To page body
university of tampere: faculty of education: research:
Faculty of EducationUniversity of TampereFaculty of Education

Publications of the Faculty of Education

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Alenius, Pauliina. (2018). Migrants’ Informal Learning and Education in Transnational Family Space : The Experiences of People Migrating between Estonia and Finland. Nordic journal of migration research 8 (1), 47-55.
SoleCRIS

Alila Kirsi, Ukkonen-Mikkola Tuulikki. (2018). Varhaiskasvatuksen pedagogiikka perusta suunnittelulle ja tarkoitus toiminnalle. Lastentarhanopettajaliiton verkkosivu (http://www.lastentarha.fi/cs/ltol/Uutiset?contentID=1408920921404&page_name=Varhaiskasvatuksen+pedagogiikka+perusta+suunnittelulle+ja+tarkoi).
SoleCRIS

Alila Kirsi, Ukkonen-Mikkola Tuulikki. (2018). Käsiteanalyysistä varhaiskasvatuksen pedagogiikan määrittelyyn. Kasvatus 49 (1), 75-81.
SoleCRIS

Aura Maarit, Geneid Ahmed, Bjørkøy Kåre, Rantanen Marita, Laukkanen Anne-Maria. (2018). The Nasal Musculature as a Control Panel for Singing : Why Classical Singers Use a Special Facial Expression?. Journal of Voice.
SoleCRIS

Berki Eleni, Valtanen Juri, Chaudhary Sunil, Li Linfeng. (2018). The need for multi-disciplinary approaches and multi-level knowledge for cybersecurity professionals. Teoksessa Ahuja Vandana, Rathore Shubhangini (toim.) Multidisciplinary Perspectives on Human Capital and Information Technology Professionals. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 72-94.
SoleCRIS

Calenda Davide, Pitkänen Pirkko, Sippola Aulikki. (2018). Integration of foreign-born nurses in Finnish social and health care organizations : Evidence, challenges, and responses. Journal of Immigrant and Refugee Studies.
SoleCRIS

Dovemark Marianne, Kosunen Sonja, Kauko Jaakko, Magnúsdóttir Berglind, Hansen Petteri, Rasmussen Palle. (2018). Deregulation, privatisation and marketisation of Nordic comprehensive education: social changes reflected in schooling. Education Inquiry 9 (1), 122-141.
SoleCRIS

Eskola Jari, Lätti Johanna, Vastamäki Jaana. (2018). Teemahaastattelu : Lyhyt selviytymisopas. Teoksessa Valli Raine (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 : Metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus, 27-51.
SoleCRIS

Eskola Jari, Virtanen Satu, Wallin Anna. (2018). Tiedettä tarinoista : eläytymismenetelmän käyttö ja soveltaminen. Teoksessa Valli Raine (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 : Metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus, 63-77.
SoleCRIS

Francisco Rosemary, Klein Amarolinda, Engeström Yrjö, Sannino Annalisa. (2018). Knowledge on the move : Expansive learning among mobile workers. Teoksessa Kolbaek Ditte (toim.) Online collaboration and communication in contemporary organizations. Hershey, PA: IGI Global, 179-200.
SoleCRIS

Geneid Ahmed, Laukkanen Anne-Maria, Eklund Robert, McAllister Anita. (2018). Kulning: A study of the physiological basis for long-distance sound propagation in Swedish cattle calls. Teoksessa Proceedings of Fonetik 2016: KTH Royal Institute of Technology, 25-30.
SoleCRIS

Hakanpää Tua, Waaramaa Teija, Laukkanen Anne-Maria. (2018). Emotion recognition from singing voices using contemporary commercial music and classical styles. Journal of Voice.
SoleCRIS

Harju-Autti Raisa, Latomaa Sirkku. (2018). Kielet, kielikasvatus ja kielitietoisuus - politiikkaa, käytänteitä ja kehittämistarpeita. Kieli, koulutus ja yhteiskunta 9 (3).
SoleCRIS

Harni Esko, Nikkola Tiina, Saari Antti. (2018). Rakenteen ja kokemuksen komplementaarisuus laadullisen aineiston tulkinnassa ja analyysissa. Aikuiskasvatus 38 (1), 30-45.
SoleCRIS

Harni Esko, Saari Antti. (2018). Onnellisuuden ja haavoittuvuuden politiikat. Politiikasta.fi, 16.3.2018.
SoleCRIS

Hienonen, N.; Lintuvuori, M.; Jahnukainen, M.; Hotulainen, R.; Vainikainen, M.-P.. (2018). The effect of class composition on cross-curricular competences – Students with special educational needs in regular classes in lower secondary education. Learning and instruction 58, 80-87.
SoleCRIS

Horacek Jaromir, Radolf Vojtech, Laukkanen Anne-Maria. (2018). Impact stress in water resistance voice therapy : aphysical modelling study. Journal of Voice.
SoleCRIS

Juusola Henna, Räihä Pekka. (2018). Exploring teaching staff’s experiences of implementing a Finnish master’s degree programme in teacher education in Indonesia. Research in Comparative and International Education.
SoleCRIS

Kauko Jaakko, Wermke Wieland. (2018). The Contingent Sense-Making of Contingency: Epistemologies of Change in Comparative Education. Comparative Education Review 62 (2), 157-177.
SoleCRIS

Keränen-Pantsu Raili, Rissanen Inkeri. (2018). What kind of tensions are involved in the pedagogical use of religious narratives? Perspectives from Finnish Evangelic Lutheran and Islamic religious education. Journal of Beliefs & Values.
SoleCRIS

Kilpiö Kaarina, Skaniakos Terhi, Poutiainen Ari. (2018). Jazzy tunes and dreamy images in the cold war era : launching Finnish jazziskelmä on-screen. Svensk tidskrift för musikforskning / Swedish Journal of Music Research 100, 25-46.
SoleCRIS

Kujala Tiina, Marttila Maarit. (2018). ”Aika ikään kuin pysähtyy” : opiskelijoiden kehollisia kokemuksia. Liikunta & Tiede 55 (2-3), 88-93.
SoleCRIS

Kulju Pirjo, Kupiainen Reijo, Wiseman Angela, Jyrkiäinen Anne, Koskinen-Sinisalo Kirsi-Liisa, Mäkinen Marita. (2018). A Review of Multiliteracies Pedagogy in Primary Classrooms. Language and Literacy 20 (2), 80-101.
SoleCRIS

Kupiainen Reijo. (2018). Mediepedagogiske teorier for fremtiden?. Teoksessa Franzten Vegard, Schofeld Daniel (toim.) Mediepedagogikk og mediekompetanse : Danning og læring i en ny mediekultur. Bergen: Fagbokforlaget, 105–119.
SoleCRIS

Kupila Päivi, Karila Kirsti. (2018). Peer mentoring as a support for beginning preschool teachers. Professional Development in Education, 1-12.
SoleCRIS

Kuusipalo Paula. (2018). Tiedonkeruun traditiot ja osallistuminen vapaan sivistystyön opintoihin : Vertailtavina Suomi, Ruotsi ja Tanska. Aikuiskasvatus 38 (1), 46-54.
SoleCRIS

Li Hanwei, Pitkänen Pirkko. (2018). Understanding Integration of Mainland Chinese Students : The case of Finland. Nordic Journal of Migration Research.
SoleCRIS

Mankki Ville, Mäkinen Marita, Räihä Pekka. (2018). Luokanopettajakoulutuksen opiskelijavalintakriteerit : köydenvetoa soveltuvasta hakijasta. Kasvatus 49 (1), 33-46.
SoleCRIS

Mikkonen Susanna, Korhonen Vesa. (2018). Työläistaustaiset yliopisto-opiskelijat ja koulutusmahdollisuuksien tasa-arvo. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:4).
SoleCRIS

Millei Zsuzsa. (2018). Early Childhood Policies and Systems in Eight Countries : Findings from IEA’s Early Childhood Education Study. European Education 50 (1), 74-76.
SoleCRIS

Moilanen Pentti, Räihä Pekka. (2018). Merkitysrakenteiden tulkinta. Teoksessa Valli Raine (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2 : näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-kustannus, 51-72.
SoleCRIS

Mäkinen Marita, Lindén Jyri, Annala Johanna, Wiseman Angela. (2018). Millennial generation preservice teachers inspiring the design of teacher education. European Journal of Teacher Education 41 (3), 343-359.
SoleCRIS

Nummijoki J, Engeström, Y, Sannino A.. (2018). Defensive and expansive cycles of learning: A study of home care encounters. Journal of the Learning Sciences 27 (2), 224-264.
SoleCRIS

Nuutila Katariina, Tuominen Heta, Tapola Anna, Vainikainen Mari-Pauliina, Niemivirta Markku. (2018). Consistency, longitudinal stability, and predictions of elementary school students’ task interest, success expectancy, and performance in mathematics. Learning and Instruction 56, 73-83.
SoleCRIS

Oinas S., Vainikainen M.-P., Hotulainen R. (2018). Is technology-enhanced feedback encouraging for all? : A person-centered approach. Learning and Instruction 58 (December), 12-21.
SoleCRIS

Pulkki Jani. (2018). Hyveet kilpailuharhojen tuolla puolen. Kasvatus & Aika 12 (1), 60-64.
SoleCRIS

Pyhältö, K.; Pietarinen, J.; Soini, T. (2018). Dynamic and shared sense-making in large-scale curriculum reform in school districts. Curriculum journal 29 (2), 181-200.
SoleCRIS

Pylväs Laura. (2018). Development of Vocational Expertise and Excellence in Formal and Informal Learning Environments. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1859).
SoleCRIS

Rantavuori, L. (2018). The problem-solving process as part of professionals’ boundary work in preschool to school transition. International journal of early years education.
SoleCRIS

Raus Rea. (2018). Teacher Ecological Self : Negotiating teacher ecological identity in the context of teacher education for sustainable development. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1867).
SoleCRIS

Rinne Risto, Zhou Xingguo, Kauko Jaakko, Normand Romuald, Medvedeva Anna, Santos Íris. (2018). Changing expertise and the state. Teoksessa Kauko Jaakko, Rinne Risto, Takala Tuomas (toim.) Politics of Quality in Education : A Comparative Study of Brazil, China, and Russia. London and New York: Routledge, 91-114.
SoleCRIS

Ropo Eero. (2018). Sosiometriset menetelmät kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Teoksessa Valli Raine (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 : Metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus, 78-91.
SoleCRIS

Rättyä, Kaisu. (2018). Eriyttämisen näkökulma kirjallisuudenopetuksessa. Kielikukko 37 (2), 29-36.
SoleCRIS

Rättyä, Kaisu. (2018). Lasten kansainvälinen digikirjasto. Kielikukko 37 (2), 37.
SoleCRIS

Saariaho, E.; Anttila, H.; Toom, A.; Soini, T.; Pietarinen, J.; Pyhältö, K.. (2018). Student teachers’ emotional landscapes in self- and co-regulated learning. Teachers and teaching: theory and practice 24 (5), 538-558.
SoleCRIS

Saari Antti, Säntti Janne. (2018). The rhetoric of the ‘digital leap’ in Finnish educational policy documents. European Educational Research Journal 17 (3), 442-457.
SoleCRIS

Saldias Marcelo, Guzman Marco, Miranda Gonzalo, Laukkanen Anne-Maria. (2018). A computerized tomography study of vocal tract setting in hyperfunctional dysphonia and in belting. Journal of Voice.
SoleCRIS

Salonen Arto O, Siirilä Jani, Valtonen Mikko. (2018). Sustainable Living in Finland : Combating Climate Change in Everyday Life. Sustainability 10 (1), 104.
SoleCRIS

Sannino Annalisa, Engeström Yrjö, Lemos Monica. (2018). Formative interventions for expansive learning and transformative agency. Teoksessa Cole Milke, Penuel William, O'Neill Kevin (toim.) Cultural-Historical Activity Theory Approaches to Design-Based Research. London: Routledge.
SoleCRIS

Saukkonen Sakari, Räihä Pekka. (2018). Autonomisuuteen kasvattaminen on vastuutonta, mutta myös mahdotonta. Teoksessa Saukkonen Sakari, Moilanen Pentti (toim.) Vastuuseen kasvaminen ja kasvattaminen. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura ry, 79-95. (Kasvatusalan tutkimuksia 76).
SoleCRIS

Sinkkonen Hanna-Maija, Puhakka Helena, Meriläinen Matti. (2018). Adolescents´ internet use in relation to self-esteem and adaptability in career decision-making. British Journal of Guidance & Counselling.
SoleCRIS

Vartiainen Päivi, Koskela Marja, Pitkänen Pirkko. (2018). Sairaanhoitajia Filippiineiltä : näkökulmia kestävään kansainväliseen rekrytointiin. Tampere: Tampere University Press.
SoleCRIS

Vilkka Hanna, Saarela Maria, Eskola Jari. (2018). Riittääkö yksi? : Tapaustutkimus kuvaajana ja selittäjänä. Teoksessa Valli Raine (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 : Metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus, 190-201.
SoleCRIS

Viro Elina, Joutsenlahti Jorma. (2018). The StarT Project Competition from the Perspective of Mathematics and Academic Literacy. Education Sciences 8 (2).
SoleCRIS

Vuorisalo Mari. (2018). Leikin monta tehtävää. Leikkipäivä/ Mannerheimin lastensuojeluliitto (https://www.leikkipäivä.fi/leikin-monta-tehtavaa/).
SoleCRIS

Väisänen Sanna, Pietarinen Janne, Pyhältö Kirsi, Toom Auli, Soini Tiina. (2018). Student Teachers' Proactive Strategies and Experienced Learning Environment for Reducing Study-Related Burnout. Journal of Education and Learning 7 (1), 208-222.
SoleCRIS

Väisänen, S.; Pietarinen, J.; Pyhältö, K.; Toom, A.; Soini, T. (2018). Student teachers’ proactive strategies for avoiding study-related burnout during teacher education. European journal of teacher education 41 (3), 301-317.
SoleCRIS

Zsuzsa Millei. (2018). Children of the Welfare State : Civilising Practices in Schools, Childcare and Families By Laura Gilliam, Eva Gulløv. Children & Society.
SoleCRIS

 
Faculty of Education
Åkerlundinkatu 5, FI-33014 University of Tampere, Finland
tel. +358 (0)3 355 111
Questions and feedback
Maintained by: paivi.svard@uta.fi
Last update: 20.6.2018 12.36 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results