To page body
university of tampere: faculty of education: research: research groups and networks: early childhood education institutions, policies and practices:
Faculty of EducationUniversity of TampereFaculty of Education

Back to previous page

Publications of the ECEPP research group members 2012–2015

Peer-reviewed Publications

Fonsén, E., Akselin, M-L. & Aronen, K. (2015). From distributed leadership towards joint leadership – a case study: the early stages of developing a new ECE leadership model for the city of Hämeenlinna. In M. Waniganuake, J.Rodd & L.Gibbs (eds.) Thinking and Learning about Leadership: Early Childhood research from Austaralia, Finland and Norway. International Leadership Research Forum (ILRF) Research Monograph #2. Sydney: Community Childcare Cooperative NSW, 116-130.

Fonsén, E. & Vlasov, J. (2016). Leading Pedagogical quality in the Context of Finnish Child Care. Teoksessa C. Ringsmose & G. Kragh-Müller (toim.) The Nordic Social Pedagogical Approach to Early Years. Cham: Springer International Publishing AG. (in press.)

Karila, K & Rantavuori, L. (2014) Discourses at the boundary spaces: developing a fluent transition from preschool to school, Early Years: An International Research Journal, 34:4, 377-391, DOI: 10.1080/09575146.2014.967663

Fonsén, E. (2013). Dimensions of Pedagogical leadership in Early Childhood Education and Care. Teoksessa E. Hujala, M. Waniganayake & J. Rodd (toim.) Researching Leadership in Early Childhood Education. Tampere: Tampere University Press, 181–192. http://ilrfec.org/wp-content/uploads/2014/01/art_10Fonsen.pdf

Hujala, E., Fonsén E. & Elo, J. (2013). Evaluating the quality of the child care in Finland. Teoksessa K. Määttä, S. Uusiautti (toim.) Early Child Care and Education in Finland. London: Routledge, 9–24.

Kupila, P. & Karila K. (2013). Professional identity work of two new teachers in the context of Finnish day care. Teoksessa B. Merrill (toim.) ESREA Conference Aveiro : book of proceedings : transitions and identity in learning life. Aveiro: ESREA Access, learning careers and identities network, The University of Warwick, Universidade de Aveiro, 204–213.

Karila, K. (2012). A Nordic Perspective on Early Childhood Education and Care Policy. European Journal of Education. Research, Development and Policy.

Karila, K. & Alasuutari, M. (2012). Drawing Partnership on Paper: How do the Forms for Individual Educational Plans Frame Parent-Teacher Relationship. International Journal about Parents in Education, 6 (1), 14–26.

Ukkonen-Mikkola, T. & Turtiainen, H. (2016). Työssäoppiminen koulutuksen ja työelämän rajavyöhykkeellä. (Learning at work in the boundary space of education and working life). Journal of early chidlhdood education resesarch, JECER 5(1), 44-68. http://jecer.org/wp-content/uploads/2016/02/Ukkonen-Mikkola-Turtiainen-issues5-1.pdf

Peer-reviewed Publications in Finnish

Karila Kirsti. (2013). Ammattilaissukupolvet varhaiskasvatuksen pedagogiikan toteuttajina ja kehittäjinä. Teoksessa K. Karila Kirsti & L. Lipponen (toim.) Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino, 9–29.

Lipponen, L., Karila, K., Estola, E., Hännikäinen, M., Munter, H., Puroila, A.-M., Raittila, R. & Rutanen, N. (2013). Kokoava yhteenveto. Teoksessa K. Karila & L. Lipponen (toim.) Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino, 176–179.

Rantala Kyllikki. (2013). Narratiivisuus varhaisiän musiikkikasvatuksessa. Teoksessa Ropo Eero, Huttunen Maiju (toim.) Puheenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa. Tampere: Tampere University Press, 155 - 170.

International publication (non peer-reviewed)

Eskelinen, M., Halttunen, L., Heikka, J. & Fonsén, E. (2015). Early childhood landscape in Finland and reflective comments on Australia and Norway. In M. Waniganayake, J. Rodd & L. Gibbs (eds.) Thinking and Learning about Leadership: Early Childhood Research from Australia, Finland and Norway. International Leadership Research Forum (ILRF) Research Monograph #2. Sydney: Community Childcare Cooperative NSW, 82-86.

Karila, K. (2014). Die Ausbildung frupädagogisher Fachkräfte in Finnland : Vom Ordungsrahmen zu universitären fruhpädagogishen Studiengängen. Teoksessa Fthenakis Wassilios F (toim.) Fruhpädagogishe Ausbildung international : Reformen und Entwicklungen im Blickpunkt. Köln: Bildungsverlag EINS und Universität Bremen, 149–168.

Kupila, P., MacLeod M. & Viernickel, S. (2015). Quality Standards and Current Policy Developments: Insights into EU-member States. In Famula, I. (Eds.) Good Quality in Early Childcare - Ideas, Goals and Strategies in Europe: AGF Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen, 11-18.

Other Publications

Alasuutari M., Hautala, P., Karila, K., Lammi-Taskula, J. & Repo, K. 2016. Suomalainen lastenhoitopolitiikka ja tasa-arvon kysymykset: CHILDCARE-tutkimuskonsortio: Tilannekuvaraportti 2015. Helsinki: Suomen Akatemia.

Alasuutari, M., Karila, K., Alila, K. & Eskelinen, M. (2014). Vaikuta varhaiskasvatukseen : Lasten ja vanhempien kuuleminen osana varhaiskasvatuksen lainsäädäntöprosessia. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö. (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja -selvityksiä 2014:13).

Aronen, K., Fonsén, E. & Akselin, M-L. (2014). Jaetusta johtajuudesta yhteiseen johtajuuteen. Case Hämeenlinnan päiväkotien johtajuuden kehittämisen alkutaival. Hämeenlinnan kaupunki. http://www.hameenlinna.fi/pages/428107/Jaetusta%20johtajuudesta.pdf

Aronen, K., Fonsén, E. & Akselin, M-L. (2014). Kohti yhteistä johtajuutta. Premissi 4/2014, 30–33.

Elo Janniina. (2013). Joyful Early Childhood Education in Finland. Early Educators 2013 (2), 4–8.

Fonsén, E. (2014). Onko meillä pedagogista johtajuutta? 2014–2015 Lastentarhanopettajan kalenteri. Jyväskylä: PS-kustannus.

Fonsén, E. (2014). Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa. Väitöskirja. Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö.

Fonsén, E., Heikka, J. & Elo, J. (2014). Osallisuutta edistävän suunnittelun tasot. Teoksessa J. Heikka, E. Fonsén, J. Elo & J. Leinonen (toim.) Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa. Tampere: Suomen varhaiskasvatus, p. 80–95.

Fonsén, E. & Soukainen, U. (2015). Pedagoginen johtajuus. In Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen uusiin liikkumisen käytäntöihin: artikkelit Ilo kasvaa liikkuen ohjelma-asiakirjan kirjoittamisen taustalla: Varhaiskasvatuksen verkosto Valo, 104-107.

Heikka J., Fonsén E., Elo J., Leinonen J. (2014) Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa. Tampere: Suomen varhaiskasvatus.

Heikka, J., Hujala, E., Turja, L. & Fonsén, E. (2014). Lapsikohtainen havainnointi ja arviointi varhaispedagogiikassa. Teoksessa E. Hujala, L. Turja, J. Elo & P. Roos (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirjan työkirja. Jyväskylä: PS-kustannus, 35–40.

Hujala, E. & Fonsén, E. (2013). Vahva ja selkeä johtajuus – laadukas varhaiskasvatus. 2013–2014 Lastentarhanopettajan kalenteri. Jyväskylä: PS-kustannus.

Hujala, E. & Fonsén, E. (2014). Varhaiskasvatuksen laadunarviointi ja pedagoginen kehittäminen. Teoksessa E. Hujala, L. Turja, J. Elo & P. Roos (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirjan työkirja. Jyväskylä: PS-kustannus, 145–149.

Hujala, E., Roos, P., Nivala, V. & Elo, J. (2014). Osaamisella työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa. Tampere: Tampereen yliopisto.

Hujala, E., Turja, L., Elo, J. & Roos, P. (2013) Varhaiskasvatuksen käsikirjan työkirja. Jyväskylä: PS-kustannus.

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja. (2015). Kirjoittajaryhmä Karvinen, J., Sääkslahti, A., Pönkkö, A., Fonsén, E., Kemppainen, T., Soukainen, U., Palosaari, T., Korohonen, N. ja Ketola, H. Valon julkaisusarja nro 1/2015.

Karila, K. 2016. Vaikuttava varhaiskasvatus. Varhaiskasvatuksen tilannekatsaus. Helsinki: Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 2016:6.

Karila K., Lipponen L. & Pyhältö, K. (2013). Yhteenvetoa: Siirtymät varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen haasteena. Teoksessa K. Karila, L. Lipponen & K. Pyhältö (toim.) Päiväkodista peruskouluun : Siirtymät varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen rajapinnoilla. Helsinki: Opetushallitus, 53–54. (Raportit ja selvitykset 2013:17).

Karila Kirsti, Lipponen Lasse (2013). Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino.

Karila, K. (2013). Varhaiskasvatuksen käytännöt lasten oppimisen mahdollistajana ja rajaajina. Teoksessa K. Pyhältö & E. Vitikka (toim.) Oppiminen ja pedagogiset käytännöt varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Helsinki: Opetushallitus, 31–45. (Oppaat ja käsikirjat 2013: 9).

Karila, K., Kivimäki, M. & Rantavuori, L. (2013). Kasvatusinstituutiot kohtaavat Joustava esi- ja alkuopetus yhteisöjen ja opettajien oppimisen haasteena. Teoksessa K. Karila, L. Lipponen & K. Pyhältö (toim.) Päiväkodista peruskouluun Siirtymät varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen rajapinnoilla. Helsinki: Opetushallitus, 25–38. (Raportit ja Selvitykset 2013:17).

Karila, K., Turtiainen, H. ja Ukkonen-Mikkola, T. (2015) Yhteistä tutkivaa toimintaa yliopistokoulutuksen ja työelämän rajavyöhykkeellä. Yliopistopedagogiikka 22 (1), 20–21.

Kupila, P. (2014). Lastentarhanopettajan työidentiteetin muotoutuminen ja mentorointi. 2014–2015 Lastentarhanopettajan kalenteri. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kupila, P. (2014). Varhaiskasvatuksen asiantuntijuus oppivassa työyhteisössä. Teoksessa E. Hujala, L. Turja, J. Elo & P. Roos (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirjan työkirja. Jyväskylä: PS-kustannus, 139–143.

Parrila, S. & Fonsén, E. (eds.) (2016). Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus. Käsikirja käytännön työhön. Jyväskylä: PS-kustannus. (in press.)

Rantala, K. (2014). Narratiivisuus musiikkikasvatuksessa : tapaustutkimus musiikkileikkikoulupedagogiikasta. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 1913; Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1397.

Riekkola, A. , Akselin, M.-L. & Fonsén, E. (2015). Aikaa yhteiselle johtajuudelle. Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen johtajuusmallin arviointia. Hämeenlinnan kaupunki.

Rutanen N. & Karila, K. (2013). Institutionaaliset siirtymät alle kolmivuotiaista viskareiden ja eskareiden kautta kouluun. Teoksessa K. Karila, L. Lipponen & K. Pyhältö (toim.) Päiväkodista peruskouluun. Siirtymät varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen rajapinnoilla: Opetushallitus, 17–24. (Raportit ja selvitykset 2013:17).

Back to previous page

 
Faculty of Education
Ã…kerlundinkatu 5, FI-33014 University of Tampere, Finland
tel. +358 (0)3 355 111
Questions and feedback
Maintained by: paivi.kupila@uta.fi
Last update: 16.9.2016 9.20 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results