Rahkonen, Kari Koljonen
Yhteistyötahot: Aasian luonnononnettomuuden tutkintalautakunta,
Onnettomuustutkintakeskus
Raportti: Journalisti hyökyaallon harjalla (raportti pdf-muodossa)

Media ja arki

Projekti keskittyy uusien elektronisten medioiden ja arkielämän ilmiöiden välisten suhteiden tutkimiseen. Tutkimus suoritetaan Journalismin tutkimusyksikössä sekä Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitoksella.
Kesto: 1.3.2001-30.4.2005

Vastuuhenkilö: Kaarle Nordenstreng, tiedotustusopin laitos ja
Jari Aro, sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos
Tutkija: Tuula Puranen
Yhteistyötahot: Alma Media Oyj, StoraEnso sekä Tekes
Hankkeen kotisivut: http://www.uta.fi/laitokset/sosio/project/media/media_and_everyday_life.htm

Mediakasvatuksen kehittämistarpeet

Projektissa toimitetaan mediakasvatuksen kehittämistarpeita käsittelevä kirja sekä järjestetään samaa teemaa koskeva asiantuntijaseminaari. Näin kootaan tietoja muun muassa siitä, ketkä ovat alan keskeisiä toimijoita, millaista mediakasvatusta ne tarjoavat lapsille, nuorille ja aikuisille, millaisia kansalaisvalmiuksia mediakasvatus välittää ja miten mediakasvatusta pitäisi kehittää.
Kesto: 15.12.2004-31.5.2005

Vastuuhenkilö: Esa Reunanen, (03) 3551 7482
Tutkijat: Sara Sintonen, Sirkku Kotilainen, Niina Uusitalo
Yhteistyötahot: Oikeusministeriö, Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma
Hankkeen kotisivut
Raportti: Mediakasvatus 2005 Kansalliset kehittämistarpeet, Oikeusministeriön julkaisu 5/2005 hinta 20 euroa.
Verkkoversio: http://www.om.fi/31548.htm

Digimedia-alan kartoitus

Projektissa kootaan perustiedot digimedia-alan koulutuksesta ja tutkimuksesta Tampereen seudulla. Tutkimus tuottaa tietoa, jonka avulla alueella toimivat alan oppilaitokset ja tutkimuslaitokset voivat pohtia tulevaisuuden suuntia, uusia yhteistyön muotoja sekä yhteistä tulevaisuuden koulutusstrategiaa.
Kesto: 1.11.2004-30.4.2005

Vastuuhenkilö: Esa Reunanen, (03) 3551 7482
Tutkija: Elina Noppari, (03) 3551 8805
Yhteistyötahot: Oy Media Tampere Ltd, Pirkanmaan TE-keskus
Raportti: Peruskartoitus digitaalisen median koulutuksesta ja tutkimuksesta Tampereen seudulla (raportti pdf-muodossa)

Tampereen kaupungin mediaseuranta

Tutkimuksessa selvitetään millä tavoin Tampereen kaupungin tiedotemateriaalia käytetään Tampereen alueen viestimissä ja miten viestimet ylipäätään käsittelevät Tampereen kaupungin asioita.
Kesto: 22.4.2004-31.12.2004

Vastuuhenkilö: Esa Reunanen, puh. 03-3551 7482
Tutkija: Aalto Satu
Yhteistyökumppani: Tampereen kaupunki
Raportti: Kaupunki mediassa (raportti pdf-muodossa)

Nato-keskustelu suomalaisessa mediassa

Tutkimuksen tavoite on analysoida Suomen joukkoviestinten Nato-keskustelua vuosina 2003-2004. Nato-keskustelua käsittelevää mediajulkisuutta tutkitaan kolmesta näkökulmasta. Päähuomio kiinnitetään mediasisältöihin. Sen lisäksi tarkastellaan journalistisen työn käytäntöjä ja asiantuntijoiden näkemyksiä Nato-julkisuudesta.
Kesto: 1.9.2003-31.12.2004

Vastuuhenkilö: Janne Seppänen
Tutkija: Juho Rahkonen
Yhteistyötahot: Ulkoasiainministeriö ja puolustusministeriö
Raportit: Nato ja Media. Suomen turvallisuuspolitiikasta käyty julkinen keskustelu 2003-2004 (raportti pdf-muodossa)


Civic Innovations and Digital Applications (CIDA)

Projektin tavoitteena on tuottaa empiirisesti testattua tietoa Mansetori-hankkeen sosiaalisista ja kulttuurisista vaikutuksista. Tutkimuksessa analysoidaan ja kehitetään Mansetorin kautta syntyneitä kansalaisinnovaatioita ja arvioidaan eri henkilöiden kokemuksia innovaatioita tukevista digitaalisista sovelluksista.
Tutkimusryhmä toimii yhteistyössä MIT Media Labin (Boston/Dublin) ja University of California Berkeley Center for Information Societyn kanssa.

Kesto: 1.4.2003-31.12.2004
Vastuuhenkilö: Janne Seppänen
Tutkija: Pauliina Lehtonen
Raportti: Kansalaisten verkko -Sosiaalinen pääoma asukaslähtöisessä verkkojulkisuudessa (raportti pdf-muodossa)

STT:n käyttäjätutkimus 2004

Tutkimuksessa selvitetään Suomen Tietotoimiston asiakasvälineissä työskentelevien toimitajien käsityksiä STT:n hyödyllisyydestä ja sen palvelujen journalistisesta laadusta. Tutkimus toteutetaan lomakekyselyn ja sitä täydentävien haastattelujen avulla. STT:n käyttäjätutkimus on tehty joka toinen vuosi, ja Journalismin tutkimusyksikkö toteuttaa sen nyt kolmannen kerran.
Kesto: 1.8.2004-31.12.2004

Vastuuhenkilö: Esa Reunanen, (03) 3551 7482
Tutkija:
Risto Suikkanen
Yhteistyötaho:
Suomen Tietotoimisto

Uusmedia Pirkanmaalla

Projektisssa ennakoidaan uusmediaa käyttävän viestinnän tulevaisuutta
Pirkanmaalla uusien työpaikkojen synnyttämisen näkökulmasta. Tarkoitus on kartoittaa uusmediaan tukeutuvan viestinnän megatrendejä, uusia ja sammuvia liiketoiminta-alueita, innovaatio- ja kehityshankkeita sekä teknologian ja työnkuvan muutoksia. Lisäksi pohditaan toimenpiteitä toimialan kehittämiseksi. Perusselvitys toteutetaan aikaisemman tutkimuksen ja tilastomateriaalin avulla. Pirkanmaan alueeseen syvennytään haastattelemalla alalla toimivia asiantuntijoita.
Kesto: 1.1.2004-31.5.2004

Vastuuhenkilö: Ari Heinonen, (03) 3551 7031
Tutkija: Elina Noppari, (03) 3551 8805
Yhteistyötaho: Pirkanmaan TE-keskus

Verkkoyhteisöjen kehittyminen (Evolution of e-Communities)

Tutkimushankkeessa kehitetään uuden viestintäteknologian käytännöllisiä sovelluskonsepteja paikallisen yhteisöviestinnän ja paikallisjournalismin tarpeisiin. Tutkimusasetelmassa teknologian kehitys ankkuroidaan yhteisöviestinnän tarpeiden tutkimukseen. Hankkeessa toimitaan yhteistyössä useiden Tampereen ja Oulun alueellisten ja intressiyhteisöjen kanssa, joiden viestinnälliset tarpeet identifioidaan ja joihin pyritään vastaamaan uuden teknologian kehitystyön avulla. Poikkitieteellinen tutkimusmenetelmä yhdistää teknologisesti suuntautuneen kehitystyön yhteiskunta- ja viestintätieteelliseen osallistuvan tutkimuksen otteeseen. Hankkeen tutkimuksellinen yhteistyökumppani on MIT Media Laboratory.
Kesto:1.1.2001 - 30.06. 2004
Vastuuhenkilö yksikössä:Esa Sirkkunen, (03) 3551 6424
Yhteistyökumppanit:Alma Media, Kaleva, Oulun Puhelin, Media Tampere, Teknologian kehittämiskeskus (TEKES)

Kuntalaisten osallistuminen kestävän kehityksen tietoyhteiskunnassa

Tutkimushankkeessa kokeillaan toimintatutkimuksen keinoin uuden viestintätekniikan ja kansalaislähtöisen julkisuuden mahdollisuuksia paikallisen osallistumisen välineinä. Tutkimuksen keskiössä ovat kaksi kaupunginosan asukkaista koostuvaa raatia, toinen Tampereen Tesomalla ja toinen Kouvolan Lehtomäessä.
Hankkeen kuluessa tutkijat ja asukkaat ideoivat yhdessä asukasosallistumista tukevia verkkopalveluja. Ideoinnin yhtenä pääkohteena on ns. paikkatietotekniikka (GIS) ja sen mahdollisuudet omasta asuinympäristöstään kiinnostuneiden asukkaiden toiminnallisena resurssina.
Hankeen suunnittelu aloitettiin joulukuussa 2001. Tutkimus toteutettiin vuosina 2002 - 2003 ja sen seuranta jatkuu edelleen. Tutkimusprojekti päättyy heinäkuussa 2004. Hanketta ovat rahoittaneet: ympäristöministeriö (2001-2003), Tampereen yliopiston Tietoyhteiskuntainstituutti (2003) ja Suomen Akatemia (2002-2004).
Tutkijat: Heikki Heikkilä (vastuuhenkilö)
Pauliina Lehtonen

Kesto: 1.12.2001-31.7.2004
Esitutkimusvaiheen raportti:
http://www.vyh.fi/tutkimus/ohjelma/klusteri/kesty/uta_esis.PDF
(pdf-tiedosto)
Yhteistyötahot: Suomen Akatemia, Tampereen yliopiston Tietoyhteis-

kuntainstituutti, ympäristöministeriö

Toimitustyön organisointi/Satakunnan Kansa

Projekti koostuu kahdesta osaprojektista.
1. Toimituksen organisaation muutoksen analyysi
2. Kuvajournalistisen työprojessin analyysi
Ensimmäisen osaprojektin tarkoitus on kerättyä haastatteluaineistoa analysoimalla luoda kokonaiskuva siitä, miten uudelleenorganisoiminen on toteutunut, miten toimituksen jäsenet ovat sen kokeneet ja millaisia vaikutuksia sillä on koko toimituksen ilmapiiriin. Toisessa osaprojektissa kartoitetaan kuvajournalistisen työprosessin vaiheita ja siihen liittyviä merkityksiä.
Kesto: 1.10.2003-28.2.2004
Vastuuhenkilö:
Janne Seppänen
Tutkijat:
Koljonen Kari ja Rajamäki Tiina
Yhteistyökumppanit:
Satakunnan Kansa

OSKU - oppivat seutukunnat -projektin mediaseuranta-aineiston analysointi

Tutkimus koskee OSKU - oppivat seutukunnat -projektin mediaseuranta-aineiston analysointia.
Kesto: 1.6.2003-31.8.2003

Vastuuhenkilö: Risto Kunelius
Yhteistyötaho: Sitra, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

"Ideointi ja luovan työyhteisön johtaminen"

Kyseessä on Kuopion yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskuksen tilaama MediaSavo -koulutushanke. Kurssi järjestetään Savon Sanomien esimiehille. Koulutus toteutetaan syys-marraskuussa 2002
Kesto: 4.9.2002-28.11.2002
Vastuuhenkilö: Satu Seppä

Viestintästrategioista viestinnän käytäntöihin

Tutkimusprojektissa kehitetään Joensuun kaupungin viestintäkäytäntöjä yhteistyössä kaupungin viestinnästä vastaavien tahojen kanssa. Tutkimuksessa kartoitetaan kaupungin nykyisiä viestinnän käytäntöjä ja ideoidaan kartoituksen pohjalta 1-2 todellisiin paikallisiin asioihin kytkeytyvää toiminnallista pilottihanketta.
Kesto: 1.9.2002-31.8.2003

Vastuuhenkilö: Heikki Heikkilä
Tutkija: Auli Harju
Raportti: Työn valmistuttua

Ihmisen kokoista journalismia

Kyseessä on Kuopion yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskuksen tilaama MediaSavo -koulutushanke. Kurssi järjestetään Savon Sanomien toimittajille. Koulutus toteutetaan helmi-toukokuussa 2002 ja syys-marraskuussa 2002
Kesto: 1.2.2002-31.112002
Vastuuhenkilöt: Heikki Heikkilä, Satu Seppä

Itä-Hämeen sisällön ja käytäntöjen kehittäminen

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää Itä-Hämeen sisältöjä ja luoda toimitukselle sellaisia käytäntöjä, jotka edistävät toimituksen kykyjä tuottaa hyviä sisältöjä ja arvioida omaa suoritustaan.
Kesto: 1.5.2001 - 31.12.2001
Vastuuhenkilö: Heikki Heikkilä

Mobiilitelevisio neljännen sukupolven verkkoympäristössä (MobTv)

VTT Tietotekniikan vetämän hankkeen tavoitteena on kehittää käyttäjäkokeissa testattu ohjelmistoprototyyppi, joka mahdollistaa maanpäällisten digitaalisten televisiolähetysten katselua mobiilipäätteillä sekä ohjelmiin kytkettyjen vuorovaikutteisten sovellusten käyttöä. Prototyyppi perustuu eri langattomien tiedonsiirtokanavien (digitaalitelevisio, UMTS, WLAN) saumattomaan yhteistoimintaan sekä helposti laajennettaviin mediapalvelimiin. Prototyypin kokeilujen avulla selvitetään millainen käyttöliittymä, sisältö ja palvelu soveltuvat mobiilitelevisioon ja sen kautta konseptin liiketoimintamalli. Journalismin tutkimusyksikkö tuottaa omassa tutkimusosuudessaan perustietoa ihmisten viestimen käytön arjesta, minkä pohjalta voidaan arvioida mobiili-tv:n edellytyksiä sijoittua osaksi nykyisiä viestintäkäytäntöjä. tämän osion tutkimuskohteina ovat erityisesti julkinen tila viestintäympäristönä sekä mobiilivälineiden sisällöntuontanto.
Kesto: 2001-2003
Vastuuhenkilö: Ari Heinonen, (03) 3551 7031
Tutkija: Elina Noppari, (03) 3551 8805
Yhteistyötahot: VTT Tietotekniikka, Tekes ja useita alan yrityksiä. Ks. tarkemmin projektin esittely VTT:n sivuilla http://www.vtt.fi/tte/mobtv/
Raportit: Ilmestynyt työraportti 1: Julkisen tilan luonne viestintäympäristönä (raportti pdf-muodossa)
Ilmestynyt työraportti 2: Julkinen tila viestintäympäristönä
- Mobiilitelevision käyttökontekstia kartoittamassa
(raportti rtf-muodossa)

Toimitustilasto 2002

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa perusmateriaali Toimitustilasto 2002-raporttia varten mittaamalla ennalta sovitun ajanjakson sanomalehtiaineisto.
Kesto: 1.11.2002-30.4.2002

Vastuuhenkilö: Janne Seppänen
Tutkija: Esa Reunanen, puh. (03) 3551 7482
Yhteistyökumppani: Sanomalehtien Liitto

Terveyden ja hyvinvoinnin yhteisötelevisio (THYTV)

THYTV-projekti tutkii syksyllä 2001 käynnistyvää uutta digitaalista Wellnet-televisiokanavaa, jonka sisällöntuottajina toimivat mm. terveysalan järjestöt. Päätavoitteena on tutkia, luovatko kolmannen sektorin ja digitaalisen television avaamat interaktion mahdollisuudet uudenlaista yhteisöllisyyttä.
Tutkimuksen tavoitteet: 1. Yhteisötelevision sisältöformaattien ja tuotantoprosessien tutkimus ja mallintaminen. 2. Yhteisötelevision teknologisten edellytysten selvittäminen eri toimijoiden, kuten kolmannen sektorin, teknologiatoimittajien ja televisioyhtiöiden kannalta. 3. Uuden teknologian avaaman vuorovaikutteisuuden käytännön mahdollisuuksien tutkiminen. 4. Ohjelmien valtakunnallisen, alueellisten ja paikallisten komponenttien (mm. palvelutiedotuksen) yhdistämisen edellytysten selvittäminen.
Hankkeen toimenpiteet ja tutkimuslinjat: 1. Kolmas sektori sisällöntuottajana. 2. Digi-tv:n teknologiat ja sisällöt. 3. Uudet teknologiatarpeet ja yhteistyörakenteet. 4. Yhteisöllinen televisio mahdollisuutena.
Tutkimusprojekti kuuluu Tekesin iWell eli Hyvinvointi ja terveys -teknologiaohjelmaan.
Kesto: 1.9.2000 - 30.4.2003
Vastuuhenkilöt yksikössä: Heikki Heikkilä, ja Seppo Kangaspunta,
Tutkijat: Seppo Kangaspunta ja Marjo Huusko
Raportit: Mahdollisuuksien avaruus (väliraportti I),
Yksisuuntaista odottelua (väliraportti II), Revoluutiosta evoluutio
(väliraportti III), Terveyskanava ei auennut (loppuraportti)
Kaikki raportit ovat pdf-muodossa
Yhteistyökumppanit: TEKES, Sonera, Sofia Digital, Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus (INSOC), Terveyden edistämisen keskus (TEK), Suomen sydänliitto, Suomen syöpäyhdistys, A-klinikkasäätiö, Suomen apteekkariliitto, Suomen mielenterveysseura ja Suomen Punainen Risti (SPR), Kuurojen Liitto, Suomen Reumaliitto ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto

STT:n asiakastutkimus

Tutkimuksessa selvitetään STT:tä käyttävien toimittajien arvioita STT:n suorituksesta ja sen journalistisesta laadusta. Tutkimuksessa kartoitetaan STT:n asiakasvälineissä työskentelevien toimittajien tyytyväisyyttä STT:n journalistisiin palveluihin ja koota tausta-aineistoa palvelujen kehittämiseksi ja uusien palvelujen luomiseksi.
Kesto: 1.9.2002-31.1.2003

Vastuuhenkilö: Heikki Heikkilä
Tutkija: Risto Suikkanen
Raportti: Työn valmistuttua

Pirkanmaan viestintäalan kehittämis- ja koulutusprojekti 2000-2002 (PIRVI)

PIRVI on Pirkanmaalla toimivien viestintäalan yritysten yhteinen kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on alan kilpailukyvyn lisääminen. Projektissa on mukana painetun ja sähköisen viestinnän yrityksiä, mainos- ja viestintätoimistoja, uusmedia-alan yrityksiä sekä tutkimus- ja koulutuslaitoksia. Journalismin tutkimusyksikkö osallistuu projektiin journalistikoulutuksen suunnittelijana ja toteuttajana.
Kesto: 1.9.2000 - 31.12.2002

Vastuuhenkilö: Satu Seppä, puh. (03) 3551 7877
Yhteistyökumppani: Tampereen Seudun Viestintäyhtymä ry TaSeVi

Talousjournalismin trendit 2000-luvun vaihteessa: Tapaus Elcoteq

Tutkimuksessa analysoidaan keskeisten valtakunnallisten sanomalehtien Elcoteqia koskevaa kirjoittelua vuosina 1997 - 2001. Analyysissä selvitetään, miten Elcoteqia, sen toimintaa ja sen johtohenkilöitä on kuvattu journalismissa. Tutkimuksen perusaineistona on viiden suomalaisen sanomalehden Elcoteqia koskeva kirjoittelu viiden vuoden ajalta.
Kesto: 1.1.2002-31.7.2002
Vastuuhenkilö: Heikki Heikkilä
Tutkijat: Kari Koljonen, Timo Lilja
Raportti:
Työn valmistuttua

Toimittajien ammatilliset asenteet

Kyseessä on kyselylomakkeen laatiminen, tietojen käsittely
ja tulosten raportointi Suomen Journalistiliitolle. Kyselytutkimus kartoitti toimittajien suhtautumista ammattietiikkaan jaj toimittajan työn sääntelyyn. Kysely tehtiin keväällä 2002 Suomen Journalistiliiton toimeksiannosta ja sen tulokset esiteltiin Journalismin päivillä 23.8.2002 Helsingissä.
Kesto: 18.4.2002-31.8.2002

Vastuuhenkilö: Kaarle Nordenstreng
Tutkija: Auli Harju
Raportti: Journalistisen työn sääntely ja ammattietiikka (pdf-tiedostona)

Julkinen keskustelu osallisuuden tuottamisena. Kansalaisjournalismia Lohjalla

Tutkimuksen yleistavoite on järjestää Lohjalla marras-huhtikuussa kansalaisjournalismin kokeiluhanke. Hankkeessa tavoitellaan tietoa ja kokemuksia kansalaisjournalismin menetelmistä paikallisen julkisen keskustelun herättämisessä.
Kesto: 1.9.2001-31.5.2002
Vastuuhenkilö: Risto Kunelius


Monimediajournalismin koulutustarveselvitys

Projektin tarkoituksena on edistää Sanomalehdien Liiton jäsenlehtien kompetenssia monimediajournalismin toteuttamiseksi. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitetään otokseen perustuen sanomalehtien toimitusten suunnitelmia ja tarpeita monimediajournalismin koulutuksessa.
Kesto: 1.10.2001-30.1.2002
Vastuuhenkilö: Ari Heinonen, (03) 3551 7031
Raportti: Lehdestä moneksi. Monimediajournalismin koulutustarve sanomalehdissä (pdf-tiedostona)

Kansalaisjournalismin koulutus ja kehityshanke sosialidemokraattisessa lehdistössä

Tutkimuksen tavoitteena on tutustuttaa lehtien toimittajia kansalaisjournalismin periaatteisiin, tavoitteisiin ja joihinkin siihen liittyviin työtapoihin.
Kesto: 1.8.2001-31.12.2001
Vastuuhenkilö: Risto Kunelius

Selvitys liikenneministeriölle aikakauslehtien sisältöjen kehittämisestä

Tutkimus perustuu Liikenne- ja viestintäministeriön haluun selvittää aikakauslehtien tulevaisuuden toimintamahdollisuuksia uudessa viestintäympäristössä. Turun kauppakorkeakoulun Mediaryhmän koordinoimassa hankkeessa Journalismin tutkimusyksikkö tutkii seuraavia kysymyksiä: (1) aikakauslehtien sähköiset versiot sekä niiden tulevaisuus, (2) aikakauslehtien yleisö ja uusi viestintäteknologia. Journalismin tutkimusyksikkö vertailee erityyppisten aikakausjulkaisujen verkkokonsepteja ja niiden kehityspiirteitä.
Kesto: 1.1.2002-30.4.2002
Vastuuhenkilö: Esa Sirkkunen
Tutkija: Auli Harju
Raportti: Työn valmistuttua

Kehitysyhteistyön kuva lehdistössä 1990-luvulla

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten suomalainen lehdistö on käsitellyt kehitysyhteistyötä 1990-luvulla ja miten kehitysyhteistyön kuva on tuona aikana muuttunut.
Vastuuhenkilö: Ari Heinonen, (03) 3551 7031
Tutkimuksen suorittaja: Mari Maasilta, (03) 3551 6027
Kesto: 1.6.2000-28.2.2001
Yhteistyökumppanit: Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston tiedotusyksikkö.

Integroituva julkaiseminen multimediaverkoissa 2 (IMU2)

Projekti on jatkoa Integroituva julkaiseminen multimediaverkossa -projektille, sen uusin vaihe. IMU2-projektissa kehitetään nopeita langallisia ja langattomia jakeluverkkoja hyödyntävä, personoidun ja integroidun julkaisemisen protyyppi, jonka käytettävyys ja adaptiivisuus ovat selvästi nykysovelluksia korkeammalla tasolla. Prototyyppi tarjoaa ensisijaisesti multimediasisältöjä mediatarjonnasta sekä paikkakunnan ja yhteisöjen tapahtumista. Prototyypin käytettävyyttä arvioidaan käyttäjäkokeissa. Tutkimuslaitosten lisäksi mukana on alan johtavia mediataloja.

Kesto:1.4.199 - 28.2. 2001
Vastuuhenkilö yksikössä:Ari Heinonen, (03) 3551 7031
Koko projektin johtaja: Caj Södergård
Tutkijat ja muut työntekijät: Mikko Seppälä ja Marjo Huusko
Yhteistyökumppanit:TEKES, VTT, Jyväskylän yliopiston tietotekniikan tutkimusinstituutti ja Tampereen yliopiston hypermedialaboratorio.

Ydinjätteen loppusijoitusta koskeva joukkoviestinnän seurantatutkimus

Tutkimus liittyy osana Julkishallinnon ydinjätetutkimusohjelmaan (JYT 2001). Tavoitteena on tutkia, miten ydinjätteen loppusijoitukseen liittyviä kysymyksiä käsitellään Suomen joukkoviestimissä. Tarkastelun kohteena on valtakunnallisia medioita että potentiaalisten loppusijoituspaikkakuntien viestimiä. Media-aineiston analyysissa käytetään sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista sisällön erittelyä.
Kesto:1.2.1999 - 31.12.2001

Vastuuhenkilö: Pentti Raittila, (03) 3551 8806
Muut tutkijat ja tutkimusapulaiset: Susanna Vehmas, (03) 215 7950, (Vuosina 1999-2000 Risto Suikkanen, Timo Lilja ja Tommi Kutilainen.)
Yhteistyökumppanit:Kauppa- ja teollisuusministeriö, VTT ENERGIA, Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen laitos, Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos/sosiologia.
Raportit: Raittila Pentti:Ydinjätteen loppusijoitus mediassa. Julkishallinnon ydinjätetutkimusohjelmaan liittyvä joukkoviestinnän seurantatutkimus.Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja C 30/2000
Tutkimuksen loppuraportti ilmestyy syksyllä 2001.

Kotimaa-lehden journalistisen sisällön kehittämishanke

Tutkimuksen yleistavoite on tukea lehden toimitusta sen pyrkimyksissä kehittää Kotimaa-lehden journalistista sisältöä monipuolisemmaksi ja vireämmäksi toimittaja- ja lukijahaastatteluiden sekä lehden sisällön arvioinnin perusteella.
Vastuuhenkilöt yksikössä: Ari Heinonen, (03) 3551 7031, ja Katja Valaskivi,
Tutkija: Elina Noppari, (03) 3551 8805
Yhteistyökumppani: Kotimaa.

Talentti -julkaisun tutkimus

Tutkimus yleistavoite on Talentti -julkaisun kehittämisen tukeminen tuottamalla tietoa julkaisusta sen tekijöiden, lukijoiden ja sisällön näkökulmasta. Tutkimus toteutetaan osana Kotimaa-lehden tutkimusta.
Vastuuhenkilöt yksikössä: Ari Heinonen, (03) 3551 7031,
ja Katja Valaskivi
Tutkija: Elina Noppari, (03) 3551 8805
Kesto: 31.10.2000-28.2.2001
Yhteistyökumppani: Kirkkopalvelut.

Toimitustilasto 2000

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa perusmateriaali Toimitustilasto 2000-raporttia varten mittaamalla ennalta sovitun ajanjakson sanomalehtiaineisto.
Vastuuhenkilö: Ari Heinonen, (03) 3551 7031,
Tutkija: Esa Reunanen, (03) 3551 7482,
Kesto: 1.11.2000-30.4.2001
Yhteistyökumppani: Sanomalehtien Liitto.

Auragrammi

Kyse on EU:n työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta, jonka tarkoituksena parantaa journalistien valmiuksia käyttää internetiä toimitukselliseen tiedonhankintaan.
Vastuuhenkilö yksikössä: Ari Heinonen, (03) 3551 7031 ja Satu Seppä, (03) 3551 7877
Yhteistyökumppanit:Turun kauppakorkeakoulu, Yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskus.

Paikalliset sisällöt verkkomediassa
(Locality in the Global Net)

Projektissa tutkittiin, kehitettiin ja testatiin paikallisuuteen perustuvien verkkomedioiden sisältökonsepteja, tuotantomenetelmiä, työorganisaatioita ja tuotantoteknologioita.
Kesto: 1.3.1998 - 31.12.2000
Vastuuhenkilö: Ari Heinonen, (03) 3551 7031
Koordinaattori: Esa Sirkkunen, (03) 3551 6424
Tutkijat ja muut työntekijät:
Mika Halttu, Maarit Mäkinen Seija Ridell, Ari Martikainen
Yhteistyökumppanit: Aamulehti, Kaleva, Teknologian edistämiskeskus (Tekes)
Julkaisut : Ari Heinonen, Maarit Mäkinen, Seija Ridell, Ari Martikainen, Mika Halttu, Esa Sirkkunen: Verkkotorilla.
(pdf-tiedostona) Internet kansalaisviestinnän ja paikallisen julkisuuden tilana. Paikallisuus verkkomediassa -projektin loppuraportti.

Maarit Mäkinen: Yhteisöt verkkomediassa. Raportti alueellisista ja sosiaalisista yhteisöistä verkkomediassa (1999).
Maarit Mäkinen: Internet yhteisöjen palveluksessa. Raportti eräiden yhteisöjen Internet-verkkohankkeista Yhdysvalloissa (1999).
Mika Halttu: Betaversiot. Raportti eräiden verkkolehtien teknisistä ratkaisuista (1998)
Seija Ridell:Verkkoviestinnän haasteet journalismin yleisösuhteelle. Tapaus Locality-hanke . Teoksessa Journalismin muutoskaruselli. Toim. Mari Maasilta. Tampereen yliopisto, Journalismin tutkimusyksikkö 1999,
Seija Ridell:Tutkimus julkisoa tuottamassa: Paikallisuus verkkomediassa -hanke irtiottona kulttuurisen yleisötutkimuksen käytännöistä . Tiedotustutkimus 3(22)1999

GRAM-projekti

Pienen ja keskisuuren graafisen teollisuuden rakennemuutosprojektiin liittynyt toimittajien täydennyskoulutus ja oppimateriaaliituotanto.
Kesto: 15.6.1996 - 31.12.1999
Koordinaattori Mari Maasilta
Yhteistyökumppanit
: Turun kauppakorkeakoulun Yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskus, Uudenmaan läänin työvoimapiiri (sekä noin 50 GRAM-projektissa mukana ollutta graafisen teollisuuden yritystä)

Kurssitoimintaa:
(tarkoitettu ensisijaisesti GRAM-projektissa mukana olleille yritysten työntekijöille):
- Tietokoneavusteisen tiedonhankinnan perus- ja jatkokurssit Useita kursseja 1996-1999. Tarkoituksena oli edistää uusien tiedonhankinta- ja käsittelymenetelmien (internet, tietopankit, taulukkolaskenta, tietokantaohjelmat) käyttöä journalistisessa työssä (suunnittelija Satu Seppä)
- Muita kursseja vuonna 1999: Kehitystyön johtaminen toimituksessa, Journalistin tulevaisuudennäkymät, Lehden ulkoasun kehittäminen, Kuvatoimitusten digitalisointi, Uuden ajan verkkolehtijournalismi
Oppimateriaaliprojekti: Erityisesti journalisteille tarkoitettu kirja "Toimittaja ja internet - opas tietokoneavusteiseen journalismiin" ilmestyi huhtikuussa 1998 (toimittaja Pirkko Mäkimattila)


Sähköisten lähteiden hakemisto
Projektin kuluessa on luotu toimittajien käyttöön tarkoitettu www-hakemisto, jossa esitellään eri alojen keskeisiä kotimaisia tiedonlähteitä Internetissä, tietopankeissa ja CD-ROM:lla. (ylläpidosta vastaa Satu Seppä)


Julkisen Sanan Neuvoston (JSN) www-sivujen rakentaminen toteutettiin osana GRAM-projektin Sähköisten lähteiden hakemiston laajennusta (toimittaja Pirkko Mäkimattila).


Viestintää metsätieteilijöille

Syys-lokakuussa 1998 toteutettu tiedotuskoulutus Joensuun yliopistossa. Koulutuspaketti sisälsi perustiedot viestinnästä ja journalismista, joukkoviestinnän rakenteista sekä tiedotusharjoituksia.
Vastuuhenkilö: Pentti Raittila, (03) 215 8806; suunnittelija: Olli Ylönen
Yhteistyökumppani: Joensuun yliopisto (metsätiede)

Tornion-Haaparannan tiedottajaprojekti

Huhti-toukokuussa 1998 toteutettu nelipäiväinen koulutus Haaparannan ja Tornion kaupungin yhteisen tiedottajaprojektin tilauksesta.
Vastuuhenkilö: Pentti Raittila,
Kouluttajat: Pertti Hemánus, Jyrki Jyrkiäinen, Eero Savisaari ja Olli Ylönen
Yhteistyökumppanit: Tornion kaupunki

Savon Sanomien journalistisen sisällön kehityshanke

Tutkimuksen tavoitteena oli kokeilla, kehittää ja arvioida kansalaisjournalismin työtapoja yhteistyössä toimittajien ja yleisön kanssa.

Kesto: 1997 - 1999
Vastuuhenkilö: Risto Kunelius
Tutkijat: Heikki Heikkilä
Yhteistyökumppanit: Savon Sanomat

Verkkojournalismi tähän asti

Projektissä koottiin yhteen kokemuksia verkkojournalismista sanomalehdille, jotka suunnittelevat tai joilla jo on verkkolehti.
Kesto: 1.9.1996 - 31.1.1997
Vastuuhenkilö
: Ari Heinonen
Yhteistyökumppanit
: Sanomalehtien Liitto, TEKES.
Julkaisut
: Ari Heinonen (toim.): Palstoilta biteiksi - johdatusta verkkolehtijournalismiin, julkaisijoina Tampereen yliopiston Journalismin tutkimuksen ja kehitystyön yksikkö ja Sanomalehtien Liitto (saatavissa Sanomalehtien Liitosta; osia raportista myös verkossa).

Nääsnetti verkkomedian käyttäjäkysely 1996, 1997 ja 1998

Tutkimus on toteutettu vuosittain käyttäjäkyselynä. Tavoitteena on ollut selvittää käyttäjien mielipiteitä Nääsnetti-käyttöliittymästä ja sen kautta saatavista palveluista.
Kesto: 1996-1998
Vastuuhenkilö: Jyrki Jyrkiäinen, tutkijat Esa Reunanen, Sanna Kivimäki.
Yhteistyökumppanit: Alexpress Oy

Taajamaviestintä

Alexpressin toteuttaman yhteisöviestintäkokeilun ensi vaiheen kokemusten yhteenveto. Laadullisessa haastattelututkimuksessa eriteltiin kuuden Aamulehden verkkosivuille materiaalia tuottavan yhteisön kokemuksia sisällöntuotannosta syksyltä 1997.
Kesto: 15.10.1997 - 15.1.1998.
Vastuuhenkilö Pentti Raittila, tutkija Sanna Kivimäki
Yhteistyökumppani: Alexpress Oy

Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosaston tiedotuksen yleisösuhdetutkimus
Tutkimuksessa selvitettiin ulkoministeriön kehitysyhteistyöosaston tiedotuksen ja tiedotusyksikön julkaisemien lehtien vastaanottoa kohderyhmissään.
Kesto: kevät 1997.
Vastuuhenkilö: Risto Kunelius, tutkija Anni Lassila
Yhteistyökumppani: Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosasto

Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen (KEPA) Kumppani-lehden yleisösuhdetutkimus
Tavoitteena oli tuottaa yleiskuva lehden lukijoista ja ideoita toimitukselle. Tutkimusaineisto koottiin laadullisten teemahaastattelujen avulla.
Kesto: 2.2-31.7.1998
Vastuuhenkilö: Pentti Raittila, tutkija Anni Lassila
Yhteistyökumppani: Kehitysyhteistyön palvelukeskus (KEPA)

Bosnia-tutkimus

Tutkimuksen aineistona olivat ns. laatusanomalehdet läntisessä Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Israelissa. Tarkastelun kohteena oli se, miten lehtien Bosnia-uutisoinnissa rakentui konfliktin laajentumiseen tai rauhoittumiseen kiinnittyneitä perspektiivejä. Suomessa toteutettu Helsingin Sanomien analyysi oli osa laajempaa kansainvälistä hanketta, jota koordinoi Kontanzin yliopisto (Saksa).
Kesto: 1.12.1996 - 31.12.1997
Vastuuhenkilö: Heikki Luostarinen
Yhteistyökumppanit: Helsingin Sanomat, Kontanzin yliopisto

KAMU-loppuraportin toimitustyö
Projektin tavoitteena oli kansallisen multimediaohjelman (KAMU) loppuraportin toimittaminen (kirja + verkkoversio)
Kesto: 1.1.-31.5.1998
Vastuuhenkilö: Pentti Raittila, toimittaja Päivi Kuusisto
Yhteistyökumppanit: Teknologian edistämiskeskus (Tekes)

Alue-TV:n mahdollisuudet Päijät-Hämeessä

Haastattelututkimuksessa tarkasteltiin, millaisia käsityksiä muun muassa koulutuksen, alue- ja paikallishallinnon, yritystoiminnan, median sekä 'tavallisten ihmisten' edustajilla on alue-TV:n mahdollisuuksista Päijät-Hämeessä.
Kesto: 18.5.-31.10.1998
Vastuuhenkilö: Taisto Hujanen
Tutkija: Pirkko Hakkarainen
Yhteistyökumppanit: Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti
Raportit: Pirkko Hakkarainen: Aluetelevision ideat ja haasteet. Käsityksiä Päijät-Hämeen tv-toiminnasta.

Mobiiliviestintä ja sanomalehdet

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa aikaisempien tutkimusten ja yleisöhaastattelujen perusteella mahdollisuuksia mobiiliviestinten käyttöön journalististen ja muiden mediasisältöjen välittämisessä.
Kesto: 1.8. -31.12.1998

Vastuuhenkilö: Pentti Raittila
Tutkija: Virpi Oksman
Yhteistyökumppanit: Sanomalehtien Liitto, VTT
Julkaisut: Virpi Oksman: Toisen sukupolven mobiiliviestintä ja sanomalehdet.

Lähiöjournalismi - Tutkimus- ja kokeiluhanke sanomalehden yleisösuhteesta.

Projektissa tutkittiin lehden toimittajia, kirjoittelua ja lukijoita sekä kehitettiin ja kokeiltiin sanomalehden kirjoittelun ja toiminnan muotoja. Erityisen huomion aiheena oli sanomalehden rooli paikallisen julkisen keskustelun ylläpitäjänä ja ruokkijana.
Kesto: 1.7.1996 - 30.12.1998
Vastuuhenkilö: Risto Kunelius
Tutkijat: Iina Hellsten, Mika Renvall, Seija Ridell
Yhteistyökumppanit: Kustannus Oy Aamulehti
Julkaisu: Risto Kunelius: Juttuja lähiöstä. Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja A 93/2000.
Raportit: Seija Ridell: Aamulehti Hervannassa asuvien puheessa.
Seija Ridell:
Lehti lukijoidensa puntarissa: Aamulehti yleisöryhmän arvioitavana.

Integroituva julkaiseminen multimediaverkossa (IMU)

Projektissa tutkittiin ja testattiin integroituvaa verkkojulkaisemista multimediaverkossa. Tutkimuslaitosten lisäksi mukana oli alan johtavia mediataloja.
Kesto: 1.4.1996 - 31.12.1998
Vastuuhenkilö yksikössä: Hannu Vanhanen
koko projektin johtaja Caj Södergård
Tutkijat ja muut työntekijät: Jouko Kunnas.
Yhteistyökumppanit: TEKES, VTT, DMI (TTKK), Jyväskylän yliopiston tietotekniikan tutkimusinstituutti ja Tampereen yliopiston hypermedialaboratorio. Hanke on osa kansallisista multimediaohjelmaa (KAMU). 

Uuden viestintäteknologian toimitusympäristö 

Projektissa tutkittiin, mitä uusi viestintäteknologia vaikuttaa journalistiseen ammattikäytäntöön sekä journalistien yhteiskunnalliseen rooliin.
Kesto:
1.12.1996 - 30.11.1998
Vastuuhenkilö:
Ari Heinonen
Yhteistyökumppanit:
Euroopan Sosiaalirahasto / Opetusministeriö, Sanomalehtien Liitto, Suomen Journalistiliitto.
Julkaisut:
Ari Heinonen: Sanomalehti ja internet - toiveita, huolia, epätietoisuutta
(1997)
Ari Heinonen: Tyrkytystä ja räätälöintiä - Verkkojulkaisun sisältöpiirteiden tarkastelua journalismin kannalta
(1998)
Ari Heinonen: Yleisö kutsuu - kuuleeko journalismi? Visioita verkkojournalismista ja -journalistista
(1998)

Energiatiedon välittymisen tutkimus - toimittaja linkkinä energiakampanjoinnin kentässä

Tutkimus selvitti energian säästämiseen liittyvän ympäristötiedon välittymistä toimituksellisen työprosessin kautta julkisuuteen. Tutkimuksessa tarkasteltiin Energiansäästöviikon 1998 kampanja-aineistojen välittymistä ja muuntumista erityyppisissä joukkoviestimissä (TV, radio, sanomalehdet). Tutkimusaineistoina olivat kampanjamateriaali, siihen liittyen tehdyt uutis- ja ajankohtaisjutut sekä toimittajien teemahaastattelut.
Kesto: 1.8.1998 - 31.12.1999
Vastuuhenkilö: Pertti Suhonen
Tutkija: Asta Leppälä
Yhteistyökumppanit: Kauppa- ja teollisuusministeriö, Energiansäästön palvelukeskus Motiva

Alma Median pikauutistutkimus

Tutkimuksessa tarkasteltiin pikauutisten lukemista verkkosivuilta yleensä sekä vertailtiin niiden käyttöä erilaisilla sivustoilla. Tutkimuksessa koeryhmät lukivat sivuja ja heidän käsityksiään pikauutisten toimivuudesta ja funktioista kartoitettiin haastatteluin.
Vastuuhenkilö:
Risto Kunelius
Kesto:
1.2.1999-30.4 1999 (raportti valmis)
Tutkija:
Elina Noppari
Yhteistyökumppani:
Alma Media

Uusmedian koulutustarveselvitys

Vastuuhenkilö: Risto Kunelius
Kesto: 1.2.1999-30.6.1999
Tutkija: Marjo Huusko
Yhteistyökumppanit: Taideteollinen korkeakoulu, Tampereen yliopiston hypermedialaboratorio

Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosaston julkaisujen arviointi

Tutkimuksessa tuotettiin ulkoministeriön kehitysyhteistyöosaston tiedotusyksikölle eriteltyä tietoa yksikön julkaisutoiminnan kehittämiseksi. Tässä tarkoituksessa arvioitiin yksikön julkaisuja sekä sisällön että visuaalisen asun kannalta asiantuntijaraadin avulla.
Vastuuhenkilö: Ari Heinonen
Kesto: 1.10.1999 - 31.1.2000
Tutkija:Marja Saanilahti
Yhteistyökumppanit: Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosaston tiedotus

Digitaalisen median tutkimusohjelma (Digital media) 

Monitieteisessä projektissa tutkittiin digitaalisen tekniikan vaikutusta journalismin sisältöihin, työ- ja esitystapoihin sekä journalistiseen kulttuuriin.
Kesto:
1.11.1996 - 31.11.1999
Tutkijat:
Esa Sirkkunen
Koko projektin johtaja
Pertti Vakkari
Yhteistyökumppanit:
Suomen Akatemia, Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus (Tampereen yliopisto), Tampereen teknillinen korkeakoulu, Informaatiotutkimuksen laitos (Tampereen yliopisto).

Toimiva kylä tietoyhteiskunnassa

Tutkimuksen tavoitteena oli seurata ja arvioida "Toimiva kylä tietoyhteiskunnassa" -hankkeen toteuttamista ja onnistumista tiedon kulun ja viestinnän, palvelujen käytön sekä kyläyhteisöjen yleisen kehityksen näkökulmasta. Tutkimuskohteet olivat Petäjäskosken kylä Oulaisissa ja Saviselän kylä Kärsämäellä.
Kesto: 1.8.1998 - 31.12.1999
Vastuuhenkilö: Pentti Raittila
Tutkija: Marjo Huusko
Yhteistyökumppanit: Toimiva kylä tietoyhteiskunnassa -projekti (rahoittajana mm. EMOTR), Ylivieskan Seutukuntayhdistys ry, Alma Media.
Raportit: Marjo Huusko: Toimiva kylä tietoyhteiskunnassa - projektin lähtötilannekartoitus. Journalismin tutkimusyksikkö 1988 (painamaton).

Joukkoviestinnän sisällöt 1980-2000

Tutkimuksessa tarkasteltiin Suomen joukkoviestinnän rakenteiden ja journalististen sisältöjen kehitystä viimeksi kuluneen kahden vuosikymmenen aikana sekä tuotettiin tästä aiheesta artikkeli Metallityöväen Liiton juhlakirjaan.
Projektin yhteydessä on tehty tapaustutkimuksia, jotka käsittelevät poliittisen puheen ja eduskuntakeskustelujen journalistista käsittelyä vuosina 1978 ja 1998 sekä lakkojen käsittelyä kolmessa lehdessä (Demari, HS, Kansan Uutiset) 1970- ja 1990-luvuilla.
Kesto: 1.5.1998-31.101999
Vastuuhenkilö: Pentti Raittila
Muut tutkijat ja tutkimusapulaiset tapaustutkimuksissa: Tommi Ketonen, Sanna Kivimäki, Tommi Kutilainen, Taina Riski.
Yhteistyökumppani: Metallityöväen Liitto
Raportit:
Pentti Raittila:
Suomen joukkoviestinnän kehityspiirteitä kahden viime vuosikymmenen aikana. Teoksessa 20 muutoksen vuotta metallityöläisen elämässä (toim. Kimmo Kevätsalo, Jorma Antila, Antti Jokinen ja Veikko Lehtonen). Metallityöväen Liitto, Helsinki 2000, s. 158-209.

Sanna Kivimäki: Tulevaisuusorientaatio vuoden vaihteen lehtikirjoittelussa 1978 ja 1998. Metalliliitto-projektin tapaustutkimus, Tampereen yliopiston Journalismin tutkimusyksikkö 1998 (painamaton).

 
Postiosoite: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus,
33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite: Kalevantie 4, E-siipi, 3. kerros
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 7.3.2018 15.07 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti