Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimusryhmät ja -verkostot: varhaiskasvatuksen instituutiot, politiikat ja käytännöt (ecepp):
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta

Palaa edelliselle sivulle

ECEPP-ryhmän jäsenten julkaisut vuosilta 2012–2015

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Fonsén, E. & Vlasov, J. (2016). Leading Pedagogical quality in the Context of Finnish Child Care. Teoksessa C. Ringsmose & G. Kragh-Müller (toim.) The Nordic Social Pedagogical Approach to Early Years. Cham: Springer International Publishing AG. (painossa.)

Fonsén, E., Akselin, M-L. & Aronen, K. (2015). From distributed leadership towards joint leadership – a case study: the early stages of developing a new ECE leadership model for the city of Hämeenlinna. Teoksessa M. Waniganuake, J.Rodd & L.Gibbs (toim.) Thinking and Learning about Leadership: Early Childhood research from Austaralia, Finland and Norway. International Leadership Research Forum (ILRF) Research Monograph #2. Sydney: Community Childcare Cooperative NSW, 116-130.

Karila, K & Rantavuori, L. (2014) Discourses at the boundary spaces: developing a fluent transition from preschool to school, Early Years: An International Research Journal, 34:4, 377-391, DOI: 10.1080/09575146.2014.967663

Fonsén, E. (2013). Dimensions of Pedagogical leadership in Early Childhood Education and Care. Teoksessa E. Hujala, M. Waniganayake & J. Rodd (toim.) Researching Leadership in Early Childhood Education. Tampere: Tampere University Press, 181–192. http://ilrfec.org/wp-content/uploads/2014/01/art_10Fonsen.pdf

Hujala E., Fonsén E. & Elo, J. (2013). Evaluating the quality of the child care in Finland. Teoksessa K. Määttä, S. Uusiautti (toim.) Early Child Care and Education in Finland. London: Routledge, 9–24.

Kupila P. & Karila K. (2013). Professional identity work of two new teachers in the context of Finnish day care. Teoksessa B. Merrill (toim.) ESREA Conference Aveiro : book of proceedings : transitions and identity in learning life. Aveiro: ESREA Access, learning careers and identities network, The University of Warwick, Universidade de Aveiro, 204–213.

Karila, K.  (2012). A Nordic Perspective on Early Childhood Education and Care Policy. European Journal of Education. Research, Development and Policy.

Karila, K. & Alasuutari, M. (2012). Drawing Partnership on Paper: How do the Forms for Individual Educational Plans Frame Parent-Teacher Relationship.  International Journal about Parents in Education, 6 (1), 14–26.

Ukkonen-Mikkola, T. & Turtiainen, H. (2016). Työssäoppiminen koulutuksen ja työelämän rajavyöhykkeellä. (Learning at work in the boundary space of education and working life). Journal of early chidlhdood education resesarch, JECER 5(1), 44-68. http://jecer.org/wp-content/uploads/2016/02/Ukkonen-Mikkola-Turtiainen-issues5-1.pdf

Kotimaiset tieteelliset referee -julkaisut

Karila Kirsti. (2013). Ammattilaissukupolvet varhaiskasvatuksen pedagogiikan toteuttajina ja kehittäjinä. Teoksessa K. Karila Kirsti & L. Lipponen  (toim.) Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino, 9–29.

Lipponen, L., Karila, K., Estola, E., Hännikäinen, M., Munter, H., Puroila, A.-M., Raittila, R. & Rutanen, N. (2013). Kokoava yhteenveto. Teoksessa K. Karila & L. Lipponen  (toim.) Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino, 176–179.

Rantala Kyllikki. (2013). Narratiivisuus varhaisiän musiikkikasvatuksessa. Teoksessa Ropo Eero, Huttunen Maiju (toim.) Puheenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa. Tampere: Tampere University Press, 155 - 170.

Kansainväliset tieteelliset ei-referee julkaisut

Eskelinen, M., Halttunen, L., Heikka, J. & Fonsén, E. (2015). Early childhood landscape in Finland and reflective comments on Australia and Norway. Teoksessa M. Waniganayake, J. Rodd & L. Gibbs (toim.) Thinking and Learning about Leadership: Early Childhood Research from Australia, Finland and Norway. International Leadership Research Forum (ILRF) Research Monograph #2. Sydney: Community Childcare Cooperative NSW, 82-86.

Karila, K. (2014). Die Ausbildung frupädagogisher Fachkräfte in Finnland : Vom Ordungsrahmen zu universitären fruhpädagogishen Studiengängen. Teoksessa Fthenakis Wassilios F (toim.) Fruhpädagogishe Ausbildung international : Reformen und Entwicklungen im Blickpunkt. Köln: Bildungsverlag EINS und Universität Bremen, 149–168.

Kupila, P., MacLeod M. & Viernickel, S. (2015). Quality Standards and Current Policy Developments: Insights into EU-member States. In Famula, I. (Eds.) Good Quality in Early Childcare - Ideas, Goals and Strategies in Europe: AGF Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen, 11-18.

Toimitetut julkaisut

Alasuutari M., Hautala, P., Karila, K., Lammi-Taskula, J. & Repo, K. 2016. Suomalainen lastenhoitopolitiikka ja tasa-arvon kysymykset: CHILDCARE-tutkimuskonsortio: Tilannekuvaraportti 2015. Helsinki: Suomen Akatemia.

Heikka J., Fonsén E., Elo J., Leinonen J. (2014) Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa. Tampere: Suomen varhaiskasvatus.

Karila Kirsti, Lipponen Lasse (2013). Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino.

Parrila, S. & Fonsén, E. (toim.) (2016). Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus. Käsikirja käytännön työhön. Jyväskylä: PS-kustannus. (painossa.)

Opinnäytteet

Fonsén, E. (2014). Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa. Väitöskirja. Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö.

Rantala, K. (2014). Narratiivisuus musiikkikasvatuksessa : tapaustutkimus musiikkileikkikoulupedagogiikasta. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 1913; Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1397.

Muut julkaisut

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja. (2015). Kirjoittajaryhmä Karvinen, J., Sääkslahti, A., Pönkkö, A., Fonsén, E., Kemppainen, T., Soukainen, U., Palosaari, T., Korohonen, N. ja Ketola, H. Valon julkaisusarja nro 1/2015.

Karila, K. 2016. Vaikuttava varhaiskasvatus. Varhaiskasvatuksen tilannekatsaus. Helsinki: Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 2016:6.

Karila, K., Turtiainen, H. ja Ukkonen-Mikkola, T. (2015) Yhteistä tutkivaa toimintaa yliopistokoulutuksen ja työelämän rajavyöhykkeellä. Yliopistopedagogiikka 22 (1), 20–21.

Alasuutari, M., Karila, K., Alila, K. & Eskelinen, M. (2014). Vaikuta varhaiskasvatukseen : Lasten ja vanhempien kuuleminen osana varhaiskasvatuksen lainsäädäntöprosessia. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö. (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja -selvityksiä 2014:13).

Aronen, K., Fonsén, E. & Akselin, M-L. (2014). Jaetusta johtajuudesta yhteiseen johtajuuteen.  Case Hämeenlinnan päiväkotien johtajuuden kehittämisen alkutaival. Hämeenlinnan kaupunki. http://www.hameenlinna.fi/pages/428107/Jaetusta%20johtajuudesta.pdf

Aronen, K., Fonsén, E. & Akselin, M-L. (2014). Kohti yhteistä johtajuutta.  Premissi 4/2014, 30–33.

Fonsén, E. (2014). Onko meillä pedagogista johtajuutta? 2014–2015 Lastentarhanopettajan kalenteri. Jyväskylä: PS-kustannus.

Fonsén, E., Heikka, J. & Elo, J. (2014). Osallisuutta edistävän suunnittelun tasot. Teoksessa J. Heikka, E. Fonsén, J. Elo & J. Leinonen (toim.) Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa. Tampere: Suomen varhaiskasvatus, p. 80–95.

Fonsén, E. & Soukainen, U. (2015). Pedagoginen johtajuus. Julkaisussa Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen uusiin liikkumisen käytäntöihin: artikkelit Ilo kasvaa liikkuen ohjelma-asiakirjan kirjoittamisen taustalla: Varhaiskasvatuksen verkosto Valo, 104-107.

Hujala, E. & Fonsén, E. (2014). Varhaiskasvatuksen laadunarviointi ja pedagoginen kehittäminen. Teoksessa E. Hujala, L. Turja, J. Elo & P. Roos (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirjan työkirja. Jyväskylä: PS-kustannus, 145–149.

Hujala, E., Roos, P., Nivala, V. & Elo, J. (2014). Osaamisella työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa. Tampere: Tampereen yliopisto.

Kupila, P. (2014). Lastentarhanopettajan työidentiteetin muotoutuminen ja mentorointi. 2014–2015 Lastentarhanopettajan kalenteri. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kupila, P. (2014). Varhaiskasvatuksen asiantuntijuus oppivassa työyhteisössä. Teoksessa E. Hujala, L. Turja, J. Elo & P. Roos (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirjan työkirja. Jyväskylä: PS-kustannus, 139–143.

Hujala, E. & Fonsén, E. (2013). Vahva ja selkeä johtajuus – laadukas varhaiskasvatus. 2013–2014 Lastentarhanopettajan kalenteri. Jyväskylä: PS-kustannus.

Elo Janniina. (2013). Joyful Early Childhood Education in Finland. Early Educators 2013 (2), 4–8.

Heikka, J., Hujala, E., Turja, L. & Fonsén, E. (2014). Lapsikohtainen havainnointi ja arviointi varhaispedagogiikassa. Teoksessa E. Hujala, L. Turja, J. Elo & P. Roos (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirjan työkirja. Jyväskylä: PS-kustannus, 35–40.

Hujala, E., Turja, L., Elo, J.  & Roos, P. (2013) Varhaiskasvatuksen käsikirjan työkirja. Jyväskylä: PS-kustannus.

Karila, K. (2013). Varhaiskasvatuksen käytännöt lasten oppimisen mahdollistajana ja rajaajina. Teoksessa K. Pyhältö & E. Vitikka  (toim.) Oppiminen ja pedagogiset käytännöt varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Helsinki: Opetushallitus, 31–45. (Oppaat ja käsikirjat 2013: 9).

Karila, K., Kivimäki, M. & Rantavuori, L. (2013). Kasvatusinstituutiot kohtaavat Joustava esi- ja alkuopetus yhteisöjen ja opettajien oppimisen haasteena. Teoksessa K. Karila, L. Lipponen & K. Pyhältö (toim.) Päiväkodista peruskouluun Siirtymät varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen rajapinnoilla. Helsinki: Opetushallitus, 25–38. (Raportit ja Selvitykset 2013:17).

Karila K., Lipponen L. & Pyhältö, K. (2013). Yhteenvetoa: Siirtymät varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen haasteena. Teoksessa K. Karila, L. Lipponen & K. Pyhältö  (toim.) Päiväkodista peruskouluun : Siirtymät varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen rajapinnoilla. Helsinki: Opetushallitus, 53–54. (Raportit ja selvitykset 2013:17).

Riekkola, A., Akselin, M.-L., Fonsén, E. (2015.) Aikaa yhteiselle johtajuudelle. Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen johtajuusmallin arviointia. Hämeenlinnan kaupunki.

Rutanen N. & Karila, K. (2013). Institutionaaliset siirtymät alle kolmivuotiaista viskareiden ja eskareiden kautta kouluun. Teoksessa K. Karila, L. Lipponen & K. Pyhältö (toim.) Päiväkodista peruskouluun. Siirtymät varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen rajapinnoilla: Opetushallitus, 17–24. (Raportit ja selvitykset 2013:17).

Palaa edelliselle sivulle

 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti