Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: yliopistopedagogiikka:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta

Yliopistopedagogiikan opetustarjonta keväällä 2019

Huom! Kurssit on suunnattu vain Tampereen uuden yliopiston omalle henkilökunnalle, apurahatutkijoille ja väitöskirjatutkijoille.

-

PEDAYOP Yliopistopedagogiikan perusteet (10 op)

Keväällä 2019 järjestetään kaksikielinen toteutus kurssista Yliopistopedagogiikan perusteet. Kurssille voi hakea ajalla 14.11.-9.12.2018, jonka jälkeen valinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään viikolla 50. Koulutukseen valitaan hakemusten perusteella noin 30 osallistujaa. Valittavalla tulee olla työsuhde tai jatko-opiskeluoikeus Tampereen uuteen yliopistoon (TaY+TTY). Etusijalla koulutukseen ovat sellaiset hakijat, jotka toimivat opetus-, ohjaus- tai tenure track-tehtävissä, jotka ovat esimiehensä kanssa sopineet koulutukseen osallistumisesta ja joilla ei ole aiempaa pedagogista koulutusta. Valinnassa huomioidaan eri tiedekunnista ja yksiköistä tulevien tasapuolinen jakautuminen sekä hakijan motivaatio ja sitoutuminen lähipäiviin ja muuhun opiskeluprosessiin.

Opetusajat

Opintojakso koostuu ohjatusta oppimisprosessista, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, lukupiirityöskentelyä, kirjallisuuteen perehtymistä, harjoittelua, omaa opetusta koskeva kehittämistehtävä ja opetusportfolion osan rakentaminen. Lähiopetus tapahtuu englanniksi. Kirjallisuus ja lukupiirityöskentely on suomeksi ja englanniksi. Opintojakson aikana työskennellään monitieteisessä ryhmässä luoden vertaisverkostoa yli tiedekuntarajojen. Opetusharjoittelun kontekstina on opetustilanne ja opintojakso tai muu vastaava prosessi, jota kehitetään kokonaisuutena.

PEDAYOP Teaching and Learning in Higher Education (10 op)

A bilingual university pedagogy course Teaching and Learning in Higher Education will be organised during the spring semester 2019. The application period is 14.11.-9.12.2018, after which the results of the selection process will be announced (by the week 50 the latest). The intake is 30 participants and the selection will be made based on the applications. In order to be selected, the applicant has to have a working contract to the Tampere new University (UTA/TUT), or one has to be a doctoral student in the university. Priority is given to those who teach, to tenure track personnel, who have agreed with their supervisors / heads of units to participate, and who do not have prior pedagogical training. The application process also emphasises having participants from different faculties and departments, applicant's motivation and ability to commit to the studies.

Contact teaching schedule

The course consists of a guided learning process that includes contact teaching, study circles, reading literature, practice, developing one's own teaching and creating a teaching portfolio. Contact teaching will be in English. The literature and study circles work in English or in Finnish. During the course, the participants work in multidisciplinary study groups creating a peer network over the faculty boudanries. The pratical training happens in a teaching situation, during a course or another kind of process which is developed as a whole.

-

PEDAYOP2 Opetussuunnitelmatyö yliopistossa (5 op)

Opintojaksolla tutustutaan opetussuunnitelmaan käsitteenä ja toimintastrategiana akateemisissa yhteisöissä. Jaksolla perehdytään osaamisperustaisen opetussuunnitelman ja osaamisen arvioinnin kysymyksiin sekä tutkimuksen,opetuksen ja yhteiskunnan väliseen suhteeseen opetussuunnitelmatyössä. Lisäksi opetussuunnitelmatyötä tarkastellaan yhteisön dynamiikan, intressien ja prosessin johtamisen näkökulmasta.

Opetusajat

 

PEDAYOP3 Ohjaus yliopistossa (5 op)

Opintojaksolla perehdytään ohjaustutkimukseen ja akateemisen ohjauksen teoreettisiin ja käytännöllisiin tulkintoihin. Jaksolla tarkastellaan työ-, oppimis-, kasvu- ja ongelmanratkaisuprosessien ohjausta, sekä sitä miten ohjattavan toimijuutta voidaan vahvistaa. Jaksolla käsitellään yksilö- ja ryhmäohjausta, ohjausmenetelmiä, ohjausvuorovaikutusta sekä ohjausta yhteistoimintana ja toimintajärjestelmänä akateemisessa yhteisössä.

Opetusajat

-

PEDAYOP4 Yhteisöllinen kehittämistehtävä (5 op)

Yhteisöllinen kehittämistehtävä -jakson käsitteelliset lähtökohdat nojaavat aiemmin tai rinnalla suoritettavan Opetussuunnitelmatyö yliopistossa tai Ohjaus yliopistossa -opintojaksoihin. Kehittämistehtävä on suunnitelma, kokeilu, arviointi tai muu vastaava oman yhteisön opetussuunnitelmatyöhön tai ohjaukseen liittyvä tehtävä, joka toteutetaan yhteisössä ja jossa hyödynnetään tutkimuskirjallisuutta.

Opetusajat

-


Valinnaiset opinnot lukuvuonna 2018-2019

Valinnaiset opinnot toteutetaan osana Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman yleistä opetustarjontaa. Jaksoille ilmoittaudutaan opetusohjelman/NettiOpsun kautta. Ilmoittautuminen päättyy n. 2 viikkoa ennen lähiopetuksen alkua. HUOM! Ilmoittautuminen edellyttää, että opinto-oikeus yliopistopedagogiikan perusopintoihin ja valinnaisiin opintoihin (yht. 40 op) on voimassa.

KASSO1 Muuttuvat oppimisympäristöt järjestetään periodissa III

KASSO5 Opetuksen ja oppimisen tutkimus järjestetään englanniksi (Reserach on Teaching and Learning) periodeissa I-II

KASSO7 Opetuksen, oppimisen ja koulutuksen arviointi ja laatu järjestetään periodeissa I-II

KASPUH2 Oman äänen analyysi ja harjoittaminen järjestetään periodissa II

KASPUH4 Puheen ja äänen kulttuurinen ja ammatillinen variaatio kirjatenttimahdollisuus joka periodissa

KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena verkkototeutuksena joka periodissa

Ks. lisätietoa yliopistopedagogiikan opintojen kokonaisuudesta täältä.

 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: outi.stuber@uta.fi
Muutettu: 18.12.2018 13.03 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti