To page body
university of tampere: faculty of education: research:
Faculty of EducationUniversity of TampereFaculty of Education

Publications of the Faculty of Education

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Adamu Abebaw Yirga. (2014). Ethnic and Religious Diversity in Higher Education in Ethiopia : The Case of Bahir Dar University. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1939).
URL SoleCRIS

Ahonen Elsi, Pyhältö Kirsi, Pietarinen Janne, Soini Tiina. (2014). Teachers ’ professional beliefs about their roles and the pupils ’ roles in the school. Teacher Development 18 (2), 177-197.
SoleCRIS

Alasuutari Maarit, Karila Kirsti, Alila Kirsi, Eskelinen Mervi. (2014). Vaikuta varhaiskasvatukseen : Lasten ja vanhempien kuuleminen osana varhaiskasvatuksen lainsäädäntöprosessia. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö. (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja -selvityksiä 2014:13).
URL SoleCRIS

Annala Johanna. (2014). Yliopiston opetussuunnitelmatyön uudet suuntaviivat. (Video).
URL SoleCRIS

Annala Johanna, Lindén Jyri, Ihonen Markku. (2014). Yliopistopedagogiikan opinnot Tampereen yliopistossa. Yliopistopedagogiikka 21 (1).
URL SoleCRIS

Aronen Katri, Fonsén Elina, Akselin Marja-Liisa. (2014). Jaetusta johtajuudesta yhteiseen johtajuuteen : Case Hämeenlinnan päiväkotien johtajuuden kehittämisen alkutaival. Hämeenlinna: Hämeenlinnan kaupunki.
URL SoleCRIS

Aronen Katri, Fonsén Elina, Akselin Marja-Liisa. (2014). Kohti yhteistä johtajuutta. Premissi 9 (4), 30-33.
SoleCRIS

Berki Eleni, Chaudhary Sunil, Li Linfeng, Valtanen Juri. (2014). Increasing social awareness through software quality and social computing - towards effective anti-phishing research strategies. Teoksessa Georgiadou E, Linecar P, Ross M, Staples G (toim.) Software quality in fexible development environments.
SoleCRIS

Celot Paolo, Bevort Evelyne, Bitonti Alberto, Carlsson Ulla, Colombo Fausto, Gai Vladimir, Grafe Silke, Grizzle Anton, Labourdette Nathalie, Lampert Claudia, Meigs Divina Frau, Millwood-Hargrave Andrea, Parola Alberto, Reia-Baptista Vitor, Torrent Jordi, Varis Tapio. (2014). Media literacy European policy recommendations: EAVI.
URL SoleCRIS

Eeva Hujala, Mervi Eskelinen. (2014). Parceria pais-educadores na educacâo de infância da Finlândia. Cadernos de Educacao de Infancia (102), 29-31.
SoleCRIS

Eskelä-Haapanen Sirpa. (2014). Kohdennettua tukea perusopetuksen alkuluokilla. NMI-Bulletin 24 (4), 34-48.
SoleCRIS

Eskola Jari, Helenius Jenni. (2014). Internet: väline, lähde vai kohde?. Kasvatus 45 (3), 304-306.
SoleCRIS

Etelälahti Aulikki. (2014). Näkökulmia esiopetuksen vaikuttavuuden tutkimiseen : vaikuttavuustutkimus vuoden 2000 esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1948).
URL SoleCRIS

Filander Karin. (2014). Robin Usher aikuiskasvatuksen tulkkina ja teoreetikkona. Aikuiskasvatus 34 (1), 56-61.
SoleCRIS

Filander Karin, Ryynänen Sanna. (2014). Aikuiskasvatus ja sosiaalipedagogiikka valtavirtojen haastajina. Teoksessa Brunila Kristiina, Isopahkala-Bouret Ulpukka (toim.) Marginaalin Voima!. Helsinki: Kansanvalistusseura, 54-81. (Aikuiskasvatuksen vuosikirja 51).
SoleCRIS

Fonsén Elina. (2014). Onko meillä pedagogista johtajuutta?. Teoksessa Parikka-Nihti Mari (toim.) Lastentarhanopettajan kalenteri 2014-2015. Jyväskylä: PS-Kustannus.
SoleCRIS

Fonsén Elina. (2014). Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1914).
URL SoleCRIS

Fonsén Elina, Heikka Johanna, Elo Janniina. (2014). Osallisuutta edistävän suunnittelun tasot. Teoksessa Heikka Johanna et al (toim.) Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa. Tampere: Suomen Varhaiskasvatus ry, 80-95.
SoleCRIS

Gonzalez-Hautamäki Rosa, Kinnunen Tomi, Hautamäki Ville, Laukkanen Anne-Maria. (2014). Comparison of human listeners and speaker verification systems using voice mimicry data. Teoksessa Proceedings of the Speaker and Language Recognition Workshop Odyssey 2014: International Speech Communication Association, 137-144.
SoleCRIS

Harmoinen Merja, Niiranen Vuokko, Niiranen Kaisa, Åstedt-Kurki Päivi, Suominen Tarja. (2014). Stories of management in the future according to young adults and young nurses. Contemporary Nurse 47 (1-2), 69-78.
SoleCRIS

Harvianen J. Tuomas, Brusila Pirkko, Kontula Osmo, Vilkka Hanna. (2014). Suomalaisen seksologian kausijulkaisu. Seksologinen aikakauskirja 1 (1), 1-2.
URL SoleCRIS

Heikka Johanna. (2014). Distributed Pedagogical Leadership in Early Childhood Education. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1908).
URL SoleCRIS

Heikka Johanna, Fonsén Elina, Elo Janniina, Leinonen Jonna(2014). Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa. Tampere: Suomen varhaiskasvatusseura ry..
SoleCRIS

Heikka Johanna, Hujala Eeva, Turja Leena, Fonsén Elina. (2014). Lapsikohtainen havainnointi ja arviointi varhaispedagogiikassa. Teoksessa Hujala Eeva et al (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirjan työkirja. Jyväskylä: PS-kustannus, 35-40.
SoleCRIS

Heikkinen Anja. (2014). Emancipation instead of discipline. Teoksessa Käpplinger Bernd et al (toim.) 7th European Research Conference, 4 - 7 September 2013 at Humboldt-Universität zu Berlin : Changing Configurations of Adult Education in Transitional Times : Conference Proceedings. Berlin, 572-683.
URL SoleCRIS

Heikkinen Anja. (2014). Päteviä vai sopivia aikuiskasvatuksen ammattilaisia. Teoksessa Heikkinen Anja, Kallio Eeva (toim.) Aikuisten kasvu ja aktivointi. Tampere: Tampere University Press, 161-187.
SoleCRIS

Heikkinen Anja. (2014). Ammattikasvatuksen veliverkosto valistuksen ja vaurastumisen tiellä. Teoksessa Kantasalmi Kari, Nest Mauri (toim.) Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita : näkökulmia aikuiskasvatuksen kentän vaikuttajiin. Tampere: Tampere University Press, 208-232.
SoleCRIS

Heikkinen Anja. (2014). Aktivismista realismiin - ihmis- ja yhteiskuntakeskeisen aikuiskasvatuksen/aikuiskasvatustieteen kritiikki. Aikuiskasvatus 2014 (3), 215-223.
SoleCRIS

Heikkinen Anja, Kallio Eeva(2014). Aikuisten kasvu ja aktivointi. Tampere: Tampere Univeristy Press.
SoleCRIS

Holm Kristiina, Nokelainen Petri, Tirri Kirsi. (2014). Finnish secondary school students’ interreligious sensitivity. British Journal of Religious Education 36 (3), 315-331.
SoleCRIS

Horácek Jaromir, Radolf Vojtech, Bula Vitezslav, Laukkanen Anne-Maria. (2014). Air-pressure, vocal folds vibration and acoustic characteristics of phonation during vocal exercising. Part 2: Measurement on a physical model. Engineering Mechanics 21 (3), 193-200.
SoleCRIS

Hujala Eeva. (2014). Lapsen äänen priimusmoottori, Leena Turja. Teoksessa Heikka Johanna et al. (toim.) Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa. Tampere: Suomen Varhaiskasvatus ry., 8-11.
SoleCRIS

Hujala Eeva, Fonsén Elina. (2014). Varhaiskasvatuksen laadunarviointi ja pedagoginen kehittäminen. Teoksessa Hujala Eeva et al (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirjan työkirja. Jyväskylä: PS-kustannus, 145-149.
SoleCRIS

Hujala Eeva, Heikka Johanna, Halttunen Leena. (2014). Johtajuus varhaiskasvatuksessa. Teoksessa Hujala Eeva et al (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirjan työkirja. Jyväskylä: PS-kustannus, 133-138.
SoleCRIS

Hujala Eeva, Roos Piia, Nivala Veijo, Elo Janniina. (2014). Osaamisella työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa. Tampere: Tampereen yliopisto.
URL SoleCRIS

Imhof Margarete, Välikoski Tuula-Riitta, Laukkanen Anne-Maria, Orlob Kai. (2014). Cognition and interpersonal communication: the effect of voice quality on information processing and person perception. Studies in Communication Sciences 14 (1), 37-44.
URL SoleCRIS

Jaatinen Riitta. (2014). Promoting interculturalism in primary school children through the development of encountering skills: a case study in two Finnish schools. Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education.
SoleCRIS

Jaatinen Riitta. (2014). Implementing Research Orientation and Integrating Curriculum in Teacher Education - A Case Example of Foreign Language Teacher Education in a Finnish University. JACET Language Teacher Cognition Research Bulletin 2014, Japan, 1-19.
URL SoleCRIS

Jaatinen Riitta, Saarivirta Toni. (2014). The Evolution of English Language Teaching during Societal Transition in Finland – A mutual relationship or a distinctive process?. Australian Journal of Teacher Education 39 (11), 29-44.
SoleCRIS

Kaisvuo Heidi. (2014). The Representation of Self-Efficacy Experienced by an Upper Secondary School Student.
SoleCRIS

Kankare Elina. (2014). Elektroglottografia (EGG) äänen laadun tutkimuksessa funktionaalisesti terveäänisillä puhujilla Vertaileva tutkimus EGG:n sekä akustisen, perkeptuaalisen ja laryngoskopiatutkimuksen välillä lastentarhanopettajilla. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1937).
URL SoleCRIS

Karila Kirsti. (2014). Die Ausbildung frupädagogisher Fachkräfte in Finnland : Vom Ordungsrahmen zu universitären fruhpädagogishen Studiengängen. Teoksessa Fthenakis Wassilios F (toim.) Fruhpädagogishe Ausbildung international : Reformen und Entwicklungen im Blickpunkt. Köln: Bildungsverlag EINS und Universität Bremen, 149-168.
SoleCRIS

Karila Kirsti, Rantavuori Laura. (2014). Discourses at the boundary spaces: developing a fluent transition from preschool to school. Early Years: An International Research Journal 34 (4), 377–391.
SoleCRIS

Kiili Carita, Mäkinen Marita. (2014). Akateemiset tekstitaidot oppimisessa. Kielikukko 33 (4), 8-10.
SoleCRIS

Kinossalo Maiju, Mäkinen Marita. (2014). Minä olen ja kuulun! Lapsen identiteetin tukeminen. Teoksessa Hujala Eeva et al (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirjan työkirja. Jyväskylä: PS-kustannus, 55-59.
SoleCRIS

Korhonen Vesa. (2014). Opintoihin kiinnittymisen arviointia kehittämässä : Nexus -itsearviointikyselyn teoreettista taustaa ja empiiristä kehittelyä. Tampere: Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö. (Campus Conexus –projektin julkaisuja B:3).
URL SoleCRIS

Korhonen Vesa. (2014). Korkeakouluopintoihin kiinnittyminen yksilöllisen ja yhteisöllisen prosessin yhteisvaikutuksena. Teoksessa Pihlajaniemi Simo, Villa Tiia, Lavikainen Elina, Valkeasuo Laura (toim.) Oppia ikä kaikki : kouluttautumisen edellytykset eri elämänvaiheissa.. Helsinki: Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö (Otus), 40-55. (Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2014).
SoleCRIS

Korhonen Vesa. (2014). Verkko-oppimisympäristöt ja niihin liittyvät pedagogiset haasteet aikuis- ja korkeakoulutuksen kentillä. Teoksessa Heikkinen Anja, Kallio Eeva (toim.) Aikuisten kasvu ja aktivointi.. Tampere: Tampere University Press, 215-242.
SoleCRIS

Korhonen Vesa, Törmä Sirpa. (2014). Engagement with a teaching career : how a group of Finnish university teachers experience teacher identity and professional growth. Journal of Further and Higher Education.
SoleCRIS

Kortelainen Ilmari, Saari Antti, Väänänen Mikko(2014). Mindfulness ja tieteet : tietoisuustaidot ja kehotietoisuus monitieteisen tutkimuksen kohteena. Tampere: Tampere University Press.
SoleCRIS

Koski Jouni. (2014). Myyntityö ammattina : fenomenografinen tutkimus tradenomiopiskelijoiden käsityksistä. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1900).
URL SoleCRIS

Kujala Tiina, Hakala Liisa. (2014). Liikunta uuteen asentoon. Aamulehti 10.11.2014, B4.
SoleCRIS

Kukkonen Harri, Tapani Annukka, Ilola Hanna, Joensuu Maija, Ropo Eero. (2014). Opettajaidentiteetin rakentumisen ainekset ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 16 (2), 28-49.
SoleCRIS

Kulju Pirjo. (2014). Oman ajattelun ilmaisua kielitiedon opetukseen. Kieli, koulutus ja yhteiskunta Toukokuu 2014.
URL SoleCRIS

Kupiainen Reijo. (2014). Nuorten luovat mediakäytännöt kaupunkitilan heterotopioina. Media & Viestintä 37 (1), 34-47.
SoleCRIS

Kupiainen Reijo. (2014). Ajattelun materiaalisuudesta. mustekala.info 55 (2).
URL SoleCRIS

Kupiainen Reijo. (2014). Tekniikasta. mustekala.info 54 (1).
URL SoleCRIS

Kupiainen Reijo. (2014). Networked Publics in Unofficial School Space. Teoksessa Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2014, No. 1 (Jun 23, 2014). Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), 2066-2069.
URL SoleCRIS

Kupila Päivi. (2014). Varhaiskasvatuksen asiantuntijuus oppivassa työyhteisössä. Teoksessa Hujala Eeva, Turja Leena, Elo Janniina, Piia Roos (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirjan työkirja. Jyväskylä: PS-kustannus, 139-143.
SoleCRIS

Kupila Päivi. (2014). Lastentarhanopettajan työidentiteetin muototuminen ja mentorointi. Teoksessa Parikka-Nihti Mari (toim.) Lastentarhanopettajan kalenteri 2014-2015. Jyväskylä: PS-kustannus, 208-213.
SoleCRIS

Laitinen Eija. (2014). Ammattikorkeakoulujen opettajien kulttuurienvälinen kompetenssi ja sen mittaaminen. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 2005).
URL SoleCRIS

Leinonen Jonna. (2014). Pedagogisia näkökulmia lasten osallisuuden tukemiseen varhaiskasvatuksessa. Teoksessa Heikka Johanna, Fonsén Elina, Elo Janniina, Leinonen Jonna (toim.) Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa. Tampere: Suomen varhaiskasvatus, 15-40.
SoleCRIS

Leinonen Jonna, Brotherus Annu, Venninen Tuulikki. (2014). Children’s participation in Finnish pre-school education - Identifying, Describing and Documenting Children’s Participation. Nordisk Barnehageforskning 7, 1-16.
URL SoleCRIS

Leinonen Jonna, Sintonen Sara. (2014). Productive participation – Children as active media producers in kindergarten. The Nordic Journal of Digital Literacy 9 (3), 216-236.
URL SoleCRIS

Mahlamäki-Kultanen Seija, Nokelainen Petri. (2014). Onko suutarin lapsella kengät? Ammatillisten opettajien pedagogisen kelpoisuuden antavan koulutuksen opetussuunnitelmien analyysi. Teoksessa Seija Mahlamäki-Kultanen, Anneli Lauriala, Asko Karjalainen, Anneli Rautiainen, Mari Räkköläinen, Elisa Helin, Petri Pohjonen & Kari Nyyssölä (toim.) Opettajankoulutuksen tilannekatsaus. Helsinki: Opetushallitus, 23-35. (Muistiot 2014:4).
SoleCRIS

Mäkinen Marita, Annala Johanna, Lindén Jyri, Vilkka Hanna. (2014). Gen Y experiences of studying in higher education. Teoksessa SRHE Annual Conference Papers: Society for Research into Higher Education, SRHE.
URL SoleCRIS

Mäkinen Satu. (2014). Mentorointiprosessi erilaisesta kulttuurista olevan sairaanhoitajaopiskelijan ammatillisen kasvun edistäjänä terveydenhuollon transkulttuurisessa oppimisympäristössä. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1918).
URL SoleCRIS

Nikander Esko, Virta Arja. (2014). History education in Finland. Currents in research and curriculum history. Teoksessa Köster Manuel, Thünemann Hilger, Zülsdorf-Kersting Meik (toim.) Researching history education. International perspectives and discplinary traditions: Wochenschau, 195-217.
SoleCRIS

Nikander Pirjo, Piattoeva Nelli. (2014). Artikkeliväitöskirjan yhteenvedon kirjoittaminen – kokemuksia Tampereen yliopiston tutkijakoulun kurssilta. Yliopistopedagogiikka 1/2014.
URL SoleCRIS

Nokelainen Petri. (2014). Ammattikasvatus alkaa A:lla. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 16 (1), 4-8.
URL SoleCRIS

Nokelainen Petri, Silander Tomi. (2014). Using New Models to Analyze Complex Regularities of the World: Commentary on Musso et al. (2013). Frontline Learning Research 2 (3), 78-82.
SoleCRIS

Oinonen Riika, Helenius Jenni, Eskola Jari. (2014). Riskillä vai hallitusti? Osallistava vertaisoppiminen nuorten turvallisuutta edistävissä interventioissa. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 15, 85-108.
SoleCRIS

Paasovaara Seija. (2014). Asiantuntijat käytäntölähtöisen kehittämistyön pyörteessä : tapaustutkimus laboratorio- ja kuvantamistoiminnan seutuverkoston kehittämistyöstä. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1911).
URL SoleCRIS

Peterson Tiina, Veisson Marika, Hujala Eeva, Sandberg Annette, Johansson Inge. (2014). The Influence of Leadership on the Professionalism of Preschool Teachers in Estonia, Sweden and Finland. Teoksessa Liimets Airi, Veisson Marika (toim.) Teachers and Youth in Educational Reality. Berlin: Peter Lang Publishing Group, 119-141. (Baltische studien zur Erziehung- und Sozialwissenschaft 27).
SoleCRIS

Piattoeva Nelli. (2014). My Perestroika, by Robin Hessman. European Education 46 (3), 100-103.
SoleCRIS

Piattoeva Nelli. (2014). Power as translation in the global governance of education. Teoksessa Lawn Martin, Normand Romuald (toim.) Shaping of European Education : Interdisciplinary approaches. Abingdon: Routledge, 66-80.
SoleCRIS

Piattoeva Nelli. (2014). Elastic numbers: national examinations data as a technology of government. Journal of Education Policy.
SoleCRIS

Piattoeva Nelli, Takala Tuomas. (2014). Russia as a returning donor – four roles in development assistance to education. Globalisation, Societies and Education.
SoleCRIS

Pietarinen Janne, Soini Tiina, Pyhältö Kirsi. (2014). Students' emotional and cognitive engagement as the determinants of well-being and achievement in school. International Journal of Educational Research 67, 40-51.
SoleCRIS

Pitkänen Pirkko. (2014). Kosmopoliittinen identiteetti kulttuuriperintökasvatuksen tavoitteena. Teoksessa Laine Marja (toim.) Kulttuuri-identiteetti & kasvatus: Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena. Helsinki: Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen Seura, 8-12. (Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen Seuran julkaisuja 8).
URL SoleCRIS

Pitkänen Pirkko, Carrera Sergio (eds.). (2014). Transnational Migration in Transition : State of the art report on temporary migration : Collected Working Papers on the EURA-NET project. Tampere: University of Tampere.
URL SoleCRIS

Pitkänen Pirkko, Korpela Mari (eds.). (2014). Characteristics of Temporary Transnational Migration : Collected Working Papers from the EURA-NET project. Tampere: University of Tampere.
URL SoleCRIS

Pulkki Jani, Saari Antti. (2014). Voiko hiljaisuudesta oppia? Kriittisiä näkökulmia kontemplatiiviseen pedagogiikkaan. Teoksessa Kortelainen Ilmari, Saari Antti, Väänänen Mikko (toim.) Mindfulness ja tieteet : tietoisuustaidot ja kehotietoisuus monitieteisen tutkimuksen kohteena. Tampere: Tampere University Press, 141-157.
SoleCRIS

Pyhältö Kirsi, Pietarinen Janne, Soini Tiina. (2014). Comprehensive school teachers’ professional agency in large-scale educational change. Journal of Educational Change 15 (3), 303-325.
SoleCRIS

Pätäri Jenni. (2014). Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -ohjelman verkkosivu. (http://www.vapausjavastuu.fi).
URL SoleCRIS

Pätäri Jenni. (2014). Selvitys vapaan sivistystyön opintosetelikurssien hyödyistä ja vaikutuksista. Helsinki: Vapaa Sivistystyö ry (VST).
URL SoleCRIS

Radolf Vojtech, Horacek Jaromir, Bula Vitezslav, Laukkanen Anne-Maria. (2014). Air pressure characteristics and visualization of bubbling effect in water resistance therapy. Teoksessa Fuis Vladimir (toim.) Proceedings of the 20th International Conference Engineering Mechanics 2014. Czech Republic: Brno University of Technology Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, 528- 531.
URL SoleCRIS

Radolf Vojtech, Laukkanen Anne-Maria, Horácek Jaromir, Liu Dong. (2014). Air-pressure, vocal fold vibration and acoustic characteristics of phonation during vocal exercising. Part 1: Measurement in vivo. Engineering Mechanics 21 (1), 53-59.
SoleCRIS

Rajakaltio Helena. (2014). Yhteisvoimin kohti uudistuvaa koulua : koulun kehittämisen toimintamalli - täydennyskoulutuksen ja kehittämisprosessin yhteen nivominen: Opetushallitus. (Raportit ja selvitykset 2014:9).
URL SoleCRIS

Rajakaltio Helena, Räisänen Mirka. (2014). Opettajankoulutus itsensä kohtaamisen paikkana?. Kasvatus ja aika 8 (4), 68-73.
URL SoleCRIS

Rantala Kyllikki. (2014). Narratiivisuus musiikkikasvatuksessa : tapaustutkimus musiikkileikkikoulupedagogiikasta. Tampere: Tampere University Press. (Acta electronica Universitatis Tamperensis 1913).
URL SoleCRIS

Roos Piia, Rutanen Niina. (2014). Metodologisia haasteita ja kysymyksiä lasten tutkimushaastattelussa. Varhaiskasvatuksen Tiedelehti. Journal of Early Childhood Education Research 3 (2), 27-46.
URL SoleCRIS

Rutanen Niina. (2014). Lived Spaces in a Toddler Group : Application of Lefebvre’s Spatial Triad. Teoksessa Harrison Linda, Sumsion Jennifer (toim.) Lived Spaces of Infant-Toddler Education and Care: Springer. (International perspectives on early childhood education and development 11).
URL SoleCRIS

Rutanen Niina, de Souza Amorim Katia, Colus Katia Miguel, Piattoeva Nelli. (2014). What is Best for the Child? Early Childhood Education and Care for Children under 3 Years of Age in Brazil and in Finland. International Journal of Early Childhood 46 (2), 123-141.
SoleCRIS

Rytivaara Anna, Haapasalmi Ilona, Eskola Jari. (2014). Hikari ja lintsari ysiluokkalaisina. Psykologia 49 (3), 241-243.
SoleCRIS

Räisänen Mirka. (2014). Opettajat ja koulutuspolitiikka : Opetusalan ammattijärjestö ja Demokraattiset koulutyöntekijät -yhdistys peruskoulukauden koulutuspolitiikassa. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1920).
URL SoleCRIS

Saari Antti. (2014). Oppimiskone. Teoksessa Saari Antti, Jokisaari Olli-Jukka, Värri Veli-Matti (toim.) Ajan kasvatus: Kasvatusfilosofia aikalaiskritiikkinä. Tampere: Tampere University Press, 41-60.
SoleCRIS

Saari Antti, Jokisaari Olli-Jukka, Värri Veli-Matti. (2014). Johdanto : kritiikin mahdollisuus. Teoksessa Saari Antti, Jokisaari Olli-Jukka, Värri Veli-Matti (toim.) Ajan kasvatus : kasvatusfilosofia aikalaiskritiikkinä. Tampere: Tampere University Press, 9-19.
SoleCRIS

Saari Antti, Jokisaari Olli-Jukka, Värri Veli-Matti(2014). Ajan kasvatus : kasvatusfilosofia aikalaiskritiikkinä. Tampere: Tampere University Press.
SoleCRIS

Saarivirta Toni, Consoli Davide. (2014). Where Did They Go? A Study on Newly Established Universities and Graduate Mobility in Finland. Teoksessa Patrucco PierPaolo (toim.) The Economics of Knowledge Creation and Distribution: The Role of Interactions in the System Dynamics of Innovation. Abingdon: Routledge, 72-96.
SoleCRIS

Salmisto Alpo, Nokelainen Petri. (2014). Knowledge creation and innovation in civil engineering course for the first-year university students. European Journal of Engineering Education.
SoleCRIS

Silfverberg Harry, Joutsenlahti Jorma. (2014). Prospective teachers' conceptions about a plane angle and the context dependency of the conceptions. Teoksessa Nicol Cynthia, Oesterle Susan, Liljedahl Peter, Allan Darien (toim.) PME 38 / PME-NA 36 Proceedings Vancouver, Canada July 15-20, 2014: Of the 38th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics and the 36th Conference of the North American Chapter of Psychology of Mathematics Education: VOLUME 5. Vancouver, Canada: PME, 185-192.
URL SoleCRIS

Silfverberg Harry, Joutsenlahti Jorma, Leppäaho Henry. (2014). Peruskoulun kuudesluokkalaiset sanallisten tehtävien tulkitsijoina ja tuottajina. Teoksessa Röj-Lindberg Ann-Sofi, Burman Lars, Kurtén-Finnäs Berit, Linnanmäki Karin (toim.) Spaces for learning : past, present and future : Proceedings of the FMSERA 30th annual symposium in Vaasa, November 6-8, 2013. Vaasa: Faculty of Education, Åbo Akademi University, 195-206. (Report from the Faculty of Education, Åbo Akademi University 36/2014).
URL SoleCRIS

Soini Tiina, Pietarinen Janne, Pyhältö Kirsi, Tirri Kirsi. (2014). The education context : strategies for well-being and ethically sustainable problem solving in teacher-student interaction. Teoksessa Jindal-Snape Divya, Hannah F.S. Elizabeth (toim.) Exploring the dynamics of personal, professional and interprofessional ethics. Bristol: Policy Press, 69-83.
SoleCRIS

Tomperi Tuukka. (2014). Yliopistojen rahoitusmallin uudistaminen ja Julkaisufoorumin tasoluokitus. Filosofia.fi (http://filosofia.fi/node/6968).
URL SoleCRIS

Tomperi Tuukka, Juuso Hannu. (2014). (Lasten) pedagoginen filosofia : kasvatuksen historiallinen mahdollisuus. Niin & näin 21 (1), 95-105.
SoleCRIS

Ulmanen Sanna, Soini Tiina, Pyhältö Kirsi, Pietarinen Janne. (2014). Strategies for academic engagement perceived by Finnish sixth and eighth graders. Cambridge Journal of Education 44 (3), 425-443.
SoleCRIS

Vaittinen, Pirjo. (2014). Draamaa ja teatteria vakiinnuttamaan uuden opetussuunnitelman mukaan vuodesta 2016. Fidea 2014 (2), 26-27.
SoleCRIS

Vaittinen, Pirjo. (2014). Draamaopetusta pitää kehittää tutkimuspohjalta. Aikalainen 19 (9), 14.
URL SoleCRIS

Vaittinen, Pirjo. (2014). Draama hyödyksi kasvatuksessa. Aamulehti 11.08.2014, 32.
URL SoleCRIS

Valtanen Juri. (2014). Question-Asking Patterns during Problem-Based Learning Tutorials : Formal Functional Roles. Journal of Problem Based Learning in Higher Education 2 (1), 29-44.
URL SoleCRIS

Valtanen Juri, Tiensuu Aleksi, Berki Eleni, Kavde-Datye Namrata. (2014). Reflections on the quality of formal and informal learning. Teoksessa Uhomoibhi J, Linecar Peter, Barikzai S, Ross M, Staples G (toim.) Global issues in IT education.
SoleCRIS

Vampola Tomas, Horacek Jaromir, Laukkanen Anne-Maria, Svec Jan G. (2014). Human vocal tract resonances and the corresponding mode shapes investigated by three-dimensional finite-element modelling based on CT measurement. Logopedics Phoniatrics Vocology.
SoleCRIS

Vehviläinen Sanna. (2014). Hyvän ohjauksen elementit. (Video).
URL SoleCRIS

Vehviläinen Sanna. (2014). Armahdus länsimaiselle suorittajalle. Arvio kirjasta Klemola, Timo. 2013. Mindfulness – Tietoisuuden harjoittamisen taito. Docendo.. Aikuiskasvatus 34 (1), 74-76.
SoleCRIS

Vehviläinen Sanna. (2014). Väitöskirjaohjauksen mallit ja opiskelijan osallistuminen. Kasvatus 45 (1), 49-64.
SoleCRIS

Vehviläinen Sanna(2014). Ohjaustyön opas : Yhteistyössä kohti toimijuutta. Helsinki: Gaudeamus.
SoleCRIS

Vehviläinen Sanna. (2014). Työnohjaukselliset ryhmäinterventiot kohtaamispaikkana ja keskustelutilana : mahdollisuuksia ja riskejä. Teoksessa Heroja Teija et al (toim.) Parempaa työelämää tekemässä : tutkiva ote työnohjaukseen: United Press Global, 19-37.
SoleCRIS

Vehviläinen Sanna. (2014). Salakirjoitusta tulkitsemassa : onnen ja kärsimykset työelämätarinat. Arvio Anu Järvensivun teoksesta Tarinoita suomalaisesta työelämstä. Aikuiskasvatus 34 (4), 304-305.
SoleCRIS

Vehviläinen Sanna. (2014). Vad behöver cheferna veta om arbetshandledning?. Osviitta. Työnohjauksen ammattilehti (4), 10-14.
SoleCRIS

Vehviläinen Sanna, Löfström Erika. (2014). ‘I wish I had a crystal ball’: discourses and potentials for developing academic supervising. Studies in Higher Education.
URL SoleCRIS

Venninen Tuulikki, Leinonen Jonna, Lipponen Lasse, Ojala Mikko. (2014). Supporting Children’s Participation in Finnish Child Care Centers. Early Childhood Education Journal 42 (3), 211-218.
URL SoleCRIS

Vuorikoski Marjo. (2014). Bell hooksin osallistavan pedagogiikan lupaus ja rajat. Teoksessa Saarinen Jaana, Ojala Hanna, Palmu Tarja (toim.) Eroja ja vaarallisia suhteita: keskustelua feministisestä pedagogiikasta. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen Seura, 183-214. (Kasvatusalan tutkimuksia 65).
SoleCRIS

Vuorikoski Marjo. (2014). Tunnollisuuden turruttaminen. Aikalainen 19 (2), 14.
URL SoleCRIS

Vuorikoski Marjo. (2014). Kolmen teen sukkahousut kaikille. Aikalainen 19 (7), 14.
URL SoleCRIS

Vuorikoski Marjo. (2014). Edistyksen pakko. Aikalainen 19 (17), 14.
URL SoleCRIS

Vuorikoski Marjo. (2014). Kursailua tavarataivaan porteilla. Aikalainen 19 (12), 14.
URL SoleCRIS

Värri Veli-Matti. (2014). Kapitalisoitu kasvatus sopeuttamisen, tuottavuuden ja kilpailukyvyn välineenä. Kasvatus 45 (4), 390-394.
SoleCRIS

Värri Veli-Matti. (2014). Muistijälkiäni esimiehen merkityksestä nuoren tunnustuksen kokemukselle. Teoksessa Mutanen Arto, Pekkarinen Otto (toim.) Sotilaspedagogiikka : professori Juha Mäkisen 50-vuotisjuhlakirja. Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos, 79-83. (Julkaisusarja 2 : Artikkelikokoelmat 13).
SoleCRIS

Värri Veli-Matti. (2014). Halun kultivointi ekologisen sivistyksen mahdollisuutena. Teoksessa Saari Antti, Jokisaari Olli-Jukka, Värri Veli-Matti (toim.) Ajan kasvatus : kasvatusfilosofia aikalaiskritiikkinä. Tampere: Tampere University Press, 87-122.
SoleCRIS

Väänänen Mikko, Saari Antti, Kortelainen Ilmari. (2014). Johdanto. Teoksessa Kortelainen Ilmari, Saari Antti, Väänänen Mikko (toim.) Mindfulness ja tieteet : Tietoisuustaidot ja kehotietoisuus monitieteisen tutkimuksen kohteena. Tampere: Tampere University Press, 9-24.
SoleCRIS

Waaramaa Teija, Palo Pertti, Kankare Elina. (2014). Emotions in freely varying and mono-pitched vowels, acoustic and EGG analyses. Logopedics Phoniatrics Vocology.
URL SoleCRIS

Wallin Anna, Saaranen-Kauppinen Anita, Rosenberg Sini, Eskola Jari. (2014). Liikun, siis jaan? Nuorten käsitykset liikuntapäiväkirjan jakamisesta sosiaalisessa mediassa. Liikunta & Tiede 51 (6), 78-84.
URL SoleCRIS

Ylöstalo Hanna. (2014). Ammatillinen koulutus työntekijäkansalaisuuden rakentajana. Aikuiskasvatus 34 (2), 142-144.
SoleCRIS

Ylöstalo Hanna. (2014). Aikuiskasvatuksen keskuksia ja reunamia. Aikuiskasvatus 34 (2), 145-147.
SoleCRIS

 
Faculty of Education
Åkerlundinkatu 5, FI-33014 University of Tampere, Finland
tel. +358 (0)3 355 111
Questions and feedback
Maintained by: paivi.svard@uta.fi
Last update: 20.6.2018 12.36 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results