Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimushankkeet: multi-train:
Kasvatustieteiden tiedekuntaMULTI-TRAIN
MULTI-TRAIN

Tutkimus

MULTI-TRAIN on Suomen Akatemian rahoittama toimintatutkimushanke. Tavoitteena on auttaa sosiaali- ja terveysalan työyhteisöjä kehittämään hyvin toimivia käytäntöjä monikulttuurisen työn arkeen.

Tutkimus- ja kehitystyön kohteina ovat kulttuurien välisen työn keskeiset osa-alueet: monimuotoisuuden johtaminen, rekrytointi ja kvalifikaatiot, kulttuurien välinen vuorovaikutus ja kulttuurien välinen oppiminen.

Vastausta haetaan kysymykseen: Millaisia muutosprosesseja monikulttuurisissa sosiaali- ja terveysalan työyhteisöissä tarvitaan, jotta voidaan luoda puitteet onnistuneelle ja tulokselliselle kulttuurien väliselle työlle?

Tutkimus toteutetaan vuosina 2013-2017 tiiviissä yhteistyössä viiden sosiaali- ja terveysalan organisaation kanssa eri puolilla Suomea. Maantieteellisen kattavuuden lisäksi tutkimukseen osallistuvat työyhteisöt edustavat erityyppisiä julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioita. Kaikki ovat monikulttuurisia ja suurin osa on rekrytoinut aktiivisesti henkilöstöä ulkomailta.

Tutkimukseen osallistuvat organisaatiot

Hatanpään sairaala

Karhulan sairaala

Koukkuniemen vanhainkoti

Kuopion yliopistollinen sairaala KYS

Mainio Vire

Tutkimuksen toteutus

Hankkeen tavoitteena on auttaa työyhteisöjä johtamaan ja hallitsemaan kulttuurista muutosta, ratkaisemaan vuorovaikutuksen ongelmia ja luomaan edellytyksiä kestäville muutosprosesseille. Toimintaorientoitunut lähestymistapa auttaa nykytilan arvioinnin lisäksi työyhteisöjä kehittämään valmiuksiaan menestykselliselle kulttuurien väliselle työlle myös tulevaisuudessa. Hanke auttaa työyhteisöjä muodostamaan kulttuurien välisen oppimisen prosesseista vakiintuneita, toimintaan oleellisesti kuuluvia toimintamalleja.

Toimintakäytäntöjen kehittämiseen pyritään viiden vaiheen kautta: alkukartoitus, toiminnan suunnittelu, toiminta, arviointi ja oppimisen erittely (ks. Susman, 1983).

ALKUKARTOITUS (Kulttuurien välisen työn ongelmien tunnistaminen) Hankkeen alkuvaiheessa selvitetään keskeiset kulttuurien välisen työn hankauspisteet. Tämä tehdään yhteistyössä tutkimukseen osallistuvien organisaatioiden kanssa. Kaikissa organisaatiossa muodostetaan kehittämisryhmät, jotka auttavat hankkeen tutkijoita hankkeen toteuttamisessa. Yksilö- ja ryhmähaastattelujen ja havainnointien avulla tunnistetaan paitsi onnistumisen kokemuksia myös mahdollisia kulttuurien välisen vuorovaikutuksen ongelmatilanteita. Tavoitteena on hankkia tietoa siitä, millaisia toimenpiteitä tarvitaan jotta eri toimijat pystyvät työskentelemään onnistuneesti yhdessä.

TOIMINNAN SUUNNITTELU (Toimintavaihtoehtojen punnitseminen) Alkukartoitusta seuraa yhteistoiminnallinen toimintavaihtoehtojen arviointi ja erilaisten ratkaisumahdollisuuksien suunnittelu. Kehittämisryhmät, tutkijat ja hankkeen ohjausryhmä laativat työyhteisökohtaiset toimintasuunnitelmat. Kun tarvittavista toimenpiteistä on päästy yhteisymmärrykseen, valmistellaan työyhteisöjen käyttöön tarvittavaa tiedotus- ja koulutusmateriaalia. 

TOIMINTA (Interventio) Toimintasuunnitelmat toteutetaan yhteistyössä työyhteisöjen kehittämisryhmien kanssa. Työyhteisöissä jaetaan tietoa monimuotoisuuteen liittyvistä kysymyksistä, ja tutkimusryhmän jäsenet toimivat tarvittaessa kouluttajina. Myös työyhteisöjen maahanmuuttajataustaista henkilöstöä hyödynnetään mahdolisuuksien mukaan. Tavoitteena on luoda edellytykset onnistuneelle kulttuurien väliselle vuorovaikutukselle ja yhteistyölle.

ARVIOINTI (Toiminnan vaikutusten arvioiminen) Toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan keräämällä yksilö- ja ryhmähaastattelujen avulla tietoa suomalais- ja ulkomaalaistaustaisten kokemuksista. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on, ovatko vastaajat kokeneet kulttuurisesti voimaannuttavia tilanteita. Tavoitteena on myös selvittää, ovatko henkilöstöhallinnon käytännöt muuttuneet ja miten. Tutkimusaineiston hankinnassa ja analysoinnissa tehdään yhteistyötä kehittämisryhmien kanssa. 

OPPIMISEN ERITTELY (Toimintatapojen muutos) Tutkimusryhmä, kehittämisryhmät ja ohjausryhmä suunnittelevat työyhteisökohtaiset jatkotoimenpiteet. Tavoitteena on muotoilla tulevaisuudessa jatkettavia toimenpiteitä kussakin organisaatiossa. Keskeistä on myös kartoittaa, millaisia koulutuksellisia toimenpiteitä tarvitaan kulttuurien välisen ymmärryksen tukemiseksi työyhteisöissä. 

Lähteet:

Susman, G. (1983): Action Research: A Sociotechnical Systems Perspective. Teoksessa Morgan, G. (toim.): Beyond Method: Strategies for Social Science Research. London: Sage Publications, 95-113.


MUL-TRAIN logot Tampereen yliopisto Itä-Suomen yliopisto Suomen Akatemia

 
MULTI-TRAIN -hanke
puh. 050 318 6990
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: kaisa.niiranen@uta.fi
Muutettu: 16.8.2016 13.52 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti