Sisältöön
tampereen yliopisto: hallinto: yliopistopalvelut: yleishallinto: säädökset:
Hallinto - Tampereen yliopistoTampereen yliopistoHallinto - Tampereen yliopisto
Yliopistopalvelut

Tulostettava versio (pdf)

Tampereen yliopiston johtosääntö

Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.1.2017

Luku 1: Yleisiä määräyksiä
Luku 2: Yliopiston toimielimet ja yksiköt
Luku 3: Monijäseniset toimielimet ja muut yhteistyöelimet sekä niiden toiminta ja tehtävät
Luku 4: Operatiivinen johtaminen
Luku 5: Hallintoelinten toiminta
Luku 6: Erinäiset määräykset

_

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n 2 momentin 8 kohdan ja 28 §:n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 18.10.2010 hyväksynyt tämän johtosäännön.

Muutettu hallituksen päätöksillä 20.5.2013, 21.3.2014, 23.3.2015, 8.4.2016, 2.6.2016 ja 14.12.2016.

Tämä johtosääntö luo edellytykset yliopiston perustehtävien toteuttamiselle opetuksessa, tutkimuksessa ja yliopiston yhteiskunnallisissa palvelutehtävissä. Johtosääntö tukee strategista johtamista sekä edistää henkilöstön ja opiskelijoiden osallistumista päätöksentekoon yliopistohallinnon eri tasoilla. Johtosäännön avulla tarkennetaan yliopistolain yliopiston hallintoa koskevia säädöksiä ja toteutetaan yliopiston strategiaa sekä hyvän johtamisen periaatteita yliopiston hallinnossa.

 

1. luku

YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

1 §
Yliopistossa sovellettavat säädökset ja määräykset

Tampereen yliopiston toiminnassa noudatetaan, sen lisäksi mitä yliopistolaissa (558/2009) ja muissa laeissa ja niiden nojalla annetuissa asetuksissa säädetään, tämän johtosäännön ja sen nojalla annettuja määräyksiä.

Yliopistossa noudatetaan myös yliopiston taloussäännön, henkilöstöjohtosäännön, vaalijohtosäännön ja muiden johto- ja ohjesääntöjen määräyksiä.

Yliopistoon kuuluvien yksiköiden sisäisestä hallinnosta ja käytännön toiminnasta voidaan määrätä tarkemmin muissa toimintaohjeissa.

2 §
Yliopiston itsehallinto ja oikeudellinen asema

Perustuslaki 16 § 3 mom., 123 § 1 mom.
Yliopistolaki 3 §,

Tampereen yliopisto on julkisoikeudellisena laitoksena toimiva itsenäinen oikeushenkilö, joka hoitaa itsehallintonsa mukaisesti sille yliopistolaissa säädetyt tehtävät. Yliopiston toiminnassa noudatetaan yliopiston strategiaa, toiminnan ja talouden keskeisiä tavoitteita sekä hyvän johtamisen ja hallinnon periaatteita.

Yliopiston kotipaikka on Tampereen kaupunki.

 

2. luku

YLIOPISTON TOIMIELIMET JA YKSIKÖT

3 §
Yliopiston toimielimet ja yksiköt

Yliopistolaki 27 §, 28 §, 82 §

Yliopistolain mukaisia toimielimiä ovat yliopistokollegio, hallitus ja rehtori. Lisäksi yliopiston hallitus on tässä johtosäännössä määritellyt toimielimiksi tiedekuntaneuvostot ja dekaanit, erillisyksiköiden johtajat, hallintojohtajan sekä yliopiston muutoksenhakulautakunnan.

Yliopiston tulosyksiköitä ovat tiedekunnat, yliopistopalvelut ja erillisyksikköinä toimivat yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, kielikeskus, kirjasto ja laboratoriopalvelut. Muista kuin tässä johtosäännössä mainituista tulosyksiköistä päättää hallitus erikseen.

4 §
Tiedekunnat

Yliopistolaki 2 §, 27 §, 88 §

Tiedekunnan tehtävänä on antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta, antaa tut­kintoja sekä edistää vapaata tutkimusta ja elinikäistä oppimista.

Tampereen yliopiston tiedekuntia ovat kasvatustieteiden, luonnontieteiden, lääketieteen ja biotieteiden, viestintätieteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunta sekä johtamiskorkeakoulu. Tiedekunnista käytettävät viralliset nimet vahvistaa hallitus tiedekuntaneuvostojen ehdotuksesta.

Tiedekunnassa on yksi tai useampia tutkinto-ohjelmia sekä tutkimus­keskuksia tai tutkimusohjelmia, joista rehtori päättää tiedekuntaneuvoston esityksestä opetusneuvostoa tai tiedeneuvostoa kuultuaan. Tiedekunnissa voi olla myös muita palveluita, joista rehtori päättää tiedekuntaneuvoston esityksestä. Rehtori voi päättää tiedekuntien yhteisistä opetusta ja tutkimusta tukevista yksiköistä tai keskuksista ja kuulla tarvittaessa tiede- tai opetusneuvostoa.

Harjoittelukoulut kuuluvat kasvatustieteiden tiedekuntaan.

5 §
Erillisyksiköt

Yliopistolaki 27 § 3 mom.

Yliopiston erillisyksiköitä ovat yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, kielikeskus, kirjasto ja laboratoriopalvelut.

Yhteiskuntatieteellisellä tietoarkistolla on tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen palvelutehtävä koti- ja ulkomaisen sähköisen tutkimusaineiston arkistoijana ja välittäjänä tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Kielikeskuksen tehtävänä on vastata yliopiston tutkintoihin sisältyvästä tai muutoin tarpeellisesta kotimaisten ja vieraiden kielten kieli- ja viestintätaitojen opetuksesta.

Kirjaston tehtävänä on tarjota kirjasto-, tieto- ja julkaisupalveluja sekä tiedonhankintataitojen opetusta ensisijaisesti Tampereen yliopistossa tehtävää tutkimusta, opetusta ja opiskelua varten.

Laboratoriopalveluiden tehtävänä on tuottaa, ylläpitää ja kehittää yliopiston biolääketieteen ja lääketieteen opetuksen ja tutkimuksen tarvitsemia laboratoriopalveluja.

6 §
Yliopistopalvelut

Yliopistolaki 28 §

Yliopistopalvelut toimii yliopiston johdon yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä.

Yliopistopalvelut järjestää yliopiston, tiedekuntien ja erillisyksiköiden toimintaa tukevat hallinto­palvelut sekä vastaa näiden palveluiden strategisesta kehittämisestä ja toteutumisen valvonnasta.

Yliopistopalvelut vastaa tulosyksiköiden opinto-, tutkimus-, talous-, henkilöstö-, tieto- ja yleishallinnon tehtävistä.

7 §
Yhteiset yksiköt muiden yliopistojen, korkeakoulujen ja yhteisöjen kanssa

Yliopistolaki 27 § 3 mom.

Tampereen yliopistolla voi olla yhteisiä yksiköitä muiden yliopistojen ja korkeakoulujen sekä muiden yhteisöjen kanssa. Yhteistyö­sopimukset hyväksyy yliopiston hallitus.

 

3. luku

MONIJÄSENISET TOIMIELIMET JA MUUT YHTEISTYÖELIMET SEKÄ NIIDEN TOIMINTA JA TEHTÄVÄT

8 §
Yliopistokollegion valinta ja toimikausi

Yliopistolaki 22 §

Yliopistossa on yliopistokollegio, jossa on 45 jäsentä ja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Yliopistokollegion yliopiston henkilöstöä edustavat jäsenet valitaan vaaleilla, joista määrätään yliopiston vaalijohtosäännössä.

Yliopiston professorit valitsevat keskuudestaan 15 jäsentä. Yliopiston muu opetus- ja tutkimushenkilökunta sekä muu yliopiston henkilökunta valitsevat keskuudestaan 15 jäsentä. Tampereen yliopiston ylioppilaskunta valitsee 15 opiskelijoiden edustajaa. Henkilökohtaiset varajäsenet valitaan samassa yhteydessä.

Yliopistokollegion toimikausi on 4 kalenterivuotta, kuitenkin niin, että opiskelijoiden toimikausi on 2 kalenterivuotta.

Yliopistokollegion kutsuu koolle kollegion puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 

Yliopistokollegio kokoontuu myös, jos vähintään 20 kollegion jäsentä sitä kirjallisesti yliopistokollegion tehtäviin kuuluvan asian käsittelyä varten pyytää.

9 §
Yliopistokollegion tehtävät

Yliopistolaki 22 §, 64 §, 65 §

Yliopistokollegio valitsee yliopistolle yliopistolain 64 §:n 2 momentin mukaisen kelpoisuuden omaavat kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.

10 §
Hallituksen kokoonpano

Yliopistolaki 15 §, 22 §

Yliopistolain 15 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien edustajien valinnasta määrätään vaalijohtosäännössä.

Hallituksen opiskelijajäsenet valitsee Tampereen yliopiston ylioppilaskunta.

11 §
Hallituksen tehtävät

Yliopistolaki 14 §, 45 §, 48 §, 65 §

Hallitus päättää rehtorin esityksestä siitä, kuka rehtorin lisäksi on oikeutettu kirjoittamaan yliopiston toiminimen.

Hallitus valitsee rehtorin esityksestä vararehtorit näihin tehtäviin ilmoittautuneiden joukosta.

Hallitus päättää rehtorin esityksestä tiedekunnan dekaanin ja erillisyksikön johtajan tehtävään ottamisesta.

Hallitus päättää rehtorin esityksestä hallintojohtajan tehtävään ottamisesta.

Hallitustyöskentelyään avustamaan hallitus voi perustaa jäsenistään koostuvia valiokuntia.

Hallituksella on työjärjestys, johon on kirjattu hallituksen työskentelytavat, puheenjohtajan tehtävät sekä hallituksen avukseen perustamat valiokunnat ja toimintaohjeet niiden työskentelystä.

12 §
Tiedekuntaneuvoston toimikausi, valinta ja kokoonpano

Yliopistolaki 27 § 1 ja 2 mom.

Tiedekuntaneuvoston toimikausi on 3 kalenterivuotta, kuitenkin niin, että opiskelijajäsenten toimikausi on 2 kalenterivuotta.

Tiedekuntaneuvostossa on puheenjohtaja ja enintään 12 jäsentä. Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii tiedekunnan dekaani. Tiedekuntaneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Tiedekuntaneuvoston jäsenistä vähintään 1 ja enintään 3 on ulkopuolisia kutsuttuja jäseniä.

Tiedekuntaneuvoston yliopistoryhmien jäsenistä 3 valitaan professoreiden ryhmästä ja 3 muiden opettajien ja tutkijoiden ja muun henkilöstön ryhmästä. Tampereen yliopiston ylioppilaskunta valitsee 3 kyseisen tiedekunnan opiskelijoiden edustajaa. Samassa yhteydessä valitaan myös henkilökohtaiset varajäsenet.

Tiedekuntaneuvoston sisäisten jäsenten valinnasta määrätään yliopiston vaalijohtosäännössä.

Tiedekuntaneuvoston ulkopuoliset jäsenet nimeää rehtori tiedekuntaneuvostoon valittujen yliopiston sisäisten jäsenten esityksestä.

13 §
Tiedekuntaneuvoston tehtävät

Yliopistolaki 17 § 4 mom., 27 §, 28 §, 82 § 1 mom. ja 3 mom.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on:

1)    päättää tiedekunnan tavoiteohjelmasta, toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, henkilöstösuunnitelmasta ja talousarviosta yliopiston strategian mukaisesti

2)    tehdä rehtorille esitys tiedekunnan tutkinto- ja tutkimusohjelmista sekä tutkimuskeskuksista

3)    hyväksyä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat

4)    tehdä ehdotus uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää opiskelijoiden valintaperusteista

5)    päättää tutkielmien arviointiperusteista

6)    käsitellä väitöskirjaa ja lisensiaatintutkimusta koskevat asiat sekä oikaisupyynnöt

7)    käsitellä opiskelijavalintaa ja opiskeluoikeuden menettämistä koskevat oikaisupyynnöt

8)    tehdä esitys rehtorille tiedekunnan henkilökuntaan kuuluvan varadekaanin valinnasta

9)    käsitellä ja ratkaista asiat tai asiaryhmät, jotka rehtori tai tiedekunnan dekaani on siirtänyt tiedekuntaneuvostolle

10) tehdä esitys rehtorille kunniatohtorin ja dosentin arvon myöntämisestä.

Tiedekuntaneuvosto voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian tai asiaryhmän dekaanin ratkaistavaksi.

14 §
Neuvottelukunnat

Yliopistolaki 28 §

Kielikeskuksella, kirjastolla, laboratoriopalveluilla ja yliopistopalveluilla on kullakin neuvottelukunta, johon rehtori kutsuu johtajan lisäksi enintään 12 jäsentä. Rehtori nimeää neuvottelukunnan puheenjohtajan ja neuvottelukunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Neuvottelukunnan toimikausi on 3 kalenteri­vuotta, kuitenkin niin, että opiskelijajäsenten toimikausi on 2 kalenterivuotta.

Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa on rehtorin 4 kalenterivuodeksi asettama valtakun­nallinen neuvottelukunta, jossa on yksikön johtajan lisäksi enintään 14 jäsentä. Opiskelijajäsenten toimikausi on 2 kalenterivuotta. Rehtori ni­meää neuvotte­lukunnan puheenjohtajan ja neuvottelukunta valitsee keskuudestaan varapu­heenjohtajan.

Neuvottelukuntien tehtävänä on arvioida yksikön toimintaa ja sen tulevaa kehittämistä sekä tehdä asiaa koskevia aloitteita ja esityksiä.

15 §
Tiedeneuvosto ja opetusneuvosto

Yliopistolaki 28 §

Yliopiston strategian toteutumista ohjaa ja seuraa rehtorin tukena tiedeneu­vosto ja opetusneuvosto. Rehtori nimeää toimikaudekseen kumpaankin neuvostoon puheenjohtajaksi vararehtorin ja lisäksi enintään 12 jä­sentä.

Yliopiston tutkijakollegium ja tutkijakoulu toimivat tiedeneuvoston ohjauksessa.

Yliopiston tutkijakoulu koordinoi tohtoriohjelmia ja vastaa niiden yhteisestä koulutuksesta.

16 §
Yliopiston muutoksenhakulautakunta

Yliopistolaki 27 § 4 mom., 82 § 3 mom. ja 4 mom. 

Yliopistossa on rehtorin toimikaudekseen asettama muutoksenhakulauta­kunta, jossa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla professoreita, kaksi muita opettajia ja kaksi opiskelijaa.

Muun opintosuorituksen kuin väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen arvostelua sekä opintojen tai osaamisen hyväksi lukemista koskevan oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua muutoksenhakulautakunnalta.

 

4. luku

OPERATIIVINEN JOHTAMINEN

17 §
Rehtorin ja vararehtorien valinta

Yliopistolaki 13 §, 14 §, 17 § ja 18 § 

Yliopistolla on yliopiston hallituksen viideksi vuodeksi valitsema rehtori ja rehtorin esityksestä 11 §:n 2 momentin mukaisesti valittavat vararehtorit.

Vararehtoriksi valittavalta vaaditaan, että hän on suorittanut tohtorin tutkinnon ja että hänellä on vararehtorin tehtävien hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito.

18 §
Rehtori

Yliopistolaki 17 §, 19 §, 33 § 4 mom, 48 § 1 mom, 89 §

Rehtori edustaa yliopistoa muissa kuin yliopistolaissa hallitukselle määritetyissä tehtävissä.

Rehtori päättää tiedekunnan varadekaanista tiedekuntaneuvoston esityksestä.

Rehtori päättää vararehtorien tehtävistä ja nimeää tiedeneuvoston ja opetusneuvoston jäsenet.

Rehtori päättää kunniatohtorin arvon ja dosentin arvon myöntämisestä tiedekuntaneuvoston esityksestä.

Rehtori päättää yliopiston palveluksessa olevalle henkilölle myönnettävästä oikeudesta käyttää professorin arvonimeä sekä myöntää luvan promootion järjestämiseen.

Rehtori voi ottaa päätettäväkseen asian, joka vaikuttaa useampaan tulosyksikköön, vaikka se tämän johtosäännön mukaan muuten kuuluu tiedekuntaneuvoston ratkaistavaksi.

Rehtorin tehtävänä on ratkaista kaikki ne yliopistoa koskevat asiat, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen ratkaistavaksi.

Rehtorilla on apunaan johtoryhmä.

19 §
Hallintojohtaja

Yliopistolaki 13 §

Hallintojohtaja johtaa ja kehittää yliopiston yleistä hallintoa rehtorin tukena, johtaa yliopistopalveluja ja ratkaisee yliopistopalveluille kuuluvat asiat.

Hallintojohtaja vastaa ja raportoi rehtorille yliopistopalveluiden toiminnasta sekä yliopiston ja yliopistopalveluiden tavoitteiden toteutumisesta.

Hallintojohtaja voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian tai asiaryhmän muun yliopistopalvelujen henkilön ratkaistavaksi.

Hallintojohtaja voi siirtää niin katsoessaan rehtorin ratkaistavaksi asian tai asiaryhmän, joka muutoin kuuluisi yliopistopalvelujen ratkaistavaksi.

Hallintojohtajan sijaisena toimii rehtorin tehtävään määräämä henkilö.

Hallintojohtajalla on apunaan johtoryhmä.

Hallintojohtajalta vaaditaan, että hänellä on soveltuva korkeakoulututkinto, tehtävien hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito.

20 §
Tiedekunnan dekaani

Yliopistolaki 17 § 4 mom., 28 §

Dekaanin toimikausi on 4 kalenterivuotta.

Dekaanin tulee olla tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on dekaanin tehtävien hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito.

Dekaanin tehtäviin kuuluu:

1)    johtaa ja kehittää tiedekuntaa yliopiston strategian mukaisesti

2)    vastata ja raportoida rehtorille tiedekunnan kehittämisestä sekä yliopiston ja tiedekunnan tavoitteiden toteutumisesta

3)    vastata rehtorille tiedekunnan talousarvion toteutumisesta ja liiketaloudellisen toiminnan kannattavuudesta

4)    toimia tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana

5)    vastata tiedekunnan toiminnan laadusta

6)    ottaa tiedekunnan opiskelijat

7)    määrätä syventäviin opintoihin kuuluvien tutkielmien tarkastajat ja päättää tutkielman arvostelusta lausuntojen perusteella

8)    antaa tutkintotodistukset

9)    toimia tiedekunnan henkilöstön johtajana

10) käsitellä ja ratkaista ne tiedekunnalle kuuluvat asiat, joista ei toisin säädetä tai määrätä.

Dekaanin ollessa estynyt tai esteellinen hänen tehtäviään hoitaa varadekaani. Tiedekunnassa voi olla 1 tai useampia varadekaaneja. Varadekaanin tulee olla tohtorin tutkinnon suorittanut.

Dekaani voi saattaa tiedekuntaneuvoston ratkaistavaksi toimivaltaansa kuuluvan asian tai asiaryhmän, joka on tiedekunnan kannalta periaatteellisesti tärkeä.

Dekaani voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian tai asiaryhmän varadekaanin tai tiedekuntansa muun henkilön ratkaistavaksi.

Dekaanilla on apunaan johtoryhmä.

21 §
Erillisyksikön johtaja

Yliopistolaki 17 § 4 mom., 28 §

Johtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää yksikköä yliopiston strategian mukaisesti.

Johtaja hoitaa yksikön hallintoa ja päättää niistä yksikköä koskevista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen ratkaistaviksi.

Johtaja vastaa yksikön taloudesta ja raportoi rehtorille.

Johtajan sijaisena toimii yksikön henkilökuntaan kuuluva varajohtaja, jonka rehtori nimeää johtajan esityksestä.

Johtaja voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian tai asiaryhmän yksikkönsä muun henkilön ratkaistavaksi.

Johtajalla on apunaan johtoryhmä.

 

5. luku

HALLINTOELINTEN TOIMINTA

22 §
Monijäsenisen hallintoelimen kokoontuminen ja päätösvaltaisuus

Yliopistolaki 28 §, 29 §, 30 §, 35 §

Yliopistokollegion kokoontumisesta on säädetty tämän johtosäännön 8 §:n 5 ja 6 momentissa.

Muu yliopiston monijäseninen toimielin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja, katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 4 jäsentä sitä kirjallisesti toimielimen toimivaltaan kuuluvassa asiassa pyytää.

Toimielin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Jäsenen tai varajäsenen katsotaan olevan läsnä myös videoneuvotteluyhteydessä tai muussa etäosallistumismuodossa, mikäli puheenjohtaja päättää järjestää kokouksen tällä tavalla.

23 §
Kokouskutsu

Yliopistolaki 28 §, 29 §, 30 §, 35 §

Kutsu yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvoston kokoukseen on toimitettava viimeistään 5 päivää ennen kokousta.

Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Toimielin voi kuitenkin läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi kiireellisen asian asialistan ulkopuolelta.

24 §
Esittelymenettelyn käyttäminen

Yliopistolaki 17 §, 28 §, 29 §, 30 §, 35 §

Yliopistokollegio, hallitus, rehtori ja hallintojohtaja voivat määrätä tarkemmin esittely­menettelystään.

Monijäsenisissä toimielimissä päätökset tehdään esittelystä, ellei jäljempänä toisin määrätä.

Esittelijän määrää toimielin, jonka päätöksenteosta on kysymys.

Esittelymenettelyä ei käytetä valittaessa yliopistokollegion puheenjohtajaa ja varapuheen­johtajaa sekä hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa.

Esittelymenettelyä ei käytetä tiedekunnan tai yksikön tehdessä rehtorille esitystä varadekaanin tai varajohtajan valinnasta.

Esittelymenettelyä ei käytetä arvosteltaessa opetusnäytettä ja opintosuoritusta.

25 §
Päätöksenteko

Yliopistolaki 28 §, 29 §, 30 §, 35 §

Opintosuorituksia arvosteltaessa saavat päätöksentekoon osallistua vain ne jäsenet, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus. Toimielimen muilla jäsenillä on kuitenkin läsnäolo- ja puhe­oikeus kokouksissa.

Sen estämättä, mitä tämän johtosäännön 22 §:n 3 momentissa määrätään, tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen opintosuorituksen arvostelua koskevissa asioissa, kun koko­uksen puheenjohtajan lisäksi on läsnä vähintään 3 muuta sellaista jäsentä, jotka saavat osal­listua päätöksentekoon.

Jos toimielimessä ei ole riittävästi sellaisia jäseniä, jotka saavat osallistua päätöksente­koon opintosuorituksia arvosteltaessa, tiedekunnan dekaani määrää toimielimeen tar­peellisen määrän lisäjäseniä, joilla on vaadittava pätevyys.

26 §
Asioiden käsittely

Yliopistolaki 29 §, 30 §, 35 §

Asioista, jotka käsitellään monijäsenisen toimielimen kokouksessa, laaditaan esittelylistat. Esittelylistaan merkitään päätöksentekoon osallistuneiden nimet ja kunkin asian kohdalle tehty päätös. Esittelylistat muodostavat toimielimen pöytäkirjan, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja sekä esittelijä taikka puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä.

Toimielimen kokouksessa käsitellyistä asioista laaditut asiakirjat allekirjoittaa puheen­joh­taja ja varmentaa esittelijä. Jos esittelymenettelyä ei ole, kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat asiakirjat.

Rehtorin ja muun päätösvaltaa käyttävän henkilön ratkaisemien asioiden asia­kirjat allekirjoittaa asian ratkaisija ja esittelymenettelyä käytettäessä varmentaa esittelijä.

Toimielimillä ja yksiköillä voi olla tarpeellisia suunnittelu- ja valmisteluryhmiä. Henkilöstön ja opiskelijoiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa erityisesti heitä koskevien asioiden valmisteluun varmistetaan.

 

6. luku

ERINÄISET MÄÄRÄYKSET

27 §
Harjoittelukoulut

Yliopistolaki 88 §

Harjoittelukoulujen toiminnasta ja hallinnosta määrätään niitä koskevassa johtosäännössä.

28 §
Voimaantulo- ja siirtymämääräykset

Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.11.2011.

Tällä johtosäännöllä kumotaan yliopiston hallituksen 20.10.2009 hyväksymä Tampereen yliopiston johtosääntö muutoksineen, kuitenkin siten, että kumottavan johtosäännön nojalla annetut määräykset jäävät voimaan, mikäli ne eivät ole ristiriidassa tämän johtosäännön kanssa.

Jos asian käsittely on kesken tämän johtosäännön tullessa voimaan, jatkotoimet siirtyvät sille toimielimelle, jolle asia yliopistolain tai sen nojalla annetun asetuksen, tämän johtosäännön taikka yliopiston muiden sisäisten määräysten mukaan kuuluu.

Ennen tämän johtosäännön voimaan tuloa voidaan ryhtyä sen toimeenpanoa valmisteleviin toimenpiteisiin.

Hallituksen 21.3.2014 hyväksymät tämän johtosäännön muutokset tulevat voimaan 1.8.2014. Ennen muutosten voimaan tuloa voidaan ryhtyä niiden toimeenpanoa valmisteleviin toimenpiteisiin.

Hallituksen 23.3.2015 hyväksymät tämän johtosäännön muutokset tulevat voimaan 1.4.2015. Ennen muutosten voimaan tuloa voidaan ryhtyä niiden toimeenpanoa valmisteleviin toimenpiteisiin.

Hallituksen 8.4.2016 hyväksymät tämän johtosäännön muutokset tulevat voimaan 1.1.2017. Ennen muutosten voimaan tuloa voidaan ryhtyä niiden toimeenpanoa valmisteleviin toimenpiteisiin.

Hallituksen 2.6.2016 hyväksymät tämän johtosäännön muutokset tulevat voimaan 1.1.2017. Ennen muutosten voimaan tuloa voidaan ryhtyä niiden toimeenpanoa valmisteleviin toimenpiteisiin.

Hallituksen 14.12.2016 hyväksymät tämän johtosäännön muutokset tulevat voimaan 1.1.2017. Ennen muutosten voimaan tuloa voidaan ryhtyä niiden toimeenpanoa valmisteleviin toimenpiteisiin.

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: kirjaamo@uta.fi
Muutettu: 21.4.2017 11.37 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti