Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: esittely: opetusharjoittelun ohjaajalle harjoitteluoppilaitoksessa: yliopistopedagogiikka:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta
Opetusharjoittelun ohjaajalle harjoitteluoppilaitoksessa

Yliopistopedagogiikka - Opetusharjoittelutunnit

Aineopinnoissa ohjattua opetusharjoittelua on 10 op (270 t opetusharjoittelijan työtä) ja se toteutetaan kolmessa osassa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.

 • Harjoitteluosuus 1
  • Suorituspaikka: yliopisto, integroituna mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaisessa työsuunnitelmassa määriteltyyn opetukseen
  • Laajuus: 135-185 t opetusharjoittelijan työtä, joka sisältää opetuksen havainnointia sekä 3-5 op:n laajuisen opintojakson suunnittelun, opetuksen/ohjaustoiminnan ja arvioinnin
  • Osuuden tarkoituksena on kokeilla ja kehittää uudenlaisia opetuksen ja oppimisen muotoja ja ympäristöjä sekä syventää yliopistopedagogista opetusta ja arviointia koskevaa tutkimusperustaista osaamista 
 • Harjoitteluosuus 2
  • Suorituspaikka: opetusharjoittelijan itse valitsema koulutusinstituutio, esimerkiksi ammattikorkeakoulu, aikuiskoulutuksen tai toisen asteen oppilaitos (opiskelupaikka, josta opiskelijat tulevat yliopistolle)
  • Laajuus: 50-100 t opetusharjoittelijan työtä, joka sisältää perehtymistä instituution toimintaan, opetuksen havainnointia ja 2-3 op:n laajuisen opintojakson suunnittelun, opetuksen/ohjaustoiminnan ja arvioinnin
  • Voit toteuttaa myös Erasmus-vaihtona, jossa opetusta noin 10 tuntia, sen valmistelu ja laajempi tutustuminen vaihtoyliopistoon
 • Harjoitteluosuus 3
  • Suorituspaikka: opetusharjoittelijan itse valitsema yliopiston ulkopuolinen työyhteisö, esimerkiksi yritys, tutkimuslaitos, järjestö, säätiö, kaupungin työyhteisö tai oppilaitos
  • Suorituspaikka valitaan henkilökohtaisten osaamistavoitteiden perusteella siten, että sen avulla on mahdollista ymmärtää opiskeljoiden työllistymistä ja sijoittumista työmarkkinoille (opiskeljoiden mahdollinen tai toivottava työympäristö)
  • Harjoitteluosuuden voi suorittaa yhdessä tai useammassa paikassa
  • Laajuus: 35-70 t opetusharjoittelijan työtä, joka sisältää perehtymistä yrityksen tai yhteisön toimintaan, havainnointia, yhteistyötä ja mahdollisuuksien mukaan opetusta tai ohjausta

Opetusharjoittelun tulee tukea opintojakson tavoitteiden mukaista opiskelua. Harjoitteluosuuksien 1 ja 2 tulee sisältää kokonaisen kurssin, opintojakson tai projektin, jonka suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista opetusharjoittelija on vastuussa. Opetusharjoittelija voi halutessaan suorittaa jonkin harjoitteluosuuden pariopetuksena esimerkiksi mentorin kanssa.

Opetusharjoittelu sisältää erilaisten opetus- ja oppimistilanteiden havainnointia ja seuraamista.  Havainnointi voi kohdistua esimerkiksi lukupiirityöskentelyyn, verkko-opetukseen, pedagogisen mallin kokeiluun, suurryhmäopetukseen tai ohjaukseen. Havainnointia voi tehdä myös muussa kuin oman alan opetuksessa ja eri koulutusinstituutioissa. Havainnoinnin tulee perustua asetettuihin tavoitteisiin.

Harjoitteluohjaus ja palkkiot

Opetusharjoittelija esittää henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassaan, miten hänen oma työmääränsä ja mentoreilta odotettava ohjauksen työpanos jakautuvat eri harjoitteluosuuksille.

Opetusharjoittelujen ensimmäisen ja toisen osan ohjaa pedagogisesti ansioituneet ohjaavat opettajat eli mentorit yhteistyössä ohjaavien yliopistonlehtorien kanssa. Mentoreille maksetaan palkkio harjoittelun ohjaamisesta. Enimmillään palkkiona laskutettava ohjaustuntimäärä voi olla 16 tuntia opetusharjoittelijaa kohden. Tuntimäärä jakautuu ensimmäisen ja toisen harjoitteluosuuden kesken henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa sovitulla tavalla. Jos opiskelijalla on useampi kuin yksi mentori, hän sopii ohjaustuntimäärästä etukäteen mentorien kanssa. Opetusharjoittelua ohjaava mentori laskuttaa kasvatustieteiden tiedekunnalta palkkion käyttäen palkkiolomaketta.

Kolmannen osan ohjauksessa on mukana ohjausverkosto, jossa yhdistetään vertaisohjauksen muotoja, työpaikoilla saatua ohjausta ja itsearviointia. Tästä osuudesta ei maksesta ohjauspalkkiota.

Osan harjoittelusta voi toteuttaa myös ulkomaisessa yliopistossa opettajavaihdossa, mutta ohjauspalkkion maksaminen ei tällöin ole mahdollista.

 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: outi.stuber@uta.fi
Muutettu: 27.9.2017 8.05 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti