Sisältöön
tampereen yliopisto: terveystieteiden yksikkö: täydennyskoulutus: sosiaali- ja terveysjohtamisen pd-koulutus:
Terveystieteiden yksikköTampereen yliopistoTerveystieteiden yksikkö
Sosiaali- ja terveysjohtamisen PD-koulutus

 Miksi sosiaali- ja terveysjohtamisen koulutusta?

 

Sosiaali- ja terveysjohtamisen PD-koulutusohjelma käynnistyi keväällä 1996. Koulutus on sosiaali- ja terveydenhuollon johtajille suunnattua akateemista täydennyskoulutusta. Ensimmäiset 20 opiskelijaa saivat kolmivuotisen koulutuksensa päätökseen helmikuussa 1999. Terveystieteen laitos on toteuttanut kaksitoista onnistunutta PD (Professional development)-ohjelmaa ja käynnissä on neljä ohjelmaa. Seitsemästoista ohjelma on alkanut tammikuussa 2011.

Johtamiseen liittyvän täydennyskoulutuksen tausta nousee vuonna 1995 työskennelleen täydennyskoulutustyöryhmän ehdotuksista. Sosiaali- ja terveysministeriö asettivuonna 1996 sosiaali- ja terveysjohtamisen koulutuksen tärkeimmäksi tavoitteeksi kokonaisnäkemyksen luomisen sosiaalisen ja terveydellisen hyvinvoinnin haasteista, strategioista, tulevaisuuden vaihtoehdoista sekä palveluiden kehittämisestä väestön tarpeita ja taloudellisia mahdollisuuksia vastaaviksi. Koulutuksen odotettiin vastaavan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden omiin kehittämistarpeisiin. Tärkeänä nähtiin moniammatillisten työryhmien johtaminen sekä yhteistyö eri sektoreiden välillä. Ministeriö odotti edelleen, että koulutuksessa käsiteltäisiin myös kansainvälisyyteen, asiakkuuteen ja henkilöstöön liittyviä teemoja. Tampereen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto (ent. Kuopion yliopisto) käynnistivät sosiaali- jaterveysministeriön tuella ensimmäisen sosiaali- ja terveysjohtamisen kolmevuotisen PD-koulutusohjelman keväällä 1996. Eri puolilla Suomea toteutettavien koulutusten rakenteeksi valittiin vuonna 1996 professional development (PD)-koulutusohjelma (80 op), joka on ollut korkeakoulujen järjestämien pitkäkestoisten täydennyskoulutusopintojen yksi malleista. Ohjelman on suorittanut noin 500 sosiaali- ja terveysalalla työskentelevää johtajaa.

Valtioneuvosto päätti 1.4.2002 antaessaan periaatepäätöksen terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi, että terveydenhuollon johtamista kehitetään järjestämällä moniammatillinen terveydenhuollon johtamiskoulutusohjelma lääketieteen ja terveystieteen opetusta antaviin yliopistoihin viimeistään vuonna 2005. Myös kansallinen sosiaalialan kehittämishanke on pitkäntähtäimen kehittämisohjelmassa todennut, että tuloksellisuusvaatimusten myötä johtamisenhaasteet korostuvat ja koulutusta tarvitaan. Valtioneuvosto on periaatepäätöksessään sosiaalialan turvaamiseksi esittänyt, että alan johdon koulutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä terveysalan johdon koulutuksen kanssa. Linjauksissa esitettiin, että tulevan johtamisohjelman tulisi sisältää sosiaali- ja terveyspolitiikkaan, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöihin, rakenteisiin ja palveluihin, rahoitusperustaan, vaikuttavuuteen, tietojärjestelmiin, asiakkuuteen, henkilöstöön sekä yhteistyöhön ja näiden johtamiseen liittyviä teoreettisia ja käytännöllisiäsisältöjä. Siihen tulee sisällyttää soveltuvin osin myös Euroopan unionin kansanterveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvien periaatteiden tuntemus.

Keväällä 2004 opetusministeriö käynnisti työryhmän jatkamaan valtioneuvoston periaatepäätöksen johtamiskoulutukseen liittyviä linjauksia. Työryhmä esitti raporttinsa syksyllä 2004. Koulutus on rakennettu vastaamaan opetusministeriön sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutustyöryhmän muistiossa (opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 30/2004) esittämiä suosituksia.

Vuonna 2008 Itä-Suomen ja Tampereen yliopistot suunnittelivat yhdessä Master of Social and Health Management –johtamiskoulutuskokoneisuuden (120 op) ja toteuttivat yhdessä jo kokeineille johtajille tarkoitetun Sosiaali- ja terveysjohtamisen yliopistollisen jatkokoulutusohjelman (40 op). STYJ-koulutuksen on käynyt 45 johtajaa ympäri Suomea. Ohjelmat toteutettiin problem based menetelmällä. Mestariluokka jatkoi uudistettuna STYJ:n perinnettä.
Suunnittelua on jatkettu vuonna 2011 ja sosiaali- ja terveysjohtamisen PD-koulutuksen sisältöä ja teema on kehitetty ja mitoitusta on uusittu.Vuonna 2012 alkava PD-ohjelma on opintopistemäärältään 60 op, sisältäen 20 opintopisteen projektityön. Ohjelmasta on jatkoyhteys Tampereen yliopistojen Public MBA-ohjelmaan.
Koulutusohjelma osana tutkintojärjestelmää

Koulutusohjelma kuuluu ns. erikoistumisopintoihin, joiden laajuus vaihtelee 20-80 opintoviikon välillä. Yliopistojen erikoistumisopinnot on asetuksessa (asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä 18.6.1998, 12 §) määritelty tutkintojärjestelmää (kandidaatin, maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot) täydentäviksi, ammatillista kehittymistä edistäviksi opinnoiksi korkeakoulututkinnon suorittaneille ja muille riittävät opiskeluvalmiudet omaaville. Yliopistot kirjoittavat erikoistumisopinnoista erilaisia todistuksia, esimerkiksi MSHM-, PD- tai MBA-diplomi.

Tavoitteena on ollut myös mahdollisuus opintojen sitomiseen osaksi akateemisia jatko-opintoja. Opintoja on mahdollista ohjaavan professorin harkinnan mukaisesti käyttää osana jatkotutkintoa (lisensiaatti- ja tohtoritutkinnot). Johtamiskoulutusohjelmat voivat siis toimia jatko-opintojen  käynnistäjänä.
 
Terveystieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111 (vaihde)
Ylläpito: heli.parviainen@uta.fi
Muutettu: 24.5.2011 11.10 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti