Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: tutkimus:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunnan väitökset

Väitökset vuonna 2017

Marco Guzman Noriega
Semioccluded vocal tract exercises: a physiologic approach for voice training and therapy
Väitöskirja 

Sari Himanen
Tieto- ja viestintäteknologian artefaktit hoitotyön opiskelussa. Tapaustutkimukset lääkehoidon, aseptiikan ja harjoittelun ohjauksen artefaktien opetuskäytöstä
Väitöskirja

Olli-Jukka Jokisaari
Kasvatus tuotemaailmassa: Günther Anders kasvatusfilosofina
Väitöskirja

Kati Järvinen
Voice Characteristics in Speaking a Foreign Language. A study of voice in Finnish and English as L1 and L2
Väitöskirja

Jyrki Kaarttinen
Kansallissosialistinen kasvatus - politiikkaa vai pedagogiikkaa?
Väitöskirja

Heidi Kassara
Ilo hoitotyön ammatin opiskelussa ammatillisen kasvun voimavarana
Väitöskirja

Lea Leino
A Study on the Promotion of Adults' Oral English Communication and Teacher Development in Liberal and Tertiary Education
Väitöskirja

Markku Niinivirta
Fronesis opettajankoulutuksen taustafilosofiassa. Snellman-korkeakoulusta valmistuneiden steinerkoulun luokanopettajien kertomuksia tiestään opettajuuteen
Väitöskirja

Jani Pulkki
Kilpailun kasvatuksellisista ongelmista. Hyveitä 2000-luvulle
Väitöskirja

Tuukka Tomperi
Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia - filosofia oppiaineena ja kasvatuksena
Väitöskirja

Sanna Ulmanen
Miten kiinnittyä kouluun? Oppilaiden näkökulma koulutyöhön kiinnittymisen haasteisiin
Väitöskirja

Väitökset vuonna 2016

Ahokallio-Leppälä Heidi
Osaaminen keskiössä - Ammattikorkeakoulun uusi paradigma
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Kenan Başaran
Experiential Learning in Tourism Education in the North Cyprus (Kokemusperäinen oppiminen matkailualan koulutuksessa Pohjois-Kyproksella)
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Korhonen Tero
Language narratives from general upper secondary education for adults: An inquiring teacher's journey of fostering foreign language identity in autonomy-oriented pedagogy (Kielitarinoita aikuislukiosta: Tutkivan opettajan matka vieraan kielen identiteetin tukemiseksi autonomiaorientoituneessa pedagogiikassa)
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Laaksonen Inkeri
Avaimia huomiseen? Aikuisopettajien käsityksiä ilmiöstä opettajuus ja teknologia
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Mäntynen Milja
Opettajan osallisuus strategiaprosessissa. Tapaustutkimus laatupalkitusta ala-asteen koulusta.
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Teräs Hanna
Design Principles of an Authentic Online Professional Development Program for Multicultural Faculty
Autenttista ammatillista oppimista monikulttuurisille korkeakouluopettajille: verkossa toteutettavan täydennyskoulutuksen suunnitteluperiaatteet
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Valtanen Juri
What is the problem? The meaning of problem in problem-based learning context - Towards problem-aware students (Mikä on ongelma? Ongelman merkitys ongelmaperustaisen oppimisen kontekstissa - kohti ongelmatietoisia opiskelijoita)
Väitöskirja »
Väitöstiedote » 

Väitökset vuonna 2015

Ahonen Liisa
Varhaiskasvattajan toiminta päiväkodin haastavissa kasvatustilanteissa
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Alenius, Pauliina
Informal learning in a transnational setting: exploring learning spaces of people migrating between Estonia and Finland (Informaali oppiminen ylirajaisessa ympäristössä: Suomen ja Viron välillä muuttavien siirtolaisten oppimistilojen tarkastelua)
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Arola, Tuija
Maahanmuuttajataustaisen tutkinnon suorittajan henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Hannula Heikki
Yrittäjyyskasvatus ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmassa - Tapaustutkimus HAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Hauhia, Minna
Korkeakoulutus sanomalehden kielipeleissä. Aamulehden lukukausimaksu-uutisoinnin diskurssianalyyttinen tarkastelu julkisen pedagogiikan näkökulmasta
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Hautamäki, Jari
Alueellisen kehittäjäverkoston johtaaminen – näkökulmana äkilliseen rakennemuutokseen varautuminen
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Kaisvuo, Terhi
Ammattikorkeakouluopiskelijan osaamisen konstruoituminen reflektion avulla kohti varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Koskinen, Sirpa
Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikkaa vaativassa erityisopetuksessa Itsesäätelytaitojen kehittäminen ja tulevaisuusorientaation vahvistaminen yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan keinoin
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Koskinen-Sinisalo Kirsi-Liisa
Pitkä tie - Maahanmuuttajasta opettajaksi Suomeen.
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Marttila Liisa
Ura kerronnallisena työnä - ammattikorkeakoulun opettajat kertojina
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Paukkuri, Eija
How is the Phenomenon of Shared Leadership Understood in the Theory and Practice of School Leadership? A case study conducted in four European schools.
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Raes Annamari
LYHTY- lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen kokonaisvaltaisesti
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Roos, Piia
Lasten kerrontaa päiväkotiarjesta (Children’s narration about everyday life in Finnish day care centres)
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Vehmas, Heli
Arvottomuudesta osallisuuteen - opiskelijoiden käsitykset ohjaavan koulutuksen laadusta työllistymiseen tähtäävien palvelumallien kehittämisen pohjana
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Vihottula Heli
”En suostu yksinkertaisesti häviämään ihmisten silmistä” - Kertomuksia traumaattisesta kokemuksesta selviytymisestä
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Woldesenbet Petros Woldegiorgis
Provision of and Participation in Primary Education in the Pastoralist Regions of Afar and Somali of Ethiopia (Peruskoulutuksen tarjonta ja siihen osallistuminen Afarin ja Somalin paimentolaisalueilla Etiopiassa)
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Väitökset vuonna 2014

Abebaw Adamu
Ethnic and Religious Diversity in Higher Education in Ethiopia - the Case of Bahir Dar University
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Ahvenniemi, Rita
Mental Management: NLP ja relaksaatio opettajien jaksamisen edistäjinä
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Fonsén, Elina
Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Etelälahti, Aulikki
Näkökulmia esiopetuksen vaikuttavuuden tutkimiseen - vaikuttavuustutkimus vuoden 2000 esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Heikka, Johanna
Distributed Pedagogical Leadership in Early Childhood Education
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Kaisvuo, Heidi
The Representation of Self-Efficacy Experienced by an Upper Secondary School Student
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Kankare, Elina
Elektroglottografia (EGG) äänen laadun tutkimuksessa funktionaalisesti terveäänisillä puhujilla - Vertaileva tutkimus EGG:n sekä akustisen, perkeptuaalisen ja laryngoskopiatutkimuksen välillä lastentarhanopettajilla
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Koski, Jouni
Myyntityö ammattina. Fenomenografinen tutkimus tradenomiopiskelijoiden käsityksistä.
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Laitinen, Eija
Ammattikorkeakoulujen opettajien kulttuurienvälinen kompetenssi ja sen mittaaminen
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Mäkinen, Satu
Mentorointiprosessi erilaisesta kulttuurista olevan sairaanhoitajaopiskelijan ammatillisen kasvun edistäjänä terveydenhuollon transkulttuurisessa oppimisympäristössä
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Paasovaara, Seija
Asiantuntijat käytäntölähtöisen kehittämistyön pyörteessä. Tapaustutkimus laboratorio- ja kuvantamistoiminnan seutuverkoston kehittämistyöstä.
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Rantala, Kyllikki
Narratiivisuus musiikkikasvatuksessa. Tapaustutkimus musiikkileikkikoulupedagogiikasta.
Väitöskirja »
Väitöstiedote » 

Räisänen, Mirka
Opettajat ja koulutuspolitiikka. Opetusalan ammattijärjestö ja Demokraattiset koulutyöntekijät -yhdistys peruskoulukauden koulutuspolitiikassa.
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Väitökset vuonna 2013

Akselin, Marja-Liisa
Varhaiskasvatuksen strategisen johtamisen rakentuminen ja menestymisen ennakoiminen johtamistyön tarinoiden valossa
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Alila, Kirsi
Varhaiskasvatuksen laadun ohjaus ja ohjauksen laatu. Laatupuhe varhaiskasvatuksen valtionhallinnon ohjausasiakirjoissa 1972-2012
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Harri, Raija
Chanting, singing and reading - Cultural Contexts of Tibetan Literacy
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Hintsanen, Mirka
Individual and contextual factors predicting educational and occupational career success  
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Korkiakangas, Mailis
Lönnrotista Laureaan - Kotitalousalan ammattikasvatus vuosina 1890 - 2000
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Niinistö-Sivuranta, Susanna
Sanoista syntyy yhteinen merkitys? Kommunikointitaidot luovassa oppimisympäristössä ja ammatillisessa kasvussa ammattikorkeakoulun visuaalisilla suunnittelualoilla
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Ojaniemi, Markku
Changes in the Conceptualization of Leadership during an African College Course
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Poulter, Saila
Kansalaisena maallistuneessa maailmassa. Koulun uskonnonopetuksen yhteiskunnallisen tehtävän tarkastelua
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Rajbhandari, Mani Man Singh
School Leadership En-route to ‘Grand Leap‘: Case studies from Nepal and Finland
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Suominen, Jouni
Missä tiimiyrittäjyys? Yrittäjyyden eetoksen ja yrittäjyyskasvatuksen filosofisten lähtökohtien kriittistä arviointia
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Valtaranta, Niina
On the Experiences of Finnish Engineers as Language Users in a Professional Context
Väitöskirja »
Väitöstiedote »

Virtanen, Mirjam
Opettajan emotionaalinen kompetenssi. Tutkimus luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien tunneälytaidoista ja niiden tärkeydestä
Väitöskirja »
Väitöstiedote »


 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: Sari.Raudasoja@uta.fi
Muutettu: 3.1.2018 8.36 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti