To page body
university of tampere: faculty of education: research:
Faculty of EducationUniversity of TampereFaculty of Education

Publications of the Faculty of Education

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aalto Emma, Alasuutari Maarit, Heino Tarja, Lamponen Tuuli, Rutanen Niina. (2011). Suojeltu lapsuus? Raportti Lapsuudentutkimuksen päiviltä 2011. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (Raportti 51).
URL SoleCRIS

Adick Christel, Daun Holger, Karlsson Pia, Mansory Amir, Parajuli Mahesh, Takala Tuomas. (2011). A Master Programme in Educational Research and Development in Afghanistan 2009-2010 - Experiences and Outcomes. Kabul: Svenska Afghanistankommitten.
URL SoleCRIS

Ahonen Kaarina, Vaittinen Pirjo. (2011). Argumentation in online literature circles and in the classroom. Teoksessa Editeurs/Editors: Anne Godenir et Marianne Vanesse-Hannecourt (toim.) Actes/Proceedings. The 7th European Conference on Reading 7/31 - 8/3 2011 Mons, Belgia. Belgia: 17e Conférence européenne sur la lecture, 149-155.
SoleCRIS

Alasuutari Maarit, Alasuutari Pertti. (2011). Sinun lapsesi ei ole sinun : yksilöllisten varhaiskasvatussuunnitelmien taustat, tavoitteet ja käytäntö. Teoksessa Satka Mirja et al. (toim.) Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta. Tampere: Vastapaino, 29-59.
SoleCRIS

Alasuutari Maarit, Markström Ann-Marie. (2011). The Making of the Ordinary Child in Preschool. Scandinavian Journal of Educational Research 55 (5), 517-535.
SoleCRIS

Alhanen Kai, Kansanaho Anne, Ahtiainen Olli-Pekka, Kangas Marko, Soini Tiina, Soininen Jarkko. (2011). Työnohjauksen käsikirja. Helsinki: Tammi.
SoleCRIS

Annala Johanna, Mäkinen Marita. (2011). Korkeakoulutuksen opetussuunnitelma tulkintojen kohteena. Teoksessa Mäkinen Marita et al. (toim.) Korkeajännityksiä - Kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta. Tampere: Tampere University Press, 104-129.
URL SoleCRIS

Annala Johanna, Mäkinen Marita. (2011). Korkeakoulutuksen opetussuunnitelma - kohti tietämisen ja taitamisen päämääriä. Kasvatus 42 (1), 6-18.
SoleCRIS

Annala Johanna, Mäkinen Marita. (2011). Research-teaching nexus in higher education in curriculum design. Transnational Curriculum Inquiry 8 (1), 3-25.
URL SoleCRIS

Daugbjerg Peer S., Lindfors Eila, Dal Michael, Henriksen Espen O., Ottander Christina. (2011). Utvikling av naturvitenskapelig talent og kreativitet – et nordisk perspektiv. Kobenhavn: Nordisk ministerråd. (TemaNord 2011:519).
URL SoleCRIS

Eija Syrjäläinen. (2011). Sukupuolitietoisen tasa-arvokasvatuksen toteutuminen Tampereen yliopiston opettajankoulutuksessa. Teoksessa Lauriala Anneli, Naskali Päivi, Tuovila Seija (toim.) Työtä rakkaudella- rakkaudesta tiedettä. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino, 23-40. (Lapin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta 26).
SoleCRIS

Filander Karin. (2011). Dialogisuuden mahdottomuutta ihmettelemässä. Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura (http://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/ajankohtaista/artikkeleja-aikuiskasvatuksesta/?x227117=227122).
URL SoleCRIS

Filander Karin, Henriksson Lea. (2011). Ammatit ja työelämän eritahtiset aikajärjestykset. Työelämän tutkimus 9 (1), 91-92.
SoleCRIS

Gorghiu Abriel, Lindfors Eila, Gorghiu Laura Monica, Hämäläinen Tiina. (2011). Acting as Tutors in the ECSUT On-line Course : How to Promote Interaction in a Computer Supported Collaborative Learning Evironment?. Procedia Computer Science 3, 579–583.
URL SoleCRIS

Gustafsson Mirka, Kallioniemi-Chambers Virve (toim.). (2011). Tohtoriopiskelijoiden arki. Tampere: Tampereen yliopisto.
URL SoleCRIS

Haltia Pia-Maria, Ilola Hanna, Nyyssölä Niina, Roisko Hilkka, Sallinen Sini. (2011). Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittäminen : koordinoiva hanke ja klusteritutkimukset : loppuraportti. Helsinki: Opetushallitus. (Raportit ja selvitykset 2011:1).
URL SoleCRIS

Halttunen Kai. (2011). Pedagogical Design and Evaluation of Interactive Information Retrieval Learning Environment. Teoksessa Efthimiadis Efthimis et al (toim.) Teaching and Learning Information Retrieval. Heidelberg: Springer, 61-74. (The Information Retrieval Series 31).
URL SoleCRIS

Hamarus Päivi, Kaikkonen Pauli. (2011). Kiusaamisen määritelmät ja määrittely. Kasvatus 42 (1), 58-68.
SoleCRIS

Heikka Johanna, Hujala Eeva, Turja Leena, Fonsén Elina. (2011). Lapsikohtainen havainnointi ja arviointi varhaispedagogiikassa. Teoksessa Hujala Eeva, Turja Leena (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus, 54-66.
SoleCRIS

Heikkinen Anja. (2011). Miehiä, naisia vai aikuisia? Sukupuoli aikuiskasvatuksen haasteena. Teoksessa Rinne Risto, Jauhiainen Arto (toim.) Aikuiskasvatus ja demokratian haaste. Helsinki: Kansanvalistusseura, 25-50.
SoleCRIS

Heikkinen Anja. (2011). Teollisuuden ammattikoulut. Teoksessa Hikkinen Anja, Leino-Kaukiainen Pirkko (toim.) Valistus ja koulunpenkki : kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 50-55.
SoleCRIS

Heikkinen Anja. (2011). Elatus, oppi ja kumppanuus. Teoksessa Heikkinen Anja, Leino-Kaukiainen Pirkko (toim.) Valistus ja koulunpenkki : kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle. Helsinki: SKS, 37-73. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, Tiede 1266:2).
SoleCRIS

Heikkinen Anja, Lammela Johanna, Lietzen Leena, Lätti Johanna, Virtanen Emma. (2011). Gender Mainstreaming : Inclusion and Exclusion. Teoksessa Gonon Philipp, Stolz Stefanie (toim.) Challenges and Reforms in Vocational Education : Aspects of Inclusion and Exclusion. Bern etc.: Peter Lang, 60-75. (Studies in Vocational and Continuing Education 11).
SoleCRIS

Heikkinen Anja, Leino-Kaukiainen Pirkko. (2011). Tiellä koulutuksen tasa-arvoon. Teoksessa Heikkinen Anja, Leino-Kaukiainen Pirkko (toim.) Valistus ja koulunpenkki : kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 468-471.
SoleCRIS

Heikkinen Anja, Leino-Kaukiainen Pirkko. (2011). Valistus ja koulunpenkki : kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
URL SoleCRIS

Heikkinen Anja, Teräsahde Sini. (2011). Aikuiskasvatus on tutkimisen ja asiantuntemuksen arvoinen : aikuiskasvatuksen tutkimusyhteistyön rakenteelliset innovaatiot (AITURI) -hankkeen loppuraportti. Tampere: Tampereen yliopisto.
URL SoleCRIS

Hermanfors Kaisu. (2011). Oppijoiden näkökulma erilliseen erityisopetukseen. CP-lehti 2011 (5), 24-26.
URL SoleCRIS

Hujala Eeva, Fonsén Elina. (2011). Varhaiskasvatuksen laadunarviointi ja pedagoginen kehittäminen. Teoksessa Hujala Eeva, Turja Leena (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus, 312-327.
SoleCRIS

Hujala Eeva, Heikka Johanna, Halttunen Leena. (2011). Johtajuus varhaiskasvatuksessa. Teoksessa Hujala Eeva, Turja Leena (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: Ps-Kustannus, 287-299.
SoleCRIS

Hujala Eeva, Karikoski Hannele, Turunen Tuija. (2011). Esiopetussuunnitelman toimivuudesta esiopetuksen ohjauksessa. Teoksessa Korkeakoski Esa, Siekkinen Taru (toim.) Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmajärjestelmän toimivuus. Jyväskylä: Koulutuksen arviointineuvosto, 11-21. (Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 53).
URL SoleCRIS

Hujala Eeva, Niikko Anneli. (2011). The Science of Early Childhood Education - Core Ideas. Teoksessa Veisson Marika et al (toim.) Global perspectives in early childhood education : diversity, challenges and possibilities. Frankfurt am Main: Peter Lang, 21-31.
SoleCRIS

Hujala Eeva, Turja Leena. (2011). Varhaiskasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: Ps-Kustannus.
SoleCRIS

Inki Jaana, Lindfors Eila , Sohlo Jaakko (toim.). (2011). Käsityön työturvallisuusopas perusopetuksen teknisen työn ja tekstiilityön opetukseen. Helsinki: Opetushallitus. (Oppaat ja käsikirjat 2011:15).
SoleCRIS

Iversen Ann-Merete , Stavenskær Pedersen Anni, Lindfors Eila, Dal Michael, Abrahamsen Gerd, Berg Lise-Kari, Borg Kajsa. (2011). Praktisk-musiske fag i utdanningssystemene i Norden. Kobenhavn: Nordisk ministerråd. (TemaNord 2011:518).
URL SoleCRIS

Jaaksi Vesa. (2011). Yliopiston kasvatustehtävä. Aikalainen 16 (20), 11.
URL SoleCRIS

Jaatinen Riitta. (2011). Narrative steps to integrate theory and teaching practice in language teacher education. Teacher Training and Education Newsletter 2011 (Fall 2011 issue), 28-34.
SoleCRIS

Jaatinen Riitta, Dalmo Tuija, Anne-Marie Grahn-Saarinen, Regan Eeva. (2011). Luokkayhteisö kulttuuritiedon ja -taidon aarreaittana. Kulttuuritaitojen opettamisesta kohtaamisen pedagogiikkaan perusopetuksen kielikasvatuksessa. Teoksessa Hilden Raili, Salo Olli-Pekka (toim.) Kielikasvatus tänään ja huomenna : Opetussuunnitelmat, opettajankoulutus ja kielenopettajan arki. Helsinki: WSOYpro, 122-146.
SoleCRIS

Jauhiainen Annukka, Kovalainen Piia, Laiho Anne, Naskali Päivi, Syrjäläinen Eija, Vidén Sari, Lehtonen Jukka. (2011). Sukupuoliosaaminen osaksi opettajankoulutusta? Tiedon ja koulutuksen puutteita, vastarintaa ja muutoksen halua. Teoksessa Lehtonen Jukka (toim.) Sukupuolinäkökulmia tutkimusperustaiseen opettajankoulutukseen. Helsinki: Helsingin yliopisto, 34-41.
URL SoleCRIS

Joutsenlahti Jorma , Rättyä Kaisu. (2011). Matematiikan kielentämisen tutkimuksen lähtökohtia kielen näkökulmasta Sanan lasku -projektissa. Teoksessa Silfverberg Harry, Joutsenlahti Jorma (toim.) Tutkimus suuntaamassa 2010-luvun matemaattisten aineiden opetusta : Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimuksen päivät Tampereella 14.–15.10.2010. Tampere: Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö, 171-187.
SoleCRIS

Joutsenlahti Jorma, Sahinkaya Nihan. (2011). Finnish and Turkish national core curriculum for basic education in mathematics. Teoksessa Burman Lars, Björkqvist Ole, Röj-Lindberg Ann-Sofi (toim.) Long-term Research in the Didactics of Mathematics and Science : Proceedings of the FMSERA annual symposium in Vaasa, October 27-28, 2006. Vaasa: Åbo Academi University, 124-132. (Report / Faculty of Education, Åbo Akademi University 31/2011).
SoleCRIS

Järvinen Pertti, Järvinen Annikki. (2011). Tutkimustyön metodeista. Tampere: Opinpaja.
SoleCRIS

Kaartinen Vuokko, Kiili Carita, Mäkinen Marita. (2011). Proceedings of 2nd Baltic Sea Reading Conference - 15 th Nordic Reading Conference. Turku: Finnish Reading Association.
URL SoleCRIS

Kallioniemi-Chambers Virve. (2011). Katse oppilaitosten ja työyhteisöjen aikakulttuureihin. Teoksessa Metsänen Riitta, Matinheikki-Kokko Kaija (toim.) Lokaaleja ja globaaleja kohtaamisia sosiaali- ja terveysalalla. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu., 73-79. (HAMK AOKKn julkaisuja 1/2011).
SoleCRIS

Kallioniemi-Chambers Virve, Valkeasuo Laura, Gustafsson Mirka. (2011). Tohtorikoulutus jatkuvuuden ja muutoksen aikana ja paikkana. Acatiimi 13 (9), 36-38.
URL SoleCRIS

Kangas Jussi, Silius Kirsi, Joutsenlahti Jorma, Pohjolainen Seppo, Miilumäki Thumas. (2011). Matematiikkaa omin sanoin : kielentämisen käyttö matematiikan korkeakouluopetuksessa ja sen tukena. Teoksessa Silfverberg Harry, Joutsenlahti Jorma (toim.) Tutkimus suuntaamassa 2010-luvun matemaattisten aineiden opetusta : Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimuksen päivät Tampereella 14.–15.10.2010. Tampere: Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö, 188-196.
SoleCRIS

Karila Kirsti & Kinos Jarmo. (2011). Acting as a Professional in a Finnish Early Childhood Education Context. Teoksessa Miller Linda, Dalli Carmen, Urban Mathias (toim.) Early Childhood Grows Up : Towards a Critical Ecology of the Profession. London: Springer, 55-69. (International perspectives on early childhood education and development 6).
SoleCRIS

Kiili Carita, Mäkinen Marita. (2011). Akateemiset tekstitaidot ja niiden ohjaaminen yliopistossa. Teoksessa Mäkinen Marita et al. (toim.) Korkeajännityksiä - Kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta. Tampere: Tampere University Press, 219-241.
URL SoleCRIS

Kinos Jarmo. (2011). Early childhood education in Finland : history, the present and a little part of the future. Teoksessa Veisson Marika et al (toim.) Global perspectives in early childhood education : diversity, challenges and possibilities. Frankfurt am Main: Peter Lang, 141-151. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft 20).
SoleCRIS

Kinos Jarmo, Kinos Sirkku, Niemelä Reetta. (2011). Developing a school operational culture and improving student wellbeing : the literature project at the C. O. Malm School. Teoksessa Veisson Marika et al (toim.) Global perspectives in early childhood education : diversity, challenges and possibilities. Frankfurt am Main: Peter Lang, 439-455. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft 20).
SoleCRIS

Koivula Pirjo, Lakkala Suvi, Mäkinen Marita. (2011). Teacher Education for Inclusion Country Report – Finland: The European Agency for Development in Special Needs Education.
URL SoleCRIS

Korhonen Vesa, Hietava Sampo. (2011). Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei? Korkeakouluopintoihin sitoutuminen motivaationäkökulmasta tarkasteltuna. Tampere: Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö. (Campus Conexus –projektin julkaisuja B2).
URL SoleCRIS

Korhonen Vesa, Nevgi Anne, Stenlund Antero. (2011). Pedagogisen johtamisen ja yhteisten oppimiskäsitysten luomisen haasteet korkeakoulujen muutoksissa. Teoksessa Mäkinen Marita et al (toim.) Korkeajännityksiä - Kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta. Tampere: Tampere University Press, 130-152.
URL SoleCRIS

Korhonen Vesa, Törmä Sirpa. (2011). Yliopisto-opettajan identiteettiä ja työkulttuuria hahmottamassa. Teoksessa Mäkinen Marita et al (toim.) Korkeajännityksiä : Kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta. Tampere: Tampere university press, 155-176.
URL SoleCRIS

Koskinen-Sinisalo Kirsi-Liisa, Jyrkiäinen Anne. (2011). Kertominen ja runot tukevat ilmaisua. Kielikukko 30 (4), 19-20.
SoleCRIS

Koskinen-Sinisalo Kirsi-Liisa, Noterman Päivi. (2011). Kissa kadoksissa - näytelmä kuudella kielellä. Kielikoulutuspolitiikan verkosto, verkkolehti (http://www.kieliverkosto.fi/journal/article/91/kissa-kadoksissa-naytelma-kuudella-kielella).
URL SoleCRIS

Kovalainen Niina. (2011). Kulttuurien välinen vuorovaikutus korkeakoulutuksen areenalla. Teoksessa Pitkänen Pirkko (toim.) Kulttuurien kohtaamisia arjessa. Tampere: Vastapaino, 199-228.
SoleCRIS

Kujala Tiina. (2011). Enemmän samaa ei yksin riitä. Liikunta ja Tiede 48 (4), 52-55.
URL SoleCRIS

Kulju Pirjo, Torvelainen Päivi, Leiwo Matti, Pekonen Ville. (2011). Äännerakenteen varhaiskehitys ja lukivaikeudet. Psykologia 45 (02-03), 108-116.
SoleCRIS

Kupila Päivi. (2011). Varhaiskasvatuksen asiantuntijuus oppivassa työyhteisössä. Teoksessa Hujala Eeva, Turja Leena (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus, 300-311.
SoleCRIS

Laitala Marko, Lindfors Eila. (2011). Luovuuden opetus jää koulussa sanahelinäksi. Nuoret ymmärtävät huonosti syy-seuraussuhteita. Tekniikka & Talous 2011 (2), 14-15.
SoleCRIS

Lehtonen Heleena. (2011). YTYÄ oppimisympäristöjen rikastamiseen. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö.
SoleCRIS

Lehtonen Heleena. (2011). Formar para educar las altas capacidades. Teoksessa Jakku-Sihvonen Ritva, Niemi Hannele (toim.) Aprender de Finlandia : la aquesta por un profesorado investigador. Madrid: Ministerio de Educacion Espana & Ediciones Kaleida Forma SL, 203-214.
SoleCRIS

Lehtonen Heleena. (2011). Yrittävän käyttäytymisen kasvu. Teoksessa Lehtonen Heleena (toim.) YTYÄ oppimisympäristöjen rikastamiseen. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö, 12-38.
SoleCRIS

Lehtonen Heleena, Lehkonen Helena. (2011). Rikastavat oppimisympäristöt yrittäjyyskasvatuksessa. Teoksessa Heinonen Jarna, Hytti Ulla ja Tiikkala Anne (toim.) Yrittäjämäinen oppiminen tavoitteita, toimintaa ja tuloksia. Turku: Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, 199-213.
SoleCRIS

Lehtonen Heleena, Lehkonen Helena. (2011). Yrittäjyyskasvatus erityisopetuksen tukena. Teoksessa Rytkölä Tiina, Ruskovaara Elena, Järvinen Minna Riikka (toim.) Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella - näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen. Helsinki: Kerhokeskus - koulutyön tuki ry, 91-104.
SoleCRIS

Leino-Kaukiainen Pirkko, Heikkinen Anja. (2011). Yhteiskunta ja koulutus. Teoksessa Heikkinen Anja, Leino-Kaukiainen Prikko (toim.) Valistus ja koulunpenkki : kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 16-36.
SoleCRIS

Leinonen Jonna, Venninen Tuulikki, Ojala Mikko. (2011). Osallisuuden kulttuurin kehittäminen: Päivähoitohenkilöstön näkemyksiä lasten osallisuuden tukemisesta. Teoksessa Mäkitalo Anna-RIitta et al (toim.) Löytöretkellä osallisuuteen: Kehittämistä ja tutkimista päiväkodin arjessa II. Socca: Helsinki: SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja, 83-98. (Soccan ja Heikki Waris instituutin julkaisusarja 26).
URL SoleCRIS

Leino Timo, Laukkanen Anne-Maria, Radolf Vojtech. (2011). Formation of the Actor's/Speaker's Formant: a study applying spectrum analysis and computer modeling. Journal of Voice 25 (2), 150-158.
SoleCRIS

Lindén Jyri, Autio Tero. (2011). Opetussuunnitelma yhteiskunnallisen todellisuuden peilinä : esimerkkinä yksilöllisyystulkinnat koulutuspolitiikassa. Teoksessa Paalasmaa Jarno (toim.) Lapsesta käsin : kasvatuksen ja opetuksen vaihtoehtoja. Jyväskylä: PS-Kustannus, 35-50.
SoleCRIS

Lindfors Eila. (2011). Konst- och färdighetsämnen i det finska utbildningssystemet: analys av ämnena musik, bildkonst, slöjd, gymnastik och huslig ekonomi i Finland kopplat till kreativitet, innovation och entreprenörskap. Teoksessa Iversen Ann-Merete , Stavenskær Pedersen Anni, Lindfors Eila, Dal Michael, Abrahamsen Gerd, Berg Lise-Kari, Borg Kajsa (toim.) Praktisk-musiske fag i utdanningssystemene i Norden. Kobenhavn: Nordisk ministerråd, 37-66. (TemaNord 2011:518).
URL SoleCRIS

Lindfors Eila. (2011). Naturvetenskaplig talang och kreativitet i det finska utbildningssystemet. Teoksessa Daugbjerg Peer S., Lindfors Eila, Dal Michael, Henriksen Espen O., Ottander Christina (toim.) Utvikling av naturvitenskapelig talent og kreativitet – et nordisk perspektiv. Kobenhavn: Nordisk ministerråd, 51-99. (TemaNord 2011:519).
URL SoleCRIS

Lindfors Eila. (2011). Creativity, Innovation and Entrepreneurship in Education - The case of Finland. Teoksessa Ruismäki Heikki, Ruokonen Inkeri (toim.) Design Learning and Well-being : 4th International Journal of Intercultural Arts Education. Helsinki: University of Helsinki, 19-34. (Research Report. University of Helsinki, Department of Teacher Education 331).
URL SoleCRIS

Lindfors Eila. (2011). Opettamisen ja oppimisen haasteita esi- ja alkuopetuksen käsityössä. Teoksessa Juuti Kalle et al (toim.) Ainedidaktiikka moninaistuvassa maailmassa : Ainedidaktiikan symposium 2010. Helsinki: Helsingin yliopisto, 174-194. (Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 332).
URL SoleCRIS

Lindfors Eila. (2011). Kreativitet, innovation och entreprenörskap i det finska utbildningssystemet. Teoksessa Lund Birthe et al (toim.) Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden. Kööpenhamina: Nordisk ministerråd, 87-134. (TemaNord 2011:517).
URL SoleCRIS

Lindfors Eila. (2011). Bayesian inference – a way to combine statistical data and semantic analysis meaningfully. Techne Serien 18 (1), 95-110.
URL SoleCRIS

Lindfors Eila. (2011). Good life for Children and Adolescent. Teoksessa Marjanen Päivi, Lindfors Eila (toim.) Lapsen ja nuoren hyvä arki. Helsinki: Laurea ammattikorkeakoulu, 5-9. (Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B:41).
URL SoleCRIS

Lindfors Eila. (2011). Hyvä arki lasten ja nuorten arvioimana. Teoksessa Marjanen Päivi, Lindfors Eila (toim.) Lapsen ja nuoren hyvä arki. Helsinki: Laurea ammattikorkeakoulu, 18-37. (Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B:41).
URL SoleCRIS

Lund Birthe, Lindfors Eila, Dal Michael, Sjøvoll Jarle, Svedberg Gudrun, Borup Jensen Julie, Ovesen Sissel, Rotefoss Beate, Pedersen Ove, Thordardottir Thordis. (2011). Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden. Kobenhavn: Nordisk ministerråd. (TemaNord 2011:517).
URL SoleCRIS

Marjanen Päivi, Lindfors Eila. (2011). Lapsen ja nuoren hyvä arki. Helsinki: Laurea ammattikorkeakoulu. (Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B:41).
URL SoleCRIS

Matinheikki-Kokko Kaija, Pitkänen Pirkko. (2011). Lokaalien ja globaalien kohtaamisten asemointia. Teoksessa Metsänen Riitta, Matinheikki-Kokko Kaija (toim.) Lokaaleja ja globaaleja kohtaamisia sosiaali- ja terveysalalla. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu, 13-21. (HAMK AOKKn julkaisuja 1/2011).
SoleCRIS

Matsuo Nanae, Silfverberg Harry. (2011). Some aspects of the Japanese and Finnish 8th graders' geometrical knowledge: Focusing on two concepts and one relation. Teoksessa The Proceedings of 44th Annual Research Conference of Japan Society of Mathematical Education. Tokyo: Japan Society of Mathematical Education, 525-530.
SoleCRIS

Mäki-Kulmala Heikki. (2011). Kansan valta tuhoaa demokratian. Aikalainen 16 (9), 8.
URL SoleCRIS

Mäki-Kulmala Heikki. (2011). "...näissä oloissa täytyy keksiä jokin muu ratkaisu". Aikalainen 16 (12), 10.
URL SoleCRIS

Mäki-Kulmala Heikki. (2011). Tervetuloa taas, Yrjö Kallinen. Aikuiskasvatus 2011 (3), 222-224.
SoleCRIS

Mäki-Kulmala Heikki. (2011). Eurooppalaisista aatteista. Aikalainen 16 (6), 10.
URL SoleCRIS

Mäki-Kulmala Heikki. (2011). Veresta, rahasta ja infarkteista. Aikalainen 2011 (9), 11.
SoleCRIS

Mäkinen Marita. (2011). Minä olen ja kuulun! Lapsen identiteetin tukeminen. Teoksessa Eeva Hujala, Leena Turja (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus, 95-108.
SoleCRIS

Mäkinen Marita. (2011). Core objectives and student diversity in Finnish literacy curriculum. Teoksessa Kaartinen Vuokko, Kiili Carita, Mäkinen Marita (toim.) Proceedings of 2nd Baltic Sea Reading Conference - 15th Nordic Reading Conference. Turku: Finnish Reading Association, 7-15.
URL SoleCRIS

Mäkinen Marita, Annala Johanna. (2011). Opintoihin kiinnittyminen yliopistossa. Teoksessa Mäkinen Marita et al. (toim.) Korkeajännityksiä - Kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta. Tampere: Tampere University Press, 59-80.
URL SoleCRIS

Mäkinen Marita, Korhonen Vesa, Annala Johanna, Kalli Pekka, Svärd Päivi, Värri Veli-Matti. (2011). Korkeajännityksiä - Kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta. Tampere: Tampere University Press.
SoleCRIS

Mäkinen Marita, Mäkinen Elina. (2011). Teaching in inclusive setting : Towards collaborative scaffolding. La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation 55 (55), 57-74.
SoleCRIS

Mäkinen Marita, Mäkinen Elina. (2011). Enseigner dans un cadre inclusif : collaborer pour étayer. La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation [The Training of all Teachers in Diversity of Pupils. Review of Adaptation and Schooling] 55 (3), 41-56.
SoleCRIS

Nikander Esko. (2011). Kirkollisen ja maallisen kouluhallinnon erottaminen. Teoksessa Anja Heikkinen, Pirkko Leino-Kaukiainen (toim.) Valistus ja koulunpenkki : kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 141-155. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, Tiede 1266:2).
SoleCRIS

Nummenmaa Anna Raija, Karila Kirsti. (2011). Ammatilliset keskustelut varhaiskasvatuksessa. Helsinki: WSOYpro.
SoleCRIS

Piattoeva Nelli. (2011). Book review: New thinking in comparative education: Honouring Robert Cowen. Comparative Education 47 (4), 542-545.
SoleCRIS

Pitkänen Pirkko. (2011). Kulttuurien kohtaamisia arjessa. Tampere: Vastapaino.
SoleCRIS

Pitkänen, Pirkko. (2011). Terveydenhuollon kansainvälistyvät toimintaympäristöt. Teoksessa Pitkänen Pirkko (toim.) Kulttuurien kohtaamisia arjessa. Tampere: Vastapaino, 65-88.
SoleCRIS

Pitkänen Pirkko, Raunio Mika. (2011). Kohtaamisia ja kokemuksia monikulttuurisista toimintaympäristöistä. Teoksessa Pitkänen Pirkko (toim.) Kulttuurien kohtaamisia arjessa. Tampere: Vastapaino, 154-172.
SoleCRIS

Poranen Jaska, Haukkanen Pentti. (2011). Jaksolliset desimaaliesitykset algebrallisesta näkökulmasta. Matematiikkalehti Solmu (http://solmu.math.helsinki.fi/2011/Poranen-Haukkanen.pdf).
URL SoleCRIS

Poranen Jaska, Silfverberg Harry. (2011). Didaktinen matematiikka : sanoista tekoihin, teoista sanoihin. Teoksessa Silfverberg Harry, Joutsenlahti Jorma (toim.) Tutkimus suuntaamassa 2010-luvun matemaattisten aineiden opetusta : Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimuksen päivät Tampereella 14.-15.10.2010. Tampere: Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö, 215-232.
SoleCRIS

Portimojärvi Timo, Donnelly Roisin. (2011). A PBL Response to the Digital Native Dilemma. Teoksessa Barrett Terry, Moore Sarah (toim.) New Approaches to Problem-based Learning : Revitalising Your Practice in Higher Education. New York: Routledge, 239-251.
SoleCRIS

Poulter Saila. (2011). Maahanmuuttokritiikin kritiikki. Martikainen, T. 2010. Suomi Remix. Into-pafletti. Helsinki: Like. Kulttuurintutkimus 28 (2), 73-74.
SoleCRIS

Poulter, Saila. (2011). Jumalan valtakunnan kansalaisista vastuullisten maailmankansalaisten kasvattamiseen. Yleissivistävän koulun uskonnonopetuksen yhteiskunnallinen tehtävä 1900-luvun alusta 2000-luvun alkuun.. Kasvatus & aika 5 (4), 69-85.
URL SoleCRIS

Punamäki Raija-Leena, Tirri Kirsi, Nokelainen Petri, Marttunen Mauri. (2011). Koulusurmat : yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia. (Suomalaisen Tiedeakatemian kannanottoja 2).
URL SoleCRIS

Pyhältö Kirsi, Ahonen Elsi, Pietarinen Janne, Soini Tiina. (2011). Teachers' perceptions about the pupils' role in the school community. Teoksessa Hudson Brian, Meinert A. Meyer (toim.) Beyond fragmentation : didactics, learning and teaching in Europe. Leverkusen Opladen, Germany: Barbara Budrich Publishers, 177-189.
SoleCRIS

Pyhältö Kirsi, Pietarinen Janne, Soini Tiina, Suvi-Krista Westling. (2011). Pedagogisen hyvinvoinnin aarteita ja sudenkuoppia peruskoulupolulla. Teoksessa Rinne Risto et al (toim.) Koulutuspolitiikan käytännöt kansallisessa ja ylikansallisessa kehyksessä. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura, 437-460. (Kasvatusalan tutkimuksia 54).
SoleCRIS

Pyhältö Kirsi, Soini Tiina, Pietarinen Janne. (2011). A systemic perspective on school reform: principals' and chief education officers' perspectives on school development. Journal of Educational Administration 49 (1), 46-61.
SoleCRIS

Radolf Vojtech, Laukkanen Anne-Maria, Havlík Radan, Horácek Jaromir. (2011). Numerical simulation of acoustic characteristics of professional voice based on MRI and acoustic measurements. Teoksessa Fuis V (toim.) Engineering Mechanics 2011, 17th International Conference, May 9-12, 2011, Svratka, Czech Republic. Praha, Czech Republic: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 507-510.
SoleCRIS

Rajakaltio, Helena. (2011). Moninaisuus yhtenäisyydessä: peruskoulu muutosten ristipaineissa.. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1686).
SoleCRIS

Rantala Kyllikki. (2011). Liikettä, tanssia, laulua ja soittoa: katsaus musiikkikasvatuksen kirjatarjontaan. Virikkeitä 2011 (2), 37 - 41.
SoleCRIS

Rantala Leena, Suurmäki-Lesonen Anna, Kankare Elina. (2011). Toiminnalliset ääniharjoitukset. Tapaustutkimus. Puhe ja kieli 31 (3), 111 - 128.
SoleCRIS

Raunio Mika, Säävälä Minna, Hammar-Suutari Sari, Pitkänen Pirkko. (2011). Monikulttuurisuus ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen areenat. Teoksessa Pitkönen Pirkko (toim.) Kulttuurien kohtaamisia arjessa. Tampere: Vastapaino, 17 - 50.
SoleCRIS

Rautiainen Matti, Räihä Pekka. (2011). Kiire on vahingoksi korkeakoulutukselle. Helsingin Sanomat 05.10.2011, A2.
URL SoleCRIS

Rautopuro Juhani, Korhonen Vesa. (2011). Yliopisto-opintojen keskeyttämisriski ja opintoihin kiinnittymisen ongelmat. Teoksessa Mäkinen Marita et al (toim.) Korkeajännityksiä : kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta. Tampere: Tampere University Press, 36-58.
URL SoleCRIS

Rutanen Niina. (2011). Suojelu ja taaperoikäisen 'paras' varhaiskasvatuksen käytännöissä. Teoksessa Aalto Emma et al (toim.) Suojeltu lapsuus? Raportti Lapsuudentutkimuksen päiviltä 2011. Helsinki: THL ja Lapsuudentutkimuksen seura, 60-62. (Raportteja 51).
URL SoleCRIS

Rutanen Niina. (2011). Space for Toddlers in the Guidelines and Curricula for Early Childhood Education and Care in Finland. Childhood - A Journal of Global Child Research 18 (4), 523–539.
SoleCRIS

Ryymin Essi, Karlström Thomas, Suokas Samuli, Teperi Anna-Maria, Nokelainen Petri. (2011). New approach to training. Air Traffic Technology International 21 (1), 66-69.
SoleCRIS

Räihä Pekka. (2011). Liian uuvuttava lukio viivästyttää jatko-opintojen aloittamista. Helsingin Sanomat 31.05.2011, C5.
SoleCRIS

Räihä Pekka, Mäensivu Marja, Rautiainen Matti, Nikkola Tiina. (2011). The Sequence of Educational Innovation from University to Working Life. Teoksessa Nygaard Claus, Courtney Nigel, Holtham Clive (toim.) Beyond Transmission: innovations in university teaching. Faringdon, Oxfordshire: Libri Publishing, 63-76.
SoleCRIS

Räihä Pekka, Steiner Tanja. (2011). Samalta viivalta 5 : valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2011. Jyväskylä: Ps-Kustannus.
SoleCRIS

Saaranen-Kauppinen Anita, Rovio Esa, Wallin Anna, Eskola Jari. (2011). "Kaino löysi parin, mutta jatkaa liikunnan harrastamista edelleen" - Sosiaaliset suhteet ja liikunta-aktiivisuus. Liikunta & tiede 48 (6), 18-23.
URL SoleCRIS

Saari Antti. (2011). Kasvatustieteen tiedontahto. Kriittisen historian näkökulmia suomalaiseen kasvatuksen tutkimukseen. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura - FERA. (Kasvatusalan tutkimuksia 55).
SoleCRIS

Sairanen Heikki, Syvänen Antti, Vuorinen Mikko, Vainio Janne, Viteli Jarmo. (2011). Mobiili sisällöntuotanto esiopetuksessa ja perusasteen alaluokilla – suosituksia ja havaintoja teknisestä toteutuksesta. Teoksessa Kankaanranta Marja (toim.) Opetusteknologia koulun arjessa, 209-220.
URL SoleCRIS

Seppänen Aku, Nissinen Antti, Kolehmainen Ville, Siltanen Samuli, Laukkanen Anne-Maria. (2011). Electrical impedance tomography imaging of larynx. Teoksessa Manfredi Claudia (toim.) Proceedings of Models and analysis of vocal emissions for biomedical applications : 7th international workshop : August 25-27, 2011. Firenze, Italy: Firenze University Press, 27-29.
SoleCRIS

Silfverberg Harry. (2011). An analysis of arguments for and against the CAS. Teoksessa García José Luis Galán, Venegas Gabriel Aguilera, Cielos Pedro Rodríguez (toim.) Technology and its Integration into Mathematics Education, Proceedings of TIME 2010. Malaga.
URL SoleCRIS

Silfverberg Harry. (2011). Structural elements in collections of different types of functions recalled by student teachers. Teoksessa Ubuz Behiye (toim.) Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol 4, Ankara, Turkey: PME. Ankara-TURKEY: Orta Doğu Teknik Üniversitesi [Middle East East Technical University], 177-184.
SoleCRIS

Silfverberg Harry, Joutsenlahti Jorma. (2011). Tutkimus suuntaamassa 2010-luvun matemaattisten aineiden opetusta : Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimuksen päivät Tampereella 14.-15.10.2010. Tampere: Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö.
SoleCRIS

Silfverberg Harry, Poranen Jaska. (2011). Matematiikan opetuksen julkisuuskuvan aineksia - koulumatematiikka esillä Helsingin Sanomien kirjoituksissa. Teoksessa Silfverberg Harry, Joutsenlahti Jorma (toim.) Tutkimus suuntaamassa 2010-luvun matemaattisten aineiden opetusta : Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimuksen päivät Tampereella 14.-15.10.2010. Tampere: Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö, 250-274.
SoleCRIS

Silius Kirsi, Pohjolainen Seppo, Kangas Jussi, Miilumäki Thumas, Joutsenlahti Jorma. (2011). What can be done to bridge the competency gap between upper-secondary school and university mathematics?. Teoksessa Education Engineering (EDUCON), 2011 IEEE, 428-436.
SoleCRIS

Silius Kirsi, Pohjolainen Seppo, Miilumäki Thumas, Kangas Jussi, Joutsenlahti Jorma. (2011). Korkeakoulumatematiikka teekkarin kompastuskivenä?. Teoksessa Mäkinen Marita et al (toim.) Korkeajännityksiä : Kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta. Tampere: Tampere University Press, 242-265.
URL SoleCRIS

Sundman Peter, Vehviläinen Sanna. (2011). Videot työnohjausvuorovaikutuksen tarkastelussa. Osviitta 2011 (1), 10-13.
SoleCRIS

Suoranta Juha. (2011). Osattomien politiikka. Niin & näin 18 (1), 145-147.
SoleCRIS

Suoranta Juha. (2011). Learners and Oppressed Peoples of the World, Wikify!: Wikiversity as a Global Critical Pedagogy. Teoksessa Malott Curry Stephephenson, Porfilio Bradley (toim.) Critical Pedagogy in the Twenty-First Century : A New Generation of Scholars: Information Age Publishing, 497-520.
SoleCRIS

Suoranta Juha. (2011). Samassa maailmassa : kappale turvananojien Suomea. Niin & näin 18 (4), 70-72.
SoleCRIS

Suoranta Juha. (2011). Hidden in Plain Sight. Helsinki: Into Publishing.
SoleCRIS

Suoranta Juha. (2011). Vastaanottokeskus. Helsinki: Into Kustannus.
SoleCRIS

Suoranta Juha. (2011). David Foster Wallace ja Totaalinen Häly – lyhyt johdatus suomennokseen. Teoksessa Eskelinen Teppo, Kauppinen Ilkka, Moisio Olli-Pekka (toim.) Tieto ja globalisaatio. Tampere: Kasvatustieteiden yksikkö, 208-210.
URL SoleCRIS

Suoranta Juha, McLaren Peter, Jaramillo Nathalia. (2011). Becoming a Critical Citizen : A Marxist-Humanist Critique. Teoksessa Alexander Hanan A., Pinson Halleli, Yonah Yossi (toim.) Citizenship Education and Social Conflict : Israeli Political Education in Global Perspective. New York: Routledge, 39–60.
SoleCRIS

Säävälä Minna, Keski-Hirvelä Elisa. (2011). Osallisuuden haaste : kulttuurisesti monimuotoistuva työvoimakoulutus. Teoksessa Pitkänen Pirkko (toim.) Kulttuurien kohtaamisia arjessa. Tampere: Vastapaino, 167-198.
SoleCRIS

Tirri Kirsi, Nokelainen Petri. (2011). Measuring multiple intelligences and moral sensitivities in education. Rotterdam: Sense Publishers. (Moral Development and Citizenship Education).
SoleCRIS

Tirri Kirsi, Nokelainen Petri. (2011). The influence of self-perception of abilities and attribution styles on academic choices: Implications for gifted education. Roeper Review 33 (1), 26-32.
SoleCRIS

Vaittinen Pirjo. (2011). Literature circles to integrate instruction in literature with learning skills. Teoksessa Kaartinen Vuokko, Kiili Carita, Mäkinen Marita (toim.) Proceedings of 2nd Baltic Sea Reading Conference - 15th Nordic Reading Conference. Turku: FinRA, 86-99.
URL SoleCRIS

Valtanen J, Berki E, Georgiadou E, Hatzipanagos S, Ross M, Stamelos I, Staples G. (2011). The Problem and Its Features in IT Curricula of Higher Education – Professionals´ and Students´ Views. Teoksessa Dawson R, Uhomoibhi J, Ross M, Staples G (toim.) INSPIRE XVI, Educational Quality Issues: Loughborough University, 47-66.
SoleCRIS

Valtanen Juri, Berki Eleni, Georgiadou Elli, Ross Margaret, Staples Geoff. (2011). Problem-Focused Higher Education for Shaping the Knowledge Society. International Journal of Human Capital and IT Professionals (IJHCITP) 2 (4), 23-37.
SoleCRIS

Vampola Tomas, Laukkanen Anne-Maria, Horacek Jaromir, Svec Jan G. (2011). Vocal tract changes caused by phonation into a tube: A case study using computer tomography and finite-element modeling. Journal of the Acoustical Society of America 129 (1), 310-315.
URL SoleCRIS

Vampola Tomas, Laukkanen Anne-Maria, Horácek Jaromir, Švec Jan G.. (2011). Finite element modelling of vocal tract changes after voice therapy. Applied and Computational Mechanics 5 (1), 77-88.
URL SoleCRIS

Varis Tapio. (2011). Ihmisyys ja ajan henki. Aikuiskasvatus 31 (2), 136-141.
SoleCRIS

Varis Tapio. (2011). Digital Literacy Research in the School Environment - Towards the Assessment of Media and Digital Literacy. Teoksessa Stergioulas Lampros, Drenoyianni Helen (toim.) Pursuing Digiutal Literacy in Compulsory Education. New York: Peter Lang, 208-220. (New Literacies and Digital Epistemologies 43).
SoleCRIS

Varis Tapio. (2011). ICTs in TVET. Unesco IITE Policy Brief November 2011, 1-12.
URL SoleCRIS

Varis Tapio. (2011). Uuden humanismin viisi ydinaluetta. Teoksessa Suomi Kimmo, Kajannes Katriina (toim.) Ymmärrys hoi! : kirja, läppäri ja muuttuva oppiminen. Jyväskylä: Kustannusosakeyhtiö HAI, 185-187.
SoleCRIS

Vehviläinen Sanna, Käki Mari, Annala Johanna, Mäkinen Marita. (2011). Hyvä, paha pedagogiikka. Aikalainen 16 (8), 10.
URL SoleCRIS

Veisson Marika, Hujala Eeva , Smith Peter K., Waniganayake Manjula, Kikas Eve. (2011). Global Perspectives in Early Childhood Education : Diversity, Challenges and Perspectives. Frankfurt am Main: Peter Lang.
SoleCRIS

Vilkka Hanna, Syrjäläinen Eija. (2011). Sukupuolen ja temperamentin merkitys koulun toimintakulttuurissa. Tiedepolitiikka 2011 (3), 35-45.
SoleCRIS

Virta Arja, Nikander Esko. (2011). Historical Education, Historical Culture and the Didactics of History in Finland. Teoksessa Erdmann Elisbeth, Hasberg Wolfgang (toim.) Facing - Mapping - Bridging Diversity : Foundation of a European Discourse on History Education Part 1. Erlangen: Wochenschau Wissenschaft, 239-269. (History Education International).
SoleCRIS

Vuorikoski Marjo. (2011). Työpaikkapelit ja muut suhmuroinnit. Aikalainen 16 (18), 10.
URL SoleCRIS

Vuorikoski Marjo. (2011). Silmäpako sukassa. Aikalainen 16 (8), 10.
URL SoleCRIS

Vuorikoski Marjo. (2011). Bell Hooksin vapauttava kasvatus vie hiljaisen tiedon äärelle. Aikuiskasvatus 31 (3), 225–227.
SoleCRIS

Vuorikoski Marjo. (2011). Robotteja tunnille. Aikalainen 16 (3), 12.
URL SoleCRIS

Vuorikoski Marjo. (2011). Valtiovallan uskolliset palvelijat. Aamulehti 12.09.2011, A2, alakerta.
SoleCRIS

Vuorikoski Marjo. (2011). Työnohjaus tarjoaa peilin opettajana kehittymiselle. Aikalainen 16 (14), 10.
URL SoleCRIS

Vuorikoski Marjo. (2011). Uudet maailman muuttajat. Aikalainen 16 (13), 10.
URL SoleCRIS

Vuorikoski Marjo. (2011). Sukupuoli, luokka ja ikä kasvatustieteen tohtoreiden elämäkerroissa. Teoksessa Eteläpelto Anneli, Heiskanen Tuula, Collin Kaija (toim.) Valta ja toimijuus aikuiskasvatuksessa. Helsinki: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura, 278–312. (Aikuiskasvatuksen vuosikirja 49).
SoleCRIS

Värri Veli-Matti. (2011). Vastuu ihmisen mittana : kasvatusteoreettisia ja filosofisia näköaloja ekologiselle sivistysprojektille. Tiedepolitiikka 36 (4), 27-38.
SoleCRIS

Värri Veli-Matti. (2011). Kasvatuksen ihanteista ja päämääristä tässä ajassa. Teoksessa Jantunen Timo, Ojanen Eero (toim.) Arvot kasvatuksessa. Helsinki: Tammi, 42-56.
SoleCRIS

Värri Veli-Matti. (2011). Välineajattelusta hyvään kasvatukseen - kasvatuksen arvonäkökulmat ja ihmiskäsitys. Teoksessa Paalasmaa Jarno (toim.) Lapsesta käsin : kasvatuksen ja opetuksen vaihtoehtoja. Jyväskylä: PS-kustannus, 22-34.
SoleCRIS

Värri Veli-Matti. (2011). Kasvatuksen välineellistämistä vastaan. Teoksessa Jantunen Timo, Ojanen Eero (toim.) Sydämen sivistys : kasvatuksen ytimessä. Helsinki: Aurinko Kustannus, 245-250. (Puheenvuoroja).
SoleCRIS

Waaramaa T. (2011). Pieni äänenkäytön opas, osa 2. Liiton arkki, Radio- ja televisiotoimittajien liiton jäsenlehti 2011 (1), 16.
SoleCRIS

Waaramaa Teija, Laurinolli Heikki(2011). Toisen totuuden jäljillä : Heikki Mäki-Kulmalan kirjoituksia Aikalaisessa 1996-2011. Tampere: Tampereen yliopisto.
SoleCRIS

Yeager David S., Trzesniewski Kali H., Tirri Kirsi, Nokelainen Petri, Dweck Carol S.. (2011). Adolescents' implicit theories predict desire for vengeance after peer conflicts : Correlational and experimental evidence. Developmental Psychology 47 (4), 1090-1107.
URL SoleCRIS

Yrjänäinen Sari. (2011). Fysiikan opettamisen ja oppimisen prosessit sekä niiden opetussuunnitelmateoreettinen jäsentäminen. Dimensio 75 (2), 56-60.
SoleCRIS

Yrjänäinen Sari. (2011). "Onks' meistä tähän?" Aineenopettajakoulutus ja opettajaopiskelijan toiminnallisen osaamisen palapeli. Dimensio 75 (3), 22-27.
SoleCRIS

Yrjänäinen Sari. (2011). "Onks' meistä tähän?" Aineenopettajakoulutus ja opettajaopiskelijan toiminnallisen osaamisen palapeli. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis. (Acta Universitatis Tamperensis 1586).
URL SoleCRIS

 
Faculty of Education
Åkerlundinkatu 5, FI-33014 University of Tampere, Finland
tel. +358 (0)3 355 111
Questions and feedback
Maintained by: paivi.svard@uta.fi
Last update: 20.6.2018 12.36 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results