To page body
university of tampere: university of tampere doctoral school:
University of TampereUniversity of Tampere
University of Tampere Doctoral School

22.2.2013 KM Marja-Liisa Akselin: Varhaiskasvatuksen strategisen johtamisen rakentuminen ja menestymisen ennakoiminen johtamistyƶn tarinoiden valossa

KM Marja-Liisa Akselinin kasvatustieteen (varhaiskasvatus) alaan kuuluva väitöskirja

Varhaiskasvatuksen strategisen johtamisen rakentuminen ja menestymisen ennakoiminen johtamistyön tarinoiden valossa (The Development of Strategic Management and the Prediction of Success in the Stories of Early Education Directors)

tarkastetaan 22.2.2013 klo 12 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Soili Keskinen (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Eeva Hujala.

                                                ***

Marja-Liisa Akselin on syntynyt Espoossa ja hän on suorittanut kasvatustieteiden maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Hän toimii varhaiskasvatuspalvelujen palvelujohtajana Hämeenlinnan kaupungilla.

Akselinin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1807, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9049-1, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1283, Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9050-7, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Marja-Liisa Akselin,+358 40 730 3651, marja-liisa.akselin@hameenlinna.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Tutkimuksella haluttiin selvittää, miten kunnissa lasten päivähoitoa eli varhaiskasvatusta strategisesti johdetaan. Tutkimuksessa kävi ilmi, että harvassa kunnassa on laadittu toimialuekohtainen strategia. Tutkimustulokset kuitenkin osoittavat, että menestyäkseen tehtävässään johtajalla tulisi olla käytössään kunnan kontekstiin sopiva varhaiskasvatuksen strategia. Mikäli organisaatiosta puuttuvat strategiset tavoitteet, toiminta vaatii yksittäisten ratkaisujen kysymistä johtajilta, mikä sitoo johtajien energiaa päivittäisjohtamiseen strategisen johtamisen sijaan.

Varhaiskasvatuksen hallinnointi on siirtynyt opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen vuoden 2013 alusta. Suomalaista varhaiskasvatusjärjestelmää on viime vuosina tarkasteltu kriittisesti, sillä varhaiskasvatuksen pedagogiikan toteuttamisen vapaus päiväkodeissa on hämmästyttävän suuri. Kunnissa päättäjien huomio on kohdistunut suuressa määrin päivähoitopaikkojen riittävyydestä huolehtimiseen. Väitöstutkimus tarkastelee varhaiskasvatuksen järjestelmä- ja yksikkötasoista problematiikkaa strategisen johtamisen kysymyksenä.

Tutkimus osoitti, että kuntien varhaiskasvatuksesta vastaavan johtajan tehtävään ajaudutaan sattumanvaraisesti. Alalle haetaankin ensisijaisesti työhön lasten pariin. Nykyaika haastaa kuitenkin näkemään varhaiskasvatuksen johtamistyön ammattijohtajan tehtävänä, johon hakeudutaan. Tutkimusta vartena haastateltiin yhdeksää eri kunnan varhaiskasvatuksesta vastaavaa johtajaa. Johtajia pyydettiin kertomaan johtamistyöstään tarina. Tarinoita analysoimalla selvitettiin, millaiseksi varhaiskasvatuksen strateginen johtaminen Suomen kunnissa rakentuu.

Tutkimuksen yksi keskeisimpiä johtopäätöksiä on, että varhaiskasvatuksen johtajan on strategisesti järkevää panostaa suhdetoimintaan, mikä tarkoittaa hyviä yhteistyösuhteita päättäjien ja keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Organisaation johtamisessa strategisesti merkittävää on johtajan visionäärisyys ja kyky toimia eri areenoilla vastuualueensa asioiden eteenpäin viemiseksi. Varhaiskasvatuksen johtaja on perustehtävän luonteen mukaisesti lempeä mutta vahva muutosjohtaja. Varhaiskasvatuksen johtamistyö on asiantuntijaorganisaation johtamista, joka perustuu jaetun johtajuuden idean mukaan yhdessä toimimisen periaatteelle. Organisaatiossa perustehtävä ja vastuut on selkeästi määritelty, jolloin ”kaikki eivät kuitenkaan tee kaikkea”. Vaikka varhaiskasvatuksen perustehtävän määrittelyssä ja pedagogiikan toteutuksessa korostuu jaettu vastuu, sen laadukkaasta toteutumisesta vastaa viime kädessä varhaiskasvatuksen johtaja.

Tutkimuksen tavoitteena oli myös tarkastella, miten strateginen johtaminen ennustaa johtajan menestymistä työssään. Johtamistyön kokemuksella ja strategisella johtamisella näytti olevan merkitystä johtajan menestymiseen. Tutkimustulos haastaakin näkemään strategisen johtamisen dynaamisena, postmodernissa ajassa tapahtuvana osaamisena ja kyvykkyytenä, jota voidaan edelleen kehittää ja oppia. Väitöstutkimus kannustaa kehittämään alan johtajuuskoulutusta ja huomioimaan kehitystyössä myös julkiseen johtamiseen kuuluvat elementit. Varhaiskasvatuksen johtajan kyvykkyys johtaa strategisesti kuntien muuttuvissa toimintaympäristöissä tuo onnistuessaan sekä selkeyttä perustehtävään että johtamiseen. Tällä tavoitellaan menestystä ja sitä kautta varhaiskasvatukselle kuuluvaa arvostusta.
 
University of Tampere, Kalevantie 4, FI-33014 University of Tampere, Finland, tel. +358 3 355 111
Maintained by: viestinta@uta.fi
Last update: 1.2.2013 8.00 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results