Sisältöön
tampereen yliopisto: hallinto: yliopistopalvelut: yleishallinto: säädökset:
Hallinto - Tampereen yliopistoTampereen yliopistoHallinto - Tampereen yliopisto
Yliopistopalvelut

Tulostettava versio (pdf)

Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö

Luku 1: Yleisiä määräyksiä
Luku 2: Kelpoisuusvaatimukset
Luku 3: Menettely tehtävän täyttämisessä
Luku 4: Professorin tehtävään ottaminen
Luku 5: Voimaantulo  

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 22.2.2012.
Muutettu hallituksen 8.4.2016 ja 2.6.2016 hyväksymien Tampereen yliopiston johtosäännön muutosten perusteella, sekä hallituksen päätöksellä 24.10.2017.

Tämä henkilöstöjohtosääntö luo edellytykset yliopiston henkilöstön ottamiselle ja tehtävien hoitamiselle. Henkilöstöjohtosäännön avulla toteutetaan yliopiston strategiaa ja strategiaan liittyviä asiakirjoja sekä hyvää johtamista ja henkilöstöhallintoa.


1. luku

YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
Yliopistolaki 14 § 3 mom., 17 § 2 mom. 6 k, 4 mom., 28 §, 31 – 35 §
Valtioneuvoston asetus yliopistoista 1 §
Tampereen yliopiston johtosääntö

1 §
Sovellettavat säädökset, määräykset ja ohjeet


Tampereen yliopiston henkilöstöstä on, sen lisäksi mitä yliopistolaissa (558/2009) ja yliopistoasetuksessa (770/2009) ja muissa laeissa ja niiden nojalla annetuissa asetuksissa säädetään sekä Tampereen yliopiston johtosäännössä määrätään, voimassa tämän henkilöstöjohtosäännön määräykset ja sen nojalla annetut ohjeet.

2 §
Soveltamisala
Yliopistolaki 31 - 33 §, 88 § 4 mom

Tätä henkilöstöjohtosääntöä sovelletaan Tampereen yliopistossa yliopistolain 31 §:ssä tarkoitettuun yliopiston koko henkilöstöön.

Tampereen yliopiston opetus- ja tutkimustehtäviä ovat professorin ja tutkimusjohtajan, työelämäprofessorin, apulaisprofessorin, yliopistonlehtorin ja kliinisen opettajan, yliopistotutkijan, tutkijatohtorin, yliopisto-opettajan, väitöskirjatutkijan sekä tutkijan tehtävät. Henkilöstöä on myös yliopiston muiden tehtävien hoitamista varten.

Harjoittelukoulujen henkilöstöön sovelletaan tämän henkilöstöjohtosäännön lisäksi voimassa olevaa yliopiston harjoittelukoulua koskevaa johtosääntöä.

3 §
Opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävät
Yliopistolaki 33 § 1 mom.
Työsopimuslaki 1 luku 3 § 2 mom.


Professorin tehtävistä säädetään yliopistolain 33 §:n 1 momentissa.

Muun opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävänä on harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa ja edistää alansa opetusta, seurata tieteen tai taiteen kehitystä alallaan sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja alansa kansainväliseen yhteistoimintaan.

Sen lisäksi, mitä edellä 1 ja 2 momentissa määrätään, opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävänä on

1) ohjata opiskelijan opintoja ja tarkastaa opinnäytteitä sekä osallistua hänelle kuuluvien tenttitilaisuuksien toteuttamiseen ja opintosuoritusten arviointiin

2) osallistua opiskelijavalintojen hoitamiseen

3) antaa yliopistolle tarpeelliset selvitykset opetuksestaan, julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä ja taiteellisesta toiminnastaan, toimittamistaan tenteistä ja opintosuoritusten arvioinneista.

Kokonaistyöaikaa noudattavat henkilöt hoitavat tehtäväänsä vahvistetun työsuunnitelman mukaisesti.


2. luku
  

KELPOISUUSVAATIMUKSET

4 §
Yleiset kelpoisuusvaatimukset

Yliopistolaki 31 §
Yliopistoasetus 1 § 1 mom.


Tehtävään valittavalta edellytetään sellaista koulutusta, kokemusta ja kielitaitoa kuin kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii, sekä tehtävän edellyttämiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Yliopistopedagogiset opinnot tai muut pedagogiset opetusansiot ja –kokemus otetaan huomioon opetus- ja tutkimustehtävissä erityisesti professoria, yliopistonlehtoria, kliinistä opettajaa tai yliopisto-opettajaa valittaessa.

5 §
Professori ja tutkimusjohtaja


Professorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä näyttöjä kansainvälisestä tieteellisestä toiminnasta.

Edellä 1 momentista poiketen teatterityön professorin tehtävään valittavalta edellytetään teatteritaiteen tohtorin tutkintoa tai korkeatasoista taiteellista pätevyyttä, kokemusta taiteellisen toiminnan johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä näyttöjä kansainvälisestä taiteellisesta toiminnasta.

Tutkimusjohtajan tehtävään valittavalta edellytetään vastaavia ansioita kuin professorin tehtävään, kuitenkin niin, että ansioita arvioitaessa otetaan erityisesti huomioon tieteellinen työ ja tuloksellinen toiminta tutkimusryhmän johtamisessa sekä menestyminen tutkimusrahoituksen hankkimisessa ja näytöt kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä. 

6 §
Apulaisprofessori


Apulaisprofessorin nimikettä voidaan käyttää sovellettaessa tehtävän täytössä yliopiston henkilöstöohjelman mukaisia uralla etenemisen periaatteita tai vakinaistamispolku (tenure track) –järjestelmää.

7 §
Yliopistonlehtori ja kliininen opettaja


Yliopistonlehtorin ja kliinisen opettajan tehtävä voidaan määritellä opetus- tai tutkimuspainotteiseksi.

Yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, näyttöjä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä ja kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta.

Edellä 2 momentista poiketen teatterialan opetuspainotteisen yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa tai taiteellista pätevyyttä ja hyvää taiteenalansa opetustaitoa.

Kliinisen opettajan tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, näyttöjä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä ja kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta. Kliinisen opettajan tehtävään valittavalta voidaan edellyttää käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

Edellä 4 momentista poiketen kliinisen opettajan tehtävää määräaikaisesti hoidettaessa kelpoiseksi voidaan katsoa yliopiston ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtäväalaan ja opetustoimintaan.

8 §
Yliopistotutkija

Yliopistotutkijan tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa.

Yliopistotutkijan tehtävä edellyttää kykyä johtaa tutkimusryhmää ja hankkia täydentävää tutkimusrahoitusta.

9 §
Tutkijatohtori


Tutkijatohtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa.

10 §
Yliopisto-opettaja


Yliopisto-opettajan tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, alan asiantuntijuutta sekä hyvää opetustaitoa ja kokemusta opetustyöstä.

Edellä 1 momentista poiketen teatterialalla yliopisto-opettajan tehtävään voidaan valita myös henkilö, jolla on taiteellinen pätevyys ja hyvä taiteenalansa opetustaito.

11 §

Väitöskirjatutkija

Väitöskirjatutkijan tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Väitöskirjatutkijalta  edellytetään lisäksi jatko-opinto-oikeutta sekä hyväksyttyä opinto- ja tutkimussuunnitelmaa.

12 §
Tutkija


Tutkijan tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

13 §

Työelämäprofessori

Työelämäprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa tai poikkeuksellisen korkeatasoista osaamista tehtäväalueelta. Työelämäprofessorin tehtävä edellyttää elinkeinoelämän, jul­kisen sektorin tai kolmannen sektorin tehtävissä saavutettuja erityisen merkittäviä ansioita, joista on hyö­tyä yliopiston opetuksessa, tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa palvelutehtävässä.

Työelämäprofessorin tehtävä on määräaikainen. Tehtävään ottamisessa noudate­taan soveltuvin osin tämän johtosäännön lukujen 3 ja 4 määräyksiä.


3. luku

MENETTELY TEHTÄVÄN TÄYTTÄMISESSÄ

14 §
Henkilöstön ottaminen ja työstä vapautus
Yliopistolaki 14 § 3 mom., 17 § 2 mom. 6 k, 4 mom.
Perustuslaki 6 §
Työsopimuslaki
Tasa-arvolaki
Yhdenvertaisuuslaki


Henkilöstön ottamisessa yleisenä päätöksenteon perusteena on henkilön kelpoisuus. Hakijoita on kohdeltava yhdenvertaisesti ja sukupuolten välinen tasa-arvo huomioon ottaen.

Hallitus ottaa suoraan rehtorin alaisuudessa toimivan johtavan henkilöstön, jollei se ole siirtänyt tehtävää muulle yliopiston toimielimelle.

Rehtori päättää muun kuin 2 momentissa tarkoitetun henkilöstön ottamisesta. Rehtori voi päätöksellään siirtää tämän tehtävän yliopiston muun toimielimen tai henkilön ratkaistavaksi. 

Rehtori päättää tehtävän täyttämisestä toistaiseksi tai yli 4 vuoden määräajaksi tiedekuntaneuvoston, erillisyksikön johtajan taikka hallintojohtajan esityksestä.

Rehtori päättää, asetetaanko professorin tehtävä haettavaksi vai täytetäänkö tehtävä poikkeuksellisesti kutsusta haettavaksi ilmoittamatta. Kutsumismenettelyn käyttäminen edellyttää erityisiä perusteluja.

Opetus- ja tutkimushenkilöstöä rekrytoitaessa voidaan soveltaa yliopiston henkilöstöohjelman mukaisia uralla etenemisen periaatteita taikka vakinaistamispolku (tenure track) -järjestelmää.

Työstä vapautuksen myöntää tiedekunnan dekaanin tai muun tulosyksikön johtajan esityksestä rehtori taikka toimielin tai henkilö, jolle rehtori on päätöksenteon asiassa siirtänyt.

15 §
Tehtäväntäyttösuunnitelma ja tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

Yliopistolaki 33 § 2 mom.

Tehtävä täytetään pääsääntöisesti tulosyksikön vuosisuunnitelmaan sisältyvän henkilöstösuunnitelman perusteella ja ottaen huomioon yksikön henkilöstötarve sekä käytettävissä olevat resurssit.

Tehtävän sisältö ja kelpoisuusvaatimukset sekä hakumenettely kuvataan tehtäväntäyttösuunnitelmassa.

Tehtävä ilmoitetaan haettavaksi käyttäen kulloinkin tarkoituksenmukaiseksi harkittua julkaisutapaa.

Tehtävä voidaan vain perustellusta syystä täyttää haettavaksi ilmoittamatta.

16 §
Valmisteluryhmä ja sen tehtävät


Tiedekunnan dekaani asettaa valmisteluryhmän professorin tai muun opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävän täyttämistä taikka professorin tehtävän kutsumismenettelyä valmistelemaan, sekä nimeää ryhmän puheenjohtajan.

Tulosyksikön johtaja voi tarvittaessa asettaa valmisteluryhmän muun henkilöstön tehtävän täyttämistä valmistelemaan, sekä nimeää ryhmän puheenjohtajan.

Valmisteluryhmä valmistelee tehtäväntäyttösuunnitelman.

Valmisteluryhmä arvioi opetusnäytteet, muut opetusansiot ja vaadittavan kielitaidon, haastattelee parhaiksi arvioimansa hakijat sekä tarvittaessa kutsuu heidät esittelemään tutkimustoimintaansa.

Valmisteluryhmä tekee tiedekunnan dekaanille tai muun tulosyksikön johtajalle ehdotuksensa siitä, kuka hakijoista tehtävään tulisi ottaa ja ketä ehdotetaan varalle.

17 §
Päätösesityksen tekeminen


Tiedekunnan dekaani tai muun tulosyksikön johtaja tekee valmisteluryhmän ehdotuksesta, tarvittaessa tiedekuntaneuvostoa kuultuaan, rehtorille esityksen kuka hakijoista tehtävään tulisi ottaa ja ketä ehdotetaan varalle.


4. luku

PROFESSORIN TEHTÄVÄÄN OTTAMINEN

18 §

Sen lisäksi, mitä edellä 3 luvun 13 - 15 §:ssä menettelystä tehtävän täyttämisessä on määrätty, professorin tehtävää täytettäessä noudatetaan tämän luvun määräyksiä.

19 §
Asiantuntijoiden valinta, toiminta ja tehtävät
Yliopistolaki 33 § 3 mom.

Tiiedekunnan dekaani kutsuu valmisteluryhmän ehdotuksesta 2 - 4 asiantuntijaa. Asiantuntijoita valittaessa noudatetaan tasapuolisuutta ja otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon hakijoiden edustamat alaan kuuluvat oppisuunnat.

Asiantuntijoille toimitetaan tarpeelliset hakemusasiakirjat ja valmisteluryhmän ohjeistuksen mukaiset julkaisut sekä 13 § 2 momentin mukainen tehtäväntäyttösuunnitelma. Valmisteluryhmä voi valita ne hakemukset, jotka lähetetään asiantuntijoille arvioitavaksi. Valmisteluryhmän tulee perustella käsityksensä siitä, ketkä hakijoista ensisijassa tulevat kyseeseen tehtävää täytettäessä.

Asiantuntijoita pyydetään antamaan kohtuullisessa määräajassa kirjallinen lausunto hakijoiden tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä ja muusta akateemisesta ansioituneisuudesta kyseiseen tehtävään.

Tiedekunta voi antaa asiantuntijoille luvan yhteisen lausunnon antamiseen.

Kutsumismenettelyssä asiantuntijoita pyydetään kirjallisesti ottamaan kantaa siihen, onko kutsuttavaksi aiottu henkilö kiistatta kelpoinen tehtävään.

20 §
Valintaehdotuksen ja päätösesityksen tekeminen

Valmisteluryhmä tekee tiedekunnan dekaanille ehdotuksen siitä, kuka hakijoista tehtävään tulisi ottaa ja ketä ehdotetaan varalle täytettävänä olevaan professorin tehtävään. Kutsumismenettelyssä valmisteluryhmä tekee tiedekunnan dekaanille ehdotuksen siitä, onko kutsuttavaksi aiottu kiistatta kelpoinen.

Ehdotuksensa valmisteluryhmä tekee hakijoiden tai kutsumisen kohteena olevan esittämien ansioiden, asiantuntijalausuntojen, akateemisen ansioituneisuuden, opetusansioiden arvioinnin sekä haastattelussa tai tutkimustoiminnan esittelyssä esiin tulleiden seikkojen perusteella.

Tiedekunnan dekaani tekee tiedekuntaneuvostoa kuultuaan rehtorille esityksen kuka hakijoista professorin tehtävään tulisi ottaa ja ketä ehdotetaan varalle, taikka kutsumenettelyssä kutsuttavasta henkilöstä.


5. luku

VOIMAANTULO

21 §

Tämä henkilöstöjohtosääntö tulee voimaan heti, kun yliopiston hallitus on sen hyväksynyt.
Muutokset, jotka perustuvat hallituksen 8.4.2016 hyväksymiin yliopiston johtosääntöön muutoksiin, tulevat voimaan 1.1.2017.
Muutokset, jotka perustuvat hallituksen 2.6.2016 hyväksymiin yliopiston johtosäännön muutoksiin, tulevat voimaan 1.1.2017.
Muutokset, jotka perustuvat hallituksen päätökseen 24.10.2017, tulevat voimaan, kun hallituksen pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu.

 

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: kirjaamo@uta.fi
Muutettu: 11.12.2017 15.23 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti