To page body
university of tampere: faculty of education: research:
Faculty of EducationUniversity of TampereFaculty of Education

Publications of the School of Education

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aaltonen Mikko, Lehto Anne, Pennanen Tiina, Teräsahde Sini. (2017). Hyvässä iskussa eteenpäin : muutosjohtaminen Tampereen yliopiston hallintopalveluiden uudistuksessa. Teoksessa Kivistö Jussi, Kohtamäki Vuokko (toim.) KOHA – Ideasta innovaatioksi : Tampereen korkeakouluhallinnon ja -johtamisen ohjelma asiantuntijoille. Tampere: Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto, 22-40.
URL SoleCRIS

Ahtiainen Raisa, Rytivaara Anna, Malinen Olli-Pekka, Palmu Iines, Kontinen Juha, Pulkkinen Jonna, Saarenketo Tiina. (2017). Erilaisia yhteisopettajuusmalleja. Teoksessa Malinen Olli-Pekka, Palmu Iines (toim.) Tavoitteena yhteisopettajuus : Näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti, 37-62. (KUMMI. Arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja 16).
SoleCRIS

Aldahdouh Tahani Z., Korhonen Vesa, Nokelainen Petri. (2017). How Does an Organisation's Culture Relate to Professional Growth? A study of Finnish Higher Education Institutions. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 19 (1), 9-30.
SoleCRIS

Alenius Pauliina, Korhonen Vesa. (2017). Ylirajaisten oppimistilojen välittäjät : siirtolaisten arkioppiminen kansalliset rajat ylittävissä yhteisöissä. Aikuiskasvatus 39 (3), 164-175.
SoleCRIS

Annala Johanna. (2017). Yliopiston opettajien toimijuus opetussuunnitelmatyön muuttuvilla kentillä. Teoksessa Korhonen Vesa, Annala Johanna, Kulju Pirjo (toim.) Kehittämisen palat, yhteisöjen salat : Näkökulmia kasvatukseen ja koulutukseen. Tampere: Tampere University Press, 17-33.
URL SoleCRIS

Anttila Henrika, Pyhältö Kirsi, Soini Tiina, Pietarinen Janne. (2017). From anxiety to enthusiasm: emotional patterns among student teachers. European Journal of Teacher Education 40 (7), 447-464.
URL SoleCRIS

Centeno Vera G, Kauko Jaakko, Candido Helena H D. (2017). Quality assurance and evaluation through Brazilian lenses: an exploration into the validity of umbrella concepts. Comparative education.
URL SoleCRIS

Filander Karin. (2017). Moninaisuuden ykseys vai ykseyden moninaisuus?. Aikuiskasvatus 38 (2), 143-145.
SoleCRIS

Fonsén Elina. (2017). Pedagogiikkaa painottava toimintakulttuuri – mitä se on ja miten siihen päästään?. Teoksessa Pakanen Anitta (toim.) 2017–2018 Lastentarhanopettajan kalenteri. Jyväskylä: PS-kustannus, 176–179.
SoleCRIS

Guzman Marco. (2017). Semioccluded Vocal Tract Exercises: A physiologic approach for voice training and therapy. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1766).
URL SoleCRIS

Guzman Marco, Jara Rodrigo, Olavarria Christian, Caceres Paloma, Escuti Geordette, Medina Fernanda, Medina Laura, Madrid Sofia, Munoz Daniel, Laukkanen Anne-Maria. (2017). Efficacy of water resistance therapy in subjects diagnosed with behavioral dysphonia: A randomized controlled trial. Journal of Voice.
URL SoleCRIS

Hakala Liisa, Kujala Tiina. (2017). Analyzing curricula documents : A model for understanding and cultivating school subjects, and one's subjectivity. Teoksessa Itkonen Tuija, Dervin Fred (toim.) Silent partners in multicultural education. Charlotte, NC: Information Age Publishing, Inc, 29-48.
SoleCRIS

Hanska Jussi, Jalonen Kimmo, Rikala Juhapekka, Waltari Anu. (2017). Memo 8 Historia. Helsinki: Edita Publishing.
SoleCRIS

Hanwei Li. (2017). Academic Integration of Mainland Chinese Students in Germany. Social Inclusion 5 (1), 80-92.
URL SoleCRIS

Heikkinen Anja. (2017). Sharing and caring. Teoksessa Käyhkö Katinka, Bontenbal Ilona, Bogdanoff Minna (toim.) "Open the doors!" Migrants in Higher Edcation : Fostering Cooperation at Universities Seminar 13.-14.12.2016 in Jyväskylä. Jyväskylä: UniPID, 25-27.
URL SoleCRIS

Heikkinen Anja, Kalimasi Joseph Perpetua, Opit Elizabeth, Sjelvgren Jesse. (2017). Promoting Basic Social and Health Care Work through Education : Global North and Global South in Comparison. Teoksessa Marhuenda-Fluixá Fernando (toim.) Vocational Education beyond Skill Formation : Vet between Civic, Industrial and Market Tensions. Bern etc.: Peter Lang, 389-410. (Studies in Vocational and Continuing Education 15).
SoleCRIS

Heikkinen Anja, Polsa Pia, Crawford Steven, Gräsbeck Carina, Haltia Nina, Käyhkö Katinka. (2017). "Open or create?" Providing study options for diverse students. Teoksessa Käyhkö Katinka, Bontenbal Ilona, Bogdanoff Minna (toim.) "Open the doors!" Migrants in Higher Edcation : Fostering Cooperation at Universities Seminar 13.-14.12.2016 in Jyväskylä. Jyväskylä: UniPID, 54-61.
URL SoleCRIS

Heikonen Lauri, Toom Auli, Pyhältö Kirsi, Pietarinen Janne, Soini Tiina. (2017). Student-teachers’ strategies in classroom interaction in the context of the teaching practicum. Journal of Education for Teaching.
URL SoleCRIS

Helenius Jenni. (2017). Alkoholinkäyttö lasten seurassa : vanhemmille osoitettuja velvoitteita asiantuntijablogeissa ja Facebook-keskustelussa. Yhteiskuntapolitiikka 82 (1), 55-65.
URL SoleCRIS

Helenius Jenni, Eskola Jari. (2017). Tavoitteena kohtuukäyttö : vanhempien jäsennyksiä alaikäisten alkoholikasvatuksesta 2010-luvulla. Kasvatus & aika 11 (2), 23-38.
URL SoleCRIS

Hermanfors Kaisu. (2017). Erilaisuuden diskurssit erityispedagogisessa kontekstissa. KASVATUS 48 (2), 110-127.
SoleCRIS

Hermanson Elina, Kannas Lasse, Hytönen Suvi-Marja, Remes Linnea. (2017). Hippokrates 8. Helsinki: Edukustannus.
SoleCRIS

Hietamäki Johanna, Kuusiholma Julia, Räikkönen Eija, Alasuutari Maarit, Lammi-Taskula Johnna, Repo Katja, Karila Kirsti, Hautala Paula, Kuukka Anu, Paananen Maiju, Ruutiainen Ville, Eerola Petteri. (2017). Varhaiskasvatus- ja lastenhoitoratkaisut yksivuotiaiden lasten perheissä : CHILDCARE-kyselytutkimuksen 2016 perustulokset. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (Terveyden ja hyvinvoinnon laitos, Työpaperi 24/2017).
URL SoleCRIS

Hiitti Antti, Lumiala Jaana, Parikka Essi, Sloan Christopher, Tolkki Niina. (2017). Scene 1 Texts. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.
SoleCRIS

Hiitti Antti, Lumiala Jaana, Parikka Essi, Sloan Christopher, Tolkki Niina. (2017). Scene 1 Exercises. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.
SoleCRIS

Himanen Sari. (2017). Tieto- ja viestintäteknologian artefaktit hoitotyön opiskelussa : Tapaustutkimukset lääkehoidon, aseptiikan ja harjoittelun ohjauksen artefaktien opetuskäytöstä. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1810).
URL SoleCRIS

Himanka Juha. (2017). Kuinka tehdä filosofiaa? : onko sokraattinen menetelmä edelleen ajankohtainen?. Tiede ja edistys 42 (2), 140-152.
SoleCRIS

Horacek Jaromir, Radolf Vojtech, Laukkanen Anne-Maria. (2017). Low frequency mechanical resonance of the vocal tract in vocal exercises that apply tubes. Biomedical Signal Processing and Control.
URL SoleCRIS

Hyvönen Pirkko, Helenius Aili, Hujala Eeva. (2017). Enhancing Children’s Competencies in Playful Learning. Teoksessa Ebbeck Marjory, Waniganayake Manjula (toim.) Play in Early Childhood Education : Learning in diverse contexts. Oxford: Oxford University Press, 99-116.
SoleCRIS

Iveta Silova, Zsuzsa Millei, Nelli Piattoeva (toim.). (2017). Childhood and Schooling in (Post) Socialist Societies: Memories of Everyday Life. New York: Palgrave MacMillan.
URL SoleCRIS

Jokisaari Olli-Jukka. (2017). Kasvatus tuotemaailmassa - Günther Anders kasvatusfilosofina. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1769).
URL SoleCRIS

Joutsenlahti Jorma, Kulju Pirjo. (2017). Multimodal Languaging as a Pedagogical Model - A Case Study of the Concept of Division in School Mathematics. Education Sciences 7 (1), 9.
URL SoleCRIS

Juuti Tero, Rättyä Kaisu, Lehtonen Timo, Kopra Miia-Johanna. (2017). Pedagogical Content Knowledge in Product Development Education. Teoksessa Proceedings of the 19th International Conference on Engineering and Production Design Education, 2017, Oslo, Norway, 7th - 8th September 2017: Design Society, 483-488.
SoleCRIS

Jyrkiäinen Anne, Koskinen-Sinisalo Kirsi-Liisa. (2017). Yhteisöllisen kirjoittamisen työtapa : design-tutkimus opetuksen kehittämisen välineenä. Teoksessa Korhonen Vesa, Annala Johanna, Kulju Pirjo (toim.) Kehittämisen palat, yhteisöjen salat : Näkökulmia kasvatukseen ja koulutukseen. Tampere: Tampere University Press, 181-203.
URL SoleCRIS

Järvinen Kati. (2017). Voice Characteristics in Speaking a Foreign Language : A study of voice in Finnish and Englis as L1 and L2. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1776).
URL SoleCRIS

Kaarttinen Jyrki. (2017). Kansallissosialistinen kasvatus - politiikkaa vai pedagogiikkaa?. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1760).
URL SoleCRIS

Kallunki Jarmo, Purhonen Semi. (2017). Intergenerational transmission of cultural capital in Finland. Research on Finnish society 10, 101-111.
SoleCRIS

Karila Kirsti. (2017). ECEC Pedagogy in the Nordic Countries - Its Roots and Current Challenges. Teoksessa Ministry of Education and Culture with Karila Kirsti, Johansson Eva, Puroila Anna-Maija, Hännikäinen Maritta, Lipponen Lasse (toim.) Pedagogy in ECEC : Nordic Challenges and Solutions. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 11-15.
URL SoleCRIS

Karila Kirsti, Eerola Petteri, Alasuutari Maarit, Kuukka Anu, Siippainen Anna. (2017). Varhaiskasvatuksen järjestämisen puhekehykset kunnissa. Yhteiskuntapolitiikka 4 (2017), 392-403.
SoleCRIS

Karila Kirsti, Kosonen Tuomas, Järvenkallas Satu. (2017). Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017–2030 : Suuntaviivat varhaiskasvatukseen osallistumisasteen nostamiseen sekä päiväkotien henkilöstön osaamisen, henkilöstörakenteen ja koulutuksen kehittämiseen. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:30).
URL SoleCRIS

Keisala Katja. (2017). Kielteiset tunteet kulttuurienvälisten vuorovaikutustaitojen oppimisessa : miten niihin tulisi suhtautua?. Aikuiskasvatus 37 (1), 40-46.
SoleCRIS

Kokkonen Tommi, Mäntylä Terhi. (2017). Changes in University Students’ Explanation Models of DC Circuits. Research in Science Education.
URL SoleCRIS

Korhonen Vesa. (2017). Ensimmäisen vuoden opintoihin kiinnittymisen monet kasvot yliopistossa. Teoksessa Korhonen Vesa, Annala Johanna, Kulju Pirjo (toim.) Kehittämisen palat, yhteisöjen salat : Näkökulmia kasvatukseen ja koulutukseen. Tampere: Tampere University Press.
URL SoleCRIS

Korhonen Vesa, Annala Johanna, Kulju Pirjo (toim.). (2017). Kehittämisen palat, yhteisöjen salat : Näkökulmia kasvatukseen ja koulutukseen. Tampere: Tampere University Press.
URL SoleCRIS

Korhonen Vesa, Annala Johanna, Kulju Pirjo. (2017). Yhteisöä rakentamassa - näkökulmia pedagogiseen kehittämiseen. Teoksessa Korhonen Vesa, Annala Johanna, Kulju Pirjo (toim.) Kehittämisen palat, yhteisöjen salat : Näkökulmia koulutukseen ja kasvatukseen. Tampere: Tampere University Press, 7-14.
URL SoleCRIS

Korhonen Vesa, Inkinen Mikko, Mattsson Markus, Toom Auli. (2017). Student engagement and the transition from the first to second year in higher educaton. Teoksessa Kyndt Eva et al (toim.) Higher Education Transitions : Theory and Research. London: Routledge, 113-134.
SoleCRIS

Korhonen Vesa, Toom Auli. (2017). Opintoihin kiinnittymisen ja hyvinvoinnin yhteyksien tunnistaminen sekä pedagogisen hyvinvoinnin tukeminen korkeakoulun opetusyhteisössä. Teoksessa Korhonen Vesa, Annala Johanna, Kulju Pirjo (toim.) Kehittämisen palat, yhteisöjen salat : Näkökulmia kasvatukseen ja koulutukseen. Tampere: Tampere University Press, 131-154.
URL SoleCRIS

Korpela Mari, Hyytiä Jaakko, Pitkänen Pirkko. (2017). Navigating Bureaucracies, Intentions and Relationships : Temporary Transnational Migration Between Finland and Asia. Teoksessa Pitkänen Pirkko et al (toim.) Characteristics of Temporary Migration in European-Asian Transnational Social Spaces. Cham: Springer International Publishing, 213-232. (International Perspectives on Migration 14).
URL SoleCRIS

Korpela Mari, Pitkänen Pirkko. (2017). Temporary migration between the EU and Asia. Teoksessa Carrera Sergio, Geddes Andrew, Guild Elspeth, Stefan Marco (toim.) Pathways towards Legal Migration into the EU : Reappraising concepts, trajectories and policies. Brussels: Centre of European Policy Studies, 8-14.
URL SoleCRIS

Kortelainen Ilmari, Omaheimo Jussi, Ranki Kreeta, Saari Antti. (2017). Läsnäolon kokemus ja politiikka. Niin & Näin 24 (1), 61-63.
SoleCRIS

Kuisma Merja. (2017). Narratives of inquiry learning in middle-school geographic inquiry class. International Research in Geographical and Environmental Education.
URL SoleCRIS

Kupiainen Reijo. (2017). Lukutaidon jälkeen?. Teoksessa Korhonen Vesa, Annala Johanna, Kulju Pirjo (toim.) Kehittämisen palat , yhteisöjen salat : Näkökulmia koulutukseen ja kasvatukseen. Tampere: Tampere University Press, 205–218.
URL SoleCRIS

Kupila Päivi, Ukkonen-Mikkola Tuulikki, Rantala Kyllikki. (2017). Interpretations of Mentoring during Early Childhood Education Mentor Training. Australian journal of teacher education 42 (10), 36-49.
URL SoleCRIS

Leino Lea. (2017). A Study on the Promotion of Adults' Oral English Communication and Teacher Development in Liberal and Tertiary Education. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1759).
URL SoleCRIS

Lindén Jyri, Annala Johanna, Coate Kelly. (2017). The Role of Curriculum Theory in Contemporary Higher Education Research and Practice. Teoksessa Huisman Jeroen, Tight Malcolm (toim.) Theory and Method in Higher Education Research. Bingley: Emerald Publishing Limited, 137 - 154. (Theory and Method in Higher Education Research 3).
URL SoleCRIS

Lintu Elina, Kinossalo Maiju. (2017). Oppilaan identiteetin rakentumisen tunnistaminen perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. Edu.fi - Perusopetukseen valmistava opetus, Opetushallitus (http://edu.fi/yleissivistava_koulutus/maahanmuuttajien_koulutus/perustietoa_opetuksesta_ja_koulutuksesta/perusopetukseen_valmistava_opetus).
URL SoleCRIS

Lipponen Lasse, Kumpulainen Kristiina, Paananen Maiju. (2017). Children’s perspective to curriculum work : Meaningful moments in Finnish early childhood education. Teoksessa Fleer Marilyn, Van Oers Bert (toim.) International Handbook of Early Childhood Education. New York City: Springer, 1265-1277.
URL SoleCRIS

Liu Dong, Kankare Elina, Laukkanen Anne-Maria, Alku Paavo. (2017). Comparison of parametrization methods of electroglottographic and inverse filtered acoustic speech pressure signals in distinguishing between phonation types. Biomedical Signal Processing and Control 36, 183-193.
URL SoleCRIS

Lätti Johanna. (2017). Individualized sex equality in transforming Finnish academia. European Educational Research Journal 16 (2-3), 258–276.
URL SoleCRIS

Madureira Ferreira Juliene, Mäkinen Marita. (2017). What is special in Special Education from the Inclusive Perspective. International Journal of Early Childhood Special Education 9 (1), 50-65.
URL SoleCRIS

Marsh Jackie, Mascheroni Giovanna, Carrington Victoria, Árnadóttir Hólmfríður, Brito Rita, Dias Patricia, Kupiainen Reijo, Trueltzsch-Wijnen Christine. (2017). The Online and Offline Digital Literacy Practices of Young Children : A Review of the Literature: DigiLitEY.
URL SoleCRIS

Mascheroni Giovanna, Holloway Donell, Aliagas Cristina, Brito Rita, Dias Patricia, Jorge Ana, Kupiainen Reijo, Lampert Claudia, Liubinienė Vilmantė, Lobe Bojana, Mifsud Charles, Milosevic Tijana, Òlafsson Kjartan, Velicu Anca, Trueltzsch- Wijnen Christine. (2017). The Internet of Toys: A Report on Media and Social Discourses around Young Children and IoToys: DigiLitEY. (COST Action IS1410).
URL SoleCRIS

Meriläinen Matti, Puhakka Helena, Sinkkonen Hanna-Maija. (2017). Tiedon löytäminen Internetistä ja sen ymmärtäminen osana nuorten ammatinvalintaa koskevaa päätöksentekoa. Teoksessa Asunmaa Tuuli, Huttunen Rauno, Peltonen Jouni (toim.) Samalta viivalta 11. Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2017. Jyväskylä: PS-kustannut, 15-38.
SoleCRIS

Mikkonen Susanna, Pylväs Laura, Rintala Heta, Nokelainen Petri, Postareff Liisa. (2017). Guiding workplace learning in vocational education and training: A literature review. Empirical Research in Vocational Education and Training 9, 9.
URL SoleCRIS

Millei Zsuzsa, Gobby Brad, Gallagher Jannelle. (2017). Doing state policy at the preschool: An autoethnographic tale of universal access to ECEC in Australia. Journal of Pedagogy 8 (1), 33-56.
URL SoleCRIS

Millei Zsuzsa, Rautio Pauliina. (2017). ‘Overspills’ of research with children: an argument for slow research. Children's Geographies: advancing interdisciplinary understanding of younger peoples lives 15 (4), 466-477.
URL SoleCRIS

Ministry of Education and Culture with Karila Kirsti, Johansson Eva, Puroila Anna-Maija, Hännikäinen Maritta, Lipponen Lasse (toim.). (2017). Pedagogy in ECEC : Nordic Challenges and Solutions. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.
URL SoleCRIS

Nikander Pirjo, Piattoeva Nelli. (2017). Writing a coherent integrative chapter is crucial for a successful PhD by publication. LSE Impact Blog (http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2017/07/18/writing-a-coherent-integrative-chapter-is-crucial-for-a-successful-phd-by-publication/).
URL SoleCRIS

Nukarinen Anu, Ukkonen-Mikkola Tuulikki. (2017). "Pedagogisista syistä" : Lastentarhanopettajien käsityksiä päiväkotien aamupiireistä. Lastentarha 80 (4), 30.
SoleCRIS

Paananen Maiju. (2017). Imaginaries that survived : Societal roles of early childhood education in an era of intensification. Global studies of childhood.
URL SoleCRIS

Paananen Maiju, Tammi Tuure. (2017). Työn kuormittavuuden kokemusten, työn tehostamisen ja sairauspoissaolojen moni-ulotteiset yhteydet lastentarhanopettajan työssä. Journal of Early Childhood Education Research 6 (1), 43-60.
URL SoleCRIS

Palmgren Marina, Pyhältö Kirsi, Pietarinen Janne, Soini Tiina. (2017). Students’ engaging school experiences: A precondition for functional inclusive practice.. International Journal of Whole Schooling 13 (1), 26-49.
SoleCRIS

Pentikäinen Johanna, Routarinne Sara, Hankala Mari, Harjunen Elina, Kauppinen Merja, Kulju Pirjo. (2017). Oikeinkirjoituksesta monilukutaitoon: suomalainen kirjoittamisen opetus ennen ja nyt. Teoksessa Korhonen Vesa, Annala Johanna, Kulju Pirjo (toim.) Kehittämisen palat, yhteisöjen salat : Näkökulmia koulutukseen ja kasvatukseen. Tampere: Tampere University Press, 157-180.
URL SoleCRIS

Penttinen Leena, Kosonen Toni, Annala Johanna, Mäkinen Marita. (2017). Ohjaus ja opintojen eteneminen : Eurostudent VI -tutkimuksen artikkelisarja. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017 36).
URL SoleCRIS

Pitkänen Pirkko, Sabiescu Amalia. (2017). Becoming active citizens: How can we make our adult education models more inclusive?. EPALE, European Platform for Adult Learning in Europe, European Commission (http://ec.europa.eu/epale/en/blog/becoming-active-citizens-how-can-we-make-our-adult-education-models-more-inclusive).
URL SoleCRIS

Poranen Jaska. (2017). Solmun 1/2017 ongelmapalsta: jalkapallokenttätehtävän ratkaisu & kaksi uutta ongelmaa.. Matematiikkalehti Solmu 2017 (1), 1-2.
URL SoleCRIS

Pulkki Jutta, Pulkki Jani. (2017). Kestämätön sosiaali- ja terveydenhuoltopolitiikka. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 54 (1).
URL SoleCRIS

Pylväs Laura, Nokelainen Petri. (2017). Finnish WorldSkills Achievers’ Vocational Talent Development and School-to-Work Pathways. International Journal for Research in Vocational Education and Training 4 (2), 95-116.
URL SoleCRIS

Pylväs Laura, Nokelainen Petri, Rintala Heta. (2017). Finnish apprenticeship training stakeholders’ perceptions of vocational expertise and experiences of workplace learning and guidance. Vocations and learning.
URL SoleCRIS

Raittila Raija, Vuorisalo Mari, Rutanen Niina. (2017). Lasten haastattelu. Teoksessa Hyvärinen Matti, Nikander Pirjo, Ruusuvuori Johanna (toim.) Tutkimushaastattelun käsikirja. Tampere: Vastapaino, 312-335.
SoleCRIS

Rajakaltio Helena. (2017). Kohti yhteisöllistä koulua : kolme esimerkkitapausta onnistuneesta inklusiivisen koulun kehittämisestä. Teoksessa Korhonen Vesa, Annala Johanna, Kulju Pirjo (toim.) Kehittämisen palat, yhteisöjen salat : Näkökulmia kasvatukseen ja koulutukseen. Tampere: Tampere University Press, 59-83.
URL SoleCRIS

Raus Rea, Värri Veli-Matti. (2017). Teacher ecological self : an ontological journey towards transformative sustainability. Teoksessa Corcoran Peter Blaze, Weakland Joseph P, Wals Arjen EJ (toim.) Envisioning futures for environmental and sustainability education. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 103-116.
URL SoleCRIS

Rintala Heta, Nokelainen Petri, Pylväs Laura. (2017). Katsaus oppisopimuskoulutukseen instituutiona Saksassa, Englannissa ja Suomessa. Kasvatus 48 (2), 128-140.
SoleCRIS

Rissanen Inkeri, Kuusisto Elina, Hanhimäki Eija, Tirri Kirsi. (2017). The implications of teachers’ implicit theories for moral education : A case study from Finland. Journal of moral education.
URL SoleCRIS

Rissanen Inkeri, Youcef, Sai. (2017). A comparative study of how social cohesion is taught in Islamic religious education in Finland and Ireland. British Journal of Religious Education.
URL SoleCRIS

Rissanen Olli, Pitkänen Petteri, Juvonen Antti, Räihä Pekka, Kuhn Gustav, Hakkarainen Kai. (2017). How Has the Emergence of Digital Culture Affected Professional Magic?. Professions and professionalism 7 (3), e1957.
URL SoleCRIS

Rytivaara Anna, Frelin Anneli. (2017). Committed to trouble. Learning from teachers' stories of challenging yet rewarding teacher-student relationships. Teaching and Teacher Education 68, 12-20.
URL SoleCRIS

Rytivaara Anna, Pulkkinen Jonna, Iines Palmu, Kontinen Juha. (2017). Yhteisopetuksen työtavat sekä opettajien kokemukset ja ammatillinen kehittyminen. Teoksessa Malinen Olli-Pekka, Palmu Iines (toim.) Tavoitteena yhteisopettajuus : Näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti, 15-23. (KUMMI. Arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja 16).
SoleCRIS

Räihä Pekka, Moilanen Pentti, Dobozy Eva, Saukkonen Sakari. (2017). Speechlessness, anxiety, and confusion in a teacher education student group. Teaching Education.
SoleCRIS

Rättyä Kaisu. (2017). Didaktiikan oppikirjojen haasteellinen tehtävä. Ainedidaktiikka 1 (1), 60-62.
URL SoleCRIS

Rättyä, Kaisu. (2017). Kielitiedon didaktiikkaa: Kielentäminen ja visualisointi sanaluokkien ja lauseenjäsenten opetusmenetelminä. Virittäjä.
URL SoleCRIS

Saari Antti. (2017). Technique of Freedom: Representing the School Class as a Social Order. Teoksessa Popkewitz Thomas, Diaz Jennie, Kirchgasler Christopher (toim.) A Political Sociology of Educational Knowledge: Studies of Exclusions and Difference. New York: Routledge, 211-225.
SoleCRIS

Saari Antti. (2017). Emotionalities of rule in pedagogical mindfulness literature. Journal of Management, Spirituality & Religion.
URL SoleCRIS

Saari Antti. (2017). Panoraama kasvatustieteen kentästä. Aikuiskasvatus 37 (1), 59-61.
SoleCRIS

Saari Antti. (2017). Sormi osoittaa kuuta : Meditatiivinen kokemus länsimaisen buddhalaisuuden hegemoniastrategioissa. Niin & Näin 24 (1), 65-72.
URL SoleCRIS

Sarja, Anneli; Nyman, Tarja; Ito, Harumi; Jaatinen, Riitta. (2017). The foreign language teaching profession in Finnish and Japanese society: a sociocultural comparison. Pedagogy, culture and society 25 (2), 225-241.
URL SoleCRIS

Seppänen Laura, Toiviainen Hanna. (2017). Relational agency and the development of tools in service networks. Teoksessa Edwards Anne (toim.) Working relationally in and across practices : A cultural-historical approach to collaboration. Cambridge: Cambridge University Press, 153-171.
SoleCRIS

Silova Iveta, Millei Zsuzsa, Piattoeva Nelli. (2017). Interrupting the Coloniality of Knowledge Production in Comparative Education: Postsocialist and Postcolonial Dialogues after the Cold War. Comparative Education Review 61 (S1), s74-S102.
URL SoleCRIS

Simola Hannu, Kauko Jaakko, Varjo Janne, Kalalahti Mira, Sahlström Fritjof. (2017). Dynamics in Education Politics and the Finnish PISA Miracle. Teoksessa Neikirk Joseph R et al (toim.) Oxford research encyclopedia of education: Oxford University Press.
SoleCRIS

Simola Hannu, Kauko Jaakko, Varjo Janne, Kalalahti Mira, Sahlström, Fritjof. (2017). Dynamics in Education Politics : Understanding and explaining the Finnish case. London: Routledge.
SoleCRIS

Sinkkonen Hanna-Maija, Puhakka Helena, Meriläinen Matti. (2017). Ammatinvalinta ja päätöksenteko. Teoksessa Puukari Sauli, Lappalainen Kristiina, Kuorelahti Matti (toim.) Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. Jyväskylä: PS-kustannus, 201-224.
SoleCRIS

Soini Tiina, Kinossalo Maiju, Pietarinen Janne, Pyhältö Kirsi. (2017). Osallistamista oppimassa : kohti yhtenäistä ja ymmärrettävää perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Teoksessa Korhonen Vesa, Annala Johanna, Kulju Pirjo (toim.) Kehittämisen palat, yhteisöjen salat : Näkökulmia kasvatukseen ja koulutukseen. Tampere: Tampere University Press, 35-58.
URL SoleCRIS

Suonsyrjä Sanna, Suutari Mika, Teräsahde Sini. (2017). An evaluation of U-Multirank as a tool for quality assurance in higher education. Teoksessa Kivistö Jussi, Kohtamäki Vuokko (toim.) KOHA – Ideasta innovaatioksi : Tampereen korkeakouluhallinnon ja -johtamisen ohjelma asiantuntijoille. Tampere: Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto, 116-131.
URL SoleCRIS

Takala Tuomas, Piattoeva Nelli. (2017). Russia and Education Assistance: Searching for its Role as a Returning Donor. NORRAG NEWSBite (https://norrag.wordpress.com/2017/05/23/russia-and-education-assistance-searching-for-its-role-as-a-returning-donor/).
URL SoleCRIS

Tervasmäki Tuomas. (2017). Markkinoiden lumous – yksittäisistä ideoista vallitsevaksi katsannoksi. Aikuiskasvatus 2017 (3), 240-241.
SoleCRIS

Tervasmäki Tuomas, Okkolin Mari-Anne, Kauppinen Ilkka. (2017). Koulutuspolitiikan sietämätön kapeus ja kiihtyvä eriarvoistumiskehitys. Kasvatus 48 (3), 232-239.
SoleCRIS

Tikkanen Lotta, Pyhältö Kirsi, Pietarinen Janne, Soini Tiina. (2017). Interrelations between principals' risk of burnout profiles and proactive self-regulation strategies. Journal of Social Psychology of Education 20 (2), 259–274.
URL SoleCRIS

Tikkanen Lotta, Pyhältö Kirsi, Soini Tiina, Pietarinen Janne. (2017). Primary determinants of a large-scale curriculum reform: National board administrators’ perspectives. Journal of educational administration 55 (6), 702-716.
URL SoleCRIS

Toiviainen Hanna, Kira Mari. (2017). From struggles to resource gains in interprofessional service networks: Key findings from a multiple case study. Journal of Interprofessional Care 31 (4), 479-486.
URL SoleCRIS

