To page body
university of tampere: faculty of education: research:
Faculty of EducationUniversity of TampereFaculty of Education

Publications of the Faculty of Education

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Adamu Abebaw Yirga. (2013). Diversity in Ethiopia: A Historical Overview of Political Challenges. International Journal of Community Diversity 12 (3), 17-27.
SoleCRIS

Adamu Abebaw Yirga. (2013). Intergroup Relations Among Ethnically Diverse University Students in Ethiopia. Journal of Education and Research 3 (2), 77-95.
SoleCRIS

Alku Paavo, Pohjalainen Jouni, Vainio Martti, Laukkanen Anne-Maria, Story Brad. (2013). Formant frequency estimation of high-pitched vowels using weighted linear prediction. Journal of the Acoustical Society of America 134 (2), 1295-1313.
SoleCRIS

Annala Johanna, Mäkinen Marita. (2013). Curriculum as intentional and dynamic process in higher education. Teoksessa Viana Isabel, Alves Maria, Mortado Jose (toim.) Proceedings of European Conference of Curriculum Studies. Future Directions: Uncertainty and Possibilities. Portugal: Braga: European Association of Curriculum Studies (EuroACS), 256-262.
URL SoleCRIS

Asunmaa Tuuli, Vainionpää Jorma. (2013). Samalta viivalta 7 : Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2013. 2013. Jyväskylä: PS-kustannus.
SoleCRIS

Berki Eleni, Valtanen Juri. (2013). Informal Learning : Empowerment and Support with Open Educational Resources in Higher Education - Or Not?. Teoksessa Open Education 2013 : JRC-IPTS Call for vision papers: Part III: Higher Education: European Commission, 69-73.
URL SoleCRIS

Filander Karin. (2013). Aikalaisanalyysia suomalaisen yliopiston tilasta. Aikuiskasvatus 33 (1), 67-70.
SoleCRIS

Gonzalez Hautamäki Rosa, Kinnunen Tomi, Hautamäki Ville, Leino Timo, Laukkanen Anne-Maria. (2013). I-vectors meet imitators: on vulnerability of speaker verification systems against voice mimicry. Teoksessa Proceedings of InterSpeech, the 14th Annual Conference of the International Speech Communication Association.
SoleCRIS

Guzman Marco, Laukkanen Anne-Maria, Krupa Petr, Horacek Jaromir, Svec Jan G, Geneid Ahmed. (2013). Vocal tract and glottal function during and after vocal exercising with resonance tube and straw. Journal of Voice 27 (4), 523.e19–523.e34.
SoleCRIS

Hakulinen Jaakko, Turunen Markku, Heimonen Tomi, Keskinen Tuuli, Sand Antti, Paavilainen Janne, Parviainen Jaana, Yrjänäinen Sari, Mäyrä Frans, Okkonen Jussi, Raisamo Roope. (2013). Creating Immersive Audio and Lighting Based Physical Exercise Games for Schoolchildren. Teoksessa Reidsma Dennis, Katayose Haruhiro, Nijholt Anton (toim.) Advances in Computer Entertainment : 10th International Conference, ACE 2013, Boekelo, The Netherlands, November 12-15, 2013. Proceedings. Berlin: Springer International Publishing, 308-319. (Lecture Notes in Computer Science 8253).
URL SoleCRIS

Halttunen Kai. (2013). Tiedonhankinnan erityisyydestä : ohjauksellisia näkökulmia. (Video).
URL SoleCRIS

Heikka Johanna, Waniganayake Manjula, Hujala Eeva. (2013). Contextualizing Distributed Leadership within Early Childhood Education: Current Understandings, Research Evidence and Future Challenges. Educational Management, Administration & Leadership 41 (1), 30-44.
SoleCRIS

Hietaniemi-Virtanen Niina (toim.), Varjokorpi Kirsi-Marja, Seppä Satu, Karila Kirsti. (2013). Yliopistollisen aikuiskoulutuksen uusi muoto : tutkinnon osat tarkastelun kohteena : aikuiskoulutuksen mallinnus Tampereen yliopistossa -hankkeen loppuraportti. Tampere: Tampereen yliopisto.
URL SoleCRIS

Horácek Jaromir, Radolf Vojtech, Bula Vitezslav, Veselý Jan, Laukkanen Anne-Maria. (2013). Experimental investigation of air pressure, acoustic characteristics and vibrations of vocal folds on a complex physical model of phonation in humans. Teoksessa Zolotarev Igor (toim.) Proceedings of the 19th International Conference Engineering Mechanics 2013. Prague: Institute of Thermomechanics, The Academy of Sciences of the Czech Republic, 160-172.
SoleCRIS

Hujala Eeva. (2013). Contextually Defined Leadership. Teoksessa Hujala Eeva, Waniganayake Manjula, Rodd Jillian (toim.) Researching Leadership in Early Childhood Education. Tampere: Tampere University Press, 47-60.
SoleCRIS

Hujala Eeva, Eskelinen Mervi. (2013). Le partenariat parents-enseignants dans l'accueil de l'enfance en Finlande. Enfants d'Europe 24, 10-11.
SoleCRIS

Hujala Eeva, Eskelinen Mervi. (2013). Leadership Tasks in Early Childhood Education. Teoksessa Hujala Eeva, Waniganayake Manjula, Rodd Jillian (toim.) Researching Leadership in Early Childhood Education. Tampere: Tampere University Press, 213-233.
URL SoleCRIS

Hujala Eeva, Fonsen Elina. (2013). Vahva ja selkeä johtajuus - laadukas varhaiskasvatus. Teoksessa Semi Ritva (toim.) Lastentarhanopettajan kalenteri 2013-2014. Jyväskylä: PS-kustannus, 206-207.
SoleCRIS

Hujala Eeva, Fonsén Elina, Elo Jannina. (2013). Evaluating the quality of the child care in Finland. Teoksessa Määttä Kaarina, Uusiautti Satu (toim.) Early Child Care and Education in Finland. London: Routledge, 9-24.
SoleCRIS

Hujala Eeva, Waniganayake Manjula, Rodd Jillian(2013). Researching Leadership in Early Childhood Education. Tampere: Tampere University Press.
SoleCRIS

Hujala Eeva, Waniganayake Manjula, Rodd Jillian. (2013). Cross-National Contexts of Early Childhood Leadership. Teoksessa Hujala Eeva, Waniganayake Manjula, Rodd Jillian (toim.) Researching Leadership in Early Childhood Education. Tampere: Tampere University Press, 13-30.
SoleCRIS

Huttunen Maiju. (2013). Narratiivisten identiteettiprosessien kehittyminen varhaislapsuudesta nuoruuteen. Teoksessa Ropo Eero, Huttunen Maiju (toim.) Puheenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa. Tampere: Tampere University Press, 125-154.
SoleCRIS

Hännikäinen Maritta, Rutanen Niina. (2013). Important themes in research on and education of young children in day care centres: Finnish viewpoints. Nordisk barnehageforskning Nordic Early Childhood Education Research 6 (26), 1-10:1.
URL SoleCRIS

Jaatinen Riitta. (2013). Narrative portfolio in foreign language education. Teoksessa Ropo Eero, Huttunen Maiju (toim.) Puheenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa. Tampere: Tampere University Press, 105-124.
SoleCRIS

Jaatinen Riitta. (2013). Integrating theory and practice in FL teacher education. Teoksessa Pattison Tania (toim.) IATEFL 2012 : Glasgow Conference Selections, 46th Internation Conference, Glasgow, 19-23 March 2012. Canterbury: IATEFL, Darwin College, University of Kent, 23-25.
SoleCRIS

Joutsenlahti Jorma, Kulju Pirjo. (2013). Sanalla ja kuvalla merkityksiä luomassa matematiikan alkuopetuksessa. Kielikukko (4), 25-29.
SoleCRIS

Joutsenlahti Jorma, Poranen Jaska. (2013). Opettajaopiskelijoiden tulkintoja koulumatematiikan summa-käsitteen merkityksistä. Teoksessa Yli-Panula Eija, Silfverberg Harry, Kouki Elina (toim.) Opettaminen valinkauhassa : ainedidaktinen symposiumi Turussa 15.3.2013: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry, 9-18. (Ainedidaktisia tutkimuksia 7).
URL SoleCRIS

Joutsenlahti Jorma, Sarikka Hanna, Kangas Jussi, Harjulehto Petteri. (2013). Matematiikan kirjallinen kielentäminen yliopiston matematiikan opetuksessa. Teoksessa Hähkiöniemi Markus et al. (toim.) Proceedings of the 2012 Annual Conference of Finnish Mathematics and Science Education Research Association. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 59-70. (Report of Teacher Education Research report 90).
URL SoleCRIS

Juri Valtanen, Eleni Berki, Konstantinos Barlas, Linfeng Li, Mirjan Merruko. (2013). Problem-Focused Education and Feedback Mechanisms for Re-designing a Course on Open Source and Software Quality. Teoksessa Uhomoibhi James, Barikzai Safia, Ross Margaret, Staples Geoff (toim.) Education INSPIRES. London, UK: Southampton Solent University, 23-36. (International conference on Software Process Improvement Research, Education and Training (INSPIRE) 18).
SoleCRIS

Jyrkiäinen Anne. (2013). Ammatillisen kasvun askeleet – Aikuisopiskelijoiden merkitykselliset kokemukset ohjatussa opetusharjoittelussa. Teoksessa Mäkinen Marita, Jyrkiäinen Anne, Annala Johanna (toim.) Rajanylityksiä – Aineenopettajaksi monitieteisessä yhteisössä. Tampere: Kasvatustieteiden yksikkö, 12-37. (Campus Conexus -projektin julkaisuja A:2).
SoleCRIS

Jyrkiäinen Anne, Koskinen-Sinisalo Kirsi-Liisa. (2013). Yhdessä kirjoittamalla lisätään osallisuutta koulussa. Virke 2013 (1), 14-19.
SoleCRIS

Jyrkiäinen Anne, Koskinen-Sinisalo Kirsi-Liisa. (2013). Yhdessä olemme enemmän. Kielikukko (4), 43-45.
SoleCRIS

Järvinen Kati, Laukkanen Anne-Maria, Aaltonen Olli. (2013). Speaking a Foreign Language and its Effect on F0. Logopedics Phoniatrics Vocology 38 (2), 47-51.
SoleCRIS

Kallioniemi-Chambers Virve, Annala Johanna, Mäkinen Marita. (2013). Tutkija-opettajien kiirekokemukset yliopiston opetussuunnitelmatyössä. Kasvatus & Aika 2013 (4), 45-59.
URL SoleCRIS

Kankare Elina, Liu Dong, Laukkanen Anne-Maria, Geneid Ahmed. (2013). EGG and acoustic analyses of different voice samples : comparison between perceptual evaluation and Voice Activity and Participation Profile. Folia Phoniatrica et Logopaedica 65 (3), 98–104.
SoleCRIS

Kari Jaana, Komulainen Jyrki, Heikinaro-Johansson Pilvikki. (2013). Liikunnan sivuaineopintoihin integroitu ohjattu harjoittelu luokanopettajaksi opiskelevien ammatillisen kehittymisen tukena. Liikunta & Tiede 50 (1), 52-59.
SoleCRIS

Karila Kirsti. (2013). Ammattilaissukupolvet varhaiskasvatuksen pedagogiikan toteuttajina ja kehittäjinä. Teoksessa Karila Kirsti, Lipponen Lasse (toim.) Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino, 9 - 29.
SoleCRIS

Karila Kirsti. (2013). Varhaiskasvatuksen käytännöt lasten oppimisen mahdollistajana ja rajaajina. Teoksessa Pyhältö Kírsi, Vitikka Erja (toim.) Oppiminen ja pedagogiset käytännöt. Helsinki: Opetushallitus, 31-45. (Oppaat ja käsikirjat 2013: 9).
SoleCRIS

Karila Kirsti, Harju-Luukkainen Heidi, Juntunen Armi, Kainulainen Sakari, Kaulio-Kuikka Kati, Mattila Virpi, Rantala Krister, Ropponen Markus, Rouhiainen-Valo Tuula, Siren-Aura Monica, Goman Jani, Mustonen Kirsi, Smeds-Nylund Ann-Sofie. (2013). Varhaiskasvatuksen koulutus Suomessa -Arviointi koulutuksen tilasta ja kehittämistarpeista. Helsinki: Korkeakoulujen arviointineuvosto. (Julkaisuja 2013:7).
URL SoleCRIS

Karila Kirsti, Kivimäki Mirka, Rantavuori Laura. (2013). Kasvatusinstituutiot kohtaavat Joustava esi- ja alkuopetus yhteisöjen ja opettajien oppimisen haasteena. Teoksessa Karila Kirsti, Lipponen Lasse, Pyhältö Kirsi (toim.) Päiväkodista peruskouluun Siirtymät varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen rajapinnoilla. Helsinki: Opetushallitus, 25-38. (Raportit ja Selvitykset 2013:17).
URL SoleCRIS

Karila Kirsti, Lipponen Lasse(2013). Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino.
SoleCRIS

Karila Kirsti, Lipponen Lasse, Pyhältö Kirsi. (2013). Yhteenvetoa: Siirtymät varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen haasteena. Teoksessa Karila Kirsti, Lipponen Lasse, Pyhältö Kirsi (toim.) Päiväkodista peruskouluun : Siirtymät varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen rajapinnoilla. Helsinki: Opetushallitus, 53-54. (Raportit ja selvitykset 2013:17).
URL SoleCRIS

Kauppi Antti, Säntti Risto, Nokelainen Petri. (2013). Verkko-oppimisympäristöjen kehittäminen: miten tasapainoillaan kurssien massatuotannon ja laadukkaamman työelämän tarpeisiin suunnatun oppimisen välillä?. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 15 (3), 4-10.
SoleCRIS

Kiili Carita, Mäkinen Marita, Coiro Julie. (2013). Re-thinking academic literacies – Designing multifaceted academic literacy experiences for preservice teachers. Journal of Adolescent & Adult Literacy 57 (3), 223-232.
URL SoleCRIS

Komulainen Jyrki. (2013). Luokanopettajaksi opiskelevien kokemuksia ohjatusta harjoittelusta. Teoksessa Atjonen Päivi (toim.) Työ arvonsa ansaitsee: Juhlakirja 113-vuotisen kajaanilaisen opettajankoulutuksen kunniaksi, 56-67.
SoleCRIS

Korhonen Vesa. (2013). Organisaationlaajuinen ohjaus- ja esimiestyön kehittämismalli. Teoksessa Korhonen Vesa, Puukari Sauli (toim.) Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö. Jyväskylä: PS-Kustannus, 132-142.
SoleCRIS

Korhonen Vesa. (2013). Kulttuurien kohtaaminen yhteiskunnallisena kysymyksenä. Teoksessa Korhonen Vesa, Puukari Sauli (toim.) Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö. Jyväskylä: PS-Kustannus, 34-45.
SoleCRIS

Korhonen Vesa. (2013). Haasteena monikulttuuriset ohjaustilanteet – sosiokulttuurisen oppimisen ja kulttuurien välisen viestinnän näkökulmia. Teoksessa Korhonen Vesa, Puukari Sauli (toim.) Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö. Jyväskylä: PS-Kustannus, 56-70.
SoleCRIS

Korhonen Vesa, Nevgi Anne. (2013). Managerialismin aika - yliopistojohtamisen tämän päivän suuntaviivat esillä KT-päivien esiseminaarissa. Kasvatus 44 (1), 96-100.
SoleCRIS

Korhonen Vesa, Puukari Sauli. (2013). Kohti monimuotoisuuden haltuunottoa : suunnistusmerkkejä matkalla tulevaan. Teoksessa Korhonen Vesa, Puukari Sauli (toim.) Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö. Jyväskylä: PS-Kustannus, 366-379.
SoleCRIS

Korhonen Vesa, Puukari Sauli. (2013). Kulttuurisen monimuotoisuuden huomioiminen työyhteisössä. Teoksessa Alitolppa-Niitamo Anne, Fågel Stina, Säävälä Minna (toim.) Olemme muuttaneet - ja kotoudumme. Helsinki: Väestöliitto, 48-62.
SoleCRIS

Korhonen Vesa, Puukari Sauli. (2013). Ohjaussuhteen rakentuminen ja kulttuurienvälinen dialogi. Teoksessa Korhonen Vesa, Puukari Sauli (toim.) Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö. Jyväskylä: PS-Kustannus, 94-111.
SoleCRIS

Korhonen Vesa, Puukari Sauli(2013). Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö. Jyväskylä: PS-Kustannus.
SoleCRIS

Koski Leena, Filander Karin. (2013). Transforming causal logics in Finnish adult education: historical and moral transitions rewritten. International Journal of Lifelong Education 32 (5), 583-599.
SoleCRIS

Koskinen-Sinisalo Kirsi-Liisa, Jyrkiäinen Anne. (2013). Arviointi oppimista tukemassa. Kielikukko (4), 30-34.
SoleCRIS

Kotilainen Sirkku, Kupiainen Reijo. (2013). Mediaobrazovanie v finliandii: ocenka urovnâ mediagramotnosti uchashihsâ 9 klassov. Teoksessa Collected Works of the International Forum Conference : Media Education 2013, October 31 - November 2, 2013. Moskova, 57-72.
SoleCRIS

Kujala Tiina. (2013). Kertomuksia koululiikunnasta – suorittamisesta yhdenvertaisuuteen. Liikunta & Tiede 50 (1), 45-51.
URL SoleCRIS

Kulju Pirjo, Mäkinen Marita. (2013). Sanarakenteesta tukea alkavan kirjoitustaidon analyysiin ja opetukseen. Kielikukko 33 (4), 2-9.
SoleCRIS

Kupiainen Reijo. (2013). Kasvatuksen kriisi - Mihin koulua tarvitaan?. Tiedepolitiikka 38 (4), 51-58.
SoleCRIS

Kupila Päivi, Karila Kirsti. (2013). Professional identity work of two new teachers in the context of Finnish day care. Teoksessa Merrill Barbara (toim.) ESREA Conference Aveiro : book of proceedings : transitions and identity in learning life. Aveiro: ESREA Access, learning careers and identities network, The University of Warwick, Universidade de Aveiro, 204-213.
SoleCRIS

Laukkanen Anne-Maria. (2013). Tubes and Straws in Voice Training and Therapy. Teoksessa Ronald Scherer, Kittie Verdolini Abbott (toim.) The Continuing Influence of Ingo R. Titze on Voice, Science and Music: A Festschrift Collection. Salt Lake City, Utah, USA: National Center for Voice and Speech, University of Utah, 35-42.
SoleCRIS

Leppäaho Henry, Silfverberg Harry, Joutsenlahti Jorma. (2013). Valtakunnallisen kokeen kuudennen luokan ongelmanratkaisutehtävien ja oppilaiden ratkaisuprosessien arviointia. Teoksessa Hähkiöniemi Markus et al. (toim.) Proceedings of the 2012 Annual Conference of Finnish Mathematics and Science Education Research Association. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 71-82. (Department of Teacher Education Research report 90).
URL SoleCRIS

Lipponen Lasse, Karila Kirsti, Estola Eila, Hännikäinen Maritta, Munter Hilkka, Puroila Anna-Maija, Raittila Raija, Rutanen Niina. (2013). Kokoava yhteenveto. Teoksessa Karila Kirsti, Lipponen Lasse (toim.) Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino, 176 - 179.
SoleCRIS

Mutanen Arto, Värri Veli-Matti. (2013). Sotilaskoulutus vai sotilaskasvatus?. Teoksessa Mäkinen Juha (toim.) Asevelvollisuuden tulevaisuus. Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu, 92-102. (Maanpuolustuskorkeakoulu. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos. Julkaisusarja 2. Artikkelikokoelmat 9).
SoleCRIS

Mäki-kulmala, Heikki. (2013). Romanikerjäläiset (Let it be). Aikalainen 18 (12), 15.
URL SoleCRIS

Mäki-kulmala, Heikki. (2013). On palattava.... Aikalainen 18 (13), 15.
URL SoleCRIS

Mäki-Kulmala Heikki. (2013). Propositionaalisesta narratiiviseen tieto- ja oppimiskäsitykseen. Teoksessa Ropo Eero, Huttunen Maiju (toim.) Puheenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa. Tampere: Tampere University Press, 47-63.
SoleCRIS

Mäki-Kulmala Heikki. (2013). Vasaralla filosofoimisesta. Aikalainen 18 (9), 15.
URL SoleCRIS

Mäki-Kulmala Heikki. (2013). Titaanimytologia. Aikalainen 18 (1), 12.
URL SoleCRIS

Mäki-Kulmala Heikki. (2013). Vuorisaarnasta visioihin ja takaisin. Aikalainen 18 (5), 14.
URL SoleCRIS

Mäki-Kulmala, Heikki. (2013). Huomautuksia Ayn Randin filosofiaan. Aikalainen 18 (17), 15.
URL SoleCRIS

Mäkinen Marita. (2013). Becoming engaged in inclusive practices: Narrative reflections on teaching as descriptors of teachers' work engagement. Teaching and Teacher Education 35, 51-61.
URL SoleCRIS

Mäkinen Marita. (2013). Pre-service and in-service teachers' experiences of engagement in inclusive practices. Teoksessa Agaoglu Esman, Terzi Cetin, Kavrayici Ceyhun, Aydug Damla, Himmetoglu Beyza (toim.) Teacher Education Policies and Professonalisation : Proceedings of the 37th Annual Conference of ATEE. Brussels: ATEE aisbl, 215-229.
URL SoleCRIS

Mäkinen Marita, Jyrkiäinen Anne, Annala Johanna (toim./eds.). (2013). Rajanylityksiä - Aineenopettajaksi monitieteisessä yhteisössä. Tampere: Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö. (Campus Conexus -projektin julkaisuja A:2).
SoleCRIS

Nokelainen Petri. (2013). Mitä on ammattikasvatus ja ammattikasvatuksen tutkimus?. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 15 (1), 4-9.
SoleCRIS

Nokelainen Petri, Stasz Cathy, James Susan. (2013). What contributes to vocational excellence? A pilot study of the individual characteristics of the WorldSkills UK 2011 squad. SKOPE Research Paper 2013 (118), 1-48.
URL SoleCRIS

Oja Outi, Vaittinen Pirjo. (2013). Ääneenajattelu 9.-luokkalaisten kaunokirjallisuuden lukemiskokemusten kuvaajana. Teoksessa Tainio Liisa, Juuti Kalle, Routarinne Sara (toim.) Ainedidaktinen tutkimus koulutuspoliittisen päätöksenteon perustana. Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry, 123–137. (Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja / Ainedidaktisia tutkimuksia 4).
URL SoleCRIS

Parajuli Mahesh Nath, Takala Tuomas. (2013). Understandings of gender and education in the political and cultural context: the case of Afghan students in an MA (education) programme. Asia-Pacific Journal of Education 33 (1), 53-67.
SoleCRIS

Piattoeva Nelli. (2013). Valtion legitimiteetti ja kansalaiskasvatus Suomen ja Venäjän koulutuspoliittisissa asiakirjoissa 1990-2000 luvuilla. Aikuiskasvatus 33 (1), 38-48.
SoleCRIS

Piattoeva Nelli. (2013). Yleissivistävän koulun päättökoe koulutuspoliittisena hallintana. Idäntutkimus 20 (1), 13-23.
URL SoleCRIS

Pietarinen Janne, Pyhältö Kirsi, Soini Tiina, Salmela-Aro Katariina. (2013). Validity and Reliability of the Socio-Contextual Teacher Burnout Inventory (STBI). Psychology 4 (1), 73-82.
SoleCRIS

Pietarinen Janne, Pyhältö Kirsi, Soini Tiina, Salmela-Aro Katariina. (2013). Reducing teacher burnout : A socio-contextual approach. Teaching and Teacher Education 35, 62-72.
SoleCRIS

Pullinen Jouko, Lokka Antti. (2013). Buben zeichnen Autos und Mädchen Pferde : Bildende Kunst oder visuelle Kultur. Teoksessa Billmayer Franz (toim.) Schwierige Schülerinnen im Kunstunterricht - Erfahrungen Analysen Empfehlungen. Flensburg: Flensburg University Press, 201-211. (Schriftenreihe Medien - Kunst - Pädagogik 7).
SoleCRIS

Puukari Sauli, Korhonen Vesa. (2013). Monikulttuurinen ohjaus kotoutumista tukevassa työssä. Teoksessa Alitolppa-Niitamo Anne, Fågel Stina, Säävälä Minna (toim.) Olemme muuttaneet - ja kotoudumme. Helsinki: Väestöliitto, 32-47.
SoleCRIS

Puukari Sauli, Korhonen Vesa. (2013). Monikulttuurisen ohjauksen lähtökohdat. Teoksessa Korhonen Vesa, Puukari Sauli (toim.) Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö. Jyväskylä: PS-Kustannus, 12-32.
SoleCRIS

Puukari Sauli, Parkkinen Juha, Korhonen Vesa. (2013). Käsitteellinen malli erilaisten maailmankatsomusten huomioon ottamiseksi ohjaus- ja neuvontatyössä. Teoksessa Korhonen Vesa, Puukari Sauli (toim.) Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö. Jyväskylä: PS-Kustannus, 122-132.
SoleCRIS

Pylväs Laura, Nokelainen Petri, Roisko Hilkka. (2013). Ammatillisen huippuosaamisen mallintaminen lennonjohtajan työssä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 15 (1), 10-31.
SoleCRIS

Rabensteiner Pia-Maria, Ropo Eero(2013). BEAM - Building European Identity through Spirit, Sense and Meaning. Baltmannsweiler, Saksa: Schneider Verlag Hohengehren GmbH. (European Dimension in Education and Teaching Volume 7).
SoleCRIS

Radolf Vojtech, Horacek Jaromir, Laukkanen Anne-Maria. (2013). Comparison of computed and measured acoustic characteristics of an artificially lengthened vocal tract. Teoksessa Manfredi Claudia (toim.) Models and Analysis of Vocal Emissions for Biomedical Applications : 8th International Workshop, 16.-18.12.2013 Firenze, Italy, 51-54.
SoleCRIS

Radolf Vojtech, Laukkanen Anne-Maria, Horácek Jaromir, Veselý Jan, Liu Dong. (2013). In Vivo measurements of air pressure, vocal folds vibration and acoustic characteristics of phonation into a straw and a resonance tube used in vocal exercising. Teoksessa Zolotarev Igor (toim.) Proceedings of the 19th International Conference Engineering Mechanics 2013. Prague: Institute of Thermomechanics, The Academy of Sciences of the Czech Republic, 478-483.
SoleCRIS

Rajakaltio Helena, Mäkinen Marita. (2013). The Finnish School in Cross-Pressures of Change. Teoksessa Viana Isabel, Alves Maria, Mortado Jose (toim.) Proceedings of European Conference of Curriculum Studies. Future Directions: Uncertainty and Possibilities. Portugal: Braga: European Association of Curriculum Studies (EuroACS), 530-536.
URL SoleCRIS

Rantala Kyllikki. (2013). Narratiivisuus varhaisiän musiikkikasvatuksessa. Teoksessa Ropo Eero, Huttunen Maiju (toim.) Puheenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa. Tampere: Tampere Universtity Press, 155 - 170.
SoleCRIS

Rantala Leena, Siikanen Anna, Kankare Elina, Kukkonen Tarja. (2013). Lee Silverman -terapiatekniikan vaikuttavuus Parkinsonin tautia sairastavan henkilön äänen piirteisiin : tapaustutkimus. Puhe ja kieli 33 (2), 65-77.
SoleCRIS

Ropo Eero, Huttunen Maiju(2013). Puheenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa. Tampere: Tampere University Press.
SoleCRIS

Rutanen Niina. (2013). Pienten lasten jännitteiset tilat ja paikat alle 3-vuotiaiden ryhmässä. Teoksessa Karila Kirsti, Lipponen Lasse (toim.) Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino, 94-111.
SoleCRIS

Rutanen Niina, Karila Kirsti. (2013). Institutionaaliset siirtymät alle kolmivuotiaista viskareiden ja eskareiden kautta kouluun. Teoksessa Karila Kirsti, Lipponen Lasse, Pyhältö Kirsi (toim.) Päiväkodista peruskouluun. Siirtymät varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen rajapinnoilla: Opetushallitus, 17-24. (Raportit ja selvitykset 2013:17).
URL SoleCRIS

Räihä Pekka, Rautiainen Matti, Nikkola Tiina. (2013). Critical Integrative Teacher Education (CITE) - Breaking Loose from Empty Theory and Blinkered Practice. Teoksessa Madalinska-Michalak Joanna, Niemi Hannele, Chong Sylvia (toim.) Research, Policy and Practice in Teacher Education in Europe. Lodz Poland: University of Lodz, 277-290.
SoleCRIS

Räisänen Mirka. (2013). Sadan vuoden yksinäisyys katkolla? Kasvatus sosiaalisena ja yhteiskunnallisena toimintana -seminaari Tieteiden talolla 4.4.2013. Kasvatus & Aika 7 (2), 42-44.
URL SoleCRIS

Saari Antti. (2013). Tilastollinen järkeily ja oppilasarviointi suomalaisen kasvatustieteen historiassa Ian Hackingin tieteenfilosofian näkökulmasta.. Kasvatus ja Aika 6 (3), 5-23.
URL SoleCRIS

Saari Antti, Salmela Sauli, Vilkkilä Jarkko. (2013). Governing Autonomy: Subjectivity, Freedom, and Knowledge in Finnish Curriculum Discourse. Teoksessa Pinar William (toim.) International Handbook of Curriculum Research – 2nd edition. New York: Routledge, 183-200.
SoleCRIS

Seilo Marja-Leena. (2013). Taito = avain. Teoksessa Laine Marja (toim.) Kestävä kasvatus - kulttuuria etsimässä: Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura, 340-349. (Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 6).
URL SoleCRIS

Soini Tiina, Pietarinen Janne, Pyhältö Kirsi. (2013). Design research approach in the large scale educational innovations. Teoksessa Haslam Ian R., Swe Khine Myint, Saleh Issa M (toim.) Large scale school reform and social capital building: Routledge, 70-92.
SoleCRIS

Soini Tiina, Pyhältö Kirsi, Pietarinen Janne. (2013). Horisontaaliset ja vertikaaliset siirtymät päiväkodin ja koulun rajapinnalla. Teoksessa Karila Kirsti, Lipponen Lasse, Pyhältö Kirsi (toim.) Päiväkodista peruskouluun : siirtymät vashaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen rajapinnoilla. Helsinki: Opetushallitus, 6-16. (Raportit ja selvitykset 2013:17).
URL SoleCRIS

Svinhufvud Kimmo, Vehviläinen Sanna. (2013). Papers, documents and the opening of an academic supervision encounter. Text and Talk 33 (1), 139-166.
SoleCRIS

Syrjäläinen Eija. (2013). Opetussuunnitelma, piilo-opetussuunnitelma ja kouluhyvinvointi. Steiner-kasvatus 2013 (3), 25-26.
SoleCRIS

Tirri Kirsi, Nokelainen Petri, Komulainen Erkki. (2013). Multiple Intelligences: Can they be measured?. Psychological Test and Assessment Modeling 55 (4), 438-461.
SoleCRIS

Tuomi Marja, Joutsenlahti Jorma, Kulju Pirjo. (2013). Pipareista voimamiesten painoihin - äidinkieli ja matematiikka toistensa tukena. Kielikukko (4), 10-19.
SoleCRIS

Vaittinen Pirjo. (2013). Luova lukeminen on sosiaalista ja monikerroksista. Kielikukko 2013 (2), 40–44.
SoleCRIS

Valtanen Juri, Berki Eleni, Leikas Jaana, Saariluoma Pertti. (2013). Open and Informal Learning in Problem-Focused Higher Education Through Life-Based Design. Teoksessa Papadourakis Giorgos M, Lazaridis Ioannis, Paschaloudis Dimitrios (toim.) Proceedings of the Eight International Conference on New Horizons in Industry, Business and Education, 29-30 August 2013, Chania, Crete island, Greece. Crete: Technological Educational Institute of Crete, 15-21.
SoleCRIS

Valtonen Tiina, Korhonen Vesa. (2013). Maahanmuuttajanuoret ja monikulttuurinen ohjaus perusopetuksessa. Teoksessa Korhonen Vesa, Puukari Sauli (toim.) Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö. Jyväskylä: PS-Kustannus, 224-236.
SoleCRIS

Varis Tapio. (2013). Humanismo e educacao. Teoksessa Val AL, dos Santos GM (toim.) Grupo de Estudos Estratégicos Amazônicos (GEEA), Tomo VI. Manaus: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), 95-117.
SoleCRIS

Varis Tapio. (2013). TVET and ICT Acquisition Process. Teoksessa Maclean Rupert, Jaganrathan Shanti, Sarvi Jouko (toim.) Skills Development for Inclusive and Sustainable Growth in Developing Asia-Pacific. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer, 105-112. (Technical and Vocational Education and Training: Issues, Concerns and Prospects 19).
URL SoleCRIS

Vehkalahti Kaisa, Dhondt Pieter, Granbom-Herranen Liisa, Heikkinen Anja, Valtonen Heli. (2013). Kasvatushistorioitsijat vallan kysymyksiä pohtimassa. Kasvatus ja Aika 7 (4), 91-96.
URL SoleCRIS

Vehviläinen Sanna. (2013). Opinnäytteen ohjauksen ulottuvuuksia: sovellus yliopistopedagogiseen koulutukseen. Aikuiskasvatus 33 (3), 234-241.
SoleCRIS

Vehviläinen Sanna. (2013). Työnohjaus oppimisen tilana. Osviitta 2013 (2), 26-32.
SoleCRIS

Venninen Tuulikki, Leinonen Jonna. (2013). Developing children´s participation through research and reflective practices. Asia-Pacific Journal of research in early childhood education 7 (1), 31-49.
SoleCRIS

Viljo Kohonen, Riitta Jaatinen, Pauli Kaikkonen, Riikka Alanen, Raili Hildén,Ritva Kantelinen. (2013). Opettajan opas: Eurooppalainen kielisalkku suomalaisessa perusopetuksessa: taustaa, perusteita ja suuntaviittoja, 1-38 s.. Opetushallitus (http://kielisalkku.edu.fi/doc/Opettajan_opas.pdf).
URL SoleCRIS

Jaatinen Riitta. (2013). Eurooppalainen kielisalkku perusopetuksessa. (http://kielisalkku.edu.fi/fi).
URL SoleCRIS

Värri Veli-Matti. (2013). Kohti ekologista sivistysprojektia. Steiner-kasvatus 2013 (4), 8-10.
URL SoleCRIS

Waaramaa Teija, Kankare Elina. (2013). Acoustic and EGG analyses of emotional utterances. Logopedics Phoniatrics Vocology 38 (1), 11-18:0.
SoleCRIS

Yrjänäinen Sari. (2013). Koulu ja vastuulliseen kansalaisuuteen kasvattaminen. Teoksessa Mäkinen Juha (toim.) Asevelvollisuuden tulevaisuus. Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu, 118-132. (Maanpuolustuskorkeakoulu, Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos, Julkaisusarja 2. Artikkelikokoelmat 9).
URL SoleCRIS

Yrjänäinen Sari, Ropo Eero. (2013). Narratiivisesta opetuksesta narratiiviseen oppimiseen. Teoksessa Ropo Eero, Huttunen Maiju (toim.) Puheenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa. Tampere: Tampere University Press, 17-46.
SoleCRIS

 
Faculty of Education
Åkerlundinkatu 5, FI-33014 University of Tampere, Finland
tel. +358 (0)3 355 111
Questions and feedback
Maintained by: paivi.svard@uta.fi
Last update: 20.6.2018 12.36 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results