Sisältöön
tampereen yliopisto: hallinto: yliopistopalvelut: tietohallinto: sääntöjä:
Hallinto - Tampereen yliopistoTampereen yliopistoHallinto - Tampereen yliopisto
Yliopistopalvelut

IT-palvelujen käyttösäännöt

Yliopiston tarjoamia sähköpostipalveluita käyttäessäsi sinun tulee noudattaa myös Tampereen yliopiston Sähköpostisääntöjä.

Rehtorin päätös 28.8.2014. Säännöt tulevat voimaan 1.9.2014.

1 Soveltamisala
2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus
2.1 Käyttövaltuudet
2.2 Käyttäjätunnus
2.3 Jokainen vastaa käyttäjätunnuksistaan henkilökohtaisesti
2.4 Käyttövaltuuksien päättyminen
3 Käyttäjien oikeudet ja vastuut
3.1 IT-palvelut on tarkoitettu työtehtäviin ja opiskeluun
3.2 Jokainen vastaa tietoturvasta
3.3 Yksityinen käyttö on sallittu vähäisessä määrin
3.4 Jokaisella on oikeus yksityisyyteen
3.5 Yliopistolla on oikeus rajoittaa tietoliikenneverkon käyttöä
3.6 Tietoturvamekanismien ohittaminen on kielletty
4 Muita määräyksiä
4.1 Käyttösäännöistä poikkeaminen
4.2 Valvonta ja seuraamukset rikkomuksista
4.3 Voimaantulo

1 Soveltamisala

IT-palveluilla tarkoitetaan yliopistoyhteisön käytössä olevia yliopiston tarjoamia tai yliopiston hankkimia sähköisiä tietojärjestelmiä ja -laitteita.

IT-palveluiden käyttösääntöjä sovelletaan kaikkeen yliopiston IT-palveluiden käyttöön.

2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus

2.1 Käyttövaltuudet

Käyttövaltuudella tarkoitetaan käyttäjän oikeutta käyttää tiettyä palvelua. Käyttövaltuus varmistetaan aina palvelua käytettäessä.

Henkilölle myönnetään hänen asemaansa ja tehtäväänsä vastaavat käyttövaltuudet. Käyttövaltuus voi olla myös henkilökohtaisesti anomuksesta myönnetty ja sillä voi olla ennalta määritelty päättymisaika. Käyttövaltuudet voivat muuttua aseman tai tehtävän muuttuessa.

2.2 Käyttäjätunnus

Jos käyttövaltuutta palveluun ei ole myönnetty kaikille internetin käyttäjille, käyttäjä on tunnistettava riittävän luotettavasti käyttövaltuuden varmistamiseksi. Tämä tapahtuu käyttäjätunnuksen ja siihen liittyvän salasanan tai muun tunnisteen perusteella.

Käyttäjätunnuksen saaminen edellyttää sitoutumista näiden käyttösääntöjen noudattamiseen.

Tarvittaessa rajatulle käyttäjäryhmälle voidaan hakemuksesta luoda yhteiskäyttöinen käyttäjätunnus eli ryhmätunnus, johon liitetään ryhmän jäsenille myönnettävät käyttövaltuudet. Ryhmätunnuksia käytetään rajattuun tarkoitukseen ja ne ovat määräaikaisia.

Ryhmätunnuksen hakija vastaa tunnuksen luovuttamisesta ryhmän jäsenille ja salasanan vaihtamisesta tarvittaessa.

Ryhmätunnusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

2.3 Jokainen vastaa käyttäjätunnuksistaan henkilökohtaisesti

Käyttäjätunnukset tulee suojata vahvalla salasanalla tai muutoin ohjeistetulla tavalla. Jos salasanan tai muun tunnisteen epäillään joutuneen vääriin käsiin, salasana on vaihdettava tai tunnisteen käyttö on estettävä viipymättä.

Käyttäjätunnusta salasanoineen ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön.

Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä. Vastuu koskee myös tilanteita, joissa tunnusta käyttää sivullinen, jolle henkilö on tahallisesti tai huolimattomuuttaan luovuttanut tunnuksen käyttöön tarvittavat tiedot tai välineet.

Toisen henkilön käyttäjätunnuksen käyttö on kielletty, vaikka tämä sitä pyytäisi.

Jokainen ryhmätunnuksen käyttäjä on vastuussa omasta tunnuksen käytöstään.

Ryhmätunnusta ei saa luovuttaa ryhmän ulkopuolisten henkilöiden käyttöön.

2.4 Käyttövaltuuksien päättyminen

Kaikki käyttövaltuudet lakkaavat, kun henkilö ei ole enää yliopistoyhteisön jäsen.

Yksittäisen käyttövaltuuden voimassaolo päättyy, kun

  • määräaikaiseksi myönnetty käyttövaltuus vanhenee tai
  • henkilön rooli muuttuu siten, ettei IT-palvelun käyttövaltuudelle ole enää perustetta.

Käyttäjän tulee ottaa talteen tarvitsemansa henkilökohtaiset sähköpostinsa ja tiedostonsa ennen IT-palvelun käyttövaltuuden loppumista. Henkilökuntaan kuuluvan käyttäjän on siirrettävä työhönsä liittyneet viestit ja tiedostot esimiehen kanssa sovitulle henkilölle. Tämä pätee myös opiskelijaan, joka on toiminut esimerkiksi tutkimusryhmissä.

Jokaisen on itse poistettava henkilöstö- tai opiskelijaetuna kotikäyttöön lisensoidut ohjelmistot työsuhteen tai opinto-oikeuden päättyessä.

3 Käyttäjien oikeudet ja vastuut

3.1 IT-palvelut on tarkoitettu työtehtäviin ja opiskeluun

Yliopiston IT-palvelut on tarkoitettu työvälineiksi tehtäviin, jotka liittyvät opiskeluun ja työntekoon yliopistossa.

Laitonta tai hyvän tavan vastaista materiaalia ei saa julkaista, välittää eikä jaella.

3.2 Jokainen vastaa tietoturvasta

Havaituista tai epäillyistä tietoturvallisuuden puutteista ja väärinkäytöksistä tulee viipeettä ilmoittaa tietohallinnon asiakaspalveluun.

Henkilökohtaista salasanaa ei pidä koskaan kertoa kenellekään.

Jokaisella on vaitiolovelvollisuus tietoonsa saamistaan salassa pidettävistä tiedoista.

Muille kuuluvien tietojen urkkiminen, hyväksikäyttö, talteenotto ja levittäminen on kielletty.

Yliopistolla on oikeus suojatoimena rajoittaa tai estää IT-palvelujen käyttöä.

3.3 Yksityinen käyttö on sallittu vähäisessä määrin

Sallittua vähäistä yksityistä käyttöä ovat esimerkiksi yksityiset sähköpostikeskustelut ja verkkopalvelujen käyttäminen.

Yksityinen käyttö ei kuitenkaan saa haitata järjestelmän muuta käyttöä, eikä olla ristiriidassa käytöstä annettujen sääntöjen ja ohjeiden kanssa.

3.4 Jokaisella on oikeus yksityisyyteen

Opiskelijan hallussa oleva aineisto tulkitaan yksityiseksi.

Henkilökunnan tulee pitää yksityinen aineisto selkeästi erillään työhön liittyvästä aineistosta. Tämä sääntö koskee myös opiskelijaa, joka on työssä yliopistolla.

3.5 Yliopistolla on oikeus rajoittaa tietoliikenneverkon käyttöä

Yliopiston tietohallinto voi rajoittaa laitteiden kytkemistä yliopiston tietoliikenneverkkoon. Rajoitukset voivat olla teknisiä tai ohjeistettuja.

Yliopiston verkoissa saa tuottaa palveluita vain yliopiston antamalla luvalla.

3.6 Tietoturvamekanismien ohittaminen on kielletty

Mitään käyttövaltuutta ei saa käyttää laittomaan tai luvattomaan toimintaan, kuten esimerkiksi tietoturva-aukkojen etsimiseen, oikeudettomaan salauksen purkamiseen, tietoliikenteen kopiointiin tai muuttamiseen tai tietojärjestelmiin tunkeutumiseen.

Tietojärjestelmien osia tai piirteitä, joita ei ole selkeästi tuotu yleisesti käytettäviksi, ei saa käyttää. Tällaisia ovat esimerkiksi ylläpitoon tarkoitetut työkalut tai järjestelmän asetuksilla estetyt toiminnot.

4 Muita määräyksiä

4.1 Käyttösäännöistä poikkeaminen

Lupa käyttösäännöistä poikkeavaan toimintaan voidaan myöntää vain kirjallisen hakemuksen perusteella ja perustellusta syystä. Luvan vähäiseen poikkeamaan voi myöntää tietohallintojohtaja. Luvassa voi olla ehtoja, rajoituksia ja lisävastuita.

4.2 Valvonta ja seuraamukset rikkomuksista

Käyttösääntöjen noudattamisen valvonnasta vastaavat tietohallinto, palveluiden ja IT-palveluiden omistajat sekä työnjohdollisesti esimiehet kukin osaltaan.

Käyttösääntöjen rikkomuksista aiheutuvista seuraamuksista päättää rehtori taikka hänen määräämänsä.

Seuraamukset rikkomuksista ovat joko kurinpidollisia tai oikeudellisia, ja määräytyvät rikoslain, työsopimuslain, yliopistolain ja yliopiston johtosääntöjen ja niiden perusteella annettujen määräysten perusteella.

4.3 Voimaantulo

Nämä IT-palvelujen käyttösäännöt tulevat voimaan 1.9.2014 ja korvaavat aiemmat vastaavat säännöt.

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 355 111
Ylläpito: webmaster@uta.fi
Muutettu: 11.11.2015 11.50 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti