Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: täydentävä koulutus: sote-joko - palvelut ja johtaminen uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sote-JOKO - palvelut ja johtaminen uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa

Opintojaksot


VISIONÄÄRINEN JOHTAMINEN (5 op)

Mitä on näkyvissä tulevaisuudessa ja miten sitä voisi ennakoida? Miten ymmärtää ja analysoida sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuvia muutoksia kompleksisuuden ja kestävän kehityksen viitekehyksissä? Kuinka oppia organisaatioissa lisää relienssiä, kykyä ketterästi sopeutua ennakoimattomiin muutoksiin? Miten  digitalisaatio vaikuttaa yhteiskunnassa ja työelämässä? Millaisia uusia lähestymistapoja päätöksentekoon tarvitaan? Miten kehittyä omassa johtajuudessa? Millaisilla taidoilla tulevaisuutta johdetaan?

Mitoitus: 2 jaksoa (5 pv)
Työtavat: orientoiva verkkotyöskentely, asiantuntija-alustukset, workshoptyöskentelyä ja opintomatka, joka keskittyy johtajuuden kehittämiseen

Ajoitus: Syksy 2018


PALVELUIDEN UUDISTAMINEN JA JOHTAMINEN (10 op)

Millainen on paikallinen hyvinvointiekosysteemi ja mitkä ilmiöt sitä haastavat? Kuka palveluita tuottaa ja mistä kilpaillaan?  Mitä palveluintegraatiolla tarkoitetaan ja mitä käsitteitä ja teorioita siihen liitetään? Millaista johtamisfilosofiaa ja toimintaympäristöä integraatio vaatii ja mitä osaamista tarvitaan? Miten ratkaistaan organisaatioiden rajojen haasteet ja luodaan yhteiset arvot, periaatteet ja kumppanuudet? Miten palvelutoimintaa kehitetään ja johdetaan verkostoissa? Miten  toiminta ja talous  otetaan haltuun? Miten teknologia ja digitalisaatio muuttavat palvelujen saatavuutta, laatua ja kustannustehokkuutta? Miten asiakkaan näkökulma ja tarpeet nostetaan keskiöön palveluja suunniteltaessa? Mitä on palvelumuotoilu ja miten asiakkaat saadaan mukaan suunnittelemaan ja arvioimaan palveluita? Miten joukkoistetaan ja osallistetaan asiakkaat? Miten kehitetään, mallinnetaan ja arvioidaan asiakaslähtöisiä palveluprosesseja, niiden kustannuksia, vaikuttavuutta ja laatua? Miten johdetaan palveluiden kokonaisvaltaista uudistamista?

Mitoitus: 4 jaksoa (8 pv)
Työtavat: orientoiva verkkotyöskentely, asiantuntija-alustukset, osallistavat kehittämispajat ja benchmarking

Ajoitus: Kevät 2019


SOTE POLITIIKASSA, TALOUDESSA JA YHTEISKUNNASSA (5 op)

Millaisilla malleilla sosiaali- ja terveyspolitiikka on rakennettu Suomessa? Suomalainen sosiaali- ja terveyspolitiikka kansainvälisessä vertailussa? Miten sosiaali- ja terveyspolitiikan suuntaa muuttuu? Millaiselle väestölle/asiakkaille palveluja, ehkäisyä ja terveyden edistämistä kehitetään? Miten yhteiskunta muuttuu tulevaisuudessa ja miten muutos vaikuttaa terveys- ja hyvinvointipalveluissa? Miten esimerkiksi ihmisten mieltymyksiin, elinoloihin, ikärakenteeseen, osaamistasoon, kansantalouteen, avoimeen dataan, teknologiaan, ympäristöön, lainsäädäntöön ja palvelujen järjestämistapaan liittyvät muutokset vaikuttavat ihmisten tulevaisuuden valinnanmahdollisuuksiin ja valintoihin?

Mitoitus: 1 jakso (2 pv)
Työtavat: orientoiva verkkotyöskentely, asiantuntija-alustukset, blogikirjoitus

Ajoitus: Syksy 2019


LÄHESTYMISTAPOJA TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA ARVIOINTIIN (10 op)

Mitä käytettävissä olevien tietojen pohjalta voidaan arvioida ja ennakoida palveluiden tarvetta, palvelutarjonnan ja palvelutarpeiden välistä suhdetta, terveysvaikutuksia, tuottavuutta, vaikuttavuutta?  Miten tietoa voidaan ryhmitellä, yhdistellä ja jalostaa siten, että se vastaa paremmin sote-palveluiden kysynnän ja saatavuuden hallinnan, tuotteistuksen, palveluprosessien, asiakkuuksien ja talouden hallinnan tarpeita? Miten arvioida muutosta ja toimivuutta eri toimintakentillä ja toiminnan tasoilla? Mitä erilaisia arviointimetodeja ja arviointinäkökulmia on olemassa ja miten niitä käytetään? Millaista on onnistunut innovatiivinen toiminta?

Mitoitus: 2 jaksoa (4 pv)
Työtavat: orientoiva verkkotyöskentely, asiantuntija-alustukset, organisaatiokohtainen kehittämistehtävä (5 op).

Ajoitus: Syksy 2019 ja kevät 2020


TYÖELÄMÄN MUUTOS JA MONIMUOTOISET TYÖORGANISAATIOT (10 op)

Miten huomioida työelämässä tapahtuvat muutostrendit henkilöstöjohtamisessa? Miten monikulttuuriset ja eri sukupolvista koostuvat työyhteisöt haastavat henkilöstöjohtamista uudistumaan? Miten johtaa moniammatillisia asiantuntijaryhmiä sote-alueilla ja huolehtia asiantuntijoiden työhyvinvoinnista? Miten henkilöstö sitoutetaan asiakaslähtöiseen palveluiden kehittämiseen?  Miten taata organisaatioiden osaaminen sekä henkilöstöjohtamisen strategisena kysymyksenä että asiantuntijan kehittymisenä. Miten johtaa muutosta yhdessä työntekijöiden kanssa? Miten kehittää johtamisen vuorovaikutusta johtamisen eri tasoilla ja henkilöstön kanssa?

Mitoitus: 3 jaksoa (6 pv)

Työtavat: orientoiva verkkotyöskentely, asiantuntija-alustukset,  eettinen ristikko -harjoitukset, case-puheenvuorot ja benchmarking

Ajoitus: Kevät 2020


PROJEKTITYÖ (20 op) - VALINNAINEN

Ajoitus: 2018-2020

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 30.5.2018 13.30 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti