To page body
university of tampere: faculty of education: research: publications: 2008 - 2010:
Faculty of EducationUniversity of TampereFaculty of Education

Teacher Education

Publications 2008 - 2010

2008 2009 2010

Aerila J-A, Kinos J, Pöntelin R. (2010). Kielen opettaminen ja vuorovaikutus 4-5-vuotiaiden lasten ryhmässä. Teoksessa Riitta Korhonen, Marja-Leena Rönkkö, Juli-Anna Aerila (toim.) Pienet oppimassa. Kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Turku: Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö, 45 - 64.
SoleCRIS

Fonsén, Elina. (2010). Pedagogista johtajuutta metsästämässä - Kehittämistoiminta osana laadunhallintaa. Teoksessa Leena Turja & Elina Fonsén (toim.) Suuntana laadukas varhaiskasvatus - Professori Eeva Hujalan matkassa. Tampere: Suomen Varhaiskasvatus ry., 127- 139.
SoleCRIS

Gorghiu G, Lindfors E, Gorghiu L, Brezeanu L, Bizoi M. (2010). Promoting ICT in education trough teachers’ learning communities formed at national and European levels.. Teoksessa Jack Holbrook et.al. (toim.) Innovation in Science and Technology Education: Research, Policy, Practice – Proceedings of the 3rd World Conference on Science and Technology Education – WorldSTE 2010 / ICASE 2010. Tarto, Estonia: University of Tartu, 248-251.
SoleCRIS

Hujala E. (2010). Success Story of Early Childhood Education. Teoksessa Beatiful Late Bloomers. Seoul: Seonam, 38-60.
SoleCRIS

Hujala, E.. (2010). Pedagoginen osaaminen varhaiskasvatuksen menestystekijänä. Teoksessa Ritva Semi (toim.) Lastentarhanopettajan kalenteri 2010-2011. Jyväskylä: PS-kustannus, 194-197.
SoleCRIS

Hujala E & Fonsen E. (2010). Styrkor och utvecklingsområden i kvaliteten inom barnpedagogiken. Lastentarha 73 (2), 48-51.
SoleCRIS

Hujala E & Fonsen E. (2010). Varhaiskasvatuksen laadun vahvuudet ja kehittämiskohteet. Lastentarha 73 (2), 8-11.
SoleCRIS

Hujala E, Fonsen E. (2010). Työyhteisön pedagoginen kehittäminen työhyvinvoinnin perustana päivähoidossa -projektin loppuraportti. Tampere: Tampereen yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Varhaiskasvatuksen yksikkö.
URL SoleCRIS

Hujala E, Helenius A, Hyvönen P. (2010). Play for Learning and Transition to School. Teoksessa Marjory Ebbeck, Manjula Waniganayake (toim.) Play in Early Childhood Education - Learning in Diverse Contexts. Melbourne: Oxford University Press, 89-102.
SoleCRIS

Joutsenlahti J. (2010). Matematiikan kirjallinen kielentäminen lukiomatematiikassa. Teoksessa Mervi Asikainen, Pekka E. Hirvonen ja Kari Sormunen (toim.) Ajankohtaista matemaattisten aineiden opetuksen ja oppimisen tutkimuksessa. Joensuu: University of Eastern Finland, 3-15. (Reports and Studies in Education, Humanities, and Theology 1).
URL SoleCRIS

Joutsenlahti J. (2010). Katsaus matematiikan ainedidaktiikan tutkimuksiin ja kehittämistoimintaan Hämeenlinnan yksikössä vuosina 2000-2010. Teoksessa Eila Lindfors & Jouko Pullinen (toim.) Cygnaeuksen viitoittamalla tiellä - 90 vuotta opettajankoulutusta Hämeenlinnassa. Hämeenlinna: Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinna, 159-173.
SoleCRIS

Joutsenlahti J, Kulju P. (2010). Kieliteoreettinen lähestymistapa koulumatematiikan sanallisiin tehtäviin ja niiden kielennettyihin ratkaisuihin. Teoksessa Eero Ropo, Harry Silfverberg & Tiina Soini (toim.) Toisensa kohtaavat ainedidaktiikat. Ainedidaktiikan symposiumi Tampereella 13.2.2009. Tampere: Tampereen yliopisto, 77-89. (Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja. A 31).
URL SoleCRIS

Joutsenlahti J, Kulju P. (2010). Matematiikan sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen kehittäminen yhteisen tutkimuksen avulla: Sanan lasku -projekti. Teoksessa Tuula Laine, Tuomo Tammi (toim.) Tutki, kehitä, kokeile. Tampere: Tampereen yliopisto, 53-59. (Hämeenlinnan normaalikoulun julkaisuja 10).
SoleCRIS

Joutsenlahti J, Vainionpää J. (2010). Oppimateriaali matematiikan opetuksessa ja osaamisessa. Teoksessa Eero K. Niemi & Jari Metsämuuronen (toim.) Miten matematiikan taidot kehittyvät? Matematiikan oppimistulokset peruskoulun viidennen vuosiluokan jälkeen vuonna 2008. Helsinki: Opetushallitus, 137-148. (Koulutuksen seurantaraportti 2010:2).
URL SoleCRIS

Jyrkiäinen A, Koskinen-Sinisalo K-L. (2010). Yhteisöllinen ja tekstilajilähtöinen kirjoittaminen. Teoksessa Hannu Juuso et al. (toim.) Koulun kehittämisen haaste. Näkökulmia harjoittelukouluissa tapahtuvaan tutkimukseen. Oulun yliopistopaino: Oulun ylipiston opetuksen kehittämisyksikön julkaisuja, 53-66. (Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikön julkaisuja Dialogeja 13).
URL SoleCRIS

Jyrkiäinen A, Koskinen-Sinisalo K-L. (2010). Yhteistoiminnallinen ja tekstilajilähtöinen kirjoittaminen. Teoksessa Tuula Laine & Tuomo Tammi (toim.) Tutki, kehitä, kokeile. Tampere: Hämeenlinnan normaalikoulu, 71-85. (Hämeenlinnan normaalikoulun julkaisuja 10).
SoleCRIS

Jyrkiäinen A, Koskinen-Sinisalo K-L. (2010). Prosessiarviointi opettajan, oppilaan ja vertaisryhmän työvälineenä. EDU.fi - opettajan verkkopalvelu (http://www.edu.fi/perusopetus/perusopetuksen_oppilaan_arviointi/prosessiarviointi_opettajan_oppilaan_ja_vertaisryhman_tyovalineena).
URL SoleCRIS

Kaikkonen Pauli. (2010). Auf dem Weg zum jungen Fremdsprachenlehrer: von der Lehrerbildung zur Schule. Teoksessa Jürgen Abel & Gabriele Faust (toim.) Wirkt Lehrerbildung? Antworten aus der empirischen Forschung. Münster: Waxmann, 173-186.
SoleCRIS

Karila Kirsti. (2010). A Finnish viewpoint on professionalism in early childhood education. Teoksessa Carmen Dalli, Mathias Urban (toim.) Professionalism in Early Childhood Education and Care. London: Routledge, 79-92.
SoleCRIS

Karila Kirsti. (2010). Hyvä suunnittelu laadukkaan varhaiskasvatuksen tukena. Pikkuväki. Varhaiskasvattajien ammattilehti 2010 (4), 2-3.
SoleCRIS

Karila K, Kinos J. (2010). Päivä lastentarhanopettajana – mistä varhaiskasvatuksen ammatillisuudessa oikein on kyse?. Teoksessa Riitta Korhonen, Marja-Leena Rönkkö, Juli-Anna Aerila (toim.) Pienet oppimassa. Kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Turku: Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö, 284 - 295.
SoleCRIS

Karila K, Kupila P. (2010). Eri työntekijäsukupolvien yhteinen oppiminen työhyvinvoinnin tuottajana. Teoksessa Työelämän tutkimuspäivien ohjausryhmä (toim.) Työelämän tutkimuspäivien julkaisuja 1/2010. Työelämän tutkimuspäivät 2009. Työn ja elämän laatu. Tampere: Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatutkimuksen instituutti. Työelämän tutkimuskeskus, 732-741.
URL SoleCRIS

Karila K, Kupila P. (2010). Varhaiskasvatuksen työidentiteettien muotoutuminen eri ammattilaissukupolvien ja ammattiryhmien kohtaamisissa. Tampere: Tampereen yliopisto, Opettajankoulutuslaitos. Varhaiskasvatuksen yksikkö.
URL SoleCRIS

Kinos J. (2010). Professionalism – a breeding ground for struggle. The example of the Finnish day-care centre. Teoksessa Carmen Dalli, Mathias Urban (toim.) Professionalism in Early Childhood Education and Care. London: Routledge, 93-110.
SoleCRIS

Kinos J, Karila K, Palonen T. (2010). 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen tapahtumat päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kentällä. Teoksessa Riitta Korhonen, Marja-Leena Rönkkö, Juli-Anna Aerila (toim.) Pienet oppimassa. Kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Turku: Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö, 231 - 247.
SoleCRIS

Kinos J, Kinos S, Niemelä N, Selinummi A-K. (2010). Kakaduu- ja Lintubongaus -sanataideprojektit lapsilähtöisen pedagogiikan toteuttajina erityiskoulussa. Teoksessa Riitta Korhonen, Marja-Leena Rönkkö, Juli-Anna Aerila (toim.) Pienet oppimassa. Kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.. Turku: Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö, 203-217.
SoleCRIS

Kinos J, Pukk M. (2010). Lapsest lähtuv kasvatus.Lapse huvid esile. Tallinn: TEA kirjastus.
SoleCRIS

Kujala T. (2010). Liikkeellä - keho työssä yliopisto-opinnoissa. Teoksessa Eila Lindfors, Jouko Pullinen (toim.) Cygnaeuksen viitoittamalla tiellä: 90 vuotta opettajankoulutusta Hämeenlinnassa. Juhlakirja: In the Tradition of Uno Cygnaeus: 90 years of teacher education in Hämeenlinna. Hämeenlinna: Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos, 87-97.
URL SoleCRIS

Kujala Tiina, Hakala Liisa. (2010). Koululiikunta on kaikille. Liikunnan ja urheilun maailma (1).
URL SoleCRIS

Kulju Pirjo, Mäkinen Marita. (2010). Lukeminen ja kirjoittaminen koulun kontekstissa. Kasvatus 41 (2), 113-115.
SoleCRIS

Kulju P, Joutsenlahti J. (2010). Mitä annettavaa äidinkielellä ja matematiikalla oppiaineina voisi olla toisilleen?. Teoksessa Eero Ropo, Harry Silfverberg & Tiina Soini (toim.) Toisensa kohtaavat ainedidaktiikat. Ainedidaktiikan symposiumi Tampereella 13.2.2009. Tampere: Tampereen yliopisto, 163-178. (Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja. A 31).
URL SoleCRIS

Kupila P. (2010). How does an expert identity in early education develop during the educational process?. Teoksessa Barbara Merrill & José González Monteagudo (toim.) Education Journeys and Changing Lives. Adult Student Experiences. Volume II. ESREA. European Society for Research on the Education of Adults. Sevilla, Spain: ESREA, 404-408.
SoleCRIS

Leena Turja & Elina Fonsén. (2010). Suuntana laadukas varhaiskasvatus -Professori Eeva Hujalan matkassa. Tampere: Suomen Varhaiskasvatus ry..
SoleCRIS

Lehtonen Heleena. (2010). Yrittävän käyttäytymisen kasvu. Teoksessa Eila Lindfors, Jouko Pullinen (toim.) Cygnaeuksen viitoittamalla tiellä: 90 vuotta opettajankoulutusta Hämeenlinnassa. Juhlajulkaisu. In the tradition of Uno Cygnaeus: 90 years of teacher education in Hämeenlinna. Hämeenlinna: Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinna, 127-142.
SoleCRIS

Lindén Jyri. (2010). Kutsumuksesta Palkkatyöhön? Perusasteen opettajan työn muuttunut luonne ja logiikka.. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1502).
URL SoleCRIS

LIndén, Jyri. (2010). Henkisen työn hullut päivät. Telma (3), 31.
URL SoleCRIS

Lindfors E. (2010). A successful learning community – challenges and pedagogical solutions. Teoksessa Tiina Joutsenvirta, Liisa Myyry (toim.) Blended Learning in Finland. Helsinki: Faculty of Social Sciences at the University of Helsinki, 30-45.
URL SoleCRIS

Lindfors E. (2010). Innovation and user-centred design in the pedagogical context. Teoksessa Jarle Sjøvoll & Kjell Skogen (toim.) Creativity and Innovation. Preconditions for entrepreneurial education. Trondheim: Tapir akademisk forlag, 53–63.
SoleCRIS

Lindfors E. (2010). Muuttuva arki ja innovaatiot käsityön tutkimuksen ja opetuksen haasteena. Everyday practice and innovations as challenges of research and sloyd teaching.. Teoksessa Eila Lindfors, Jouko Pullinen (toim.) Cygnaeuksen viitoittamalla tiellä: 90 vuotta opettajankoulutusta Hämeenlinnassa. 90 years of teacher education in Hämeenlinna. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos. Hämeenlinna: Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos, 97-117.
URL SoleCRIS

Lindfors E. (2010). Käyttäjälähtöinen suunnittelu - oppilaiden kokemukset ja ideat innovaatioiksi. Teoksessa Tuula Laine, Tuomo Tammi (toim.) Tutki, kehitä ja kokeile. Tampere: Tampereen yliopisto, 139–155. (Hämeenlinnan normaalikoulun julkaisuja 10).
SoleCRIS

Lindfors E. (2010). Creativity, Innovation and Entrepreneurship in Education 2020 – Some Considerations from Crafts Part. Teoksessa Aki Rasinen & Timo Rissanen (toim.) In the Spirit of Uno Cygnaeus – Pedagogical Questions of Today and Tomorrow. Jyväskylä: Jyväskylä University Printing House, 109-120.
URL SoleCRIS

Lindfors E. (2010). The dilemma of arts and crafts: Do teachers have the competence to teach?. Teoksessa Heikki Ruismäki, Inkeri Ruokonen (toim.) Rights of the Child to the Arts, Culture and Creativity: 2nd International Journal of Intercultural Arts Education Conference: Post-Conference Book. Helsinki: University of Helsinki: Department of Teacher Education, 35-45. (University of Helsinki. Research Report 320).
URL SoleCRIS

Lindfors E, Kokko S. (2010). Taide- ja taitokasvatuksen haasteet luokanopettajan koulutuksessa. Esimerkkinä käsityö.. Teoksessa Eero Ropo, Harry Silfverberg & Tiina Soini (toim.) Toisensa kohtaavat ainedidaktiikat. Ainedidaktiikan symposiumi 2009. Tampere: Tampereen yliopistopaino, 217-231. (Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja. A).
URL SoleCRIS

Lindfors E, Pullinen J. (2010). Cygnaeuksen viitoittamalla tiellä. 90 vuotta opettajankoulutusta Hämeenlinnassa. Hämeenlinna: Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos.
URL SoleCRIS

Mäki-Kulmala H. (2010). Scientia generalis. Aikalainen - Tampereen yliopiston tiede- ja kulttuurilehti 15 (8), 12-13.
URL SoleCRIS

Mäki-Kulmala H. (2010). Rubeb Oskar Auervaara ja Pekka Himanen. Aikalainen - Tampereen yliopiston tiede- ja kulttuurilehti 15 (2), 5.
URL SoleCRIS

Mäki-Kulmala H. (2010). Konservatiivi ja radikaali : professori Urpo Harvan 100 -vuotismuisto. Kasvatus & Aika 2010 (4), 83-88.
URL SoleCRIS

Mäki-Kulmala H. (2010). Eteenpäin konsensuksen ja suomettumisen tiellä!. Aikalainen - Tampereen yliopiston tiede- ja kulttuurilehti 15 (5), 4.
URL SoleCRIS

Mäki-Kulmala H. (2010). Edistys ja idylli. Kasvatus & aika 2010 (4), 132-134.
SoleCRIS

Mäki-Kulmala H. (2010). Voiko kukaan olla "perussuomalainen"?. Aikalainen - Tampereen yliopiston tiede- ja kulttuurilehti 15 (12), 5.
URL SoleCRIS

Mäki-Kulmala H. (2010). Showpainija parlamentissa. Aikalainen - Tampereen yliopiston tiede- ja kulttuurilehti 15 (19), 4.
URL SoleCRIS

Mäkinen, M & Annala, J. (2010). Osaamisperustaisen opetussuunnitelman monet merkitykset korkeakoulutuksessa. Kasvatus & aika 2010 (4), 41-61.
URL SoleCRIS

Mäkinen Marita. (2010). FinRAssa kuin kotonaan. Kielikukko 29 (1), 1.
SoleCRIS

Mäkinen Marita, Kulju Pirjo. (2010). Miten alkavaa kirjoitustaitoa voitaisiin arvioida sanrakenteiden kannalta?. Kasvatus 41 (2), 129-142.
SoleCRIS

Mäkinen M, Korhonen V, Svärd P, Annala J. (2010). Yksin pärjäämisen kulttuuri haittaa opiskelun sujumista. Aikalainen 15 (17), 5.
SoleCRIS

Mäkinen M, Merta J, Pantzar T. (2010). Teacher Education for Inclusion in Finland. Inclusive Education in Action (http://www.inclusive-education-in-action.org/iea/index.php?menuid=25&reporeid=214).
URL SoleCRIS

Nummenmaa AR, Alanko-Turunen M. (2010). Re-thinking supervision of PhD work processes – Probell research group walking the PBL talk. Teoksessa Terry Barret, Sarah Moore (toim.) New Approaches to Problem-based Learning: Revitalising Your Practice in Higher Education. New York: Routledge, 252-265.
SoleCRIS

Pietarinen J, Pyhältö K, Soini T.. (2010). A horizontal approach to school transitions: a lesson learned from Finnish 15-year-olds. Cambridge Journal of Education 40 (3), 229-245.
SoleCRIS

Pietarinen J, Soini T, Pyhältö K. (2010). Learning and well-being in transitions: How to promote pupils' active learning agency?. Teoksessa Divya Jindal-Snape (toim.) Educational transitions. Moving stories from around the world: Routledge, 143-158. (Routledge Research in Education).
SoleCRIS

Pihlaja P, Kinos J, Mäntymäki M. (2010). Päivähoitosuhteen laadun komponentit. Vanhempien kokemukset päivähoitosuhteesta.. Teoksessa Riitta Korhonen, Marja-Leena Rönkkö & Juli-Anna Aerila (toim.) Pienet oppimassa. Kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.. Turku: Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö, 190 – 202.
SoleCRIS

Portimojärvi T, Rantala L. (2010). A blended but simple introduction to media education. Teoksessa Taina Joutsenvirta, Liisa Myyry (toim.) Blended Learning in Finland. Helsinki: Faculty of Social Sciences at the University of Helsinki, 74-84.
URL SoleCRIS

Pullinen J. (2010). Johdattelua kuvataidekasvatuksen poluille. Teoksessa Eila Lindfors, Jouko Pullinen (toim.) Cygnaeuksen viitoittamalla tiellä. 90 vuotta opettajankoulutusta Hämeenlinnassa. Hämeenlinna: Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos, 57-70.
URL SoleCRIS

Pyhältö K, Soini T, Pietarinen J.. (2010). Pupils’ pedagogical well-being in comprehensive school – Significant positive and negative school experiences of Finnish nine graders. European Journal of Psychology of Education 25 (2), 207-221.
SoleCRIS

Pyhältö K, Soini T, Pietarinen J, Havu-Nuutila S. (2010). Pedagogista hyvinvointia rakentamassa päiväkodin ja peruskoulun rajapinnalla. Teoksessa Martin Ubani, Arto Kallioniemi, Juha Luodeslampi (toim.) Kokonaisvaltainen kasvatus, lapsi ja uskonto. Helsinki: Lasten Keskus Oy, 188-206.
SoleCRIS

Rajakaltio Helena, Syrjäläinen Eija. (2010). Kuntauudistuksen ristipaineessa - tapaus Hämeenlinna. Teoksessa Hannu L.T.Heikkinen, Hannu Jokinen ja Päivi Tynjälä (toim.) Vertaisryhmämentorointi työssä oppimisen tukena. Helsinki: Tammi, 110-124.
SoleCRIS

Rajakaltio Helena, Syrjäläinen Eija. (2010). Näkökulmia täydennyskoulutuksen ja opettajankoulutuksen kehittämiseen. Teoksessa Eila Lindfors, Jouko Pullinen (toim.) Cygnaeuksen viitoittamalla tiellä: 90 vuotta opettajankoulutusta Hämeenlinnassa. Juhlajulkaisu. In the tradition of Uno Cygnaeus: 90 years of teacher education in Hämeenlinna. Hämeenlinna: Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos, 219-227.
URL SoleCRIS

Rantala, Kyllikki. (2010). Arvostelu kirjasta Nuotio Eppu, Ripinä & Rapina. Virikkeitä 2010 (1), 78 - 79.
SoleCRIS

Rantala, Kyllikki. (2010). Arvostelu kirjasta Karvakorvan laulupurkki. Virikkeitä 2010 (3), 48 - 49.
SoleCRIS

Ropo E, Silfverberg H, Soini T. (2010). Toisensa kohtaavat ainedidaktiikat : ainedidaktinen symposiumi 13.2.2009 Tampereella. Tampere: Tampereen yliopisto. (Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja. A 31).
URL SoleCRIS

Ropo E, Välijärvi J. (2010). School-based curriculum development in Finland. Teoksessa Edmond Hau-fai Law, Nienke Nieveen (toim.) Schools as Curriculum Agencies. Rotterdam: Sense Publishers, 197-215.
SoleCRIS

Silfverberg Harry. (2010). Opetussuunnitelmatekstien verbianalyysi – lukion matematiikan oppimäärät opetussuunnitelman perusteissa 1994 ja 2004. Teoksessa Ropo Eero, Silfverberg Harry, Soini Tiina (toim.) Toisensa kohtaavat ainedidaktiikat. Ainedidaktinen symposiumi Tampereella 13.2.2009. Tampere: Tampereen yliopisto, 369-382. (Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja. A 31).
URL SoleCRIS

Silfverberg Harry. (2010). Liisa Näveri. Aritmetiikasta algebraan - Muutoksia osaamisessa peruskoulun päättöluokalla 20 vuoden aikana. Vastaväittäjän, dosentti Harry Silfverbergin lausunto. Didacta Varia 15 (2), 46-48.
SoleCRIS

Silfverberg Harry, Haapasalo Lenni. (2010). Painful Paradigm Shifts in the Teaching and Learning of Mathematics. Teoksessa B. Sriraman, C. Bergsten, , S. Goodchild, G. Palsdottir, B. Dahl, L. Haapasalo (toim.) The First Sourcebook on Nordic Research in Mathematics Education. Charlotte: IAP - Information Age Publishing, 731-746.
SoleCRIS

Smith G G, Gerretson H, Olkun S, Joutsenlahti J. (2010). Effect of causal stories in solving mathematical story Problems. Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 39, 284-295.
URL SoleCRIS

Soini T, Pyhältö K, Pietarinen J.. (2010). Pedagogical well-being:reflecting learning and well-being in teachers' work. Teachers and teaching:theory and practice 16 (6), 735-751.
SoleCRIS

Stubb J, Pyhältö K, Soini T, Nummenmaa AR, Lonka K. (2010). Osallisuus ja hyvinvointi tiedeyhteisössä: tohtoriopiskelijoiden kokemuksia. AIkuiskasvatus 2, 106-119.
SoleCRIS

Syrjäläinen Eija. (2010). Sukupuolitietoista tasa-arvokasvatusta koulun arkeen. TASUKO-projekti. TASUKOn internetsivut (http://wiki.helsinki.fi/display/TASUKO).
URL SoleCRIS

Syrjäläinen Eija, Kujala Tiina. (2010). Sukupuolitietoinen tasa-arvokasvatus - vaiettu aihe opettajankoulutuksessa ja koulun arjessa. Teoksessa Markku Suortamo, Liisa Tainio, Elina Ikävalko, Tarja Palmu ja Sirpa Tani (toim.) Sukupuoli ja tasa-arvo koulussa. Jyväskylä: PS-kustannus, 25-40.
SoleCRIS

Syrjäläinen E, Rajakaltio H. (2010). Vuorovaikutteinen koulutus - yksi näkökulma täydennyskoulutukseen ja opettajankoulutuksen kehittämiseen. Kasvatus 41 (3), 274-279.
SoleCRIS

Vainionpää J, Joutsenlahti J. (2010). Opettajien matematiikkakuva ja matematiikan opettamisen olosuhteet. Teoksessa Eero K. Niemi & Jari Metsämuuronen (toim.) Miten matematiikan taidot kehittyvät? Matematiikan oppimistulokset peruskoulun viidennen vuosiluokan jälkeen vuonna 2008. Helsinki: Opetushallitus, 149-164. (Koulutuksen seurantaraportti 2010:2).
URL SoleCRIS

Vanhatalo M. (2010). Soittokopista sosialisaatioon, vastaanottamisesta valtuutukseen. Teoksessa Eila Lindfors, Jouko Pullinen (toim.) Cygnaeuksen viitoittamalla tiellä. 90 vuotta opettajankoulutusta Hämeenlinnassa, 71-84.
URL SoleCRIS

Veisson M, Einarsdottir J, Gardarsdottir B, Gaspar MF, Hujala E, Suur S. (2010). A Cross-Cultural Qualitative Study on Parent-Teacher Partnership in Child Care in Estonia, Finland, Iceland and Portugal. Teoksessa Jaan Mikk, Marika Veisson, Piret Luik (toim.) Teacher's personality and professionalism. Frankfurt am Main: Peter Lang, 31-52. (Estonian Studies in Education).
SoleCRIS

Viittala, K.. (2010). Kohtaamisia ja vuorovaikutusta varhaisvuosien erityiskasvatuksessa. Kasvatus 41 (4), 394-396.
SoleCRIS

Värri Veli-Matti. (2010). Opettajankoulutuksen sivistystehtävät globaalin vastuun aikakaudella. Teoksessa Eila Lindfors, Jouko Pullinen (toim.) Cygnaeuksen viitoittamalla tiellä: 90 vuotta opettajankoulutusta Hämeenlinnassa. Juhlajulkaisu. In the tradition of Uno Cygnaeus: 90 years of teacher education in Hämeenlinna. Hämeenlinna: Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos, 35-55.
URL SoleCRIS

Värri Veli-Matti, Ropo Eero. (2010). Miten olla upseeri ja herrasmies? – pahimpaan valmistautuminen sotilaspedagogiikan näköalana. Teoksessa Juha Mäkinen, Juha Tuominen (toim.) Toimintakykyisyyttä kehittämässä: Jarmo Toiskallion juhlakirja. Military Pedagogical Reflections. Helsinki: Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos, Maanpuolustuskorkeakoulu, 124-138. (Julkaisusarja 1, Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos, Maanpuolustuskorkeakoulu 6/2010).
SoleCRIS

Värri, V-M. (2010). Opettajankoulutus ja aikamme haasteet. Steinerkasvatus 2010 (4), 10-11.
SoleCRIS

 
Faculty of Education
Åkerlundinkatu 5, FI-33014 University of Tampere, Finland
tel. +358 (0)3 355 111
Questions and feedback
Maintained by: edu.info@uta.fi
Last update: 14.10.2013 10.51 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results