Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Tutkimus

Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikkö (CMT) on nyt osa Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekuntaa (COMS) 1.1.2017 alkaen.

CMT on monitieteinen, yhteiskuntatieteellisiä, humanistisia ja taiteellisia lähestymistapoja yhdistävä tutkimusyhteisö, jonka tehtävänä on jäsentää ja suunnata yhteiskunnan ja kulttuurin muutoksia ja näin edistää globaalin rauhan ja demokratian sekä sivistyksen ja hyvinvoinnin toteutumista. 

CMT:n tutkimustoimintaa luonnehtii rakentava ja kriittinen suhde yhteiskuntaan. Monitieteisenä yksikkönä CMT antaa tutkimuspanoksensa yliopiston strategian eri painopistealueilla. Erityinen huomio tutkimustoiminnassa kohdistuu viestintään sen kaikessa monimuotoisuudessa, median rooliin yhteiskunnan rakentumisessa sekä esittämiseen sosiokulttuurisen todellisuuden tuottamisena.

Yhteiskuntatieteellisiä, humanistisia ja taiteellisia tutkimusalueita yhteen tuovan monitieteisyytensä vuoksi yksikkö voi tehokkaasti tunnistaa niin vallitsevia kuin orastavia kokemusten ja käytäntöjen muotoja sekä kehittää monitieteisiä näkökulmia niiden tutkimiseen.

Yksikön tutkimusstrategian mukaan tutkimusohjelmien lähtökohtana ovat läpikäyvät yhteiskunnallista muutosta koskevat teemat, jotka haastavat perinteiset oppialat ja lähestymistavat. Näitä ovat ylirajaisuus, viestinnän, median ja teatterin toimintaympäristön muutos sekä toimijuuden ehtojen ja muotojen muuttuminen. Ylirajaisuus viittaa kansallisvaltioiden rajojen huokoistumiseen, talouden, politiikan ja kulttuurin rajojen järjestymiseen uudelleen sekä todellisuuden tuottamisen esityksellisten muotojen limittymiseen toisiinsa. Viestinnän, median ja teatterin toimintaympäristön muutoksella tarkoitetaan toiminnan rakenteellisten ehtojen muuttumista. Toimijuuden ehdoilla ja muodoilla viitataan julkisen toiminnan rakenteiden, muotojen, sisältöjen ja vaikutusten muuttumiseen.

COMSin tutkimustoiminta tähtää alansa kansainväliseen kärkeen. Viestinnän tutkimusta harjoittavien yliopistojen vertailussa, jonka toteutti QS World University Rankings, Tampereen yliopisto sijoittui sijoille 51.–100.

COMSin tutkimuskeskuksia

COMET - Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus (ent. Journalismin tutkimusyksikkö, perustettu 1997) on Suomen suurin journalismin ja viestintäalan tutkimuskeskus. Sen painopisteitä ovat journalismin rinnalla mediakulttuurin, mediakasvatuksen ja puheviestinnän tutkimus.

Narrare - Monitieteisen kertomuksen tutkimuksen keskus on kirjallisuustieteen koordinoima, yksikkörajat ylittävä monitieteinen kertomuksen tutkimuksen keskus. Keskus toimii tutkimusympäristönä eri tieteenaloilta tuleville tutkijoille yhteistyössä alan johtavien kansainvälisten tutkimuskeskusten kanssa.

PLURAL - on kielten, kirjallisuuden, kulttuurin sekä käännöstieteellisen tutkimuksen monitieteinen yhteenliittymä. Tieteenaloja poikkileikkaavana teemana on digitaalisten ympäristöjen ja median tutkimus, jonka kohteena ovat mm. kokemuksellisuus, käytettävyys ja kulttuurinen vuorovaikutus sekä uudet oppimisympäristöt. 

TAUCHI - Tampere Unit for Computer-Human Interaction. TAUCHI-tutkimuskeskus yhdistää vuorovaikutteisen teknologian mahdollisuudet tuntemukseen ihmisen kyvyistä, tarpeista ja rajoitteista. Tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä tietotekniikan eri sovellusaloilla, kuten kone- ja prosessiteollisuudessa, autoteollisuudessa, viihdeteollisuudessa ja opetusalalla. TAUCHI kehittää ja tutkii uusia vuorovaikutusteknologioita, tekee kokeellista perustutkimusta laboratorioissa ja testaa käyttäjäkokemusta todellisissa käyttöympäristöissä. Tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa.


TRIM - Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median TRIM-tutkimuskeskuksessa tutkimus keskittyy kolmeen osa-alueeseen:

  • tiedonhaku
  • pelitutkimus
  • informaatio- ja mediakäytännöt

TRIMin tutkimusstrategia suuntautuu tietoyhteiskunnan keskeisiin tutkimushaasteisiin ja tähtää sellaisen tietämyksen tuottamiseen, joka on laajasti sovellettavissa sekä uusien informaatiojärjestelmien tai elämyksellisten interaktiivisten mediatuotteiden kehitystyössä, että informaation ja median parissa toimivien ihmisten käyttäytymisen parempaan ymmärtämiseen.
 

T7 - Tutkivan teatterityön keskus tutkii ja kehittää teattereiden ja muiden esittävien taiteiden taiteelliseen, tuotannolliseen ja tekniseen toimintakulttuuriin liittyviä käytäntöjä. Se toteuttaa alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöhankkeita yhdessä teatterialan koulutuksen, tutkimuksen ja ammattiteattereiden kanssa.

Tutkimusta dokumentoidaan

Yksikön yhteydessä toimiva pohjoismainen tietokeskus NORDICOM kerää akateemista tutkimustietoa viestinnästä ja mediasta ja välittää sitä eri muodoissa tiedon tarvitsijoille.

Yksikössä tehtävästä tutkimuksesta antaa tietoa informaatikko Eija Poteri (eija.poteri@uta.fi, 050 318 5939). Tietoa voi hakea myös yliopiston asiantuntijatietokannasta SOLECrisistä.

 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 14.8.2018 13.43 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti