To page body
university of tampere: faculty of education: research:
Faculty of EducationUniversity of TampereFaculty of Education

Publications of the Faculty of Education

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aldahdouh Tahani Z, Nokelainen Petri, Korhonen Vesa. (2018). Innovativeness of Staff in Higher Education : Do Implicit Theories and Goal Orientations Matter?. International Journal of Higher Education 7 (2), 43-57.
SoleCRIS

Alenius, Pauliina. (2018). Migrants’ Informal Learning and Education in Transnational Family Space : The Experiences of People Migrating between Estonia and Finland. Nordic journal of migration research 8 (1), 47-55.
SoleCRIS

Alila Kirsi, Ukkonen-Mikkola Tuulikki. (2018). Varhaiskasvatuksen pedagogiikka perusta suunnittelulle ja tarkoitus toiminnalle. Lastentarhanopettajaliiton verkkosivu (http://www.lastentarha.fi/cs/ltol/Uutiset?contentID=1408920921404&page_name=Varhaiskasvatuksen+pedagogiikka+perusta+suunnittelulle+ja+tarkoi).
SoleCRIS

Alila Kirsi, Ukkonen-Mikkola Tuulikki. (2018). Käsiteanalyysistä varhaiskasvatuksen pedagogiikan määrittelyyn. Kasvatus 49 (1), 75-81.
SoleCRIS

Anttila Henrika, Pyhältö Kirsi, Pietarinen Janne, Soini Tiina. (2018). Socially embedded academic emotions in school. Journal of Education and Learning 7 (3).
SoleCRIS

Arjava Heini, Ihalainen Laura, Lahti Laura. (2018). Kielitieteen olympialaisista intoa opiskeluun. Tempus 2018 (5), 18-19.
SoleCRIS

Aura Maarit, Geneid Ahmed, Bjørkøy Kåre, Rantanen Marita, Laukkanen Anne-Maria. (2018). The Nasal Musculature as a Control Panel for Singing : Why Classical Singers Use a Special Facial Expression?. Journal of Voice.
SoleCRIS

Autio Tero. (2018). Education as Liberating Experience : Bill Doll's Scholarship and Contested Legacies of Euro-American Curriculum Theories from Descartes Onwards. Teoksessa Quinn Molly (toim.) Complexifying Curriculum Studies : Reflections on the Generative and Generous Gifts of William E. Doll, Jr.. New York & London: Routledge, 38-47.
SoleCRIS

Berki Eleni, Valtanen Juri, Chaudhary Sunil, Li Linfeng. (2018). The need for multi-disciplinary approaches and multi-level knowledge for cybersecurity professionals. Teoksessa Ahuja Vandana, Rathore Shubhangini (toim.) Multidisciplinary Perspectives on Human Capital and Information Technology Professionals. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 72-94.
SoleCRIS

Bollig Sabine, Millei Zsuzsa. (2018). Spaces of early childhood: Spatial approaches in research on early childhood education and care. The Journal of Pedagogy - Pedagogický časopis 9 (1), 5-20.
SoleCRIS

Calenda Davide, Pitkänen Pirkko, Sippola Aulikki. (2018). Integration of foreign-born nurses in Finnish social and health care organizations : Evidence, challenges, and responses. Journal of Immigrant and Refugee Studies.
SoleCRIS

Dovemark Marianne, Kosunen Sonja, Kauko Jaakko, Magnúsdóttir Berglind, Hansen Petteri, Rasmussen Palle. (2018). Deregulation, privatisation and marketisation of Nordic comprehensive education: social changes reflected in schooling. Education Inquiry 9 (1), 122-141.
SoleCRIS

Engeström Yrjö, Sannino Annalisa. (2018). Expansive learning on the Move : Insights from ongoing research. Teoksessa Deinet Ulrich, Reis Claus, Reutlinger Christian, Winkler Michael (toim.) Potentiale des Aneignungskonzepts. Weinheim: Beltz Juventa, 211-228.
SoleCRIS

Eskola Jari, Lätti Johanna, Vastamäki Jaana. (2018). Teemahaastattelu : Lyhyt selviytymisopas. Teoksessa Valli Raine (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 : Metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus, 27-51.
SoleCRIS

Eskola Jari, Nikanto Ilona, Virtanen Satu (toim.). (2018). Aikamme kasvatus : vain muutos on pysyvää? : 14 eläytymismenetelmätutkimusta. Tampere: Tampere University Press.
SoleCRIS

Eskola Jari, Nikanto Ilona, Virtanen Satu. (2018). Eläytymismenetelmäaineistojen muuttuva luonne?. Teoksessa Eskola Jari, Nikanto Ilona, Virtanen Satu (toim.) Aikamme kasvatus: vain muutos on pysyvää? - 14 eläytymismenetelmätutkimusta.. Tampere: Tamperen University Press, 9-20.
SoleCRIS

Eskola Jari, Nikanto Ilona, Virtanen Satu. (2018). Aikamme kasvatusilmiöitä jäljittämässä. Teoksessa Eskola Jari, Nikato Ilona, Virtanen, Satu (toim.) Aikamme kasvatus : vain muutos on pysyvää? : 14 eläytymismenetelmätutkimusta. Tampere: Tampere University Press, 377-384.
SoleCRIS

Eskola Jari, Nikanto Ilona, Wallin Anna. (2018). Eläytymismenetelmä 2000-2017 : Systemaattinen kirjallisuushaku. Teoksessa Eskola Jari, Nikanto Ilona, Virtanen Satu (toim.) Aikamme kasvatus : vain muutos on pysyvää? : 14 eläytymismenetelmätutkimusta. Tampere: Tampere University Press, 398-403.
SoleCRIS

Eskola Jari, Virtanen Satu, Wallin Anna. (2018). Tiedettä tarinoista : eläytymismenetelmän käyttö ja soveltaminen. Teoksessa Valli Raine (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 : Metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus, 63-77.
SoleCRIS

Ferreira Juliene M, Mäkinen Marita, Amorim Katia S. (2018). Reflecting on Inclusion in Early Childhood Education: Pedagogical Practice, School Space and Peer Interaction. Journal of Early Childhood Education Research 7 (1), 25-52.
SoleCRIS

Filander Karin, Siivonen Päivi. (2018). Koulutus hallinnassa - entä aikuiskasvatus?. Teoksessa Jauhiainen Arto, Kivirauma Joel, Kinnari Heikki (toim.) Koulutus hallinnassa. Turku: Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, 473-501. (Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A:216).
SoleCRIS

Fonsén Elina, Heikka Johanna, Hjelt Hanna, Eskelinen Mervi, Riekkola, Annika. (2018). Osallisuutta edistävä toimintakulttuurin arviointi ja kehittäminen : Case Yliskylä. Teoksessa Kangas Jonna, Vlasov Janniina, Fonsén Elina, Heikka Johanna (toim.) Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa 2: Suunnittelu, toteutus ja kehittäminen. Tampere: Suomen varhaiskasvatus ry, 168-187.
SoleCRIS

Forsell Joni. (2018). Tiedonlähteet suomalaisten ajatushautomoiden julkaisuissa : bibliometrinen kartoitus julkaisujen viitteistä. Tiedepolitiikka 43 (3), 22-32.
SoleCRIS

Francisco Rosemary, Klein Amarolinda, Engeström Yrjö, Sannino Annalisa. (2018). Knowledge on the move : Expansive learning among mobile workers. Teoksessa Kolbaek Ditte (toim.) Online collaboration and communication in contemporary organizations. Hershey, PA: IGI Global, 179-200.
SoleCRIS

Geneid Ahmed, Laukkanen Anne-Maria, Eklund Robert, McAllister Anita. (2018). Kulning: A study of the physiological basis for long-distance sound propagation in Swedish cattle calls. Teoksessa Proceedings of Fonetik 2016: KTH Royal Institute of Technology, 25-30.
SoleCRIS

Gurova Galina. (2018). Soviet, post-Soviet and neo-liberal: Governing Russian schools through quality assurance and evaluation. Policy Futures in Education 16 (4), 398-415.
SoleCRIS

Gurova Galina, Candido Helena, Zhou Xingguo. (2018). Effects of quality assurance and evaluation on schools' room for action. Teoksessa Kauko Jaakko, Rinne Risto, Takala Tuomas (toim.) Politics of Quality in Education : A Comparative Study of Brazil, China, and Russia. London and New York: Routledge, 137-160.
SoleCRIS

Gurova Galina, Piattoeva Nelli. (2018). A postsocialist perspective on audit culture : changing practices and subjectivities of school teachers in a Russian region. Teoksessa Normand Romuald et al (toim.) Education Policies and the Restructuring of Educational Profession : global and comparative perspectives. Singapore: Springer, 173-187.
SoleCRIS

Hakanpää Tua, Waaramaa Teija, Laukkanen Anne-Maria. (2018). Emotion recognition from singing voices using contemporary commercial music and classical styles. Journal of Voice.
SoleCRIS

Hansen Petteri, Kauko Jaakko. (2018). Peering into the kaleidoscope of equality: comparative perspectives on Nordic education policy. Nordic Journal of Studies in Educational Policy 4 (3), 117-119.
SoleCRIS

Harju-Autti Raisa, Aine Tiina, Räihä Pekka, Sinkkonen Hanna-Maija. (2018). Kielellisesti tuettu opetus (KIETU-opetus) yläkouluikäisten maahanmuuttajaoppilaiden pedagogisena tukena. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti NMI-Bulletin 28 (3), 16-31.
SoleCRIS

Harju-Autti Raisa, Latomaa Sirkku. (2018). Kielet, kielikasvatus ja kielitietoisuus - politiikkaa, käytänteitä ja kehittämistarpeita. Kieli, koulutus ja yhteiskunta 9 (3).
SoleCRIS

Harni Esko, Nikkola Tiina, Saari Antti. (2018). Rakenteen ja kokemuksen komplementaarisuus laadullisen aineiston tulkinnassa ja analyysissa. Aikuiskasvatus 38 (1), 30-45.
SoleCRIS

Harni Esko, Saari Antti. (2018). Onnellisuuden ja haavoittuvuuden politiikat. Politiikasta.fi, 16.3.2018.
SoleCRIS

Heikkinen Anja, Lilja Niina, Metteri Anna. (2018). Yliopiston eetosta etsimässä : Kokeiluja ja kokemuksia monitieteisestä altistumisesta aikakauden polttaville kysymyksille. Aikuiskasvatus (4), 320-325.
SoleCRIS

Heikkinen Hannu, Tomperi Tuukka. (2018). Mitä pitäisi ajatella (suomen) kielestä (kasvatus)tieteessä?. Kasvatus 49 (2), 167-175.
SoleCRIS

Hermanfors Kaisu. (2018). Laadukas varhaiskasvatus osallistavaksi inklusiiviseksi varhaiskasvatukseksi. Lastentarha 81 (5), 32-33.
SoleCRIS

Hienonen, N.; Lintuvuori, M.; Jahnukainen, M.; Hotulainen, R.; Vainikainen, M.-P.. (2018). The effect of class composition on cross-curricular competences – Students with special educational needs in regular classes in lower secondary education. Learning and instruction 58, 80-87.
SoleCRIS

Himanka Juha, Lindén Jyri. (2018). Havaintoja koulutusviennin etiikasta. Kasvatus 49 (1), 89-90.
SoleCRIS

Holubek Vesna. (2018). Internationalisation and education hubs : The case of Singapore. Teoksessa Korhonen Vesa, Alenius Pauliina (toim.) Internationalisation and Transnationalisation in Higher Education. Bern: Peter Lang, 125-151. (Studies in Vocational and Continuing Education 17).
SoleCRIS

Horacek Jaromir, Radolf Vojtech, Laukkanen Anne-Maria. (2018). Impact stress in water resistance voice therapy : aphysical modelling study. Journal of Voice.
SoleCRIS

Humala Iris. (2018). Key Elements that Enable Leaders to Foster Creativity in Virtual Work. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1922).
SoleCRIS

Jokisaari Olli-Jukka, Pulkki Jani. (2018). Tuotemaailman umpikujasta luovuttamisen etiikkaan: kilpailuyhteiskunnan radikaali toisin kuvittelu. Aikuiskasvatus 38 (3), 192-207.
SoleCRIS

Joutsenlahti Jorma, Silfverberg Harry, Räsänen Pekka (toim.). (2018). Matematiikan opetus ja oppiminen. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.
SoleCRIS

Joutsenlahti Jorma, Timo Tossavainen. (2018). Matemaattisen ajattelun kielentäminen ja siihen ohjaaminen koulussa. Teoksessa Joutsenlahti Jorma, Silfverberg Harry, Räsänen Pekka (toim.) Matematiikan opetus ja oppiminen. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti, 410-431.
SoleCRIS

Juusola Henna, Räihä Pekka. (2018). Exploring teaching staff’s experiences of implementing a Finnish master’s degree programme in teacher education in Indonesia. Research in Comparative and International Education.
SoleCRIS

Jyrkiäinen Anne, Ukkonen-Mikkola Tuulikki, Kulju Pirjo, Eskola Jari. (2018). Opetussuunnitelman monet tulkinnat : Eläytymismenetelmäkertomuksia kasvatustieteiden tiedekunnassa. Teoksessa Eskola Jari, Nikanto Ilona, Virtanen Satu (toim.) Aikamme kasvatus : vain muutos on pysyvää? : 14 eläytymismenetelmätutkimusta. Tampere: Tampere University Press, 211-234.
SoleCRIS

Kaakkolammi Maria, Jyrkiäinen Anne, Eskola Jari. (2018). Yhteisöllinen työkulttuuri lukiossa : Kollaboratiivisuutta, ammatillista yhteisytötä ja jaettua johtajuutta. Teoksessa Eskola Jari, Nikanto Ilona, Virtanen Satu (toim.) Aikamme kasvatus : vain muutos on pysyvää? : 14 eläytymismenetelmätutkimusta. Tampere: Tampere University Press, 289-318.
SoleCRIS

Kallioniemi-Chambers Virve, Mäkinen Sirpa. (2018). Onnekasta päämäärätietoista toimintaa? : Väitöskirjatutkijoiden näkemyksiä menestymisestä tutkijan uralla. Teoksessa Mutanen Arto, Houni Pia, Mäntyvaara Jarmo, Kantola Mauri (toim.) Hyöty. Turku: Turun ammattikorkeakoulu, 114-134. (Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 48).
SoleCRIS

Kallo Johanna, Takala Tuomas, Gorodski Centeno Vera, Suominen Olli. (2018). Alternative views of the future of quality assurance and evaluation. Teoksessa Kauko Jaakko, Rinne Risto, Takala Tuomas (toim.) Politics of Quality in Education : A Comparative Study of Brazil, China, and Russia. London and New York: Routledge, 161-179.
SoleCRIS

Karjalainen Heli, Lindén Jyri, Eskola Jari. (2018). Tulevaisuustaidot ja Open Badges -osaamismerkit : Osaamismerkkien mahdollisuudet ja haasteet korkeakoulutuksessa. Teoksessa Eskola Jari, Nikanto Ilona, Virtanen Satu (toim.) Aikamme kasvatus : vain muutos on pysyvää? : 14 eläytymismenetelmätutkimusta. Tampere: Tampere University Press, 347-376.
SoleCRIS

Kaukinen Sanna, Eerola Petteri, Eskola Jari. (2018). Etäinen, autoritaarinen, tasavertainen ja epäröivä : Isyyden neljä tarinatyyppiä. Teoksessa Eskola Jari, Nikanto Ilona, Virtanen Satu (toim.) Aikamme kasvatus : vain muutos on pysyvää? 14 : eläytymismenetelmätutkimusta. Tampere: Tampere University Press, 93-110.
SoleCRIS

Kauko Jaakko, Gorodski Centeno Vera, Piattoeva Nelli, Candido Helena, Gurova Galina, Medvedeva Anna, Santos Íris, Suominen Olli, Zhou Xingguo. (2018). Layers of reflectivity in comparative research. Teoksessa Kauko Jaakko, Rinne Risto, Takala Tuomas (toim.) Politics of Quality in Education : A Comparative Study of Brazil, China, and Russia. London and New York: Routledge, 18-43.
SoleCRIS

Kauko Jaakko, Rinne Risto, Takala Tuomas (toim.). (2018). Politics of Quality in Education : A Comparative Study of Brazil, China, and Russia. London and New York: Routledge.
SoleCRIS

Kauko Jaakko, Rinne Risto, Takala Tuomas. (2018). Conclusion. Teoksessa Kauko Jaakko, Rinne Risto, Takala Tuomas (toim.) Politics of Quality in Education : A Comparative Study of Brazil, China, and Russia. London and New York: Routledge, 180-190.
SoleCRIS

Kauko Jaakko, Suominen Olli, Gorodski Centeno Vera, Piattoeva Nelli, Takala Tuomas. (2018). Established and emerging actors in the national political arenas. Teoksessa Kauko Jaakko, Rinne Risto, Takala Tuomas (toim.) Politics of Quality in Education : A Comparative Study of Brazil, China, and Russia. London and New York: Routledge, 71-90.
SoleCRIS

Kauko Jaakko, Takala Tuomas, Rinne Risto. (2018). Comparing politics of quality in education. Teoksessa Kauko Jaakko, Rinne Risto, Takala Tuomas (toim.) Politics of Quality in Education : A Comparative Study of Brazil, China, and Russia. London and New York: Routledge, 1-17.
SoleCRIS

Kauko Jaakko, Wermke Wieland. (2018). The Contingent Sense-Making of Contingency: Epistemologies of Change in Comparative Education. Comparative Education Review 62 (2), 157-177.
SoleCRIS

Keisala Katja, Kovalainen Niina, Majakulma Arja, Pitkänen Pirkko. (2018). The Role of Language and Communicative Abilities in Transnational Labor Markets : Experiences from Finland. International Journal of Society, Culture & Language 6 (2), 59-72.
SoleCRIS

Keränen-Pantsu Raili, Rissanen Inkeri. (2018). What kind of tensions are involved in the pedagogical use of religious narratives? Perspectives from Finnish Evangelic Lutheran and Islamic religious education. Journal of Beliefs & Values 39 (2), 157-168.
SoleCRIS

Kilpiö Kaarina, Skaniakos Terhi, Poutiainen Ari. (2018). Jazzy tunes and dreamy images in the cold war era : launching Finnish jazziskelmä on-screen. Svensk tidskrift för musikforskning / Swedish Journal of Music Research 100, 25-46.
SoleCRIS

Kivioja Alina, Soini Tiina, Pietarinen Janne, Pyhältö Kirsi. (2018). Mikä on keskeistä hyvässä opetussuunnitelmaprosessissa?. Kasvatus 49 (4), 310-325.
SoleCRIS

Korhonen Vesa, Alenius Pauliina (toim.). (2018). Internationalisation and Transnationalisation in Higher Education. Bern. (Studies in Vocational and Continuing Education 17): Peter Lang.
SoleCRIS

Korhonen Vesa, Alenius Pauliina. (2018). Introduction : International and transnational dimensions in higher education. Teoksessa Korhonen Vesa, Alenius Pauliina (toim.) Internationalisation and Transnationalisation in Higher Education. Bern: Peter Lang, 15-39. (Studies in Vocational and Continuing Education. 17).
SoleCRIS

Korhonen, V.; Rautopuro, J.. (2018). Identifying Problematic Study Progression and “At-Risk” Students in Higher Education in Finland. Scandinavian journal of educational research.
SoleCRIS

Kuisma Merja, Nokelainen Petri. (2018). Effects of progressive inquiry on cognitive and affective learning outcomes in adolescents’ geography education. Frontline Learning Research 6 (2), 1-19.
SoleCRIS

Kujala Tiina, Marttila Maarit. (2018). ”Aika ikään kuin pysähtyy” : opiskelijoiden kehollisia kokemuksia. Liikunta & Tiede 55 (2-3), 88-93.
SoleCRIS

Kujala, T. & Rantavuori, L.. (2018). Mittaamisen kulttuuri ei sovi koululiikuntaan. Helsingin Sanomat / Vieraskynä 21.09.2018.
SoleCRIS

Kukkonen Harri, Annala Johanna, Pajarre Eila. (2018). Tamperelaisten pohdintaa osaamisperustaisuudesta. Korkeakoulupedagogista yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä (KOPE) -hankkeen blogi (https://blogi.oamk.fi/2018/09/07/tamperelaisten-pohdintaa-osaamisperustaisuudesta/).
SoleCRIS

Kulju Pirjo, Kupiainen Reijo, Jyrkiäinen Anne. (2018). Monilukutaidon pedagogiikan juurilla. Kieli, koulutus ja yhteiskunta 9 (2).
SoleCRIS

Kulju Pirjo, Kupiainen Reijo, Wiseman Angela, Jyrkiäinen Anne, Koskinen-Sinisalo Kirsi-Liisa, Mäkinen Marita. (2018). A Review of Multiliteracies Pedagogy in Primary Classrooms. Language and Literacy 20 (2), 80-101.
SoleCRIS

Kupiainen Reijo. (2018). Mediepedagogiske teorier for fremtiden?. Teoksessa Franzten Vegard, Schofeld Daniel (toim.) Mediepedagogikk og mediekompetanse : Danning og læring i en ny mediekultur. Bergen: Fagbokforlaget, 105–119.
SoleCRIS

Kupiainen Reijo. (2018). Voiko mediaan luottaa? Keinoja informaatiovaikuttamisen tarkasteluun. Teoksessa Puska Maija (toim.) Mediametkaa! Osa 10 : Mediakasvatuksen parhaat käytännöt. Jyväskylä: PS-kustannus, 88–93.
SoleCRIS

Kupila Päivi, Karila Kirsti. (2018). Peer mentoring as a support for beginning preschool teachers. Professional Development in Education, 1-12.
SoleCRIS

Kupila Päivi, Karila Kirsti, Sandberg Anette, Ugaste Aino. (2018). Constructions of preschool teachers´ professional spaces in Estonian, Finnish, and Swedish early childhood education. Teoksessa Pascal Chris, Bertram Tony, Veisson Marika (toim.) Early childhood education and change in diverse cultural contexts. Abingdon, Oxon: Routledge, 101-117.
SoleCRIS

Kuusipalo Paula. (2018). Tiedonkeruun traditiot ja osallistuminen vapaan sivistystyön opintoihin : Vertailtavina Suomi, Ruotsi ja Tanska. Aikuiskasvatus 38 (1), 46-54.
SoleCRIS

Laukkanen Anne-Maria, Geneid Ahmed, Bula Vítězslav, Radolf Vojtěch, Horáček Jaromír, Ikävalko Tero, Kukkonen Tarja, Kankare Elina, Tyrmi Jaana. (2018). How much loading does water resistance voice therapy impose on the vocal folds? An experimental human study. Journal of Voice.
SoleCRIS

Lehtonen Timo, Juuti Tero, Rättyä Kaisu, Pakkanen Jarkko, Vanhatalo Mikko. (2018). From systematic design process towards teaching product designer's toolkit. Teoksessa Bohemia Erik, Kovacevic Ahmed, Buck Lyndon, Childs Peter, Green Stephen, Hall Ashley, Dasan Aran (toim.) Proceedings of the 20th International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2018), Dyson School of Engineering, Imperial College, London. 6th - 7th September 2018. London: Design Society, 92-97:1291.
SoleCRIS

Levo-Aaltonen Sirpa, Vilkka Hanna, Mäkinen Marita, Eskola Jari. (2018). Substanssiasiantuntijasta alan opettajaksi : Ammatillinen opettajankoulutus opiskelijoiden kertomana. Teoksessa Eskola Jari, Nikanto Ilona, Virtanen Satu (toim.) Aikamme kasvatus : vain muutos on pysyvää? : 14 eläytymismenetelmätutkimusta. Tampere: Tampere University Press, 259-288.
SoleCRIS

Li Hanwei, Pitkänen Pirkko. (2018). Understanding the Integration of Mainland Chinese Students : The Case of Finland. Nordic Journal of Migration Research 8 (2), 107-115.
SoleCRIS

Madureira Ferreira Juliene. (2018). Inclusive Early Childhood Education and the Role of Peer Interaction: Brazil and Finland in dialogue. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1941).
SoleCRIS

Madureira Ferreira Juliene, Karila Kirsti, Muniz Luciana, Faria Amaral Paula, Kupiainen Reijo. (2018). Children's Perspectives on Their Learning in School Spaces: What Can We Learn from Children in Brazil and Finland. International Journal of Early Childhood.
SoleCRIS

Mankki Ville, Mäkinen Marita, Räihä Pekka. (2018). Luokanopettajakoulutuksen opiskelijavalintakriteerit : köydenvetoa soveltuvasta hakijasta. Kasvatus 49 (1), 33-46.
SoleCRIS

Mankki Ville, Räihä Pekka, Joutsenlahti Jorma. (2018). Todistusvalinnan ennustevaliditeetti korkeakoulujen opiskelijavalinnassa : esimerkkinä luokanopettajakoulutus. Tiedepolitiikka 43 (2), 7-15.
SoleCRIS

Mansikka-Aho Anette, Saari Antti, Lätti Johanna, Eskola Jari. (2018). "Se vaikenee, joka pelkää" : Ilmastonmuutos traumaattisena tietona. Teoksessa Eskola Jari, Nikanto Ilona, Virtanen Satu (toim.) Aikamme kasvatus : vain muutos on pysyvää? : 14 eläytymismenetelmätutkimusta. Tampere: Tampere University Press, 187-210.
SoleCRIS

Mansikka Jan-Erik, Paalasmaa Jarno. (2018). Steinerkasvatus sivistyskäsityksen viitekehyksessä. Kasvatus & Aika 12 (1), 6-24.
SoleCRIS

Meriluoto, Taina. (2018). Between Expertise and Authenticity : Co-creation in Finnish Housing First Initiatives from the Perspective of Experts-by-experience. European Journal of Homelessness 12 (1), 61–83.
SoleCRIS

Mikkonen Susanna, Korhonen Vesa. (2018). Työläistaustaiset yliopisto-opiskelijat ja koulutusmahdollisuuksien tasa-arvo. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:4).
SoleCRIS

Millei Zsuzsa. (2018). Early Childhood Policies and Systems in Eight Countries : Findings from IEA’s Early Childhood Education Study. European Education 50 (1), 74-76.
SoleCRIS

Millei Zsuzsa. (2018). Distant places in children’s everyday activities: Multiple worlds in an Australian preschool. The Journal of Pedagogy - Pedagogický časopis 9 (1), 133-153.
SoleCRIS

Millei Zsuzsa, Bajzáth Angéla. (2018). Egy egyenrangú nevelő-szülői kapcsolat felé : Együtt írott kis történetek vagy nagy szakmai igazságok. Teoksessa Vargáné Nagy Anikó (toim.) Családi Nevelés 3.. Debrecen, Hungary: Didakt Kft., 61-82.
SoleCRIS

Minina Elena, Piattoeva Nelli, Centeno Vera G, Xingguo Zhou, Hinke Dobrochinski Candido Helena. (2018). Transnational policy borrowing and national interpretations of educational quality in Russia, China, and Brazil. Teoksessa Chankseliani Maia, Silova Iveta (toim.) Comparing Post-Socialist Transformations : Purposes, Policies, and Practices in Education. Didcot: Symposium Books, 27-44.
SoleCRIS

Moilanen Pentti, Räihä Pekka. (2018). Merkitysrakenteiden tulkinta. Teoksessa Valli Raine (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2 : näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-kustannus, 51-72.
SoleCRIS

Mäkinen Marita. (2018). Curriculum Ideologies Relecting Pre-Service Teachers’ Stances toward Inclusive Education. Teoksessa Weinberger Yehudith, Libman Zipora (toim.) Contemporary Pedagogies in Teacher Education and Development. London: InTechOpen, 37-50.
SoleCRIS

Mäkinen Marita, Lindén Jyri, Annala Johanna, Wiseman Angela. (2018). Millennial generation preservice teachers inspiring the design of teacher education. European Journal of Teacher Education 41 (3), 343-359.
SoleCRIS

Mäntylä Terhi, Kokkonen Tommi. (2018). Conceptual Patterns of Changes in University Students’ Explanations During DC-Circuit Tasks. Teoksessa Kay Judy, Rosemary Luckin (toim.) Rethinking Learning in the Digital Age: Making the Learning Sciences Count, 13th International Conference of the Learning Sciences (ICLS) 2018, Volume 2. London, UK: International Society of the Learning Sciences, 1117-1120.
SoleCRIS

Nikanto Ilona, Eskola Jari. (2018). Näin käytät eläytymismenetelmää : hyvät käytännöt ja kiperät kysymykset. Teoksessa Eskola Jari, Nikanto Ilona, Virtanen Satu (toim.) Aikamme kasvatus : vain muutos on pysyvää? : 14 eläytymismenetelmätutkimusta. Tampere: Tampere University Press, 385-397.
SoleCRIS

Nikanto Ilona, Rissanen Inkeri, Eerola Petteri, Eskola Jari. (2018). Tyttö tuollainen : kertomuksia tyttöydestä. Teoksessa Eskola Jari, Nikanto Ilona, Virtanen Satu (toim.) Aikamme kasvatus : vain muutos on pysyvää? : 14 eläytymismenetelmätutkimusta. Tampere: Tampere University Press, 21-46.
SoleCRIS

Nokelainen Petri, Pylväs Laura, Rintala Heta. (2018). Skills Competitions for Promoting Vocational Excellence. Teoksessa McGrath Simon, Mulder Martin, Papier Joy, Suart Rebecca (toim.) Handbook of Vocational Education and Training : Developments in the Changing World of Work. Cham: Springer.
SoleCRIS

Nokelainen Petri, Rintala Heta, Pylväs Laura. (2018). Apprentices' Adaption and Innovation Styles in Relation to Dimensions of Workplaces as Learning Environments. Teoksessa Moreno Herrera Lazaro, Teräs Marianne, Gougoulakis Petros (toim.) Emergent Issues in Vocational Education & Training : Voices from Cross-National Research. Stockholm: Premiss, 370-388.
SoleCRIS

Nummijoki J, Engeström, Y, Sannino A.. (2018). Defensive and expansive cycles of learning: A study of home care encounters. Journal of the Learning Sciences 27 (2), 224-264.
SoleCRIS

Nuutila Katariina, Tuominen Heta, Tapola Anna, Vainikainen Mari-Pauliina, Niemivirta Markku. (2018). Consistency, longitudinal stability, and predictions of elementary school students’ task interest, success expectancy, and performance in mathematics. Learning and Instruction 56, 73-83.
SoleCRIS

Oinas S., Vainikainen M.-P., Hotulainen R. (2018). Is technology-enhanced feedback encouraging for all? : A person-centered approach. Learning and Instruction 58 (December), 12-21.
SoleCRIS

Oinonen Inka, Salonen-Hakomäki Sanna-Mari, Mäntylä Terhi, Eskola Jari. (2018). Mullistaako laaja-alaisuus kouluopetuksen? : Luokanopettajien käsityksiä laaja-alaisuudesta vuoden 2016 opetussuunnitelmassa. Teoksessa Eskola Jari, Nikanto Ilona, Virtanen Satu (toim.) Aikamme kasvatus : vain muutos on pysyvää? : 14 eläytymismenetelmätutkimusta. Tampere: Tampere University Press, 137-164.
SoleCRIS

Paananen Maiju, Repo Katja, Eerola Petteri, Alasuutari Maarit. (2018). Unravelling conceptualizations of (in)equality in early childhood education. Nordic journal of studies in educational policy.
SoleCRIS

Paananen Maiju, Räikkönen Eija, Karila Kirsti. (2018). Yksivuotiaiden lasten huoltajien subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamiseen liittyvät asenteet ja niitä selittävät tekijät. Yhteiskuntapolitiikka 83 (4), 360-373.
SoleCRIS

Palander Jaana, Hyytiä Jaakko. (2018). Opiskelijan oleskelulupa ja ulkomaalaisen opiskelijan oikeudet. Teoksessa Kallio Heikki, Kotkas Toomas, Palander Jaana (toim.) Ulkomaalaisoikeus. Helsinki: Alma Talent, 239-280.
SoleCRIS

Perkkilä Päivi, Joutsenlahti Jorma, Sarenius Vesa-Matti. (2018). Peruskoulun matematiikan oppikirjat osana oppimateriaalitutkimusta. Teoksessa Joutsenlahti Jorma, Silfverberg Harry, Räsänen Pekka (toim.) Matematiikan opetus ja oppiminen. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti, 344-367.
SoleCRIS

Piattoeva Nelli. (2018). How can transnational connection hold? An Actor-Network Theory approach to the materiality of transnational education governance. Teoksessa Wilkins Andrew, Olmedo Antonio (toim.) Education Governance and Social Theory : Interdisciplinary Approaches to Research. London: Bloomsbury Academic, 103-119.
SoleCRIS

Piattoeva Nelli. (2018). Doing Equality Through Greater Transparency? Troubling Surveillance Expansion in the Russian School System. Teoksessa Carney Stephen, Schweisfurth Michele (toim.) Equity in and through Education : Changing Contexts, Consequences and Contestations. Leiden: Brill, 157-173. (Comparative and Inter­national Education : Diversity of Voices 5).
SoleCRIS

Piattoeva Nelli, Gorodski Centeno Vera, Suominen Olli, Rinne Risto. (2018). Governance by data circulation? The production, availability, and use of national large-scale assessment data. Teoksessa Kauko Jaakko, Rinne Risto, Takala Tuomas (toim.) Politics of Quality in Education : A Comparative Study of Brazil, China, and Russia. London and New York: Routledge, 115-136.
SoleCRIS

Piattoeva Nelli, Gurova Galina. (2018). Domesticating International Assessments in Russia : Historical Grievances, National Values, Scientific Rationality and Education Modernisation. Teoksessa Alarcón Lopez Cristina, Lawn Martin (toim.) Assessment Cultures : historical perspectives. Frankfurt: Peter Lang, 87-110.
SoleCRIS

Piattoeva Nelli, Klutas Anni, Suominen Olli. (2018). Making and mobilizing contexts in policy and research. Teoksessa Gorur Radhika, Sellar Sam, Steiner-Khamsi Gita (toim.) Comparative Methodology in the Era of Big Data and Global Networks. London and New York: Routledge, 202-218. (World Yearbook of Education 2019).
SoleCRIS

Piattoeva Nelli, Saari Antti. (2018). The infrastructures of objectivity in standardized testing. Teoksessa Maddox Bryan (toim.) International Large-Scale Assessments in Education : Insider Research Perspectives. London: Bloomsbury academic.
SoleCRIS

Pienimäki Mari. (2018). Facilitating Creative Media Production through the Pedagogy of Multiliteracies : A Case Study with Vulnerable Young People. International journal of new media, technology and the arts 13 (3), 9-20.
SoleCRIS

Pienimäki Mari, Kotilainen Sirkku. (2018). Inklusiivista mediakasvatusta nuorisotyön ja koulujen tueksi. Tampereen yliopiston mediakasvatusblogi (http://blogs.uta.fi/mediakasvatus/2018/01/30/inklusiivista-mediakasvatusta/).
SoleCRIS

Puikkonen Pauliina, Kupiainen Reijo, Eskola Jari. (2018). "Keitä ne on ne sankarit?" : Uutisten väkivaltakertomusten konnat ja sankarit lasten silmin. Teoksessa Eskola Jari, Nikanto Ilona, Virtanen Satu (toim.) Aikamme kasvatus : vain muutos on pysyvää? : 14 eläytymismenetelmätutkimusta. Tampere: Tampere University Press, 47–72.
SoleCRIS

Pulkki Jani. (2018). Hyveet kilpailuharhojen tuolla puolen. Kasvatus & Aika 12 (1), 60-64.
SoleCRIS

Pyhältö, K.; Pietarinen, J.; Soini, T. (2018). Dynamic and shared sense-making in large-scale curriculum reform in school districts. Curriculum journal 29 (2), 181-200.
SoleCRIS

Pylväs Laura. (2018). Development of Vocational Expertise and Excellence in Formal and Informal Learning Environments. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1859).
SoleCRIS

Pylväs Laura, Nokelainen Petri. (2018). Intercultural Competence : Toward Global Understanding. Teoksessa McGrath Simon, Mulder Martin, Papier Joy, Suart Rebecca (toim.) Handbook of Vocational Education and Training : Developments in the Changing World of Work. Cham: Springer.
SoleCRIS

Pylväs Laura, Rintala Heta, Nokelainen Petri. (2018). Integration for holistic development of apprentices’ competences in Finland. Teoksessa Choy Sarojni, Wärvik Gun-Britt, Lindberg Viveca (toim.) Integration of vocational education and training experiences : Purposes, practices and principles. Singapore: Springer, 125-143. (Technical and Vocational Education and Training : Issues, Concerns and Prospects 29).
SoleCRIS

Ranieri Maria, Bruni Isabella, Kupiainen Reijo. (2018). Digital and Media Literacy in Teacher Education : Findings and Recommendations from the European Project e-MEL. Italian Journal of Educational Research 20, 151–166.
SoleCRIS

Rantavuori, L. (2018). The problem-solving process as part of professionals’ boundary work in preschool to school transition. International journal of early years education.
SoleCRIS

Raus Rea. (2018). Teacher Ecological Self : Negotiating teacher ecological identity in the context of teacher education for sustainable development. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1867).
SoleCRIS

Rinne Risto, Zhou Xingguo, Kauko Jaakko, Normand Romuald, Medvedeva Anna, Santos Íris. (2018). Changing expertise and the state. Teoksessa Kauko Jaakko, Rinne Risto, Takala Tuomas (toim.) Politics of Quality in Education : A Comparative Study of Brazil, China, and Russia. London and New York: Routledge, 91-114.
SoleCRIS

Rissanen Inkeri. (2018). Religious Education for Minorities : Perspectives from Islamic education in Finnish schools. Teoksessa Berglund Jenny (toim.) European Perspectives on Islamic Education and Public Schooling. Sheffield: Equinox publishing.
SoleCRIS

Rissanen, Inkeri. (2018). Negotiations on inclusive citizenship in a post-secular school: Perspectives of “cultural broker” Muslim parents and teachers in Finland and Sweden. Scandinavian journal of educational research.
SoleCRIS

Rissanen Inkeri, Kuusisto Elina, Tuominen Moona, Tirri Kirsi. (2018). In search of a growth mindset pedagogy : A case study of one teacher's classroom practices in a Finnish elementary school. Teaching and teacher education.
SoleCRIS

Ropo Eero. (2018). Sosiometriset menetelmät kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Teoksessa Valli Raine (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 : Metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus, 78-91.
SoleCRIS

Ropo Eero, Värri Veli-Matti. (2018). Complex conversations on curriculum : Ghosts and the five C's revisited. Teoksessa Quinn Molly (toim.) Complexifying curriculum studies : Reflections on the generative and generous gifts of William E. Doll, Jr.. New York & London: Routledge, 182-190.
SoleCRIS

Rosenberg Mikko. (2018). Keho, halu ja tunnustus kulutuksessa : oudoksumalla kohti kestävämpää tulevaisuutta. Aikuiskasvatus 38 (2), 102-111,183.
SoleCRIS

Roth Pia-Christina, Teräsahde Sini, Mäkinen Marita, Eskola Jari. (2018). Muutoksen johtaminen korkeakoulujen yhdistyessä : Viestintä, osallistaminen ja luottamus tutkimus- ja opetushenkilökunnan kertomuksissa. Teoksessa Eskola Jari, Nikanto Ilona, Virtanen Satu (toim.) Aikamme kasvatus : vain muutos on pysyvää? : 14 eläytymismenetelmätutkimusta. Tampere: Tampere University Press, 319-346.
SoleCRIS

Ruutiainen Ville, Alasuutari Maarit, Karila Kirsti. (2018). Markkinoistuvat varhaiskasvatuspalvelut. Yhteiskuntapolitiikka 83 (4), 441-447.
SoleCRIS

Rättyä Kaisu. (2018). Luokanopettajakoulutuksen opintojen tuottama pätevyys lukutaidon opetuksessa. Kielikukko 37 (1), 18-25.
SoleCRIS

Rättyä Kaisu. (2018). Paluu pedagogisen sisältötiedon äärelle. Ainedidaktiikka 2 (1), 75-78.
SoleCRIS

Rättyä Kaisu. (2018). Hyvät lukijat. Kielikukko 37 (3), 1-2.
SoleCRIS

Rättyä Kaisu. (2018). Ecological Settings in Text and Pictures. Teoksessa Goga Nina et al (toim.) Ecocritical Perspectives on Children's Texts and Cultures : Nordic Dialogues. Cham: Palgrave Macmillan, 159-173.
SoleCRIS

Rättyä Kaisu. (2018). Kieliopin opetuksesta mielekästä. Tempus 53 (4), 20-21.
SoleCRIS

Rättyä, Kaisu. (2018). Eriyttämisen näkökulma kirjallisuudenopetuksessa. Kielikukko 37 (2), 29-36.
SoleCRIS

Rättyä, Kaisu. (2018). Lasten kansainvälinen digikirjasto. Kielikukko 37 (2), 37.
SoleCRIS

Rättyä Kaisu, Kulju Pirjo. (2018). Kielitietoisuutta kielentämällä : kieliopin tehtävätyyppien kehittäminen. Ainedidaktiikka 2 (1), 59-74.
SoleCRIS

Saariaho, E.; Anttila, H.; Toom, A.; Soini, T.; Pietarinen, J.; Pyhältö, K.. (2018). Student teachers’ emotional landscapes in self- and co-regulated learning. Teachers and teaching: theory and practice 24 (5), 538-558.
SoleCRIS

Saari Antti. (2018). Elinikäinen oppiminen niukkuuden aikakaudella. Teoksessa Jauhiainen Arto, Kivirauma Joel, Kinnari Heikki (toim.) Koulutus hallinnassa. Turku: Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, 25-45. (Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A:216).
SoleCRIS

Saari Antti. (2018). The Experience of the Uncanny as a Challenge for Teaching Ecological Awareness. Teoksessa Foster Raisa, Mäkelä Jussi, Martusewicz Rebecca (toim.) Art, EcoJustice, and Education : Intersecting Theories and Practises. New York: Routledge, 36-46.
SoleCRIS

Saari Antti, Säntti Janne. (2018). The rhetoric of the ‘digital leap’ in Finnish educational policy documents. European Educational Research Journal 17 (3), 442-457.
SoleCRIS

Saldias Marcelo, Guzman Marco, Miranda Gonzalo, Laukkanen Anne-Maria. (2018). A computerized tomography study of vocal tract setting in hyperfunctional dysphonia and in belting. Journal of Voice.
SoleCRIS

Salmela-Aro Katariina, Vainikainen Mari-Pauliina. (2018). Katse kohti koulua. Psykologia 53 (2-3), 74.
SoleCRIS

Salonen Arto O, Siirilä Jani, Valtonen Mikko. (2018). Sustainable Living in Finland : Combating Climate Change in Everyday Life. Sustainability 10 (1), 104.
SoleCRIS

Sannino Annalisa, Engeström Yrjö. (2018). Cultural-historical activity theory : founding insights and new challenges.. Cultural-Historical Psychology 14 (3), 43-56.
SoleCRIS

Sannino Annalisa, Engeström Yrjö. (2018). Valuable Innovations out of Nonsense? Expansive Organizational Learning and Transformative Agency in the Mann Gulch Disaster and in the Finnish Homelessness Strategy. Teoria e Prática em Administracão 8 (2), 60-79.
SoleCRIS

Sannino Annalisa, Engeström Yrjö, Lemos Monica. (2018). Formative interventions for expansive learning and transformative agency. Teoksessa Cole Milke, Penuel William, O'Neill Kevin (toim.) Cultural-Historical Activity Theory Approaches to Design-Based Research. London: Routledge.
SoleCRIS

Saukkonen Sakari, Räihä Pekka. (2018). Autonomisuuteen kasvattaminen on vastuutonta, mutta myös mahdotonta. Teoksessa Saukkonen Sakari, Moilanen Pentti (toim.) Vastuuseen kasvaminen ja kasvattaminen. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura ry, 79-95. (Kasvatusalan tutkimuksia 76).
SoleCRIS

Savolainen Fia-Maria, Jyrkiäinen Anne, Eskola Jari. (2018). Toiminnallinen opetus opettajan arjessa. Teoksessa Eskola Jari, Nikanto Ilona, Virtanen Satu (toim.) Aikamme kasvatus : vain muutos on pysyvää? : 14 eläytymismenetelmätutkimusta. Tampere: Tampere University Press, 165-186.
SoleCRIS

Sinkkonen Hanna-Maija, Koskela Teija, Moisio Kirsi, Suolanen Sanna. (2018). Yhteisopettajuus osana kolmiportaisen tuen toteuttamista: tapaustutkimus yhden koulun toimintamalleista. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti 28 (2), 14-34.
SoleCRIS

Sinkkonen Hanna-Maija, Kyttälä Minna, Köiv Kristi. (2018). Kuinka yhdenmukaisia ovat oppilaiden omat arviot ja opettajien arviot oppilaiden emotionaalisiin vaikeuksiin liittyvistä tuen tarpeista. e-Erika 2018 (2), 14-18.
SoleCRIS

Sinkkonen Hanna-Maija, Puhakka Helena, Meriläinen Matti. (2018). Adolescents´ internet use in relation to self-esteem and adaptability in career decision-making. British Journal of Guidance & Counselling.
SoleCRIS

Soini Tiina. (2018). Näkökulmia oppimisen tulevaisuuteen. Tiedepolitiikka 43 (1), 61-62.
SoleCRIS

Suominen Olli, Gorodski Centeno Vera, Gurova Galina, Kallo Johanna, Zhou Xingguo. (2018). Historical paths to shared interest in quality assurance and evaluation. Teoksessa Kauko Jaakko, Rinne Risto, Takala Tuomas (toim.) Politics of Quality in Education : A Comparative Study of Brazil, China, and Russia. London and New York: Routledge, 44-70.
SoleCRIS

Takala Tuomas, Kallo Johanna, Kauko Jaakko, Rinne Risto. (2018). One Size for All? : Policy Advice of the World Bank and the OECD on Quality Assurance and Evaluation of School Education in Russia, Brazil, and China. Teoksessa Wiseman Alexander W, Davidson Petrina M (toim.) Cross-nationally Comparative, Evidence-based Educational Policymaking and Reform. Bingley, West Yorkshire: Emerald, 301-319. (International Perspectives on Education and Society 35).
SoleCRIS

Tapanila Katriina. (2018). Koulutusko osallisuuden avain?. Aikuiskasvatus 38 (2), 156-158.
SoleCRIS

Tapanila Katriina, Siivonen Päivi, Filander Karin.. (2018). Academics’ social positioning towards the restructured management system in Finnish universities. Studies in Higher Education.
SoleCRIS

Tervasmäki Tuomas, Tomperi Tuukka. (2018). Koulutuspolitiikan arvovalinnat ja suunta satavuotiaassa Suomessa. Niin & näin 25 (2).
SoleCRIS

Toiviainen Hanna, Vetoshkina Liubov. (2018). Learning for the complex object of work in a digital printing network. Studia Paedagogica 23 (2), 25-42.
SoleCRIS

Tomperi Tuukka, Tervasmäki Tuomas. (2018). Kuuluuko tutkimuksen ääni koulutuspoliittisessa keskustelussa? Tapauskertomus. Kasvatus 49 (5), 444-450.
SoleCRIS

Ukkonen-Mikkola Tuulikki. (2018). Mature ECEC Student Teachers’ Perceived Professional Agency during Work Placements. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research 17 (7), 59-79.
SoleCRIS

Vainikainen Mari-Pauliina, Hautamäki Jarkko. (2018). Yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu : Lukutaito, harrastuneisuus ja asenteet sukupuolieron selittäjinä. Teoksessa Rautopuro Juhani, Juuti Kalle (toim.) PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti. Turku: Suomen Kasvatustieteellinen Seura, 289-312. (Kasvatusalan tutkimuksia 77).
SoleCRIS

Vainikainen Mari-Pauliina, Hautamäki Jarkko. (2018). Luonnontieteissä heikosti menestyvien oppilaiden kokemus saamastaan tuesta suomalaiskouluissa. Teoksessa Rautopuro Juhani, Juuti Kalle (toim.) Pisa pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti. Turku: Suomen Kasvatustieteellinen Seura, 97-120. (Kasvatusalan tutkimuksia 77).
SoleCRIS

Vainikainen Mari-Pauliina, Hautamäki Jarkko. (2018). Selittääkö yrittäminen oppilaiden osaamisessa havaittuja ryhmäeroja? Itsearvioitu yrittäminen, investoitu työaika ja osaamiserot lokitietoanalyysin valossa. Psykologia 53 (2-3), 152-165.
SoleCRIS

Vanhalakka Petri, Pylväs Laura, Eskola Jari. (2018). Oppilaitoksista työpaikoille : työelämäyhteistyön haasteet ja mahdollisuudet ammatillisessa erityisopetuksessa. Teoksessa Eskola Jari, Nikanto Ilona, Virtanen Satu (toim.) Aikamme kasvatus : vain muutos on pysyvää? : 14 eläytymismenetelmätutkimusta. Tampere: Tampere University Press, 235-258.
SoleCRIS

Varis Tapio. (2018). Foreword to Media & Diaspora. Teoksessa Ekwo Uchenna (toim.) Media & Diaspora Strategies : Issues in Contemporary Global Governance and Democratic Participation. New York: Center for Media & Peace Initiatives, 1-10.
SoleCRIS

Varpanen Jan, Mansikka-aho Anette, Tervasmäki Tuomas, Saari Antti. (2018). Tampere 3 -prosessi herättää huolta korkeakoulupolitiikan suunnasta. Kasvatus 49 (5), 439-443.
SoleCRIS

Vartiainen Päivi, Koskela Marja, Pitkänen Pirkko. (2018). Sairaanhoitajia Filippiineiltä : näkökulmia kestävään kansainväliseen rekrytointiin. Tampere: Tampere University Press.
SoleCRIS

Vasant Phadke Ketaki, Laukkanen Anne-Maria, Ilomäki Irma, Kankare Elina, Geneid Ahmed, Svec Jan G.. (2018). Cepstral and perceptual investigations in female teachers with functionally healthy voices. Journal of Voice.
SoleCRIS

Vilkka Hanna, Saarela Maria, Eskola Jari. (2018). Riittääkö yksi? : Tapaustutkimus kuvaajana ja selittäjänä. Teoksessa Valli Raine (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 : Metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus, 190-201.
SoleCRIS

Viro Elina, Joutsenlahti Jorma. (2018). The StarT Project Competition from the Perspective of Mathematics and Academic Literacy. Education Sciences 8 (2).
SoleCRIS

Vlasov Janniina. (2018). Reflecting Changes in Early Childhood Education in the USA, Russia and Finland. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1926).
SoleCRIS

Vlasov Janniina, Salminen Jenni, Repo Laura, Karila Kirsti, Kinnunen Susanna, Mattila Virpi, Nukarinen Thomas, Parrila Sanna, Sulonen Hanna. (2018). Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Julkaisut 24:2018).
SoleCRIS

Vuorisalo Mari. (2018). Leikin monta tehtävää. Leikkipäivä/ Mannerheimin lastensuojeluliitto (https://www.leikkipäivä.fi/leikin-monta-tehtavaa/).
SoleCRIS

Vuorisalo, M.; Raittila, R.; Rutanen, N.. (2018). Kindergarten space and autonomy in construction - Explorations during team ethnography in a Finnish kindergarten. Pedagogický časopis-Journal of pedagogy 9 (1), 45-64.
SoleCRIS

Vuoriskoski Marjo. (2018). Muukalaisia omassa maassaan : matka kulttuurisen ja poliittisen jaon emotionaalisille juurille. Kasvatus 49 (3), 251-254.
SoleCRIS

Väisänen Sanna, Pietarinen Janne, Pyhältö Kirsi, Toom Auli, Soini Tiina. (2018). Student Teachers' Proactive Strategies and Experienced Learning Environment for Reducing Study-Related Burnout. Journal of Education and Learning 7 (1), 208-222.
SoleCRIS

Väisänen, S.; Pietarinen, J.; Pyhältö, K.; Toom, A.; Soini, T. (2018). Student teachers’ proactive strategies for avoiding study-related burnout during teacher education. European journal of teacher education 41 (3), 301-317.
SoleCRIS

Värri Veli-Matti. (2018). Kasvatus ekokriisin aikakaudella. Tampere: Vastapaino.
SoleCRIS

Värri Veli-Matti, Niinivirta Markku. (2018). Luonto ilmaisee itseään. Haastattelussa Ove Ek. Niin & Näin 25 (2), 6-12.
SoleCRIS

Wallin Anna, Koro-Ljungberg Mirka, Eskola Jari. (2018). The method of empathy-based stories. International Journal of Research and Method in Education.
SoleCRIS

Wallin Anna, Nokelainen Petri, Mikkonen Susanna. (2018). How experienced professionals develop their expertise in work-based higher education : a literature review. Higher Education.
SoleCRIS

Zsuzsa Millei. (2018). Pedagogy of nation: A concept and method to research nationalism in young children’s institutional lives. Childhood.
SoleCRIS

Zsuzsa Millei. (2018). Children of the Welfare State : Civilising Practices in Schools, Childcare and Families By Laura Gilliam, Eva Gulløv. Children & Society 32 (5), 429-430.
SoleCRIS

 
Faculty of Education
Åkerlundinkatu 5, FI-33014 University of Tampere, Finland
tel. +358 (0)3 355 111
Questions and feedback
Maintained by: paivi.svard@uta.fi
Last update: 20.6.2018 12.36 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results