Tomperi Tuukka. (2017). Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia – filosofia oppiaineena ja kasvatuksena. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura ry.
URL SoleCRIS

Toom Auli, Pietarinen Janne, Soini Tiina, Pyhältö Kirsi. (2017). How does the learning environment in teacher education cultivate first year student teachers' sense of professional agency in the professional community?. Teaching and Teacher Education 63, 126-136.
URL SoleCRIS

Tossavainen Timo, Joutsenlahti Jorma, Merikoski Jorma, Lehtinen Matti. (2017). Merkittäviä suomalaisia matematiikan oppikirjoja ja -kirjailijoita. Teoksessa Hiidenmaa Pirjo, Löytönen Markku, Ruuska Helena (toim.) Oppikirja Suomea rakentamassa. Helsinki: Suomen tietokirjailijat ry, 217–246.
SoleCRIS

Tyrmi Jaana, Radolf Vojtech, Horacek Jaromir, Laukkanen Anne-Maria. (2017). Resonance tube or Lax Vox?. Journal of Voice.
URL SoleCRIS

Ulmanen Sanna. (2017). Miten kiinnittyä kouluun? Oppilaiden näkökulma koulutyöhön kiinnittymisen haasteisiin. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1792).
URL SoleCRIS

Varis Tapio. (2017). Education For a New Humanism And ICT. EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej 13 (1), 4-13.
URL SoleCRIS

Vartiainen Päivi, Alenius Pauliina, Pitkänen Pirkko, Koskela Marja. (2017). Ulkomailta muuttaneiden hoitajien integraatio ja oppimisen polut sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä. Työelämän tutkimus 15 (2), 148-162.
SoleCRIS

Vehkalahti Kaisa, Mustola Marleena, Vuorisalo Mari. (2017). Ikkunoita lapsuudentutkimukseen. Professori emerita Leena Alasen haastattelu 16.2.2017. Kasvatus ja aika 11 (1), 101-108.
SoleCRIS

Vlasov Janniina, Hujala Eeva. (2017). Parent-teacher cooperation in early childhood education – directors’ views to changes in the USA, Russia, and Finland. European early childhood education research journal.
URL SoleCRIS

Vuorisalo Mari, Mustola Marleena, Vehkalahti Kaisa. (2017). Lapsuus ja aika. Kasvatus ja aika 11 (1), 3-5.
URL SoleCRIS

Värri Veli-Matti. (2017). Instrumentalization of Education As a Threat to a Good Life : An Introduction to Education in the Midst of Wicked Problems. Teoksessa Mutanen Arto (toim.) Ethical Basis of Human Security : Towards Renewal of Peace Operations Training. Helsinki: Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus. Finnish Defence Forces International Centre, 68-75. (FINCENT Publication Series 1/2017).
URL SoleCRIS

Westling Suvi Krista, Pyhältö Kirsi, Pietarinen Janne, Soini Tiina. (2017). Intensive studying or restlessness in the classroom: Does the quality of control matter?. Teaching and Teacher Education 67 (October), 361-369.
URL SoleCRIS

Zsuzsa Millei. (2017). Gyermekjogok és a gyermekek részvétele az óvodai életben (Children's rights and their participation in kindergarten life). Teoksessa Aniko Vargáné Nagy (toim.) Családi nevelés II. kötet. Debrecen, Hungary: Didakt Kiadó, 193-213.
SoleCRIS

Zsuzsa Millei, Jannelle Gallagher. (2017). Ad-hoc numbers forming provision and policy: round and round of universal access in an Australian preschool. Early Child Development and Care 187 (10), 1528-1542.
URL SoleCRIS

Zsuzsa Millei, Jannelle Gallagher. (2017). Óvodapedagógiai kutatás egy érzékeny és elhanyagolt témában: Az óvodai mosdó újra tervezése az óvodások részvételével (Practitioner research on a sensitive and neglected area of children : Re-envisioning children's bathroom in a preschool with children). Teoksessa Aniko Vargáné Nagy (toim.) Családi nevelés II. kötet. Debrecen, Hungary: Didakt Kiadó, 165-192.
SoleCRIS

Zsuzsa Millei, Kirsi Pauliina Kallio. (2017). Recognizing politics in the nursery : Early childhood education institutions as sites of mundane politics. Contemporary Issues in Early Childhood.
URL SoleCRIS

 
Faculty of Education
Åkerlundinkatu 5, FI-33014 University of Tampere, Finland
tel. +358 (0)3 355 111
Questions and feedback
Maintained by: paivi.svard@uta.fi
Last update: 2.1.2018 13.19 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results