Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: täydennyskoulutus:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta

KUULUMISIA VII PÄTEVÖITTÄÄ AINEENOPETTAJIA LUOKANOPETTAJIKSI

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60op) täydennyskoulutuksena

Koulutuksessa pätevöitetään luokanopettajiksi samassa ryhmässä maahanmuuttajataustaisten lisäksi myös kantasuomalaisia, maahanmuuttajien opettajiksi hakeutuvia henkilöitä. Maahanmuuttajataustaisten ja kantasuomalaisten yhteisopetuksen perusteena on pedagoginen kieli-ja kulttuuritietoisessa inklusiivinen konteksti, jonka osallistujat siirtävät oppimisympäristöksi oppilaitoksiin.

Koulutus toteutetaan voimassa olevan luokanopettajan monialaisten opintojen opetussuunnitelman mukaisesti. Opettajina toimii pääsääntöisesti tiedekunnan oma opetushenkilökunta sekä muita asiantuntijakouluttajia. Opinnot on mahdollista suorittaa monimuoto-opintoina työn ohessa. Opetus on opiskelijoille maksutonta.

 

Koulutus alkaa  14.12.2018.

Lähiopetus järjestetään Tampereella perjantai-iltaisin ja lauantaisin. Syksyn 2018 ja kevään 2019 lähikoulutusjaksojen ajankohdat tulevat näille sivuille syksyn 2018 aikana.

 

Osaamistavoitteet ja opintojaksot

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida perusopetuksen oppiaineiden opetusta luokilla 1-6. Opiskelija tiedostaa omat asenteensa perusopetuksen oppiaineisiin ja kykenee tarkastelemaan asenteitaan kriittisesti. Hän tuntee perusopetuksen oppiaineiden sisältöjen merkityksen kasvavalle lapselle ja tunnistaa oppiaineiden sisältöjen erityisluonteen sekä niiden taustalla olevia tieteen- ja taiteenaloja. Opiskelija osaa eritellä oppiaineiden pedagogisia kulttuureita sekä yhteiskunnallisia sidoksia ja osaa hyödyntää perusopetuksen oppiaineiden mahdollisuuksia maailman ilmiöiden tutkimisessa.

 

Sisältyvät opintojaksot

KASLOM1 Äidinkieli ja kirjallisuus, 5 op

KASLOM2 Kieli ja kielentäminen, 5 op

KASLOM3 Yksilö, yhteiskunta ja kulttuuri, 4 op

KASLOM4 Kuva- ja mediakulttuurit, 3 op

KASLOM5 Matemaattiset aineet, 8 op

KASLOM6 Biologia ja ympäristötieto, 5 op

KASLOM7 Käsityö, 7 op

KASLOM8 Draama, 3 op

KASLOM9 Kuvataide, 5 op

KASLOM10 Liikunta, 5 op

KASLOM11 Musiikki, 4 op

Monialaisiin opintoihin liittyvä harjoittelu, 6 op

 

VALINTAPERUSTEET 2018

Hakukelpoisuusvaatimukset

Hakijaksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on

 • Ylempi yliopistollinen korkeakoulututkinto, mutta erityistilanteessa myös alempi korkeakoulututkinto voidaan huomioida.
 • Aineenopettajan pedagogiset opinnot (60op) suoritettuna TAI rinnastuspäätös 15 opintopisteen täydennysopinnoista, jolloin hakija hakee suorittamaan sekä monialaisia opintoja että täydennysopintoja (15 op).
 • Opetettavassa aineessa suoritettuna hakuajan loppuun mennessä perus- ja aineopinnot tai vähintään 60 opintopisteen (35 opintoviikon) laajuiset opinnot. JOS kyseessä on sellainen opetettava aine, josta ei voi suorittaa perus- ja aineopintoja suomalaisessa yliopistossa (esim. somalin kieli), vaaditaan hakijalta vähintään 3 vuoden työkokemus suomalaisesta koulusta kyseisen aineen opettajana. 
 • Syntyperäisiltä suomalaisilta edellytetään lisäksi 3 vuoden kokemus maahanmuuttajien kouluttamisesta tai muusta vastaavasta työstä.
 • Hyvä suomen kielen taito (yleisen kielitutkinnon taso 4-5).

 

Ulkomailla suoritetuista opinnoista pitää olla Opetushallituksen myöntämä rinnastuspäätös.

Lisätietoja rinnastuspäätöksestä ja sen myöntämisestä:

http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/opetushallituksen_paatokset

Hakuaika ja hakumenettely

 • Hakuaika alkaa 1.9.2018 ja päättyy 1.10.2018 klo 16:15.
 • Hakulomake on tulostettavissa tästä tai noudettavissa kasvatustieteiden tiedekunnan koulutuspäälliköltä Tea Seppälältä (Åkerlundinkatu 5, huone 212). 

Hakulomake tulee palauttaa käsin allekirjoitettuna, kirjallisena postitse ja siihen tulee liittää kopiot seuraavista todistuksista:

 • Kopio todistuksesta ylemmästä korkeakoulututkinnosta (erityistilanteissa todistus alemmasta korkeakoulututkinnosta)
 • Kopio opetushallituksen myöntämästä rinnastuspäätöksestä, jos em. tutkinto on suoritettu ulkomailla.
 • Kopio työtodistuksesta, jos kyseessä on sellainen opetettava aine, josta ei voi suorittaa perus- ja aineopintoja suomalaisessa yliopistossa.
 • Kopio todistuksesta aineenopettajan pedagogisisista opinnoista (60 op).

 • Kantasuomalaisilta kopio työtodistuksesta maahanmuuttajien kouluttamisesta tai muusta vastaavasta työstä.
 • Jos hakijalla on yleisen kielitutkinnon todistus, liitetään myös sen kopio hakemukseen
   
  Hakemusta ja sen liitteitä ei palauteta hakijalle.
   
  Hakemus lähetetään seuraavaan osoitteeseen:
  Kasvatustieteiden tiedekunta
  Tea Seppälä
  Åkerlundinkatu 5
  33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

    

Soveltuvuuskoe 

 • Soveltuvuuskoe järjestetään 29.-31.10.2018.
 • Kirjallinen kutsu soveltuvuuskokeeseen lähetetään viimeistään 10.10.2018.
 • Hakemusten perusteella hakukriteerit täyttävistä hakijoista kutsutaan soveltuvuuskokeeseen noin kaksinkertainen määrä valittavien määrään nähden.
 • Soveltuvuuskokeeseen kuuluu ryhmäkeskustelu, yksilöhaastattelu sekä kirjallinen tehtävä suomen kielellä.
 • Soveltuvuuskokeen arviointi kohdistuu hakijan motivoituneisuuteen, soveltuvuuteen kasvatustyöhön ja kasvatusalan työtehtäviin.

 

Lopullinen valinta ja pisteytys

 •  Lopullinen valinta tehdään soveltuvuuskokeen perusteella.
 •  Kokeesta saatava maksimipistemäärä on 30. Voidakseen tulla hyväksytyksi opiskelijan on saatava kokeesta vähintään 10 pistettä.

  

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely 

 • Tulokset ilmoitetaan viimeistään viikolla   47.

 • kaikille soveltuvuuskokeeseen osallistuneille hakijoille lähetetään kirjallinen tieto valinnan tuloksista sekä oikaisumenettelystä.
 • opinnot alkavat 14.12.2018.

 

Lisätietoja koulutuksesta

Tea Seppälä, koulutuspäällikkö

gsm: 050 318 7700

sähköposti tea.s.seppala@uta.fi  

 

 

 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: Tea.S.Seppala@uta.fi
Muutettu: 18.9.2018 14.02 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti