Sisältöön
tampereen yliopisto:
Hallinto - Tampereen yliopistoTampereen yliopistoHallinto - Tampereen yliopisto
Hallinto

Tampereen yliopiston hallinto

Tampereen yliopisto on julkisoikeudellisena laitoksena toimiva itsenäinen oikeushenkilö, joka hoitaa itsehallintonsa mukaisesti sille yliopistolaissa säädetyt tehtävät. Yliopistolain mukaisia toimielimiä ovat yliopistokollegio, hallitus ja rehtori. Lisäksi yliopiston toimielimiä ovat tiedekuntaneuvostot ja dekaanit, erillisyksiköiden johtajat, hallintojohtaja sekä yliopiston muutoksenhakulautakunta.

Yliopiston tulosyksiköitä ovat tiedekunnat, yliopistopalvelut ja erillisyksikköinä toimivat yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, kielikeskus ja kirjasto.

Hallitus

Tampereen yliopiston hallituksessa on 11 jäsentä, kuusi yliopistoyhteisön sisältä ja viisi ulkopuolelta.
Hallituksen tehtävänä on päättää rehtorin esityksestä tiedekunnan dekaanin ja erillisyksikön johtajan sekä hallintojohtajan tehtävään ottamisesta, vararehtorit sekä siitä, kuka rehtorin lisäksi on oikeutettu kirjoittamaan yliopiston toiminimen.

Rehtori

Rehtori edustaa yliopistoa muissa kuin yliopistolaissa hallitukselle määritetyissä tehtävissä. Rehtori päättää tiedekunnan varadekaanista tiedekuntaneuvoston esityksestä sekä vararehtorien tehtävistä ja nimeää tiedeneuvoston ja opetusneuvoston jäsenet.

Rehtori voi ottaa päätettäväkseen asian, joka vaikuttaa useampaan tulosyksikköön, vaikka se tämän johtosäännön mukaan muuten kuuluu tulosyksikön johtajan tai tiedekuntaneuvoston ratkaistavaksi. Rehtorin tehtävänä on ratkaista kaikki ne yliopistoa koskevat asiat, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen ratkaistavaksi. Rehtorilla on apunaan johtoryhmä.

Yliopistokollegio

Uuden yliopistolain mukaan julkisoikeudellisessa yliopistossa on yliopistokollegio. Tampereen yliopiston yliopistokollegiossa on 45 jäsentä ja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Yliopistokollegio valitsee hallituksen ulkoiset jäsenet sekä yliopistolle kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.

Hallintojohtaja

Hallintojohtaja johtaa ja kehittää yliopiston yleistä hallintoa rehtorin tukena, johtaa yliopistopalveluja ja ratkaisee yliopistopalveluille kuuluvat asiat.
Hallintojohtaja vastaa ja raportoi rehtorille yliopistopalveluiden toiminnasta sekä yliopiston ja yliopistopalveluiden tavoitteiden toteutumisesta.
Hallintojohtajalla on apunaan johtoryhmä.

Dekaani ja tiedekuntaneuvosto

Dekaanin toimikausi on 4 kalenterivuotta. Dekaanin tehtäviin kuuluu mm. johtaa ja kehittää tiedekuntaa yliopiston strategian mukaisesti; vastata ja raportoida rehtorille tiedekunnan kehittämisestä sekä yliopiston ja tiedekunnan tavoitteiden toteutumisesta; vastata rehtorille tiedekunnan talousarvion toteutumisesta ja liiketaloudellisen toiminnan kannattavuudesta; toimia tietekuntaneuvoston puheenjohtajana; vastata tiedekunnan toiminnan laadusta; ottaa tiedekunnan opiskelijat; määrätä syventäviin opintoihin kuuluvien tutkielmien tarkastajat ja päättää tutkielman arvostelusta lausuntojen perusteella; antaa tutkintotodistukset sekä johtaa tiedekunnan henkilöstöä. Dekaanilla on apunaan johtoryhmä.

Tiedekuntaneuvoston toimikausi on 3 kalenterivuotta. Tiedekuntaneuvostossa on puheenjohtaja ja enintään 12 jäsentä. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. päättää tiedekunnan tavoiteohjelmasta, toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, henkilöstösuunnitelmasta ja talousarviosta; tehdä rehtorille esitys tiedekunnan tutkintoja tutkimusohjelmista sekä tutkimuskeskuksista; hyväksyä yksikön tutkintoohjelmien opetussuunnitelmat; tehdä ehdotus uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää opiskelijoiden valintaperusteista sekä päättää tutkielmien arviointiperusteista.

Erillisyksikön johtaja

Erillisyksikön johtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää yksikköä yliopiston strategian mukaisesti. Johtaja hoitaa yksikön hallintoa ja päättää niistä yksikköä koskevista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen ratkaistaviksi. Johtaja vastaa yksikön taloudesta ja raportoi rehtorille.
Johtajan sijaisena toimii yksikön henkilökuntaan kuuluva varajohtaja, jonka rehtori nimeää johtajan esityksestä. Johtajalla on apunaan johtoryhmä.

Neuvottelukunnat

Kielikeskuksella, kirjastolla ja yliopistopalveluilla on kullakin neuvottelukunta, johon rehtori kutsuu johtajan lisäksi enintään 12 jäsentä. Neuvottelukunnan toimikausi on 3 kalenterivuotta. Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa on rehtorin 4 kalenterivuodeksi asettama valtakunnallinen neuvottelukunta, jossa on yksikön johtajan lisäksi enintään 14 jäsentä. Neuvottelukuntien tehtävänä on arvioida yksikön toimintaa ja sen tulevaa kehittämistä sekä tehdä asiaa koskevia aloitteita ja esityksiä.

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: kirjaamo@uta.fi
Muutettu: 27.9.2017 14.09 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti