Sisältöön
tampereen yliopisto: hallinto: rehtori ja vararehtorit:
Hallinto - Tampereen yliopistoTampereen yliopistoHallinto - Tampereen yliopisto
Hallinto

Rehtorin päätöksiä 2010

 

Rehtorin päätös 31.12.2010, D199/060.41/2010

Tampereen yliopiston muutoksenhakulautakunta ajalla 1.1.2011-31.7.2014

Rehtori on YoL 27 §:n 4 momentin, 82 §:n 4 momentin seka TayJS 16 §:n nojalla asettanut ajalle 1.1.2011-31.7.2014 yliopiston muutoksenhakulautakunnan seuraavassa kokoonpanossa ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määräten:

Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Professori Kari Mattila, puheenjohtaja Professori Mari Hatavara
Professori Tarja Suominen, varapj. Professori Kalevi Korpela
Lehtori Risto Väntsi Lehtori Tuula-Riitta Välikoski
Yliassistentti Martti Tolvanen Lehtori Withold Bonner
Opiskelija Anna-Mari Jermakka Opiskelija Ville Koskela
Opiskelija Virve Valtonen Opiskelija Joel Rouvinen
(3 naista ja 3 miestä) (2 naista ja 4 miestä)

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintojohtajan yliopistopalvelujen henkilöstöstä nimeämä henkilö.

TayJS 27 §:n 3 momentin nojalla muutoksenhakulautakunta toimielimenä määrää esittelijän.

 

Rehtorin päätös 12.10.2010, D627/060.35/2010

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston valtakunnallisen neuvottelukunnan asettaminen

Tampereen yliopistossa erillisenä laitoksena toimivan yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston valtakunnallisen neuvottelukunnan toimikausi on päättynyt 31.7.2010. Tietoarkisto toimii valtakunnallisena palveluyksikkönä, jonka keskeisin tehtävä on arkistoida alansa sähköisiä tutkimusaineistoja sekä edistää niiden käyttöä tutkimuksessa ja opetuksessa.

Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa on rehtorin asettama valtakunnallinen neuvottelukunta, jossa on yksikön johtajan lisäksi enintään 14 jäsentä.

Tampereen yliopiston johtosäännön mukaan yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston valtakunnallisen neuvottelukunnan tehtävänä on osallistua yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston strategiasuunnitteluun sekä edistää yhteistyötä yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston ja sen käyttäjä- ja yhteistyötahojen kesken.

Neuvottelukunnan asettamiseksi on varattu mm. yliopistoille, tutkimuslaitoksille sekä Tampereen yliopiston kirjastolle ja ylioppilaskunnalle tilaisuus tehdä ehdotuksensa neuvottelukunnan jäseniksi.

Rehtori nimeää yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston valtakunnallisen neuvottelukunnan jäseniksi ja varajäseniksi 31.12.2013 päättyväksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt:

Jäsen Varajäsen
Elo Kimmo, dosentti Salin Milla, yliopisto-opettaja Turun yliopisto
Fellman Susanna, professori Martikainen Pekka, professori Helsingin yliopisto
Hermanson Ann-Sofie, akademilektor Joas Marko, professor Åbo Akademi
Hämynen Tapio, professori - Itä-Suomen yliopisto
Kortelainen Terttu, yliopistonlehtori Suominen Vesa, yliopistonlehtori Oulun yliopisto
Mauno Saija, yliassistentti Anttila Timo, tutkija Jyväskylän yliopisto
Mäenpää Markku, yksikön johtaja Kilkki Jaana, kehitysjohtaja Kansallisarkisto
Salminen Ari, professori Vartiainen Pirkko, professori Vaasan yliopisto
Silvola-Parkki Jaana, kirjastonhoitaja Hyödynmaa Merja, informaatikko TAYK
Simpura Jussi, tutkimusprofessori Säkkinen Salla, ryhmäpäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tanskanen Eero, tilastopäällikkö Rantanen Johanna, lakimies Tilastokeskus
Tiensuu Ilkka, opiskelija Haapa-aho Olga, opiskelija TAMY
Vänskä Helena, tiedeasiantuntija Laine Jarmo, tiedeasiainneuvos Suomen Akatemia
Sami Borg, johtaja Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Rehtori määrää neuvottelukunnan puheenjohtajaksi tutkimusprofessori Jussi Simpuran.

 

Rehtorin päätös 15.9.2010, D291/101.04/2010

Yliopistojen palkkausjärjestelmä, muun henkilöstön arviointiryhmän kokoonpanon muutos

Rehtorin päätöksen 29.3.2010 mukaisesti Tampereen yliopistossa opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön arviointiryhmiin kuuluu työnantajan edustajina ryhmän puheenjohtaja sekä kaksi jäsentä ja henkilöstön edustajina kolme jäsentä.

Rehtori nimeää työnantajan edustajaksi hallintojohtaja Timo Lahden tilalle muun henkilöstön arviointiryhmään 16.9.2010 lukien hallintojohtaja Petri Lintusen, joka toimii ryhmän puheenjohtajana.

Arviointiryhmän kokoonpano:

Työnantajan edustajat

Hallintojohtaja Petri Lintunen, puheenjohtaja
Vararehtori Harri Melin, varapuheenjohtaja

Henkilöstöpäällikkö Pirjo Hankala
henkilökohtainen varajäsen osastopäällikkö Eeva-Kaarina Nurmiranta

Henkilöstön edustajat

Projektipäällikkö Jorma Viikki, Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistys ry
henkilökohtainen varajäsen erikoislaboratoriomestari Arja Ahola

Erikoislaboratoriomestari Aulikki Lehmus, Tampereen yliopistolaiset JHL ry
henkilökohtainen varajäsen erikoislaboratoriomestari Irma Rantamaa

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Sari Hyttinen, Tampereen yliopiston tieteentekijät ry
henkilökohtainen varajäsen osastonjohtaja Leena Horsma-aho

 

Rehtorin päätös 15.9.2010, D833/060.03/2010

Johtokunnan vaalin vaalilautakunnan asettaminen

Tampereen yliopiston hallituksen kokouksessaan 6.9.2010 hyväksymän Tampereen yliopiston vaalijohtosäännön 5 §:n ja 24 §:n 4 momentin nojalla rehtori asettaa yliopistolain (558/2009) 27 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen yksiköiden monijäsenisten hallintoelinten eli johtokuntien marraskuussa 2010 järjestettävää vaalia varten vaalilautakunnan, jonka tehtävänä on huolehtia vaalin toimeenpanon edellyttämistä tehtävistä.

Vaalilautakunnan kokoonpano on seuraava:

Petri Lintunen, hallintojohtaja, puheenjohtaja

muut jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Satu Kalliola Eero Ropo
Kaisu Viittala Seppo Saloranta
Jaana Parviainen Laura Ahva
Kaarina Jokela Sari Luokkala
Jari Kukkonen Ismo Isopoussu
Pauli Mäkinen Arja Liikanen

Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Vaalilautakunnan sihteereinä toimivat lakimies Kirsti Suoranta ja varalla henkilöstöasiantuntija Tiia Vuorinen.

 

Rehtorin päätös 15.9.2010, D795/030.50/2010

Työryhmän asettaminen selvittämään edellytykset Tampereen yliopiston toimintojen siirtämiseksi Hämeenlinnasta Tampereelle

Hallitus päätti kokouksessaan 16.8.2010 valtuuttaa rehtorin selvittämään kysymykset ja näkökohdat Tampereen yliopiston opettajan­koulutus­laitoksen luokanopettaja­koulutuksen yksikön, Hämeenlinnan normaali­koulun sekä kirjaston Hämeenlinnan yksikön siirtämiseksi Hämeenlinnasta Tampereelle.

Rehtori asettaa selvitystyötä varten työryhmän, jonka tulee selvittää siirron edellytykset ja seuraukset niin, että hallitus voisi tehdä siirtoa koskevat päätökset keväällä 2011. Mikäli siirtoon päädytään, se voisi toteutua strategian toteuttamisaikataulussa ja uudet tutkinto-ohjelmat voisivat käynnistyä 1.8.2012 pääkampuksella. Työryhmän tulee työssään huomioida opiskelijoiden asema, henkilöstövaikutukset, taloudelliset vaikutukset, tilajärjestelyt ja toiminnalliset vaikutukset.

Työryhmään nimetään seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Jäsen
Varajäsen
Ikkelä Veera, opiskelija
Joutsenlahti Jorma, lehtori
Vainionpää Jorma lehtori
Jyrkiäinen Paavo, lehtori
Tammi Tuomo, lehtori
Kakko Irma, johtava rehtori
Lintunen Petri, hallintojohtaja
Parvela Elisa, hallintopäällikkö
Sylvander Taina, tiedekunnan hallintopäällikkö
Ropo Eero, professori Saloranta Seppo, lehtori
Toivonen Vesa, johtava rehtori
Vuorinen Jukka, lehtori
Piilola Lauri, lehtori
Värri Veli-Matti, professori

Työryhmän puheenjohtajana toimii hallintojohtaja Petri Lintunen. Puheenjohtaja kutsuu sihteerin. Työryhmä voi kutsua kuultavaksi asiantuntijoita. Työryhmän tulee esittää selvityksensä 28.2.2011 mennessä.

 

Rehtorin päätös 9.9.2010, D863/030.03/2010

Työryhmän asettaminen kansainvälistymisohjelman laatimiseksi

Tampereen yliopiston strategiassaan päättämä tavoite on, että sen tutkimus on kansainvälistä kärkitasoa yliopiston vahvoilla aloilla ja kansallisesti merkittävää kaikilla aloilla. Tutkimuksen tasoa nostetaan parantamalla tutkimuksen tekemisen ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia. Yliopistossa käynnistetään kansainvälistymisohjelma koskemaan sekä tutkimusta että koulutusta.

Strategian mukaisesti Tampereen yliopisto uudistaa vuoteen 2012 mennessä hallintomallinsa, tutkinto-ohjelmansa, tutkijakoulutuksensa ja lisää tutkimuksen tekemisen ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia.

Työryhmän tehtävänä on määritellä vuosien 2010 - 2015 keskeiset periaatteet seuraavien asiakokonaisuuksien osalta strategian mukaisesti ottaen huomioon yliopiston tärkeimpien kumppanuussuhteiden vahvistamisen tai uusien luomisen:

1. Kansainvälisen liikkuvuuden kehittäminen
2. Kansainvälisen koulutuksen järjestäminen tutkinto-ohjelmina
3. Yliopiston globaalin vastuun toteuttaminen koulutusyhteistyössä ja opetuksessa

Nimeän työryhmään seuraavat jäsenet:

Johtaja Antti Hilden
Professori Seppo Hölttä
Koulutuspäällikkö Marja Jukola-Aho
Huk, Tamyn edustaja Varpu Jutila
Kv. asioiden koordinaattori Kaisa Kurki
Vararehtori Harri Melin
Kv. asioiden koordinaattori Terhi Nieminen
Professori Clas-Håkan Nygård
Professori Kari-Jouko Räihä
Professori Katri Sieberg
Professori Markku Sotarauta
Professori Tuomas Takala
Yliassistentti Martti Tolvanen

Puheenjohtajana toimii vararehtori Harri Melin ja sihteerinä kansainvälisten asioiden koordinaattori Kaisa Kurki. Työryhmä voi kutsua kuultavaksi asiantuntijoita. Työryhmän on esitettävä työnsä tulokset 30. marraskuuta 2010 mennessä.

 

Rehtorin päätös 8.9.2010, D245/030.02/2010

Muutos ympäristöryhmän kokoonpanoon

Yliopiston ympäristösuunnitelman mukaan rehtori asettaa yliopistolle ympäristöryhmän kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Rehtori nimesi 7.6.2010 yliopiston ympäristöryhmän toimikaudelle 1.8.2010-31.7.2013. Opiskelijajäsen nimetään vuodeksi kerrallaan.

Ympäristöryhmän nimeämisen jälkeen Marjukka Virkajärven varajäsen Otto Auranen on vaihtanut työpaikkaa eikä ole enää työsuhteessa yliopistoon. Hänen tilalleen nimetään uusi varajäsen. Rehtori nimeää Marjukka Virkajärven henkilökohtaiseksi varajäseneksi taloussuunnittelija Juhani Lehtisen Regeasta.

Ympäristöryhmän kokoonpano (varajäsenet suluissa):

Marjukka Virkajärvi, tutkimussihteeri (pj.) (Juhani Lehtinen, taloussuunnitt.)
Kari M. Mattila, laboraattori (Anja Suento, osastosihteeri)
Jari Väliverronen, tutkija (Janne Järvinen, kirjastosihteeri)
Päivi Mehtonen, akatemiatutkija (Mari Hatavara, professori)
Tanja Helle, assistentti (Elina Konsen, laboratorioanalyyt.)
Varpu Jutila, opiskelija (Mirva Tossavainen, opiskelija)

Ympäristöryhmän sihteerinä toimii ympäristökoordinaattori Saana Raatikainen. TAY-Palvelut Oy:n edustajana toimii huoltoasiantuntija Erkki Launonen ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n edustajana toimii johtava kiinteistöpidon asiantuntija Jarmo Perkiö.

Yliopiston ympäristösuunnitelma on luettavissa osoitteessa: http://www.uta.filekokampus/ymparistosuunnitelma/index.php

 

Rehtorin päätös 8.9.2010, D252/030.02/2010

Viestinnän ohjelmatyöryhmän lisäaika

Viestinnän ohjelmatyöryhmän 3.9.2010 tekemän esityksen johdosta rehtori on tänään jatkanut Tampereen yliopiston viestinnän ohjelmatyöryhmän voimassaoloa 15.11.2010 saakka.

 

Rehtorin päätös 20.8.2010, D830/301.53/2010

Opiskelijatuutoroinnin kehittämistyöryhmän toimintakauden jatkaminen

Opiskelijatuutoroinnin kehittämistyöryhmä Tuuke on koottu eri alojen asiantuntijoista. Ryhmän tehtävänä on kehittää suomenkielisiä ja vieraskielisiä opiskelijoita tuutoroivien koulutuksia sekä tuutoritoiminnan laadunvarmistusta. Ryhmän jäsenet edustavat taustaorganisaatioitaan, joihin he välittävät tietoa ryhmän toiminnasta ja toisaalta tuovat omasta organisaatiostaan palautetta ja kehittämisideoita Tuukeen, joka tuottaa tuutoreiden tueksi myös materiaalia sekä painettuna että yliopiston verkkosivuilla.

Rehtori asetti 8.4.2009 päätöksellään opiskelijatuutoroinnin kehittämistyöryhmän toimikauden päättyväksi 31.7.2010. Rehtori päätti jatkaa Tuuken toimintakautta 31.12.2010 asti.

Ryhmässä ovat edustettuina seuraavat tahot (sulkeissa edustajamäärä):

Hallintokeskus (3)
Tiedekunnat (2)
Laitokset ja erillislaitokset (1)
Tampereen yliopiston ylioppilaskunta (2)
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (1)
Opiskelijaopinto-ohjaajat (3)

Tuuke:n jäseninä ovat 1.8.2010 alkaen:

Opintoasiainsihteeri Maarit Moberg, pj (opinto- ja kansainvälisten asiain osasto)
Liikuntapäällikkö Kirsi Mänty, sihteeri (opinto- ja kansainvälisten asiain osasto)
Kansainvälisten asioiden koordinaattori Kaisa Kurki (opinto- ja kansainvälisten asiain osasto)
Opiskelijaopinto-ohjaaja Mirka Virta (kasvatustieteiden tiedekunta)
Opiskelijaopinto-ohjaaja Aino Nordling (yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
Opintoasiainsihteeri Ville-Matti Erkintalo (informaatiotieteiden tiedekunta)
Neuvontapsykologi Marjo Kokko (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö)
Opintoasiainpäällikkö Tuija Puntanen (humanistinen tiedekunta)
Opiskelijaopinto-ohjaaja Netta Naumanen (kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta)
Opetusamanuenssi Helena Rantanen (terveystieteen laitos)
Opiskelija Varpu Jutila (Tamy hallitus)
Opiskelija Olga Haapa-aho (Tamy hallitus)

Ryhmä voi kutsua kuultavikseen asiantuntijoita sekä tarvittaessa täydentää
ja muuttaa kokoonpanoaan. Ryhmä esittää 31.12.2010 mennessä arvionsa
hankkeen etenemisestä ja jatkotoimenpiteistä.

 

Rehtorin päätös 20.8.2010, D831/301.53/2010

Hyvinvointiryhmä Kehrän toimintakauden jatkaminen

Rehtori jatkoi 13.12.2007 päätöksellään Tampereen yliopiston moniammatillisen hyvinvointiryhmä Kehrän toimintakautta 31.7.2010 asti. Ryhmä on järjestänyt vuosittain muun muassa uusien opiskelijoiden Orientoivat 2 (hyvinvointiorientoivat) -tapahtuman ja pitänyt yllä Kehräämässä-palstaa Aikalainen-lehdessä. Ryhmä on raportoinut toiminnastaan rehtorille. Ryhmän tekemä työ opiskelijoiden ja koko yliopistoyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi on osoittautunut hyödylliseksi, ja ryhmän jatkamista pidetään tarpeellisena.

Hyvinvointiryhmän tehtävänä on

 • tiedottaa opiskelijoille ja opiskelijoiden hyvinvointia edistäville tahoille hyvinvointiteemaan liittyvistä asioista sekä edistää hyvinvointia tukevien tahojen yhteistyötä,
 • toimia keskustelufoorumina, jossa kehitetään ja jaetaan hyviä käytäntöjä opiskelijan opiskelukyvyn ja vastuullisen opiskelun tukemiseksi,
 • järjestää toiminnallisia tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia yliopistoyhteisölle sekä
 • toimia valtakunnallisessa yhteistyössä muiden hyvinvointityötä korkeakouluissa tekevien tahojen kanssa.

Rehtori päätti jatkaa Kehrän toimintakautta 31.7.2012 asti.

Hyvinvointiryhmässä ovat edustettuina seuraavat tahot, jotka valitsevat keskuudestaan 1-2 edustajaa:

hallintokeskus
tiedekunnat
laitokset ja erillislaitokset
Tampereen yliopiston ylioppilaskunta
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
seurakuntien korkeakoulu- ja oppilaitostyö

Hyvinvointiryhmän jäseninä ovat 1.8.2010 alkaen:

opintotukipäällikkö Eini Mäkelä
koulutussuunnittelija Taija Tuominen
amanuenssi Leena Pohjasmäki
lehtori Meeri Koivula
Tamy:n sosiaalipoliittinen sihteeri Tea Hoffren
yhteisöterveyden vastaava psykologi Henriette Hämeenaho
opiskelija Olga Haapa-aho
liikuntapäällikkö Kirsi Mänty
korkeakoulupastori Risto Korhonen

Hyvinvointiryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Ryhmä voi tarvittaessa täydentää kokoonpanoaan ja kutsua kuultavikseen asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneita. Hyvinvointiryhmä raportoi toiminnastaan yliopiston johdolle kerran vuodessa.

 

Rehtorin päätös 18.6.2010, D461/540.01/2007

Tampere University Pressin johtokunnan toimikauden jatko

Rehtori on päätöksellään 6.6.2007 asettanut Tampere University Pressille (TUP) johtokunnan kaudeksi 1.8.2007-31.7.2010. Johtokunnan toimikausi on noudattanut yliopiston muiden toimielinten toimikautta.

Kirjasto on 4.6.2010 esittänyt, että johtokunnan toimikautta voidaan jatkaa 31.12.2010 saakka. Kaikki johtokunnan jäsenet ovat ilmoittaneet suostumuksensa jatkokauteen.

Rehtori päättää kirjaston esityksen mukaisesti jatkaa Tampere University Pressin johtokunnan toimikautta ajalle 1.8.-31.12.2010. Johtokunnassa jatkavat seuraavat henkilöt:

tutkimusjohtaja Timo Aarrevaara
tutkija Ulla Aatsinki
ylikirjastonhoitaja Mirja Iivonen
professori Anna Raija Nummenmaa
tutkimusjohtaja Pentti Raittila
kustannuspäällikkö Outi Sisättö
yliassistentti Tere Vadén

 

Rehtorin päätös 7.6.2010, D245/030.02/2010

Ympäristöryhmän asettaminen

Yliopiston rehtori hyväksyi 16.5.2007 Tampereen yliopiston ympäristösuunnitelman vuosille 2007–2010. Ympäristösuunnitelman mukaan rehtori asettaa yliopistolle ympäristöryhmän kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Nykyisen ympäristöryhmän toimikausi päättyy 31.7.2010. Uusi ympäristöryhmä nimetään 1.8.2010 alkaen. Uuden ympäristöryhmän ensimmäisenä työnä on valmistella yliopiston ympäristösuunnitelma vuosille 2011–2014.

Ympäristöryhmän jäseniksi nimetään 6 ympäristöasioiden kehittämisestä kiinnostunutta yliopistoyhteisön jäsentä. Rehtori nimeää jäsenet yliopiston laitosten ja yksiköiden sekä Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan esitysten perusteella. Ryhmän puheenjohtajan nimeää rehtori. Sihteerinä toimii ympäristökoordinaattori Saana Raatikainen. TAY-Palvelut Oy sekä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy nimeävät edustajansa ympäristöryhmän ulkopuolisiksi asiantuntijoiksi. Opiskelijajäsen nimetään vuodeksi kerrallaan.

Rehtori asettaa ympäristöryhmän kaudeksi 1.8.2010 – 31.7.2013 ja nimeää sen jäseniksi seuraavat henkilöt (varajäsenet suluissa):

Marjukka Virkajärvi, tutkimussihteeri
(Otto Auranen, tutkija)
Kari M. Mattila, laboraattori
(Anja Suento, osastosihteeri)
Jari Väliverronen, tutkija (Janne Järvinen, kirjastosihteeri)
Päivi Mehtonen, akatemiatutkija
(Mari Hatavara, professori)
Tanja Helle, assistentti (Elina Konsén, laboratorioanalyyt.)
Varpu Jutila, opiskelija
(Mirva Tossavainen, opiskelija)

Ympäristöryhmän puheenjohtajaksi rehtori nimeää tutkimussihteeri Marjukka Virkajärven.

TAY-Palvelut Oy:n asiantuntijana ympäristöryhmässä toimii huoltoasiantuntija Erkki Launonen.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n asiantuntijana ympäristöryhmässä toimii johtava kiinteistöpidon asiantuntija Jarmo Perkiö.

Yliopiston ympäristösuunnitelma on luettavissa osoitteessa:

http://www.uta.fi/ekokampus/ymparistosuunnitelma/index.php

 

Rehtorin päätös 12.5.2010, D447/101.02/2010

Opetus- ja tutkimushenkilöstön työsuunnitelma

Yliopistojen yleisessä työehtosopimuksessa on sovittu opetus- ja tutkimushenkilöstön kokonaistyöajasta. Tavoitteena on työjärjestelyjen joustavuuden lisääminen, tutkimus­edellytysten parantaminen, taiteellisen toiminnan edistäminen, tutkimus­pohjaisen opetuksen kehittäminen sekä uusien kannustavampien opetus- ja opiskelumuotojen kehittäminen.

Määräykset kokonaistyöajasta koskevat yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstöä, johon sovelletaan yliopistojen palkkausjärjestelmässä opetus- ja tutkimushenkilöstön arviointi­järjestelmää. Määräyksiä sovelletaan myös akatemiaprofessoreihin ja akatemiatutkijoihin työajan ja siirtymäsäännösten osalta, mutta he eivät tee työsuunnitelmaa.

Määräykset eivät koske niitä yliopiston erikseen määrittelemiä opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtäviä, joissa henkilön työaikaa työnantajalla on työaikalain tarkoittamalla tavalla mahdollisuus työn luonteen ja suorittamispaikan vuoksi valvoa. Määräykset eivät koske yliopistoon palvelussuhteessa olevia perustutkintoa suorittavia opiskelijoita eivätkä lääketieteen opetuksen palvelussuhdejärjestelyjä yliopisto- ja sairaalatoiminnan välillä.

Työaika ja työsuunnitelma

Työehtosopimuksessa on sovittu, että opetus- ja tutkimushenkilöstön vuosittaisen työ­suun­nitelman mukainen työaika on 1600 tuntia. Mikäli henkilön palvelussuhde on vuotta lyhyempi tai osa-aikainen, työtuntien määrä on vastaavasti pienempi.

Työsuunnitelma on osaltaan yksikön toimintasuunnitelman tarkennus henkilökohtaisella tasolla. Työsuunnitelmien laatimisen tulee pohjautua käytyihin keskusteluihin yksikön johdon ja henkilökunnan välillä. Yksikön henkilöstön työsuunnitelmat tehdään ottaen huomioon yksikön vastuulla olevan opetustoiminnan järjestäminen opetusohjelman mukaisesti ja muut yhteisesti vastattavat asiat sekä tehtävien tasapuolinen jakautuminen.

Työsuunnitelmassa tulee huomioida sellaiset pidempiaikaiset poissaolot, kuten perhevapaat, joilla voi olla olennaista merkitystä työsuunnitelman sisältöön. Jos kesken lukuvuoden sovitaan sellaisesta uudesta tehtävästä, jonka ei voida katsoa sisältyvän työsuunnitelman mukaisiin tehtäväkokonaisuuksiin, työsuunnitelmaa on tältä osin muutettava.

Kokonaistyöaikaa noudattavien työpäivän tai työviikon pituutta ei ole määritelty. Niihin henkilöihin, joihin sovelletaan opetus- ja tutkimushenkilöstön työaikamääräyksiä, sovelletaan vuosilomaa koskevia määräyksiä vain lomarahan osalta.

Esimiehellä ja yksikön johtajalla on velvollisuus kiinnittää huomiota työssä jaksamiseen arvioidessaan työsuunnitelman asianmukaisuutta. Työntekijän tulee yhdessä esimiehensä kanssa suunnitella tehtävät siten, että hänellä on mahdollisuus riittävän pitkään yhtämittaiseen vapaa-aikaan, jonka ajankohdasta sovitaan esimiehen kanssa.

Työsuunnitelman toteutuminen

Työntekijä vastaa työaikansa käyttämisestä työsuunnitelmassa oleviin tehtäviin. Kokonais­työajan toteutumista ei seurata ajan tai ajan­jaksojen taikka niiden kohdentamisen perusteella. Tarvittaessa esimies ja työntekijä tarkastelevat lukukauden aikana työsuunnitelman toteutumista ja työn tuloksia kokonaistyöajan puitteissa.

Työsuunnitelman sisältö

Jokainen kokonaistyöajan piiriin kuuluva henkilö laatii vuosittain työsuunnitelman yhteistyössä esimiehensä kanssa pääsääntöisesti ennen seuraavan lukuvuoden alkamista. Työsuunnitelmaan merkitään 1600 tunnin työajan kohdentuminen eri tehtäväalueille seuraavan lukuvuoden aikana.

Mikäli henkilön palvelussuhde on vuotta lyhyempi tai osa-aikainen, työtuntien määrä on vastaavasti pienempi, keskimäärin 133 tuntia kuukaudessa. Mikäli täydentävän rahoituksen projektissa työskentelevän henkilön määräaikainen työsuhde on enintään yksi vuosi, työ­suun­nitelma tehdään työsuhteen ajalle.

Yksikön johtaja hyväksyy työsuunnitelman. Lukuvuoden aikana alkavia palvelussuhteita koskevat uudet työsuunnitelmat sekä mahdollisesti tarvittavat muutokset työsuunnitelmiin käsitellään samalla tavalla.

Yksikön johtaja ottaa huomioon seuraavat periaatteet työsuunnitelmat hyväksyessään.

 • Opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävät voivat olla opetus- tai tutkimuspainotteisia. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluva sekä tutkii että opettaa. Yksikön työsuunnitelmat pyritään sovittamaan yhteen niin, että kukin saisi vuorollaan mahdollisuuden opetuksesta ja hallintotyöstä vapaaseen tutkimusjaksoon.
 • Opetuksen määrää mitoitettaessa otetaan huomioon opetuksen sisältö sekä opetuksen vaa­tima valmistelutyö, erityisesti uudistettavien opintojakson valmisteluun käytettävä aika.
 • Opetuspainotteisissa tehtävissä kontaktiopetuksen enimmäistuntimäärä on 392 tuntia lukuvuodessa, professoreilla 140 tuntia lukuvuodessa. Opetustehtävissä, joihin ei varsinaisesti sisälly tutkimusta, kontaktiopetuksen enimmäistuntimäärä 448 tuntia lukuvuodessa. Enimmäistuntimäärä voidaan ylittää vain henkilön suostumuksella.
 • Jos palvelussuhteessa jatko-opintoja harjoittavan henkilön pääasiallisena tehtävänä on väitöskirjatyön tekeminen ja jatko-opintojen harjoittaminen, tulee työsuunnitelmaan sisältyvä osallistuminen opetustoimintaan ja muihin tehtäviin mitoittaa niin, että väitöskirja on mahdollista saada valmiiksi suunnitellussa aikataulussa. Ohjeellinen opetuksen ja opetukseen liittyvien tehtävien määrä on yhteensä enintään 56 tuntia lukuvuodessa.
 • Suomen Akatemia suosittelee, että Akatemian rahoituksella yliopistoihin palkattujen väitelleiden tutkijoiden työtehtäviin sisällytetään opetuksen antamista siten, että opetukseen käytetty kokonaistyöaika saa muodostaa korkeintaan viisi prosenttia tutkijan vuosityöajasta ja se tapahtuu ilman eri korvausta.

Työsuunnitelma laaditaan huomioiden henkilön osallistuminen opetukseen, tutkimustoimintaan, yhteiskunnallisiin palvelutehtäviin ja muihin tehtäviin. Työsuunnitelman tekee asianomainen henkilö itse työajan kohdentamisen tietojärjestelmään (SoleTM). Ohje työsuunnitelman laatimisesta SoleTM-järjestelmään on saatavana mm. eTyöpöydän kohdasta Työaika sekä SoleTM -järjestelmän sisäisestä järjestelmäohjeesta.

Suunnitelmassa henkilön vuotuinen työ eritellään syys- ja kevätlukukauden osalta erikseen seuraaviin pääryhmiin:

I Koulutus

11. Perustutkintokoulutus ja siihen liittyvä tutkimus

Perustutkintokoulutus tarkoittaa opetusohjelman mukaista opetusta. Työsuunnitelmaan merkitään ryhmälle annettavan opetuksen tuntimäärät opintojaksoittain. Muut perustutkinto­koulutukseen liittyvät tehtävät käsittävät kaiken opetuksen valmistelun, kuulustelujen järjestämisen ja korjaamisen, yksittäisten perusopiskelijoiden ohjauksen ja tuutoroinnin sekä perustutkintoon kuuluvien opinnäytteiden ohjauksen ja valvonnan.

12. Aikuiskoulutus

Täydennyskoulutus ja avoin yliopisto-opetus sekä niiden valmistelutehtävät. Korvaus tehdystä työstä osoitetaan ao. laitokselle. Mikäli henkilölle maksetaan tehdystä työstä erikseen, opetusta ei sisällytetä kokonaistyöaikaan.

II Tutkimus

21. Jatkotutkintokoulutus ja siihen liittyvä tutkimus

Jatkotutkintoihin liittyvä ohjaus, seminaarit, opetus, suunnittelu ja hallinto (sisältää myös valta­kunnallisen tutkijakoulutuksen Tampereen yliopiston osuuden). Työntekijän omaan Tampereen yliopistossa suoritettavaan jatkotutkintoon liittyvät tehtävät ja opinnot.

22. Tutkimus, joka ei liity koulutukseen

Tutkimustyö, tutkimukseen liittyvä kirjallinen toiminta, tutkimusprojektien valmistelu ja johtaminen sekä kansainvälinen toiminta ja tutkimukseen liittyvät luottamustehtävät. Maksullinen palvelututkimus kuuluu tähän ryhmään paitsi, jos siitä maksetaan erikseen.

23. Taiteellinen toiminta

III Yhteiskunnalliset palvelutehtävät

Ulkoinen tiedotus, asiantuntijalausunnot, komitea- ja johtokuntajäsenyydet yliopiston ulko­puolella valta­kunnallisessa opetus- ja tiedehallinnossa sekä jäsenyys henkilöstöjärjestöjen päättävissä elimissä. Lääketieteellinen näyte­tutkimus, kun siitä ei makseta erikseen.

IV Tukitoiminnot

Yliopiston hallinnollisia tehtäviä (kuten laitoksen johtamiseen liittyvät tehtävät, esimiestehtävät, toimikuntien jäsenyydet, valmistelutehtävät, hallinnollisiin kokouksiin käytettävä aika) sekä yleistä kehittämistoimintaa.

Opetuspainotteisissa tehtävissä työtehtävien hoitaminen edellyttää yleensä työpaikalla olemista lukukausien aikana vähintään kolmena päivänä viikossa. Ensisijainen työntekopaikka on aina yliopiston toimitiloissa. Säännöllisestä etätyöstä tehdään aina etätyösopimus.

Jos henkilö suostumuksensa mukaisesti antaa yksikön määräämää opetusta enemmän kuin mitä hänelle työsuunnitelman mukaan kuuluu, maksetaan tästä opetuksesta eri korvaus. Työsuun­nitelman ulkopuolisia opetustehtäviä voidaan antaa omalle henkilöstölle vain erityisestä syystä ja enintään 56 tuntia lukukaudessa.

Lisätietoja työsuunnitelmaa koskevista asioista antavat henkilöstöpäällikkö Pirjo Hankala ja osastopäällikkö Eeva-Kaarina Nurmiranta.

SoleTM-järjestelmästä ja sen käytöstä työsuunnitelmien tekemisessä antaa lisätietoja projektipäällikkö Jorma Viikki.

Päätöksen valmistelussa on kuultu JUKO ry:n paikallisjärjestöjä.

Tämä päätös tulee voimaan heti ja se korvaa rehtorin päätöksen 8.5.2008.

 

Rehtorin päätös 11.5.2010, D403/030.02/2010

Tasa-arvotiedon keskus Minnan ohjausryhmän asettaminen

Tampereen yliopiston ja sosiaali- ja terveysministeriön palvelusopimuksen/ 9.2.2010 mukaan Tampereen yliopisto kutsuu tasa-arvotiedon keskukselle ohjausryhmän huhtikuun 2010 loppuun mennessä. Ohjausryhmä ohjaa Minnan toiminnan strategista kehittämistä ja toimii linkkinä keskeisiin yhteistyötahoihin.

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston johtokunnan esityksen perusteella rehtori nimeää tasa-arvotiedon keskus Minnan ohjausryhmään sopimuskaudelle 1.5.2010-31.12.2012 seuraavat henkilöt:

Hanna Onwen-Huma, puheenjohtaja (STM/tasa-arvoyksikkö)
Tanja Auvinen (NYTKIS)
Sami Borg (FSD)
Anne Lehto (TaY/kirjasto)
Jukka Lehtonen (HY/kasvatustiede)
Teemu Tallberg (Hanken/företagsledning och organisation)
Jaana Vuori (TaY/naistutkimus)

 

Rehtorin päätös 10.5.2010, D286/401.01/2007

Tutkimusneuvoston toimikauden jatkaminen

Yliopiston hallituksen 15.2.2010 päättämän strategian toimeenpanon vuoksi rehtori päättää, että toimikaudeksi 1.8.2007-31.7.2010 rehtorin asettama tutkimusneuvosto jatkaa toimintaansa nykyisessä kokoonpanossa ajalla 1.8.-31.12.2010.

Tutkimusneuvoston kokoonpano on seuraava:

Vararehtori Pertti Haapala, puheenjohtaja

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Marjatta Hietala, professori Pekka Tammi, professori
Liisa Tiittula, professori
Pekka Isotalus, professori
Pertti Vakkari, professori
Frans Mäyrä, professori
Juha Suoranta, professori Eeva Hujala, professori
Yrjö Haila, professori Jukka Viljanen, yliassistentti
Mikko Hurme, professori Heikki Hyöty, professori
Jari Hietanen, professori Päivi Korvajärvi, professori
Tapio Visakorpi, professori
Riitta Suuronen, professori
Arja Rimpelä, professori
Kirsi Lumme-Sandt, koordinaattori
Eero Pantzar, ma. professori
Tarja Väyrynen, akatemiatutkija
Jenni Airaksinen, lehtori
Sirke Mäkinen, tutkijatohtori
Heini Huhtala, lehtori
Ilkka Pietilä, tutkijatohtori

Tutkimusneuvoston pysyvinä asiantuntijoina toimivat Suomen Akatemian toimikuntiinsa nimeämät jäsenet Tampereen yliopistosta:
professori Anssi Auvinen (terveyden tutkimuksen toimikunta),
professori Jouni Häkli (biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta)
ja professori Pekka Ruohotie (kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta).

Tutkimusneuvostolle asioita valmistelevat tutkimuksen kehittämispäällikkö Jarmo Wahlfors (esittelijä) ja suunnittelija Kari Peltola (sihteeri). Pysyvänä asiantuntijana toimii tutkimuspalvelupäällikkö Hannele Auffermann.

 

Rehtorin päätös 5.5.2010, D428/401.20/2010

Toimikunnan perustaminen

Tampereen yliopisto on 3.3.2010 sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimaan ohjeistukseen "Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi"

Ohjeistuksen mukaisesti rehtori perustaa toimikunnan toteuttamaan ihmistieteisiin luettavan tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia Tampereen yliopistossa toimikaudeksi 1.5.2010 - 30.4.2013.

Toimikunta toteuttaa tehtäväänsä yhteistyössä alueella toimivien korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten (Tampereen teknillisen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Poliisiammattikorkeakoulu ja UKK-instituutti) kanssa.

Toimikunnan työskentelyn perustuu rehtorin 9.10.2009 asettaman työryhmän loppuraportissa (D/832/030.02/2009) esitettyihin periaatteisiin (liitteenä).

Toimikunnan kokoonpano on seuraava:

Tampereen yliopiston edustajat

 • professori (emer.) Markku Ojanen, puheenjohtaja
 • dosentti Jari Eskola
 • professori Leila Haaparanta
 • professori Salme Näsi
 • professori Tarja Pösö
 • professori Veikko Surakka
 • professori Päivi Åstedt-Kurki

Alueen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten nimeämät edustajat

 • kehittämispäällikkö Johanna Hakala, varajäsen laatupäällikkö Katja Törnberg
  (Tampereen teknillinen yliopisto)
 • myöhemmin nimettävä henkilö ja hänen varajäsenensä (Tampereen ammattikorkeakoulu)
 • myöhemmin nimettävä henkilö ja hänen varajäsenensä (Poliisiammattikorkeakoulu)
 • myöhemmin nimettävä henkilö ja hänen varajäsenensä (UKK-instituutti)

Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Toimikunnan sihteerinä toimii tutkimuksen kehittämispäällikkö Jarmo Wahlfors.

Toimikunta voi kuulla asiantuntijoita.

Toimikunta raportoi toiminnastaan Tampereen yliopiston rehtorille vuosittain ja Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle sen ilmoittaman aikataulun mukaisesti.

 

Rehtorin päätös 4.5.2010, D285/301.50/2007

Opetusneuvoston toimikauden jatkaminen

Yliopiston hallituksen 15.2.2010 päättämän strategian toimeenpanon vuoksi rehtori päättää, että toimikaudeksi 1.8.2007-31.7.2010 rehtorin asettama opetusneuvosto jatkaa toimintaansa nykyisessä kokoonpanossa ajalla 1.8.-31.12.2010.

Opetusneuvoston kokoonpano on seuraava:

Vararehtori Harri Melin, puheenjohtaja

Jäsenet
Henkilökohtaiset varajäsenet
Hanna Suutela, professori Yrjö Lauranto, lehtori
Eero Sormunen, professori Raija Leppälä, lehtori
Harry Silfverberg, koulutusjohtaja Eija Syrjäläinen, professori
Ilari Karppi, yliassistentti Raija Huhtanen, professori
Leena Lindgren, professori Kati Hakkarainen, koulutusjohtaja
Tarja Pösö, professori Tarja Seppä, lehtori
Antti Hildén, johtaja Kaisa Alanen, lehtori
Mirja Iivonen, ylikirjastonhoitaja Leena Toivonen, osastonjohtaja
Sirkka Sippola, koulutuspäällikkö -
Anna-Mari Huhtinen, opiskelija
Sofia Vikman, opiskelija
Johanna Roihuvuo, opiskelija Milla Vuorinen, opiskelija
Mirva Tossavainen, opiskelija Tuure Pitkänen, opiskelija

Asiantuntijajäseninä: opetuksen kehittämispäällikkö ja opinto- ja kansainvälisten asiain osaston osastopäällikkö tai hänen määräämänsä.

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta ilmoittaa mahdolliset jäsentensä ja varajäsentensä vaihdot kevään aikana.

 

Rehtorin päätös 29.4.2010, D346/380.20/2010

Opintotukilautakunnan asettaminen

Tampereen yliopiston nykyisen opintotukilautakunnan toimikausi päättyy 30.4.2010. Opintotukilain (65/1994) 9 §:n mukaan korkeakoulu asettaa opintotukilautakunnan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme ja enintään seitsemän muuta jäsentä, joille kullekin tulee nimetä henkilökohtainen varajäsen. Puolet jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien ja heidän varajäsenensä tulee olla yliopiston opettajia tai muita virkamiehiä ja puolet opiskelijoita. Korkeakoulu määrää yhden jäsenistä varapuheenjohtajaksi. Esittelijänä opintotukilautakunnassa toimii korkeakoulun määräämä virkamies. Opintotukilautakunnan tehtävät on määritelty opintotukilain 9a §:ssä, liitteenä 1.

Tampereen yliopiston opintotukilautakuntaan kuuluu kuusi jäsentä, joista puheenjohtaja ja kaksi jäsentä ovat korkeakoulun opettajia tai muita virkamiehiä ja kolme muuta jäsentä on nimennyt ylioppilaskunta. Opintotukilautakunnan nykyinen jäsenmäärä on osoittautunut käytännössä toimivaksi, joten lautakunnan jäsenten lukumäärää ei ole tarpeen lisätä tai vähentää.

Nykyisen opintotukilautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä ovat halukkaita jatkamaan: lehtori Päivi Stöckell (humanistinen tiedekunta), professori Raija Huhtanen, professori Jukka Kultalahti (kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta), lehtori Pentti Hietala (informaatiotieteiden tiedekunta) ja yliassistentti Marita Mäkinen (kasvatustieteiden tiedekunta). Lääketieteellinen tiedekunta on esittänyt uudeksi jäseneksi opetuskoordinaattori Mervi Koivukankaan, joka toimii puheenjohtaja Päivi Stöckellin varajäsenenä.

Ylioppilaskunta on nimennyt omat ehdokkaansa opintotukilautakuntaan. Lisäksi ylioppilaskunta on esittänyt, että ylioppilaskunnan sosiaalipoliittinen sihteeri voisi osallistua opintotukilautakunnan kokouksiin ilman äänivaltaa. Koska sosiaalipoliittiseksi sihteeriksi voidaan valita muukin kuin Tampereen yliopiston opiskelija, häntä ei voi nimetä lautakuntaan opiskelijajäseneksi. Nykyinen sosiaalipoliittinen sihteeri on voinut osallistua opintotukilautakunnan kokouksiin lautakunnan erillisen päätöksen perusteella. Opintotukilautakunta voi jatkossakin omalla päätöksellään kutsua lautakunnan kokouksiin asiantuntijajäseneksi sosiaalipoliittisen sihteerin.

Yliopiston rehtori päätti

1. vahvistaa Tampereen yliopiston opintotukilautakunnan jäsenmääräksi kuusi (puheenjohtaja ja 5 muuta jäsentä)

2. asettaa opintotukilautakunnan toimikaudeksi 1.5.2010-30.4.2012 seuraavasti:

puheenjohtaja, lehtori Päivi Stöckell
(henkilökohtainen varajäsen, opetuskoordinaattori Mervi Koivukangas)

varapuheenjohtaja, opiskelija Olga Haapa-aho
(henkilökohtainen varajäsen, opiskelija Suvi Vainio)

jäsen, lehtori Pentti Hietala
(henkilökohtainen varajäsen, yliassistentti Marita Mäkinen)

jäsen, professori Raija Huhtanen
(henkilökohtainen varajäsen, professori Jukka Kultalahti)

jäsen, opiskelija Pietari Pehkonen
(henkilökohtainen varajäsen, opiskelija Antti Kiiskinen)

jäsen, opiskelija Satu Riihinen
(henkilökohtainen varajäsen, opiskelija Jenna Asikainen)

3. nimetä opintotukilautakunnan sihteeriksi ja esittelijäksi opintotukipäällikkö Eini Mäkelän ja hänen varahenkilökseen lautakunnan esittelijänä opintotukisihteeri Tiina Majanen-Heikkilän.

 

Rehtorin päätös 21.4.2010, D310/010.00/2010

Avoimen yliopisto-opetuksen uusi asemointi Tampereen yliopistossa; Avoimen yliopiston muutosprosessi 2010-2011

Esitys: Täydennyskoulutuskeskuksen johtokunnan 31.3.2010 esitys, ptk. 5 §

Päätös

Rehtori yliopistolain 17 §:n 2 momentin 1)-kohdan nojalla täydennyskoulutuskeskuksen johtokunnan 31.3.2010 tekemän yksimielisen esityksen johdosta:

1) hyväksyy sen, että Tampereen yliopistossa avoimen yliopiston muutosprosessia lähdetään toteuttamaan johtokunnan päätöksen pöytäkirjan liitteen 4 mukaisesti 1.8.2010 siten, että täydennyskoulutuskeskuksen avoimen yliopiston yksikkö osana yliopiston strategian toimeenpanoa siirretään yliopiston hallintokeskuksen opinto- ja kansainvälisten asiain osastoon.

2) asettaa muutosprosessia valmistelemaan siirtymäkaudeksi 1.8.2010-31.7.2011 avoimen yliopiston palveluyksikölle johtoryhmän, jonka tehtävänä on ohjata muutosprosessia, tehdä sitä koskevia päätöksiä ja ehdotuksia sekä suorittaa avoimen yliopiston strategista suunnittelua ja toiminnan arviointia. Johtoryhmä arvioi ja suunnittelee siirtymisen välittömät toimenpiteet, joita täydennyskoulutuskeskuksesta irrottautuminen ja siirtyminen opinto- ja kansainvälisten asiain osastolle vaatii sekä valmistelee säännöksiä ja muita toimenpiteitä, joilla hallinnollinen yhdistyminen saadaan aikaan. Johtoryhmä valmistelee myös toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2011.

Johtoryhmän kokoonpano on seuraava:

vararehtori Harri Melin, puheenjohtaja
osastopäällikkö Mikko Markkola
johtaja Jukka Mäkinen
koulutuspäällikkö Sirkka Sippola
opintoasiainsihteeri Maarit Moberg
erikoissuunnittelija Ismo Isopoussu.

Johtoryhmä voi nimetä avukseen työryhmiä tai vastuuhenkilöitä toiminnan tai valmisteltavien asioiden eri osa-alueille.

Johtoryhmän sihteerin tehtävien hoitamisesta päättää johtoryhmä.

 

Rehtorin päätös 15.4.2010, D345/010.05/2010

Opetuksen ja tutkimuksen kehittämisyksikön päällikkö

Tampereen yliopiston hallintokeskuksen työjärjestyksen 3 §:n 1 momentin nojalla opetuksen ja tutkimuksen kehittämisyksikön toimintaa johtaa rehtorin määräajaksi määräämä opetuksen kehittämispäällikkö tai tutkimuksen kehittämispäällikkö.

Rehtori määrää opetuksen ja tutkimuksen kehittämisyksikön päälliköksi opetuksen kehittämispäällikkö Markku Ihosen määräajaksi 1.6. – 31.12.2010.

 

Rehtorin päätös 9.4.2010, D291/101.04/2010

Yliopistojen palkkausjärjestelmä, muun henkilöstön arviointiryhmän kokoonpano

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen mukaisesti jokaisessa yliopistossa on tehtävien vaativuuden arviointia varten kaksi työnantaja- ja palkansaajaosapuolten muodostamaa arviointiryhmää, toinen opetus- ja tutkimushenkilöstölle ja toinen muulle henkilöstölle.

Yliopisto nimeää arviointiryhmiin työnantajan edustajat ja näille varaedustajat. Henkilöstöä edustavat työehtosopimusosapuolet nimeävät omat edustajansa ja näille varaedustajat.

Arviointiryhmien kokoonpanossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon tasa-arvonäkökulma.

Ryhmien puheenjohtajana toimii yliopiston nimeämä työnantajan edustaja. Arviointiryhmän jäsenenä voi olla vain kyseiseen yliopistoon palvelussuhteessa oleva työntekijä tai yliopiston rehtori.

Rehtorin päätöksen 29.3.2010 mukaisesti Tampereen yliopistossa opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön arviointiryhmiin kuuluu työnantajan edustajina ryhmän puheenjohtaja sekä kaksi jäsentä ja henkilöstön edustajina kolme jäsentä.

Henkilöstöä edustavien järjestöjen tekemien esitysten perusteella rehtori päättää nimetä muun henkilöstön arviointiryhmän 1.4.2010 lukien seuraavasti:

Työnantajan edustajina

Hallintojohtaja Timo Lahti, puheenjohtaja
Vararehtori Harri Melin, varapuheenjohtaja

Henkilöstöpäällikkö Pirjo Hankala
henkilökohtainen varajäsen osastopäällikkö Eeva-Kaarina Nurmiranta

Henkilöstöjärjestöjen edustajina

Projektipäällikkö Jorma Viikki, Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistys ry
henkilökohtainen varajäsen erikoislaboratoriomestari Arja Ahola

Erikoislaboratoriomestari Aulikki Lehmus, Tampereen yliopistolaiset JHL ry
henkilökohtainen varajäsen erikoislaboratoriomestari Irma Rantamaa

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Sari Hyttinen, Tampereen yliopiston tieteentekijät ry
henkilökohtainen varajäsen osastonjohtaja Leena Horsma-aho

Rehtori määrää arviointiryhmän sihteeriksi projektisuunnittelija Anne Raevuoren.

 

Rehtorin päätös 8.4.2010, D291/101.04/2010

Yliopistojen palkkausjärjestelmä, opetus- ja tutkimushenkilöstön arviointiryhmän kokoonpano

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen mukaisesti jokaisessa yliopistossa on tehtävien vaativuuden arviointia varten kaksi työnantaja- ja palkansaajaosapuolten muodostamaa arviointiryhmää, toinen opetus- ja tutkimushenkilöstölle ja toinen muulle henkilöstölle.

Yliopisto nimeää arviointiryhmiin työnantajan edustajat ja näille varaedustajat. Henkilöstöä edustavat työehtosopimusosapuolet nimeävät omat edustajansa ja näille varaedustajat.

Arviointiryhmien kokoonpanossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon tasa-arvonäkökulma.

Ryhmien puheenjohtajana toimii yliopiston nimeämä työnantajan edustaja. Arviointiryhmän jäsenenä voi olla vain kyseiseen yliopistoon palvelussuhteessa oleva työntekijä tai yliopiston rehtori.

Rehtorin päätöksen 29.3.2010 mukaisesti Tampereen yliopistossa opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön arviointiryhmiin kuuluu työnantajan edustajina ryhmän puheenjohtaja sekä kaksi jäsentä ja henkilöstön edustajina kolme jäsentä.

Henkilöstöä edustavien järjestöjen tekemien esitysten perusteella rehtori päättää nimetä opetus- ja tutkimushenkilöstön arviointiryhmän 1.4.2010 lukien seuraavasti:

Työnantajan edustajina

Rehtori Kaija Holli, puheenjohtaja
Vararehtori Pertti Haapala, varapuheenjohtaja

Osastopäällikkö Eeva-Kaarina Nurmiranta
henkilökohtainen varajäsen henkilöstöpäällikkö Pirjo Hankala

Henkilöstöjärjestöjen edustajina

Professori Heikki Paloheimo, Professoriliiton Tampereen yliopiston osasto
henkilökohtainen varajäsen professori Juhani Lehto

Tutkija Pauliina Järvinen-Alenius, Tampereen yliopiston tieteentekijät ry
henkilökohtainen varajäsen erikoistutkija Jaana Parviainen

Lehtori Aarno Ahteensivu, Tampereen yliopiston lehtorit ry
henkilökohtainen varajäsen lehtori Maarit Piipponen

Rehtori määrää arviointiryhmän sihteeriksi projektisuunnittelija Anne Raevuoren.

 

Rehtorin päätös 7.4.2010, D252/030.02/2010

Työryhmän asettaminen/viestinnän ohjelma

Tampereen yliopiston hallituksen 15.2.2010 päättämän strategian mukaan yliopistolle laaditaan viestinnän ohjelma ja johtamista tukevaa viestintää tehostetaan.

Yliopiston viestinnän ohjelmaa laatimista valmistelevan työryhmän rehtori asettaa kokoonpanoltaan seuraavana:

professori Marja Jylhä, puheenjohtaja
vararehtori Pertti Haapala
professori Heikki Luostarinen
osastopäällikkö Mikko Markkola
viestintäpäällikkö Pirjo Achté
opiskelija Ilkka Tiensuu

Työryhmän sihteerinä toimii Pirjo Achté.

Työryhmä voi kuulla asiantuntijoita.

Työryhmän tulee saada ehdotuksensa valmiiksi 31.8.2010 mennessä.

 

Rehtorin päätös 16.3.2010, D234/101.02/2010

Viite: Tehtävien täyttökielto, rehtorin päätös 14.12.2009 (D/999/101.02/2009)

Hallinto-, toimisto- ja atk-tehtävien täyttökielto

Tampereen yliopiston hallitus on 12.3.2010 hyväksynyt Tampereen yliopiston johtosäännön 37 § 1 momentin muutoksen:

Toimikaudeksi 1.8.2007–31.7.2010 valitut tiedekuntaneuvostot ja laitosneuvostot sekä asetetut erillisten laitosten johtokunnat jatkavat toimintaansa ajalla 1.8.–31.12.2010. Laitosneuvoston nimi muuttuu 1.8.2010 lukien johtokunnaksi.

Hallitus on määritellyt strategian toimeenpanon aikataulun siten, että uudet tieteenalayksiköt ja niiden hallintopalvelukeskukset aloittaisivat toimintansa 1.1.2011.

Yksiköiden hallintopalveluiden uudelleen organisoinnissa otetaan huomioon, että vakinaisen henkilöstön palvelussuhteiden jatkuvuus turvataan ja henkilöstö sijoittuu sellaisiin tehtäviin, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin vaativuudeltaan, työn luonteeltaan ja palkkauk­seltaan henkilön nykyisiä tehtäviä.

Rehtori päättää, että tässä siirtymävaiheessa yliopiston hallinto-, toimisto- ja atk-tehtävät voidaan täyttää enintään 31.12.2010 saakka.

Tämä päätös tulee voimaan heti. Rehtorin päätös tehtävien täyttökiellosta 14.12.2009 (D/999/101.02/2009) on edelleen voimassa.

 

Rehtorin päätös 16.3.2010, D187/030.03/2010

Työryhmän asettaminen

Strategian mukaan oppiainepohjaisesta koulutuksen järjestämistavasta siirrytään kandidaattitasolla laaja-alaisiin tutkinto-ohjelmiin, joista jatketaan tieteenalanmukaisiin maisteriohjelmiin. Kansainvälisiä tutkinto-ohjelmia järjestetään erityisesti vahvoilla aloilla ja tieteenalojen yhteisinä. Kansainvälistä koulutusta koordinoimaan perustetaan yliopiston kansainvälisen koulutuksen keskus. Kansainvälistä opettaja- ja opiskelijavaihtoa lisätään taloudellisilla kannustimilla ja kielikoulutuksella.

Työryhmän tehtävänä on määritellä:

 1. tieteenalayksiköiden opetus- ja tutkintohallinnon periaatteet suomen- ja englanninkielisen koulutuksen osalta.
 2. kansainvälistä koulutusta koordinoimaan perustettavan yliopiston kansainvälisen koulutuksen keskuksen toiminta ja organisointi.

Rehtori nimesi työryhmään seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Harri Melin, prof., vararehtori, työryhmän puheenjohtaja

Humanistinen tiedekunta

Puntanen, Tuija, opintoasiainpäällikkö, varsinainen jäsen
Tuusa, Anna, opintoamanuenssi, varajäsen

Informaatiotieteiden tiedekunta

Koskinen, Taru, opintoasiainpäällikkö, varsinainen jäsen
Tuominen, Kirsi, suunnittelija, varajäsen

Kasvatustieteiden tiedekunta

Tahvola, Arja, opintoasiain päällikkö, varsinainen jäsen
Hujala, Eeva, prof., dekaani, varajäsen

Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Häkli, Jouni, prof. varsinainen jäsen
Janka, Inga, opintoasiain päällikkö, varajäsen

Lääketieteellinen tiedekunta

Mustonen, Jukka, prof. dekaani, varsinainen jäsen
Kivistö, Kari, prof., varajäsen

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Kunelius, Risto, prof., dekaani, varsinainen jäsen
Jukola-Aho, Marja, koulutuspäällikkö, varajäsen

Kielikeskus

Hilden, Antti, johtaja, varsinainen jäsen
Nurmi, Hanna, amanuenssi, varajäsen

Kirjasto

Toivonen, Leena, osastonjohtaja, varsinainen jäsen
Tevaniemi, Johanna, informaatikko, varajäsen

Solu- ja kudosteknologiakeskus Regea

Skottman, Heli, dosentti, varsinainen jäsen
Miettinen, Susanna, FT, varajäsen

Tietokonekeskus

Pulkkinen, Sari, järjestelmäasiantuntija, varsinainen jäsen
Visala, Seppo, tietohallintojohtaja, varajäsen

Täydennyskoulutuskeskus

Mäkinen, Jukkia, johtaja, varsinainen jäsen
Sippola, Sirkka, koulutuspäällikkö, varajäsen

Yhteiskuntatutkimuksen instituutti

Heiskala, Risto, prof., varsinainen jäsen
Nuutinen, Olli, amanuenssi, varajäsen

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

Heikkilä, Tiina, fil.yo, varsinainen jäsen
Jutila, Varpu, HuK, varajäsen

Terveystieteen laitos

Nygård Clas-Håkan, prof., varsinainen jäsen
Rissanen Pekka, prof., varajäsen

Takalo, Tenho, kv. asiain päällikkö, työryhmän sihteeri

Työryhmä voi kuulla tarvittaessa asiantuntijoita.

Työryhmän on esitettävä ehdotuksensa 31. toukokuuta 2010 päättyvään määräaikaan mennessä.

 

Rehtorin päätös 9.2.2010, D120/095.01/2010

Yliopiston tunnuksen ja graafisen ohjeistuksen uudistus

Yliopiston viestintäyksikkö on sopinut rehtoriston kanssa yliopiston graafisen ilmeen uudistamisesta ja yhtenäistämisestä. Viestintäyksikkö on tilannut mainostoimisto Atomilta uudistetun tunnuksen, joka soveltuu sekä netti- että painotuotekäyttöön. Uudistettu tunnus korvaa entisen painotuotteissa käytetyn ns. pylväslogon sekä verkkoviestinnässä käytetyn ns. silmulogon. Vanhat kirjekuoret, käyntikortit ja muut painotuotteet, joissa on yliopiston vanha tunnus, saa käyttää loppuun.

Tunnuksesta on teetetty suomen- ja englanninkielinen versio, jotka voi ladata käyttöön viestintäyksikön verkkosivuilta. Uuden tunnuksen käytöstä on laadittu graafinen ohjeistus, joka laitetaan viestintäyksikön verkkosivuille. Ohjeeseen tehdään täydennyksiä, mikäli puutteita ilmenee. Ohjeesta teetetään kevään 2010 aikana myös painettu versio.

Rehtori on päättänyt uuden tunnuksen ja graafisen ohjeistuksen käyttöönotosta 15.2.2010 lukien.

 

Rehtorin päätös 26.1.2010, D317/380/2008

Opintotukilautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta on ilmoittanut opintotukilautakunnan opiskelijoita edustavan varsinaisen jäsenen muuttumisesta ja esittävät opiskelija Juho Järvenpään tilalle opiskelija Jussi Klemettiä.

Opintotukilain (65/1994) 9 §:n ja Tampereen yliopiston opintotukilautakunnan ohjesäännön 3 §:n nojalla rehtori nimeää opiskelija Jussi Klemetin Juho Järvenpään tilalle varsinaiseksi jäseneksi opintotukilautakuntaan 30.4.2010 päättyvän toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Varajäsenenä jatkaa opiskelija Pekka Kankaanpää.

 

Rehtorin päätös 18.1.2010, D 285/301.50/2007

Opetusneuvoston kokoonpanon muuttaminen

Opetusneuvoston varsinainen jäsen yliassistentti Johanna Ruusuvuori ja hänen varajäsenensä professori Kirsi Juhila ovat pyytäneet eroa opetusneuvoston jäsenyydestä. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on esittänyt heidän tilalleen varsinaiseksi jäseneksi professori Tarja Pösöä ja varajäseneksi lehtori Tarja Seppää.

Rehtori päätti nimetä opetusneuvostoon varsinaiseksi jäseneksi Johanna Ruusuvuoren tilalle varadekaani, professori Tarja Pösön ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Kirsi Juhilan tilalle lehtori Tarja Sepän yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan edustajiksi 31.7.2010 päättyvän toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: kirjaamo@uta.fi
Muutettu: 15.3.2011 13.01 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti