Sisältöön
tampereen yliopisto: terveystieteiden yksikkö: täydennyskoulutus: sosiaali- ja terveysjohtamisen pd-koulutus:
Terveystieteiden yksikköTampereen yliopistoTerveystieteiden yksikkö
Sosiaali- ja terveysjohtamisen PD-koulutus

SoTePD-koulutuksen kehitysaskeleet

aikajana.png

Sosiaali- ja terveysjohtamisen PD-koulutusohjelman taustat nousevat vuonna 1995 työskennelleen täydennyskoulutustyöryhmän ehdotuksista. Ensimmäinen sosiaali- ja terveysjohtamisen PD-koulutusohjelma käynnistyi Tampereen ja Kuopion yliopistojen toimesta keväällä 1996, sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tuella. Koulutus on sosiaali- ja terveydenhuollon johtajille suunnattua akateemista täydennyskoulutusta ja rakennettu vastaamaan opetus- ja koulutusministeriön (OKM) sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutustyöryhmän muistiossa (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 30/2004) esittämiä suosituksia.

OKM:n työryhmän suositukset perustuivat valtioneuvoston vuonna 2002 esittämään linjaukseen, jonka mukaan johtamiskoulutusohjelman tulisi sisältää sosiaali- ja terveyspolitiikkaan, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöihin, rakenteisiin ja palveluihin, rahoitusperustaan, vaikuttavuuteen, tietojärjestelmiin, asiakkuuteen, henkilöstöön sekä yhteistyöhön ja näiden johtamiseen liittyviä teoreettisia ja käytännöllisiä sisältöjä. Linjauksen mukaan ohjelmaan tuli lisäksi sisällyttää soveltuvin osin myös Euroopan unionin kansanterveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvien periaatteiden tuntemus. Valtioneuvoston esittämä linjaus antoi lisäperusteita sosiaali- ja terveysjohtamisen koulutusohjelman järjestämiselle ja kehitykselle.

SoTePD-ohjelma on opintopistemäärältään 60 op, sisältäen 20 opintopisteen projektityön. Ohjelmasta on jatkoyhteys Tampereen yliopistojen Public MBA-ohjelmaan.

Koulutusohjelma osana tutkintojärjestelmää

Koulutusohjelma kuuluu ns. erikoistumisopintoihin, joiden laajuus vaihtelee 20-80 opintoviikon välillä. Yliopistojen erikoistumisopinnot on asetuksessa (asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä 18.6.1998, 12 §) määritelty tutkintojärjestelmää (kandidaatin, maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot) täydentäviksi, ammatillista kehittymistä edistäviksi opinnoiksi korkeakoulututkinnon suorittaneille ja muille riittävät opiskeluvalmiudet omaaville. Yliopistot kirjoittavat erikoistumisopinnoista erilaisia todistuksia, esimerkiksi MSHM-, PD- tai MBA-diplomi.

Tavoitteena on ollut myös mahdollisuus opintojen sitomiseen osaksi akateemisia jatko-opintoja. Opintoja on ohjaavan professorin harkinnan mukaisesti mahdollista käyttää osana jatkotutkintoa (lisensiaatti- ja tohtoritutkinnot). Johtamiskoulutusohjelmat voivat siis toimia jatko-opintojen käynnistäjänä.

 
Terveystieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111 (vaihde)
Ylläpito: heli.parviainen@uta.fi
Muutettu: 29.10.2014 10.56 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
Tampere3
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti