Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus: comet - journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus: tutkimus:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta COMS COMET
COMET - Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus

Uutismedian vuosiseuranta 2007-2012

Tutkimushankkeessa on kerätty tietoja suomalaisten sanomalehtien etusivujen, radio- ja tv-kanavien pääuutislähetysten sekä kaikkien näiden internetsivujen pääuutisten sisällöistä.  Analyysin kohteena ovat muun muassa pääuutisten aihepiirit, keskeisten esiintyjien viiteryhmät, ikä ja sukupuoli, juttujen maantieteellinen näkökulma sekä väkivaltaan ja seksuaalisuuteen viittaavan aineiston osuus. Tutkimus toteutettiin kolmessa vaiheessa siten, että raportit ovat ilmestyneet vuosina 2008, 2010 ja 2012 (pilottitutkimus pienemmällä aineistolla tehtiin jo 2006-2007).

Seurattavina viestiminä on ollut neljä päivälehteä, kaksi iltapäivälehteä,  kahdet tv-uutiset ja kahdet radiouutiset sekä mukana olevien viestinten internet-etusivut. Tutkimuksen pääasiallinen menetelmä on määrällinen sisällönerittely.

Tutkimuksen ensimmäinen täysimittainen raportti valmistui syksyllä 2008. Seuraavan raportin aineisto koottiin syksyllä 2009 ja alkutalvesta 2010 ja raportti valmistui elokuussa 2010. Uusin tutkimusjakso alkoi syyskuun lopussa 2011 ja viimeiset aineistot ovat maaliskuulta 2012.

Kesto: 1.10.2007-31.12.2012
Vastuuhenkilö: Pentti Raittila, 0400 615 212, pentti.raittila(at)uta.fi
Tutkijat v. 2011-2012:  Risto Suikkanen (risto.suikkanen(at)uta.fi) ja Aino Holma.
Yhteistyötaho: Helsingin Sanomain Säätiö

Projektin julkaisuja:

Saloniemi Aira ja Suikkanen Risto: Suomalaisen uutismedian vuosiseuranta. Pilottitutkimus 2006
Kirja verkossa: http://www.uta.fi/jourtutkimus/suomalaisen_uutismedian_vuosiseuranta-3.pdf

Risto Suikkanen, Aira Saloniemi ja Aino Holma: Suomalaisen uutismedian vuosiseuranta 2008.
Tampereen yliopiston, tiedotusopin laitos, Julkaisuja B 51/ 2008.
Kirja verkossa: http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/65576/978-951-44-7550-4.pdf?sequence=1 

Risto Suikkanen ja Hanna Syrjälä: Suomalaisen uutismedian vuosiseuranta 2010. Journalismin tutkimusyksikkö. Tampereen yliopiston tiedotusopin laitos, julkaisuja B 55/ 2010.
Kirja verkossa: http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/65577/suomalaisen_uutismedian_2010.pdf?sequence=1

Risto Suikkanen, Aino Holma ja Pentti Raittila: MUUTTUMATON UUTINEN? Suomalaisen uutismedian vuosiseuranta 2007-2012, loppuraportti. Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET, Tampereen yliopisto (2012).

Kirjoja voi tilata osoitteesta: Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto,
puh.040 190 9800, taju@uta.fi, http://granum.uta.fi
.

 

Tiivistelmä loppuraportista

Tutkimushankkeessa kerättiin määrällisen sisällön erittelyn avulla tietoja suomalaisten sanomalehtien etusivujen, radio- ja tv-kanavien pääuutislähetysten sekä kaikkien näiden internetsivujen pääuutisten sisällöistä. Uutismedian vuosiseurannan loppuraportti esittelee viisivuotisen tutkimushankkeen keskeiset tulokset sekä sen virittämät metodiset johtopäätökset.

Viimeisen tutkimusvaiheen aikana aineiston keruu alkoi lokakuun alussa 2011 ja päättyi maaliskuun lopussa 2012. Tutkimuksen kohteena oli kaikkiaan 18 uutisvälinettä, joista kaikista analysoitiin 14 päivän aineisto, kaikkiaan 3003 juttua. Sanomalehtien osuus aineistosta oli 33 %, radio- ja tv-uutisten 22 % ja internetsivustoilta kerättyjen uutisten osuus 45 %. Vastaavat seurantakierrokset tehtiin vuosina 2008 ja 2010 eli tutkimuksessa on analysoitu lähes 10 000 juttua. Keskeiset seurannan kohteet olivat uutisaiheet, uutisissa esiintyvät toimijaryhmät, sukupuolten esiintyminen uutisissa sekä väkivaltaa tai erotiikkaa sisältävän aineiston määrä.

Vuosi 2012 oli politiikan vuosi. Politiikkaa koskevien juttujen määrä kasvoi kymmenkunta prosenttiyksikköä. Politiikka oli eniten käsitelty aihepiiri koko aineistoissa toisin kuin aiemmilla seurantakierroksilla. Tuolloin suurin osa aineistoa käsitteli tavalla tai toisella vapaa-aikaa (urheilua, viihdettä tai kulttuuria).

Toimijarakenteessa tapahtui vastaava muutos kuin aihepiireissä. Poliitikkojen sekä ulkovaltojen edustajien ja kansainvälisten organisaatioiden osuus kasvoi, kun taas vapaa-ajan toimintoihin liittyvien toimijoiden (urheilijat sekä viihteen ja kulttuurin edustajat) ja yksityishenkilöiden osuus laski. Kaiken kaikkiaan journalismin painopiste siirtyi kevyestä raskaaseen, pois mikrotasolta kohti suurempia kokonaisuuksia. Samaan suuntaan vaikuttaa myös ulkovaltojen edustajien ja kansainvälisten organisaatioiden osuuden kasvu. Näihin kehityskulkuihin ovat osaltaan vaikuttaneet niin vuoden 2011 ja 2012 mullistukset Lähi-idässä kuin Suomessa 2012 pidetyt presidentinvaalit sekä euroalueen taloudellinen kriisi.

Sukupuolten voimasuhteet kääntyivät vuoden 2012 aineistossa aiempaa selvemmin miesten eduksi: naisten osuus juttujen pääosissa olevista henkilöistä putosi runsaasta neljäsosasta vajaaseen neljännekseen.

Väkivaltaa koskevan aineiston osuus oli runsaat 10 prosenttia, saman verran kuin edellisilläkin seurantakierroksilla. Erotiikkaa koskevaa aineistoa koko aineistosta on noin yksi prosentti. Tämä osuus aineistosta sisältyy lähes kokonaan iltapäivälehtiin (niiden internetsivut mukaan lukien). Niin väkivaltaa kuin erotiikkaakin koskevat lukemat vastaavat jokseenkin tarkasti näiden sisältöpiirteiden osuutta aiemmilla seurantakierroksilla.

Internetsivujen uutistarjonnan erityispiirre on rikos- ja onnettomuusuutisten suurehko osuus. Tutkimuksessamme koottu verkkojournalismi on yksiulotteista ja lähdepohjaltaan hiukan hämärää painettuihin viestimiin verrattuna. Internetissä julkaistaan ensin se, mitä ”emoviestimissä” sitten syvennetään ja rikastetaan.

Tutkimuksen keskeinen tulos on, että ulkoasun ja formaattien muutoksista riippumatta uutisjournalismin asettama päiväjärjestys näyttää hyvin vakaalta. Muutospuheesta huolimatta uutisjournalismin ydin on säilynyt entisellään. Yleisesti voi sanoa, että suomalainen uutisjournalismi on säilyttänyt roolinsa asiallisena maailman tapahtumien välittäjänä. Nyt toteutettu ”etusivujournalismin” sisällön kartoitus ei anna ainakaan yksiselitteistä tukea väitteelle journalismin viihteellistymisestä ja kevenemisestä tai väkivallan ja erotiikan lisääntymisestä.

 
Postiosoite: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus,
33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite: Kalevantie 4, E-siipi, 3. kerros
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 16.11.2012 17.50 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti